До 01 жовтня 2012 року icon

До 01 жовтня 2012 року
Скачати 75.26 Kb.
НазваДо 01 жовтня 2012 року
Дата28.07.2012
Розмір75.26 Kb.
ТипДокументи

Для участі в конференції кожному учаснику конференції необхідно:

до 01 жовтня 2012 року подати заявку на участь у конференції.

до 01 жовтня 2012 року представити статті в паперовому та електронному вигляді на адресу оргкомітету та копію платіжного доручення про сплату реєстраційного внеску та супровідні документи (очна форма).


Заявка на участь у конференції

(для кожного з співавторів)

Ім’я та прізвище______________________________

Місце роботи ________________________________

____________________________________________

Посада _____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання_________________

Адреса ______________________________________

Тел._________________________________________

E-mаil _______________________________________

Назва доповіді: _______________________________

_____________________________________________

Форма участі (доповідь, співавторство, участь в

обговоренні)__________________________________
Робочі мови

Українська, російська, англійська.

Іноземні учасники конференції, при необхідності, забезпечуються перекладом доповідей.

^ РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (без ПДВ):

Очна форма участі

Внесок

Наукові співробітники, інженерно-технічні працівники, викладачі

100 грн.

Аспіранти

50 грн.

Дистанційна форма участі

50 грн.

Студенти

безкоштовно

За рахунок реєстраційних внесків покривається частина витрат по організації конференції.

^ Реєстраційні внески слід переводити на рахунок Вінницького національного технічного університету:

ГУДКУ у Вінницькій області, код 02070693,

р/р 31252272210169;

МФО 802015 для ВНТУ.

Примітка: В платіжному дорученні обов’язково вказати “За участь в конференції “Інноваційні технології в будівництві” П.І.Б, ..., П.І.Б. без ПДВ.

Можливі очна, заочна та дистанційна форми участі у роботі конференції.

Матеріали доповідей, розглянутих та схвалених на конференції, будуть рекомендовані для опублікування в фахових виданнях ВНТУ, включених до переліку ВАК України: “Вісник ВПІ” (вартість сторінки публікації –
9 грн. 16 коп.); електронний журнал “Наукові праці ВНТУ” (безкоштовно); науково-технічний збірник ВНТУ “Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві” (вартість сторінки публікації – 25 грн.).

^ Вимоги до оформлення матеріалів

1. Доповідь повинна містити коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв’язаних задач з обов’язковим посиланням на літературні джерела; формування задач, що розглядаються; характеристику методу розв’язання цих задач; отримані результати; висновки; список літературних джерел.

2. Вимоги до оформлення статей для публікації розміщені на сайті університету:

2.1. Структура статті:

УДК

Автори (ініціали, прізвище, науковий ступінь, вчене звання)

Назва статті

Анотація (600 знаків)

Вступ

Основний текст

Висновки

Список літератури

Відомості про авторів.

2.2. У статті застосовуються одиниці Міжнародної системи (CI).

2.3. Формули набираються у редакторі формул (Equation 3.0 або Math Type). Кожна формула набирається як один об'єкт.

2.4. Ілюстрації подаються включеними (без OLE-зв'язку, кожна ілюстрація - один об'єкт) у текст статті після першого посилання на нього.

2.5. Кожна таблиця друкується з відповідним заголовком та нумерацією.

2.6. Висновки друкуються після основної частини тексту.

2.7. Список літератури оформлюється згідно з
ДСТУ ГОСТ 7.1. 2006 (див. приклади).

2.8. Після списку літератури наводиться повна назва кафедри (підрозділу) ВНТУ, що рекомендує статтю до опублікування.

2.9. Відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, посада та повна назва установ де працюють співавтори, номери телефонів, адреси електронної пошти.

Разом з роздрукованим рукописом статті подаються: реферат, що містить стисло і точно сформульовану постановку задачі та основні результати роботи (обов'язковим є подання тексту реферату з ключовими словами (трьома мовами одним файлом) на диску (CD); Авторська довідка.

http://visnyk.vntu.edu.ua/forautors/


^ Міністерство освіти і науки,

молоді та спорту України

Вінницька обласна державна адміністрація

Вінницький національний технічний

університет (ВНТУ)

Вінницьке регіональне відділення

Академії будівництва України (АБУ)

Московський державний будівельний

університет (МДБУ)

Брестський державний технічний

університет (БДТУ)

Інститут будівництва, теплоенергетики

та газопостачання (ІнБТЕГП) ВНТУ

запрошення

^

Міжнародна

науково-технічна конференціяІнноваційні технології

в будівництві

Вінниця

13-15 листопада 2012 року

Метою конференції є обговорення та розв’язання теоретичних та практичних задач в галузі інноваційних технологій будівельного виробництва, сучасних матеріалів та конструкцій, а також їх економічної ефективності.


^ Напрямки роботи конференції:

Будівельні конструкції.

Будівельні матеріали та вироби.

Механіка ґрунтів та фундаменти.

Технологія будівельного виробництва.

Моделювання процесів будівельного виробництва.

Організація, управління та економіка в будівництві.

Інженерні мережі будівель та споруд..

Енергозбереження в будівництві, ЖКГ та промисловості.

Інноваційна технологія комп’ютерного проектування, документування і управління проектами об’єктів будівництва.

Програма роботи

13 листопада 2012 р.

800–1700 – реєстрація учасників конференції, поселення.

14 листопада 2012 р.

800–1100 – реєстрація учасників конференції;

1100 – пленарне засідання;

1230–1330 – обід;

1345–1800 – робота секцій.

15 листопада 2012 р.

900–1200 – робота секцій;

1200–1330 – закриття конференції;

1400–1500 – обід;

1600 – культурна програма.
^

Програмний комітет


Грабко В.В. – голова комітету, ректор ВНТУ; Павлов С. В. – проректор з наукової роботи ВНТУ; Аксельрод Р.Б. – заступник голови державної адміністрації Вінницької області; Гіренко Т.М., генеральний директор концерну “Поділля” (Україна); Ратушняк Г.С. – директор ІнБТЕГП ВНТУ; Ткаченко С.Й. – заступник директора ІнБТЕГП з наукової роботи, завідувач кафедри теплоенергетики (ТЕ) ВНТУ; Дудар І.Н. – завідувач кафедри містобудування та архітектури (МБА) ВНТУ; Моргун А.С. – завідувач кафедри промислового та цивільного будівництва (ПЦБ) ВНТУ; Сердюк В.Р. – завідувач кафедри менеджменту будівництва та цивільної оборони (МБЦО) ВНТУ; Бойко І.І. – завідувач кафедри нанотехнологій світлочутливих матеріалів Московської академії тонких хімічних технологій ім. М.В.Ломоносова (Росія); Валуєв В.Є. – професор Брестського державного технічного університету (Білорусь); Грабовий П.Г. – завідувач кафедри організації будівництва та управління нерухомістю Московського державного будівельного університету (Росія); Лівінський О.М. – академік АБУ (Україна); Генчо Христов Паничаров – доцент кафедри "Будівництво споруд та будівель" Варненски Свободен Университет "Черноризец Храбър" (Болгарія); Ротштейн А.П. – професор Єрусалимського політехнічного інституту (Ізраїль); Титар С.С. – професор кафедри теплових електричних станцій та енергозберігаючих технологій Одеського національного політехнічного університету (Україна).


Оргкомітет (робоча група)

Голова – Ратушняк Г.С. – директор Інституту будівництва, теплоенергетики та газопостачання ВНТУ.

Заступники голови:

Богачук В.В. – начальник науково-дослідної частини ВНТУ;

Ткаченко С.Й. – заступник директора з наукової роботи ІнБТЕГП, завідувач кафедри ТЕ ВНТУ.

Члени групи:

Ковальчук В.І. – проректор з науково-педагогічної роботи по матеріально-технічному забезпеченню навчального та наукового процесів ВНТУ; Нечепуренко Л.М. – головний бухгалтер ВНТУ; Дудар І.Н. – завідувач кафедри МБА ВНТУ; Моргун А.С. – завідувач кафедри ПЦБ ВНТУ; Сердюк В.Р. – завідувач кафедри МБЦО ВНТУ; Ба-
бак Н.В. – молодший науковий співробітник кафедри ТЕ ВНТУ.


При дистанційній формі участі доповіді надсилаються за електронною адресою, завідувач кафедри призначає рецензента, який на засіданні секції дає рекомендацію щодо опублікування.

Теми доповідей, розглянутих та схвалених на конференції і рекомендованих до публікації, будуть оголошені на заключному пленарному засіданні конференції.

проживання учасників конференції планується в гуртожитку ВНТУ та готелях м. Вінниці (за попереднім замовленням і окрему плату). Вартість проживання буде повідомлена додатково.
^

Культурна програма


Для учасників конференції планується екс-
курсія по місту Вінниця.Місто Вінницю називають перлиною Поділля і це дійсно так. Розташоване на берегах легендарної річки Південний Буг, воно вражає кожного органічним поєднанням міської цивілізації та живописної природи.


Місту більше ніж шістсот років, його історія знала як злети так і падіння. Історичні пам’ятки, які збереглись до цього часу, їх реставрація, поява нових будівель в традиційному історичному оточенні допомагає зберегти унікальний характер архітектури міста. Повага та піклування про минуле та відродження національних традицій міста стали досить поширеними останнім часом та сприяють відродженню духовного життя міста.

Сьогодні всі старовинні храми, а саме: Костел Пресвятої Діви Марії Ангельської, Свято-Преображенський кафедральний собор, Свято-Вознесенська церква та інші є діючими. В місті будуються нові храми різних релігійних конфесій.

Також всі музеї міста відкриті для відвідувачів. Унікальна церква Св. Миколая, де лежить забальзамоване тіло відомого в усьому світі хірурга Миколи Пирогова, розташована поряд з музеєм-садибою М.І.Пирогова. Краєзнавчий та Художній музеї – справжня скарбниця, в якій знаходяться шедеври мистецтва, скульптури, вироби з декоративного мистецтва, колекція портретів, археологічні та етнографічні знахідки.

Адреса для спілкування, контактні телефони


Ратушняк Г.С.

Дирекція ІнБТЕГП ВНТУ

Хмельницьке шосе, 95

м. Вінниця, 21021, Україна.

тел. (0432)-465-204 – Ратушняк Георгій Сергійович;

тел. (0432)-598-627 – Ткаченко Станіслав Йосипович;

тел. (0432)-598-339, 598627 – Бабак Наталія Володимирівна.

Факс: 0432-46-57-72 (для Ратушняка Г.С.)

E-mаil: te@inbtegp.vntu.edu.ua

Схожі:

До 01 жовтня 2012 року iconЗразок листа про скерування на стажування голові правління ват «Львівтеплоелектропроект»
Адміністрація Національного університету «Львівська політехніка» просить Вас прийняти на стажування старшого викладача кафедри електричних...
До 01 жовтня 2012 року iconОголошення! До уваги студентів денної форми навчання! 1 листопада 2012
Робочий день з п’ятниці 2 листопада 2012 року переноситься на суботу 27 жовтня 2012 року
До 01 жовтня 2012 року icon«Наукові досягнення студентів», яка відбудеться 17-18 жовтня 2012 року у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка Напрями роботи конференції
Для участі у конференції Вам необхідно до 9 жовтня 2012 р занести у 305 аудиторію центрального корпусу університету
До 01 жовтня 2012 року icon” 2012 р. Розклад занять факультету автоматики 5 семестр 2012-2013 навчального року 29 жовтня по 6 січня 2013 року
Метрологія, технологічні вимірювання та прилади лаб. Карпілов о. Ю к. 4, ауд. 212
До 01 жовтня 2012 року icon«Мистецтво спілкування: проблеми та шляхи їх вирішення» 26 жовтня 2012 року Ірпінь – 2012 голова організаційного комітету грищенко наталія Степанівна

До 01 жовтня 2012 року iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Президента України від 6 жовтня 2012 р. №187/2012-рп [Серед отримувачів І. М. Сотник – доктор економічних наук, професор Сумського...
До 01 жовтня 2012 року iconЗапрошуємо Вас 22 листопада 2012 року взяти участь у науково-практичній конференції «школа конфуція: джерела – історія – сучасність»
Для участі у науково-практичній конференції просимо до 01 жовтня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету
До 01 жовтня 2012 року iconЗапрошуємо Вас 22 листопада 2012 року взяти участь у науково-практичній конференції «школа конфуція: джерела – історія – сучасність»
Для участі у науково-практичній конференції просимо до 01 жовтня 2012 року надіслати на адресу оргкомітету
До 01 жовтня 2012 року iconНаказ №365 від 21 березня 2013 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 березня 2013 р за №463/22995 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17 жовтня 2012 року №1112
До 01 жовтня 2012 року iconЩорічний медичний огляд, флюорографічне обстеження органів грудної порожнини
Вищого навчального закладу "Університет економіки та права "крок" №91-1 від 11 жовтня 2012 року, ст. 21 Закону України “Про захист...
До 01 жовтня 2012 року iconБібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ 33-10-39
Президента України від 6 жовтня 2012 року №187/2012-рп. [Серед отримувачів грантів І. М. Сотник, доктор економічних наук, професор...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи