Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою icon

Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою
Скачати 389.17 Kb.
НазваМетодичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою
Дата18.04.2013
Розмір389.17 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МАГІСТРАТУРА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання та захисту

магістерської роботи


Луганськ 2005

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МАГІСТРАТУРА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання та захисту

магістерської роботи


(для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів в освітній галузі “Педагогіка вищої школи”)До друку і в світ дозволяю”
Перший проректор
М.Ф. Смирний


Укладачі

Г.П. Шевченко, проф., д.пед.н.
О.С. Бєлих, доц.. к.пед.н.
Є.А. Зеленов, доц.. к.пед.н.^ Весь цифровий і фактичний матеріал,

бібліографічні відомості перевірено.

Написання одиниць відповідає стандартам.


Луганськ 2005

^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені Володимира Даля

МАГІСТРАТУРА ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до написання та захисту

магістерської роботи


Затверджено

на засіданні кафедри педагогіки

Завідувач кафедри

проф., д.пед.н. Шевченко Г.П.


Протокол № ___ від __.__.2005р.


Луганськ 2005

УДК 378


Методичні вказівки до написання та захисту магістерської роботи (для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів в освітній галузі “Педагогіка вищої школи) /Укл. д.пед.н., проф. Шевченко Г.П., к.пед.н., доц. Бєлих О.С., к.пед.н., доц. Зеленов Є.А. – Луганськ: Вид-во СНУ
ім. В. Даля, 2005 р. – 31 с.


У методичних вказівках подано загальні правила виконання магістерської роботи, вимоги до її технічного оформлення, наведено процедуру захисту.


Укладачі

Г.П. Шевченко, проф., д.пед.н.

О.С. Бєлих, доц.. к.пед.н.

Є.А. Зеленов, доц.. к.пед.н.Відповід. за випуск ??????


Рецензент ?????


^ ПІДГОТОВКА МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Магістерська робота - це самостійна дослідницька кваліфікаційна робота, що синтезує підсумок теоретичної та практичної підготовки в рамках нормативної та вибіркової частини програми, є формою контролю набутих слухачем у процесі навчання інтегрованих знань, умінь, навичок, які необхідні викладачам вищої школи.


Магістерська робота демонструє рівень підготовленості слухача:

 • ступінь оволодіння теоретичними знаннями з педагогіки вищої школи;

 • вміння узагальнювати та аналізувати наукові джерела та фактичні, зокрема, статистичні матеріали;

 • здатність працювати з нормативно-правовими актами;

 • здатність використовувати сучасні методи дослідження та застосовувати обчислювальну техніку;

 • уміння знаходити аналоги розв’язання проблеми у вітчизняній і зарубіжній практиці та адаптувати їх до конкретного предмета (об’єкта) дослідження.

Магістерську роботу готує кожний слухач в індивідуальному порядку. У випадку багатоаспектності і складності досліджуваної проблеми магістерська робота може бути представлена як комплексна, що об’єднує індивідуальні роботи 2-3 виконавців під однією широкою назвою теми у вигляді окремих томів дослідницької праці.


Тематику магістерських робіт розробляють кафедри, які забезпечують реалізацію освітньо–професійної програми підготовки магістрів в освітній галузі “Педагогіка вищої школи” з урахуванням пропозицій та потреб тих навчальних закладів, що направили слухачів на навчання.

Тема магістерської роботи визначається у рамках проблем галузі “Педагогіка вищої школи” з урахуванням обраної слухачем спеціалізації (Додаток 9).


Завдання, які вирішуються у магістерській роботі, передбачають виконання контрольно-аналітичних, інформаційно-комунікативних, прогнозно-планових та організаційно-управлінських функцій, формування навичок аналітичної, прогностичної, організаційно-розпорядчої діяльності, а також умінь вести роботу з підготовки педагогічних рішень, розробляти пропозиції методично-консультативного характеру.


Виконання та захист магістерської роботи включають:

- опис стану рівня вивченості проблеми в спеціальній літературі, визначення проблем, що виникають в конкретній галузі діяльності;

- інтерпретацію фактів, виявлених у процесі дослідження; порівняння характеру педагогічних підходів до розв’язання проблеми в досліджуваній галузі з вітчизняними або світовими аналогами; пояснення об’єктивних та суб’єктивних причин, що обумовлюють такий стан чи педагогічну ситуацію тощо;

- розробку рішення проблеми, доведення педагогічного і соціального ефекту запропонованих змін, використання зарубіжного та вітчизняного досвіду, адаптування його до конкретних умов, завдань, функцій певного навчального закладу тощо;

- оцінку фактів, законодавчої бази, нормативних документів, аналіз інформаційної бази, стану справ, викладення обґрунтованої точки зору на діючу педагогічну практику;

- опис варіантів вирішення проблеми та розробку підходів до її розв’язання, надання рекомендацій працівникам вищої школи.

Магістерська робота передбачає також включення висунутих автором для прилюдного захисту положень, які мають теоретико-прикладне значення.

У випадку використання у магістерській роботі ідей або розробок, запозиченого матеріалу (тексту, таблиць, розрахунків, графіків тощо) здійснюється посилання на автора та джерело інформації, що гарантує недопущення плагіату. Зловживання авторськими правами науковців та плагіат дають право керівникові кафедри зняти магістерську роботу з розгляду.

Запропоновані і винесені на захист нові рішення, рекомендації методичного характеру потребують належної аргументації, критичної оцінки та обґрунтування педагогічного і соціального ефекту.

Магістерська робота містить відомості про практичне використання отриманих автором результатів та рекомендацій щодо їх використання. З цією метою включається інформація про апробацію результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, нарадах, у діяльності навчальних закладів ІІ-IV рівня акредитації.


Керівниками магістерських робіт можуть бути доктори (професори) та кандидати наук (доценти).

Кількість слухачів одного керівника визначається керівництвом вищого навчального закладу з урахуванням вимог:

 • закріплення за професором, доктором наук не більше 5 слухачів;

 • доцентом - не більше 2.

Керівник магістерської роботи: керує підготовкою магістерської роботи; спільно зі слухачем розробляє індивідуальний план написання магістерської роботи на весь період її підготовки; контролює виконання графіка підготовки магістерської роботи слухачем; рекомендує необхідну основну літературу, додаткові та архівні матеріали, інші джерела за темою магістерської роботи; проводить систематичні консультації; контролює виконання магістерської роботи в цілому; надає допомогу у розробці методичного апарату магістерської роботи, визначенні її структури, розробці планів та програм дослідження.

Консультант магістерської роботи (з числа провідних вчених науково-дослідних установ та вищих навчальних закладів): надає консультації щодо джерел інформації, які доцільно залучити для виконання магістерської роботи; надає допомогу в аналізі стану проблеми у діяльності вищих навчальних закладів; надає допомогу в обґрунтуванні запропонованого або розробленого слухачем рішення певної педагогічної проблеми; сприяє в отриманні фактичних матеріалів, проведенні експерименту; контролює якість підготовки розділу, для виконання якого залучається консультант.


Термін вибору слухачем теми: визначається графіком навчального процесу підготовки магістрів в освітній галузі “ Педагогіка вищої школи”, а саме - дев’ятий навчальний тиждень (для слухачів денної форми навчання) та завершення другої сесії (для слухачів заочної форми навчання).

Слухач, за погодженням з керівником, може порушити клопотання перед кафедрою стосовно удосконалення, уточнення або заміни теми магістерської роботи.

Зміна теми допускається не пізніше, ніж за три місяці до визначеного терміну подання завершеної роботи та видання наказу по університету.

Науковий керівник спільно із слухачем протягом 2-х тижнів після затвердження теми магістерської роботи розробляють індивідуальний план написання магістерської роботи (додаток 5).

Керівник протягом 10-11 навчального тижня затверджує індивідуальні завдання слухачеві на виконання магістерської роботи на весь період підготовки магістерської роботи.

У терміни, визначені завідувачем магістратури, але не рідше одного разу на місяць, слухач звітується про виконану роботу перед керівником, який на основі аналізу підготовлених матеріалів фіксує ступінь планомірності виконання дослідження, про що інформує кафедру. Перевіряючи матеріали до магістерської роботи, керівник відмічає помилки і неточності, вказує способи їх усунення або шляхи раціонального вирішення завдання, уточнює або виправляє недостатньо чіткі формулювання та стилістичні помилки.

Завершену магістерську роботу слухач подає керівникові, який після її перевірки, у випадку схвалення роботи, дає письмовий відгук.

Письмовий відгук керівника на магістерську роботу висвітлює: рівень використання слухачем теоретичних знань для розв’язання завдань дослідження; аналіз методики дослідження; оцінку якості вирішення завдань дослідження; аналіз та оцінку запропонованих дослідником заходів; інформацію про недоліки магістерської роботи; загальні висновки та оцінку роботи (додаток 1).

Кожна магістерська робота направляється на зовнішню рецензію.

До рецензування залучаються працівники вищих навчальних закладів (професори та доценти, доктори та кандидати педагогічних наук), провідні фахівці науково-дослідних установ і вищих навчальних закладів, професійна діяльність яких пов’язана з проблемами, яким присвячена магістерська робота.

В рецензії відзначаються: значущість теми для практики навчально-педагогічного процесу вищої школи; глибина висвітлення слухачем реального стану справ у відповідній сфері педагогіки вищої школи; позитивні сторони роботи та її недоліки; обґрунтованість та значущість рекомендацій автора.

В рецензії формулюються: висновок про допуск магістерської роботи до захисту та пропозиції щодо її оцінки (Додаток 2).


Термін подання повністю завершеної і оформленої магістерської роботи завідувачу магістратури педагогіки вищої школи – за два тижні до захисту (для допуску до захисту).


Відповідальність за виконання затвердженого індивідуального плану підготовки магістерської роботи покладається безпосередньо на слухача.


Рекомендований обсяг магістерської роботи - близько 50-60 сторінок комп’ютерного набору (згідно з форматом та вимогами до оформлення магістерської роботи (див. нижче).


Рекомендується така структура магістерської роботи:


1. Титульна сторінка (додаток 3).

2. Завдання з підготовки магістерської роботи (додаток 4).


3. Індивідуальний план (додаток 5).


4. Зміст. Назви розділів, підрозділів та сторінки, на яких вони розміщені (додаток 6).

5. перелік умовних позначень (при необхідності)


6. Вступ. Актуальність теми; наукова (інноваційна) новизна і практична значущість; аналіз вивченості проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками; об’єкт і предмет дослідження; мета і завдання дослідження; практичне значення отриманих результатів; інформація про їх апробацію та наявність відповідних публікацій.

^ Актуальність теми: шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми обґрунтовується актуальність та доцільність роботи для розвитку відповідної сфери педагогіки вищої школи.

^ Наукова (інноваційна) новизна:

Відповідно до отриманих результатів дослідження робота може мати наукову або інноваційну новизну.

Наукова новизна з’являється, коли магістрантом в процесі дослідження знайдено нові, раніше не відомі знання у вигляді зв’язків та закономірностей в педагогічних процесах вищої школи, або розроблено класифікації, або визначені принципи, поняття закони, або висунута гіпотеза для тлумачення якоїсь процедури (процесу), яка після перевірки шляхом проведених досліджень може стати істинною або помилковою.

Інноваційна новизна полягає в обґрунтуванні запровадження в педагогічні процеси вищої школи новацій, які готові до реалізації в конкретних структурах вищої школи. Інновація завжди повинна бути спрямована на задоволення потреб конкретних споживачів.

^ Практична значимість дослідження розкривається через конкретний вплив, що його можуть здійснити отримані результати на навчально-виховний процес, методику викладання і навчання, організацію виховної роботи тощо.

^ Аналіз вивченості проблеми вітчизняними та зарубіжними дослідниками: подається коментований та аналітичний огляд літератури, яка так чи інакше використовувалась при розв’язанні проблеми дослідженні.

^ Об’єкт дослідження: процес або явище, які відбуваються в педагогіці вищої школи.

Предмет дослідження: той аспект об’єкту дослідження, відносно якого отримано нове знання.

Об’єкт і предмет дослідження співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, яка є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага слухача, оскільки предмет дослідження визначає тему магістерської роботи.

^ Мета і завдання дослідження: формулюють мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети. Не слід формулювати мету як “Дослідження...”, “Вивчення...”, тому що ці слова вказують на засіб досягнення мети, а не на саму мету.

Мета дослідження повинна розглядатись як модель майбутнього результату магістерської роботи і в значній мірі може співпадати з темою магістерської роботи.

^ Практичне значення отриманих результатів: в роботі треба подати відомості про практичне застосування на протязі виконання роботи одержаних результатів або рекомендації щодо їх використання.

Інформація про їх апробацію та наявність відповідних публікацій: вказується, на яких з’їздах, конференціях, нарадах доповідалися результати дослідження, що включені до магістерської роботи. Вказують, у скількох монографіях, статтях у наукових журналах, збірниках наукових праць, матеріалах і тезах конференцій опубліковані результати роботи.

На захист виноситься: вказуються конкретні результати проведеного дослідження, які мають інноваційну новизну і становлять сутність магістерської роботи.


7. Основна частина.

У першому розділі магістерської роботи розкриваються основні теоретичні положення; проблеми, що існують у практиці державної служби; дискусійні та невирішені аспекти теми; методика та методи дослідження; нормативно-правове забезпечення відповідної сфери управлінської діяльності.

^ У другому розділі - зарубіжний досвід розв’язання проблеми; аналіз та критична оцінка практики управлінської діяльності стосовно визначеного предмета дослідження.

^ Третій розділ включає результати дослідження з викладом власних підходів щодо розробки та вирішення даної проблеми. Наприкінці кожного розділу повинні бути висновки.


8. Висновки та пропозиції. Відповідно до мети та завдань дослідження. Підсумовуються зроблені в розділах дослідження, формулюються практичні висновки та рекомендації щодо використання здобутих результатів. У висновках розкривають методи вирішення поставленої в магістерській роботі проблеми, їх практичний аналіз.

9. використана література.

Коли складається список використаної літератури, то спочатку виносяться: Конституція України, закони України (за хронологією), укази Президента, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України. Усе це - джерела, а інша література, включаючи виступи та доповіді державних діячів України, подається залежно від літери алфавіту (додаток 7).

Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справ. Зокрема потрібну інформацію можна одержати з таких стандартів: ГОСТ 7.1-84 “Библиографическое описание документа. Общие требования и правила составления”, ДСТУ 3582-97 “Інформація та документація. Скорочення слів в українській мові в бібліографічному описі. Загальні вимоги та правила”, ГОСТ 7.12-93 “Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила”.


10. Додатки. Таблиці, схеми, діаграми, графіки, програмне забезпечення тощо, тобто такі дані, які мають значний обсяг і розривають логічне і доступне викладення матеріалу роботи.


11. Допоміжні покажчики.

^

ОФОРМЛЕННЯ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИЗагальні вимоги

 • Магістерську роботу друкують за допомогою комп’ютера та принтера на одній стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 х 297 мм) . Рекомендований обсяг 50-60 сторінок.

 • Інтервал - 1,5 . Висота шрифту - 14.

 • Параметри сторінки : верхній - 25 мм; нижній - 25 мм; лівий - 35 мм; правий - 15 мм.

 • Шрифт друку повинен бути чітким, стрічка - чорного кольору середньої жирності.

 • Друкарські помилки, описки і графічні неточності, які виявилися в процесі написання роботи, можна виправляти підчищенням або зафарбуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці виправленого тексту.

 • Текст основної частини роботи поділяють на розділи, підрозділи.

 • Заголовки структурних частин магістерської роботи “ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН”, “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “ВИСНОВКИ та пропозиції”, “РОЗДІЛ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ”, “ДОДАТКИ” друкують великими літерами симетрично до тексту.

 • Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

 • Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам.

 • Кожен розділ треба починати з нової сторінки.

Нумерація

 • Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №.

 • Першою сторінкою магістерської роботи є титульна, яку включають до загальної нумерації сторінок магістерської роботи.

 • На титульній сторінці, завданні, індивідуальному плані, змісті номер не ставлять. На наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті без крапки в кінці (починають нумерувати ВСТУП ... с.5.).

 • Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять (РОЗДІЛ 1), потім з нового рядка друкують заголовок розділу симетрично до тексту (Додаток 8).

 • Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, між якими ставлять крапку. В кінці номера підрозділу крапка не ставиться, наприклад “2.3” (Додаток 8).

Ілюстрації

 • Креслення, схеми, графіки, карти і таблиці необхідно подавати в магістерській роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

 • Ілюстрації та таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

 • Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, які представлені у додатках.

 • Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рисунок 1.2 (другий рисунок першого розділу).

 • Номер ілюстрації, її назву і пояснювальний підпис розміщують послідовно під ілюстрацією (Додаток 8).

Таблиці

 • Таблиці нумерують послідовно (за винятком таблиць, поданих у додатках) в межах розділу.

 • В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

 • Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Назву не підкреслюють (Додаток 8 ).

 • Заголовки граф у таблиці повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

 • Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш.

 • При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз справа над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл. 1.2”.

 • Текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна замінити лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами “Те ж”, а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, знаків, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

^ Цитування та посилання на використані джерела

Для підтвердження власних аргументів посиланням на авторитетне джерело або для критичного аналізу того чи іншого друкованого твору слід наводити цитати. Науковий етикет вимагає точно відтворювати цитований текст, бо найменше скорочення наведеного витягу може спотворити зміст, закладений автором.

Загальні вимоги до цитування такі:

а) текст цитати починається і закінчується лапками і наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий в джерелі, із збереженням особливостей авторського написання;

б) цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту;

в) кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело.

Допускається наводити посилання у виносках, при цьому його оформлення має відповідати бібліографічному опису за переліком посилань із зазначенням номера. Приклад: Цитата в тексті: “Викладання це діяльність педагога, яка спрямована на реалізацію мети і завдань навчання, його основних функцій” [6] 1) (Додаток 8).

При написанні магістерської роботи слухач повинен давати посилання на джерела, матеріали або окремі результати з яких наводяться в роботі, або на ідеях, висновках яких розробляються проблеми, задачі, питання, вивченню яких присвячена робота. Такі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити достовірність відомостей про цитування документа, дають необхідну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, мову тексту, обсяг.

Краще над усе зробити список використаної літератури, де всі джерела будуть мати твердий порядковий номер.

В тексті роботи можна використовувати внутрітекстові посилання.

^ У внутрітекстовому посиланні на літературне джерело, що включено до списку використаної літератури, після згадування про нього (або цитати з нього) у квадратних або круглих дужках позначають номер, під яким воно значиться у списку, наприклад 13. Якщо посилання наводяться на декілька джерел, між ними ставиться крапка з комою. Наприклад 6; 12.


Додатки

 • Додатки оформлюють як продовження магістерської роботи на наступних сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті.

 • Кожен додаток повинен починатись з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Симетрично заголовку друкується слово “Додаток ...”і велика літера, що позначає додаток.

 • Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, О, Ч, Ь, наприклад додаток А і т.д. Один додаток позначається як додаток А.

 • Ілюстрації, таблиці, які розміщені в додатках, нумерують у межах кожного додатка наприклад, рис. Д.2 - другий рисунок додатка Д.


Презентаційні матеріали для захисту магістерської роботи. (змістовна сутність та порядок оформлення див. нижче)


^ ПІДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦІЇ

ДО захисту МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Загальні положення

Основна мета розробки презентації - це створення кращих умов виступу магістрантів під час захисту магістерської роботи та підвищення сприйняття результатів захисту на членів державної екзаменаційної комісії та присутніх.

При створенні презентації магістранти повинні вирішити два важливих завдання:

1. Створити короткий анотований конспект свого виступу.

2. Створити допоміжні анімаційні ефекти для підвищення сприйняття викладеного матеріалу.

Презентацію до магістерської роботи рекомендується виконувати за допомогою програмного забезпечення Microsoft PowerPoint.

Перш ніж сідати за комп’ютер, необхідно:

• вивчити основні рекомендації з розробки презентацій;

• ознайомитися з методиками щодо оформлення рисунків, таблиць та інших візуальних об’єктів;

• вибрати ключові і найважливіші моменти доповіді;

• вибрати стиль презентації і продумати варіанти розміщення різних візуальних об’єктів.

Основні етапи створення презентації

1. Запустіть Microsoft PowerPoint і у вікні, що з’явиться, виберіть один з трьох варіантів створення презентації.

2. Виберіть стиль оформлення презентації.

3. Наповніть кожний слайд необхідною інформацією.

4. Настройте анімаційні ефекти кожного візуального об’єкта і процедури зміни слайдів.

5. Збережіть створену презентацію.

Структура презентації

Презентація складається з окремих слайдів. Кожний слайд складається з кількох візуальних об’єктів, які можна поділити на такі групи:

• текст;

• табличний матеріал;

• діаграми;

• рисунки і фотографії;

• схеми і креслення.

Перша вимога до слайда: він не обов’язково повинен бути самопояснюючим. Часто він виявляється ефективним саме тоді, коли не може бути зрозумілим, поки магістрант його не прокоментує. Таким чином, слайд повинен бути підтримкою магістранту, а не замінником його.

Основні етапи презентації повинні корелювати із змістом доповіді магістранта і в кожному окремому випадку можуть мати свої особливості.

^ Рекомендований обсяг

Кількість окремих слайдів презентації залежить від особливостей доповіді магістранта та його практичних навичок роботи з програмою MS POWERPOINT і в кожному окремому випадку може відрізнятися. При розробці презентації рекомендується дотримуватися наступних рекомендацій.

1. Загальний термін доповіді повинен бути 7-10 хвилин.

2. Кожні 20-30 сек. на екрані презентації повинно щось змінюватися (наприклад: з’явитися наступна частина тексту, змінитися місце знаходження якогось об’єкта, з’явитися новий слайд і т. ін.).

3. Рекомендована максимальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20-25.

4. На першому слайді повинна бути відображена тема магістерської роботи, прізвище доповідача та наукового керівника, рік захисту.

5. На другому слайді викладається обґрунтування вибору теми магістерської роботи та необхідності її виконання для вирішення певної проблеми педагогіки вищої школи.

6. На наступних слайдах визначаються стисло основне про роботу від актуальності до висновків та пропозицій.

7. Послідовні слайди відображають основні етапи та найважливіші результати магістерської роботи.

8. Заключні слайди відображають висновки та пропозиції до впровадження результатів магістерської роботи.


^ Рекомендації до створення презентації

Створення презентації - це справа індивідуальна, що залежить від рис характеру доповідача та аудиторії, перед якою планується робити доповідь. Але бажано при її створенні врахувати таке:

• Використовуйте (за можливістю) стандартні шаблони презентації, бо вони вже пророблені дизайнерами.

• Пам’ятайте, що погляд завжди спускається з правого верхнього кута в лівий нижній кут.

• У правому верхньому куту розміщуйте більш важливі об’єкти. А в лівому нижньому – менш важливі.

• Враховуйте умови розділення слайда документа на різні зони.

• Урівноважуйте об’єкти відносно “золотої лінії”.

• У перший момент сприйняття увага привертається до кутів слайда.

• Радимо обрати необхідний стиль розмітки і рідше користуватися розміткою “Пустий слайд”.

• Вільна, “невикористана” площа наочної поверхні, - до 30%; використана – не більш 70%;

• Обережно змінюйте фон і кольорові співвідношення тексту та фону.

• Пам’ятайте, що команда ^ Застосуйте шаблон оформлення діє на всі слайди вашої презентації і не може бути застосована тільки до цього слайда.

• Використовуйте короткі текстові описи. Якомога більше використовуйте схеми, таблиці, діаграми, рисунки.

• Пам’ятайте: щоб об’єкт з’явився, а потім зник, створіть два однакових слайди, але на другому відключіть ефекти анімації.

• Не застосовуйте яскравих і строкатих допоміжних об’єктів.

• Не застосовуйте багато ефектів анімації.

• Обережно використовуйте ефект анімації “виповзання” – він надто повільний.

• Обережно використовуйте ефект “поява тексту по літерах” – він також суттєво зупинить вашу презентацію.

• Обережно використовуйте анімаційні ефекти для “останніх” об’єктів, інакше вони почнуть пересікати попередні і мерехтіти в очах.

• Не варто без особливої необхідності застосовувати ефекти до заголовків слайда.

• Дотримуйте єдиного стилю розміщення об’єктів.

• Виберіть певні (однакові) типи ефектів для однакових за суттю об’єктів.

• Пам’ятайте: на читання кожних 6 символів потрібна мінімум 1 секунда.

• Пам’ятайте: сумарний час “проявлення” слайда не повинен перевищувати 3–5 секунд, крім випадку, коли вам дійсно необхідно затримати появу об’єкта.

^ Основні рекомендації до відображення тексту:

• лаконічний текст сприймається краще, ніж текст, засмічений додатковими елементами;

• в горизонтальній колонці бажано використовувати не більше 40–50 знаків, в тексті з більш довгими рядками важче шукати початок наступного рядка;

• шрифт, що найкраще читається, – 16-20 розміру, через два інтервали, не використовуйте шрифтів менше 10 пунктів;

• корисно зберігати спадкоємність шрифтів і не використовувати більше трьох накреслень;

• виділення (напівжирний, курсив, ущільнений шрифт) треба використовувати обережно. Надлишок виділених фрагментів може виглядати нав’язливо;

• короткі абзаци краще за довгий, не розбитий на абзаци текст;

• текст з обрамленням привертає більш пильну увагу, ніж без нього.

^ При створенні таблиць на презентації необхідно дотримуватись таких рекомендацій:

• Частіше застосовуйте лінії товщиною в 0,5 або 1 пункт.

• Не застосовуйте ліній товщиною більше 3 – 4 пунктів.

• Не використовуйте більше 3-х стилів ліній у вашій таблиці.

• Необхідно уникати оформлення таблиці подвійними лініями.

• Застосовуйте центровані абзаци в заголовках таблиці.

• Не використовуйте більше двох варіантів заливки осередку таблиці.

• Необхідно уникати заливки осередків таблиці сірим кольором (інтенсивність понад 30). Забезпечте зазор між текстом таблиці та її границею не менше 3 пунктів, а краще 6 або 9 пунктів.

• Формуйте таблицю так, щоб був виділений тільки один рядок (колонка) з найважливішим результатом.

^ При використанні діаграм дотримуйте таких рекомендацій:

• Не зловживайте ефектами об’єму, інакше ви втратите наочність вашої діаграми.

• Використовуйте різноманітні варіанти штрихування.

• Виділяйте червоним кольором найважливіший графік.

• Використовуйте максимально контрастні кольори для різних графіків (а краще різноманітні штрихи).

• Не використовуйте велику кількість графіків на одній діаграмі.

^ При застосуванні та виборі кольорів пам’ятайте, що по мірі комфортності - дискомфортності колірні поєднання розташовуються в наступному порядку (за убуванням):

Зона комфортності:

синій на білому; чорний на жовтому; зелений на білому; чорний на білому; жовтий на чорному; білий на чорному; зелений на червоному; червоний на жовтому.

^ Нейтральне сприймання

білий на синьому; червоний на білому; синій на жовтому; оранжевий на чорному; жовтий на синьому; оранжевий на білому; білий на зеленому.

^ Зона дискомфортності (не рекомендується використовувати):

червоний на зеленому; коричневий на білому; білий на коричневому; коричневий на жовтому; жовтий на коричневому; білий на червоному; жовтий на червоному.

Презентація повинна бути виконана за один тиждень до захисту магістерської роботи.

Презентації подаються на дискеті 3,5’. Дискета повинна мати наклейку з прізвищем та підписом магістранта.

На дискеті розташовується один файл. Назва файла презентації – прізвище магістранта.


захист МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Захист магістерської роботи передбачає доповідь слухача, яка структурно коротко будується у послідовності від актуальності теми дослідження до висновків і пропозицій з використанням ілюстративного матеріалу у вигляді комп’ютерної презентації у середовищі Microsoft PowerPoint.

Завідувач магістратури державної служби університету подає списки слухачів, допущених до захисту магістерських робіт в Державну екзаменаційну комісію, та організовує ознайомлення її членів з роботами, які захищатимуться.


Державній екзаменаційній комісії перед початком захисту магістерських робіт завідувачем магістратурою педагогіки вищої школи подаються такі документи:

 • зведена відомість про виконання слухачами навчального плану і про отримані ними оцінки;

 • відгук керівника магістерської роботи;

 • рецензія на магістерську роботу спеціалістів відповідної кваліфікації;

 • документ, що відображає розроблений випускником варіант рішення і вказує на практичне застосування результатів магістерської роботи.

Державній екзаменаційній комісії можуть бути подані також інші матеріали, що характеризують цінність використаної роботи – опубліковані статті, тези доповідей, довідки про впровадження або про апробацію.

До захисту не приймаються роботи слухачів, які не виконали навчальної програми і на момент подання до захисту магістерської роботи мають академічну заборгованість.

Перед захистом слухач зобов’язаний ознайомитися з відгуком і рецензіями, проаналізувати їх та підготувати відповіді на зауваження.

Процедура захисту магістерської роботи складається з:

 • короткої доповіді автора (до 5-7 хв.), в якій стисло викладаються актуальність проблеми, мета, предмет, об’єкт та зміст проведеного дослідження, положення, які виносяться на захист, конкретні висновки та пропозиції магістерської роботи;

 • відповідей на зауваження керівника та рецензента;

 • відповідей на запитання членів ДЕК;

 • підбиття підсумків захисту магістерської роботи (дається оцінка роботи за стобальною шкалою)

Під час захисту положень магістерської роботи слухач повинен використати для забезпечення наочності ілюстративні матеріали (таблиці, схеми, роздрук програмного матеріалу та необхідні технічні засоби).

На підставі рецензії та відгуку керівника, результатів захисту магістерської роботи Державна екзаменаційна комісія приймає мотивоване рішення по кожному слухачу щодо присвоєння кваліфікації магістра за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”.

Рішення Державної екзаменаційної комісії щодо оцінки знань, виявлених при підготовці та захисті магістерської роботи, а також присвоєння слухачеві кваліфікації магістра та видачі йому державного документа приймається на закритому засіданні відкритим голосуванням звичайною більшістю голосів членів комісії, що брали участь в засіданні. При однаковій кількості голосів голос голови є вирішальним. Результати захисту магістерських робіт оголошуються у цей же день після оформлення протоколів державної комісії.

Магістерські роботи, що містять особливо цінні рішення, пропозиції, можуть бути рекомендовані ДЕК до опублікування у фахових видання освітній галузі “Педагогіка вищої школи”.


СПИСОК використаної літератури


 1. Основні вимоги до дисертацій та авторефератів дисертацій // Бюлетень вищої атестаційної комісії України. – 2000. - №2.

 2. Рач В.А., Шефер Й.В. Програма підготовки магістрів державної служби. – Київ, Головне управління державної служби України, 2000. – 143 с.

 3. Рач В.А., Вереїна Л.В., Могильний Г.А. Візуалізація інформації: психологічні та організаційні аспекти. – Луганськ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту, 2000. – 160 с., 93 іл., бібліогр. 13 назв.

Додаток 1

Зразок

ВІДГУК

на магістерську роботу Іванової Галини Миколаївни

“Розвиток творчого потенціалу студента у вищім навчальнім закладі,

поданої на здобуття кваліфікації магістра

за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”


Письмовий відгук керівника на магістерську роботу висвітлює:

 • актуальність, значимість роботи для педагогіки вищої школи;

 • глибина висвітлення слухачем реального стану справ у відповідній сфері педагогіки вищої школи;

 • позитивні сторони роботи, її недоліки;

 • точність формулювання положень;

 • відсутність посилань на застарілі літературні та нормативні джерела;

 • повнота розробки роботи з методичної точки зору: вірність, достатність і відповідність змісту ілюстративного матеріалу;

 • ясність і доступність мови викладання змісту роботи;

 • обґрунтованість та значимість рекомендацій автора.


^ На закінчення відгуку формулюється висновок про допуск магістерської роботи до захисту та пропозиції щодо її оцінки (“відмінно”, “добре”, “задовільно).


Відгук підписується науковим керівником і вказується його прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь та вчене звання (за наявністю).

Підпис наукового керівника завіряється начальником відділу кадрів і гербовою печаткою організації, підприємства, в якій працює науковий керівник на постійній основі.

Додаток 2

Зразок

РЕЦЕНЗІЯ


на магістерську роботу Іванової Галини Миколаївни

“Розвиток творчого потенціалу студента у вищім навчальнім закладі,

поданої на здобуття кваліфікації магістра за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”

.

В рецензії відмічаються:

 • актуальність, значимість роботи для педагогіки вищої школи;

 • глибина висвітлення слухачем реального стану справ у відповідній сфері педагогіки вищої школи;

 • позитивні сторони роботи, її недоліки;

 • точність формулювання положень;

 • відсутність посилань на застарілі літературні та нормативні джерела;

 • повнота розробки роботи з методичної точки зору: вірність, достатність і відповідність змісту ілюстративного матеріалу;

 • ясність і доступність мови викладання змісту роботи;

 • обґрунтованість та значимість рекомендацій автора.


^ На закінчення рецензії формулюється висновок про допуск магістерської роботи до захисту та пропозиції щодо її оцінки (“відмінно”, “добре”, “задовільно).


Рецензія підписується рецензентом і вказується його прізвище, ім’я, по батькові, вчений ступінь та вчене звання (за наявністю).

Підпис рецензента завіряється начальником відділу кадрів і гербовою печаткою організації, підприємства, в якій працює рецензент на постійній основі.

Додаток 3

Зразок

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
^

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ
“Допущено до захисту”

Завідувач магістратури

педагогіки вищої школи

доцент

___________???????.
^

Основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні


Магістерська робота

на здобуття кваліфікації

магістра за спеціальністю “Педагогіка вищої школи”


^
Науковий керівник (підпис) к. пед. н., доцент
Сидоренко Ніна ІванівнаКонсультантРецензенти (підпис) к. пед. н., доцент
Смирнов Іван Петрович

(підпис) Іванова Валентина Михайлівна

Слухач (підпис) Іванченко Олег ОлександровичЛуганськ 2005

Додаток 4

Зразок


^ МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ


“Затверджено”

Завідувач магістратури

педагогіки вищої школи

доцент

___________?????.
^ ЗАВДАННЯ З ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКОЇ РОБОТИ


Слухачеві Іванченко Олегу Олександровичу


1. Тема магістерської роботи “Основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні”

затверджена наказом по університету від 20 грудня 2004 р., № 477-04


2. Термін подачі слухачем завершеної роботи - 02 квітня 2005 р.


3. Консультанти з магістерської роботи.

^
4. Науковий керівник - к. пед. н., доцент Сидоренко Ніна Іванівна (підпис керівника)


5. Дата видачі завдання - 8 січня 2005 р.


Завдання до виконання отримав 8 січня 2005 р. (підпис слухача)

Додаток 5
^

Зразок
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН


написання магістерської роботи на тему: “Основні тенденції розвитку вищої освіти в Україні”

слухача Іванченко Олега Олександровича
Зміст роботи та назва розділів

Термін

ПриміткиЗбір інформації, робота над бібліографією

28.01.2005


Актуалізація теми, постановка завдань дослідження

04.02.2005


Робота над розділом 1 “. . . ”

04.03.2005


Робота над розділом 2 “. . . ”

16.03.2005


Робота над розділом 3 “. . . ”

29.03.2005


Висновки та пропозиції

05.04.2005


Оформлення магістерської роботи

12.04.2005


Подання роботи координатору підготовки магістрів педагогіки вищої школи

20.04.2005


Підготовка докладу до захисту

09.05.2005


Захист магістерської роботи

16.06.2005


Науковий керівник Н.І. Сидоренко


Слухач О.О. Іванченко

Додаток 6

Зразок

ЗМІСТ


ВСТУП 5

РОЗДІЛ 1 Розвиток вищої освіти України в сучасних умовах 7

1.1 Основні фактори розвитку вищої освіти України в сучасних умовах 7

1.2 Основні проблеми розвитку вищої освіти України в сучасних умовах 9

РОЗДІЛ 2 Вища освіта України і Болонський процес 12

2.1 Сутність Болонського процесу 12

2.2 Особливості впровадження принципів Болонського процесу в практику вищої освіти України 16

РОЗДІЛ 3 Основні тенденції розвитку вищої школи України 35

3.1 Демократизація навчально-виховного процесу вищої школи України 40

3.2 Рух до європейської спільноти в галузі вищої освіти 45

3.3 Впровадження інноваційних педагогічних технологій в педагогічний процес вищої школи України 50

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 55

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 60

ДОДАТКИ 64

Презентаційні матеріали 75

Додаток 7

^

Зразки оформлення списку використаної літератури


(подана література за списком нумерується)


Конституція України (прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради 28 червня 1996 року).- К.: Видання КВУ, 1996.- 208 с.

Закон України „Про вищу освіту”// Освіта. – 2002. – № 12-13.

Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) // Освіта. – 1993. - № 44-46.

Постанова Кабінету Міністрів України “Положення про порядок проведення конкурсу ” від 12 грудня 1993 р. № 1047 // Вісник державної служби України. –1995-.№ 1. - С. 55-59.

Інша література подається за алфавітним порядком у такому вигляді:

Книга

Атаманчук Г.В. Обеспечение рациональности государственного управления. - М.: Юрид. лит., 1990. - 80 с.

Человек и общество: Краткий энциклопедический словарь-справочник (Политология) / Отв. ред. Борцов Ю.С. - Ростов н/Д: Феникс, 1997. - С.376.

О человеческом в человеке. / Под общ. ред. И.П. Фролова. Сб. – М.: Политиздат, 1991. – 382 с.

Статті з книг та журналів

Алфімов В. Ліцей Донецького національного університету – школа індивідуального розвитку і саморозвитку творчої особистості // Освіта Донбасу. – 2002. - № 1. – С. 88-91.

Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системы // Психология формирования и развития личности. – М.: Наука, 1981. – С. 17-21.

Доповіді, тези доповідей

Семенов И.Н. Экзистенционально-акмеологический и рефлексивно-психологический подходы к изучению одаренных и личностных ориентаций непрерывного образования. / Психолого-педагогические аспекты перестройки образования. – Тверь: ТГУ, 1994. – Т. VІ. – С. 78-82.

Додаток 8
^

Приклад оформлення елементів магістерської роботи

РОЗДІЛ І


ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ

  1. Проблема духовної самореалізації особистості в гуманітарній науці


Аналізу розвитку філософської думки про проблеми духовної самореалізації особистості показує, що сучасне філософське розуміння механізму соціальної детермінації духовного світу людини різко відрізняється від концепцій періодів Середньовіччя та Нового часу, основним постулатом яких була абсолютизація зовнішніх впливів на особистість. Сучасні філософи вважають, що не зовнішні обставини (вплив соціуму) діють на формування потреб, здібностей, психіки особистості, а сама особистість так свідомо використовує свої здібності, мотивацію, психічні, енергетичні ресурси, щоб оптимізувати свої стосунки із соціумом, мінімізувати невідповідність йому.


Рис. 1.1

С^ ТРУКТУРА САМОВИХОВАННЯСамопізнання

Самоутримання від негативних думок, дій, вчинків, поведінки

^ Самопримушення до здійснення позитивних вчинків, добрих справ


Емпіричні дані переконують, що процес становлення “Я-концепції” в системі духовних потреб старшокласників носить стрибкоподібний характер (див. таблицю 6).

Таблиця 6.2

^ Вікова динаміка становлення “Я-концепції” в системі духовних потреб та її рівні (в %)


Вік

Параметри

Низький

Середній

Високий

Дуже високийХ

Д

В

Х

Д

В

Х

Д

В

Х

Д

В

15 років

А

Б

40

20

-

20

20

20

40

60

60

-

50

30

20

20

40

60

30

40

-

-

-

20

-

10

16 років

А

Б

40

20

40

-

40

10

40

80

20

-

30

40

20

-

40

60

30

30

-

-

-

40

-

20

17 років

А

Б

80

-

-

-

40

-

20

20

40

40

30

30

-

80

40

40

20

60

-

-

20

20

10

10


М. Бердяєв писав: “Я шукав істину, але життя моє не було мудрим, в ньому не переважав розум, в ньому було занадто багато ірраціонального та недоцільного. Світлі періоди мого життя чергувалися з періодами порівняно темними і для мене болісними, періоди піднесення перемежалися з періодами спаду, але ніколи, ні в які періоди, я не переставав мислити і шукати” [6] 1).

Додаток 9


Приблизна тематика магістерських робіт 1. Духовний світ сучасного студентства.

 2. Формування концептуальної картини світу і духовний розвиток особистості в сучасному освітньому просторі (у процесі навчання у ВНЗ).

 3. Університет як центр духовно-культурного становлення майбутнього професіонала.

 4. Компетентнісний підхід до навчання у вищому навчальному закладі.

 5. Формування у студентської молоді почуття любові до людини.

 6. Специфіка використання організаційних форм та методів навчання в умовах переходу до кредитно-модульної системи.

 7. Модернізація вищої школи у європейських країнах в сучасних умовах.

 8. Основні засади розвитку вищої освіти в контексті Болонського процесу.

 9. Моральна відповідальність викладача вищої школи.

 10. Самостійна робота студентів у вищому навчальному закладі.

 11. Культурний і професійний розвиток викладача вищої школи.

 12. Екологічне виховання студентської молоді.

 13. Болонський процес і специфіка вищої освіти в Україні.

 14. Специфіка виховного процесу у полікультурному просторі вищого навчального закладу.

 15. Основні тенденції розвитку вищої освіти у сучасному світі

 16. Культуроосвітні традиції вищої школи на Україні в контексті Болонського процесу.

 17. Розвиток творчого потенціалу студента в умовах вищого навчального закладу.Навчальне видання


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


до написання та захисту

магістерської роботи

(для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою

підготовки магістрів в освітній галузі “Педагогіка вищої школи”)


Укладачі Г.П. Шевченко, проф., д. пед. н.

О.С. Бєлих, доц., к. пед. н.

Є.А. Зеленов, доц., к. пед. н.


Редактор ???????Л.В. Бугокова


Техн. редактор


Підписано до друку

Формат 60х84 1/16. Папір офсетний. Гарнітура Times.

Друк офсетний. Умов. друк. арк. . Обл. вид. арк.

Тираж 200 екз. Вид. №___. Замов. №____. Ціна договірна.


Видавництво

Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля

91034, г. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а


Адреса видавництва: 91034, г. Луганськ, кв. Молодіжний, 20а

Телефон: 8(0642)46-13-04. Факс: 8(0642)46-13-64

E-mail: uni@snu.edu.ua

1) [6] Бердяев Н.А. Самопознание: Сборник сочин. – Л.: Лениздат, 1991.- 395 с. – С. 10.


Схожі:

Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні вказівки до стажування для студентів, які навчаються за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів
Педагогіка вищої школи” (напрям освіти „Специфічні категорії”), подано програму стажування, методичні рекомендації та вимоги до звіту...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи для слухачів спеціальності 15010002 «Державна служба» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання
Методичні вказівки з підготовки, оформлення та захисту магістерської роботи / укладачі: О. М. Теліженко, В. М. Кислий, О. Ю. Древаль,...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні рекомендації щодо написання І захисту магістерської роботи з психології [Електронний ресурс] / Укл.: Л. Г. Подоляк, В.І. Юрченко. К. Режим доступу
Наукові публікації професорсько-викладацького складу кафедри практичної психології
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою icon6. 170102 Системи технічного захисту інформації
Для осіб, які закінчили внз І-ІІ рівнів акредитації за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст» І претендують на навчання...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconІнформація для наукових керівників, деканів Вчених рад факультетів та магістрантів бдму щодо захисту магістерської роботи згідно Тимчасового положення в редакції Наказу моз №295 від 24. 09. 1996 р
Декани факультетів університету за два місяці до захисту магістерської роботи подають на затвердження проректору з наукової роботи...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні рекомендації до виконання та захисту для студентів психологічних відділень
Усі ці елементи курсової роботи як форми наукової та навчальної роботи є безумовними складовими практичної роботи кожного психолога,...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи
Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломної роботи спеціаліста для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності
Методичні вказівки до виконання магістерської роботи для студентів спеціальності 050104 “Фінанси” усіх форм навчання та слухачів...
Методичні рекомендації до написання та захисту магістерської роботи для слухачів, які навчаються за освітньо-професійною програмою iconМетодичні рекомендації по написанню і захисту дипломних робіт з юридичних дисцип­лін / Упоряд. О. О. Майданник. К., 1999. 11 с
Зубко В. Кваліфікаційна робота: Поради студентові щодо написання та захисту. — К., 1997. — 19 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи