Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" icon

Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
НазваМетодичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Сторінка1/14
Дата19.04.2013
Розмір2.29 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Кафедра іноземних мов


Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Клінічна фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 1


І. Тема: Основи фармацевтичної термінології. Коротка історія латинської мови. Фонетика.

 1. Латинський алфавіт.

 2. Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

 3. Словникова форма іменників.


II. Актуальність теми полягає в оволодінні знаковою системою латинської мови. При засвоюванні словникових знаків студенти вчаться співвідносити певну знакову форму із відповідним значенням або оформляти значення в відповідну форму. На першому занятті закладається підґрунтя для розуміння та грамотного письмового та усного відтворення фармацевтичних термінів.


ІІІ. Цілі навчання:

1. Вивчити латинський алфавіт.

2. Запам’ятати назву і написання (друковане та рукописне) букв латинського алфавіту.

3. Навчитися вимовляти звуки, які позначаються цими буквами.

4. Вміти читати дифтонги, диграфи, буквосполучення.

5. Оволодіти навичками читання багатоскладових слів.

6. Навчитися читати словникову форму іменників.

7. Вивчити латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного,

родового).

8. Вивчити лексичний мінімум.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:


№ з/п

Питання

Джерело інформаціїЗнати значення термінів: алфавіт, голосний звук, приголосний звук, дифтонг, диграф, буквосполучення.

1. Метод. матер. до заняття №1.

2. Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.Розуміння термінів: іменник, рід (чоловічий жіночий, середній), число (однина, множина), відмінок (називний, родовий).


1. Метод. матер. до заняття №1.V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:

 1. латинський алфавіт;

 2. класифікацію звуків;

 3. правила вимови голосних і приголосних;

 4. правила вимови дифтонгів;

 5. правила вимови диграфів;

 6. правила вимови буквосполучень;

 7. латинські назви граматичних категорій роду, числа, відмінків (називного, родового);

 8. правила читання словникової форми латинських іменників;

 9. лексичний мінімум;

 10. латинські афоризми.

Студент повинен вміти:

 1. розміщувати латинські слова в алфавітному порядку;

 2. читати латинські слова, дотримуючись фонетичних норм;

 3. читати словникову форму іменників;

 4. визначати відміну іменників;

 5. відтворювати словникову форму іменників із домашнього завдання.


VI. Орієнтовна основа дій (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів:

  1. вивчаючи алфавіт, уважно придивіться до орфографії латинських літер;

  2. письмово перевірте знання алфавіту;

  3. зверніть особливу увагу на правила вимови літери с;

  4. не змішуйте літери q і g в буквосполученнях qu та ngu;

  5. навчіться диференціювати звуки, що позначаються літерами g та h;

  6. пам’ятайте, що літера l завжди позначає м’який звук;

  7. пам’ятайте, що літери y, z є показниками грецького походження слів;

  8. літера j не вживається в словах грецького походження;

  9. літера q самостійно не вживається, а лише в буквосполученні qu;

  10. вивчення словникової форми іменників слід починати з вивчення латинських термінів masculinum, femininum, neutrum, Nominativus singularis, Genetivus singularis та їх відповідників в українській мові.


VIІ. Система навчаючих завдань.

Тести для самоконтролю знань – умінь (питання з еталонами відповідей додаються).

Питання:

1. Напишіть букви латинського алфавіту від A до L (великі та малі).

2. Як вимовляється літера с?

3. Написати іменники в словниковій формі, визначити основу, вказати відміну:

а) збір; б) людина; в) ліки

Еталон відповіді:

  1. Aa, Bb, Cc, Dd, Ee, Ff, Gg, Hh, Ii, Jj, Kk, Ll.1. перед a, o, u

[к] ‹ 2. в кінці слова

 3. перед приголосним

С c[ц] ‹ 1. перед e, i, y

2. перед ae, oe, eu


3. a) species, ei f - збір V

б) homo, inis m – людина hominis III

в) medicamentum ,i n – ліки II


VIII. Основні питання, що підлягають вивченню.

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Латинський алфавіт.

1. Підр., § 1, с.27-28.

2. Конспект.

2.

Класифікація звуків.

1. Підр., § 2, с.28-33.

3.

Правила вимови голосних, приголосних, дифтонгів, диграфів, буквосполучень.

 1. Підр., §§ 1-4, с. 27 – 37.

 2. Конспект.

4.

Словникова форма латинських іменників.

1. Підр., §20, с. 56-57.

2. Конспект.

5.

Лексичний мінімум.

Конспект.

6.

Латинські афоризми.

Конспект.IХ. Завдання для кращого засвоєння навчального матеріалу.

1. Підручник §1-4, с. 27-37.

2. Підручник, §6, с. 38-40, впр. І (усно), впр.ІІ (письмово).

3. Лексичний мінімум.

4. Латинські афоризми.


Х. Література:

Основна:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – К.: “Центр учбової літератури”, 2011.– 440 с.

2. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией

М. Н. Чернявского. - М.: “Медицина”, 1994. – 384 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Укладачі: доц.

Кім Л.М., ст. викладачі Тихолаз С.І., Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.

- Вінниця: 2004. - 317 с.

Додаткова:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – 2-е вид. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

 2. М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004. – 424 с.

 3. Г. О. Краковецька, В. М.Бобирьов, О. М. Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999. – 356 с.

 4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. М. Д Машковский. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-

1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

8. Методичні матеріали до заняття №1 для фармацевтичного факультету.


Методичні вказівки склав викл. О.Ф. Гайдаєнко


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.


Зав. кафедри іноземних мов доц. Кім Л.М.


Кафедра іноземних мов


Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Клінічна фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 2


 1. Тема: Фонетика. Наголос.

 1. Правила постановки наголосу.

 2. Довгота та короткість складу.

3. Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.


ІІ. Актуальність теми полягає в засвоєнні студентами орфоепічних норм, що в свою чергу

націлює на науковий підхід до вивчення всіх розділів даного курсу.

ІІІ. Цілі навчання:

1. Вміти ділити латинські слова на склади.

2. Вміти визначати довготу чи короткість другого голосного від кінця слова.

3. Оволодіти навичками постановки наголосу в багатоскладових словах.

 1. Навчитися оперувати медичними термінами, які містять грецькі корені та префікси.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого

матеріалу:

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Алфавіт. Правила вимови.

1.Підр., § 1-4, с.27-37.

2.Метод. матер. каф. до заняття № 1

2.

Розуміння генеральних термінів по даній темі: наголос, склад, голосний приголосний.

Пояснення викладача.

3.

Розуміння термінів: корінь, префікс, суфікс, основа, закінчення.

Пояснення викладача.


V. Зміст навчання.

Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми.

Студент повинен знати:

 1. правила постановки наголосу;

 2. які склади є довгими;

 3. які склади є короткими;

 4. як позначається довгота та короткість складу в словнику;

 5. як користуватися словником;

 6. семантику та орфографію грецьких коренів, які пишуться через у

 7. лексичний мінімум.

Студент повинен вміти:

 1. поділити слово на склади і порахувати їх;

 2. знайти другий голосний від кінця слова і поставити наголос в залежності від його позиції;

 3. визначати семантику слів, що містять грецькі корені та префікси та орфографічно правильно записувати їх.

VІ. Орієнтовна основа дії (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів:


 1. склади завжди рахуються в латинських словах від кінця слова;

 2. скільки в слові голосних, стільки і складів, проте дифтонг входить до одного складу;

 3. другий склад є визначальним при постановці наголосу, якщо він довгий, о – наголошений, якщо короткий, то наголошеним буде третій;

 4. якщо не вдається визначити довготу чи короткість другого складу, шукайте відповідь в словнику;

 5. будьте уважні, в грецьких коренях крім у зустрічаються і інші орфографічні особливості (диграфи, подвоєння приголосних);

 6. при заучуванні грецьких коренів і префіксів застосовуйте асоціативне мислення.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання з еталонами відповідей додаються.

Питання:

 1. Визначити довготу чи короткість другого складу. Поставити наголос.

Matricaria chamomilla, Digitalis ferruginea, Caryophyllus aromaticus.

 1. Написати грецькі корені та префікси із значенням:

а) червоний

б) гриб, грибок

в) риба

г) з’єднання, сукупність, зв’язок

 1. Написати слова в словниковій формі. Визначити основу, відміну.

а) число

б) розчин

в) спирт

г) мазь

Відповідь:

 1. Matricária chamomílla, Digitális ferrugínea, Caryophýllus aromáticus.

 2. а) erythr

б) myc

в) ichthy

г) syn, sym

3. а) numerus, i m – число II

б) solutio, onis f - розчин solutionis III

в) spiritus, us m – спирт IV

г) unguentum, i n – мазь II


VIII. Основні питання, що підлягають вивченню.

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Правила наголосу.

 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 7, с. 41-43.

2.

Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.

 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 2, с. 30.

3.

Лексичний мінімум.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Конспект.

4.

Латинські афоризми.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Конспект.


IX. Завдання для кращого засвоєння навчального матеріалу.

1. Підручник, § 7, с. 41 – 43.

2. Підручник ,§ 8, с.44, впр. І-ІІ (усно).

3. Грецькі корені і префікси (орфографія, значення).

4. Лексичний мінімум.

5. Латинські афоризми.


Х. Література:

Основна:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – К.: “Центр учбової літератури”, 2011.– 440 с.

2. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией

М. Н. Чернявского. - М.: “Медицина”, 1994. – 384 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Укладачі: доц.

Кім Л.М., ст. викладачі Тихолаз С.І., Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.

- Вінниця: 2004. - 317 с.


Додаткова:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – 2-е вид. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

 2. М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004. – 424 с.

 3. Г. О. Краковецька, В. М.Бобирьов, О. М. Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999. – 356 с.

 4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. М. Д Машковский. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-

1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

8. Методичні матеріали до заняття № 2 для фармацевтичного факультету.


Методичні вказівки склав викл. О.Ф. Гайдаєнко


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.


Зав. кафедри іноземних мов доц. Кім Л.М.


Кафедра іноземних мов


Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Клінічна фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 3


І. Тема: Морфологія. Дієслово.

 1. Граматичні категорії.

 2. Словникова форма. Чотири дієвідміни.

 3. Основа теперішнього часу.

 4. Наказовий спосіб дієслова.

 5. Рецептурні формулювання, виражені наказовим способом.


ІІ. Актуальність теми полягає в тому, що дієслівні форми наказового способу активно

застосовуються в рецептурі. З вивченням даної теми студент виходить на більш складну

синтаксичну одиницю – речення. Це дає змогу підвищити свій культурно-освітній рівень,

розширити кругозір.


ІІІ. Цілі навчання:

1. Сформувати вміння диференціювати в реченні дієслова.

2. Вміти читати та утворювати словникову форму дієслова.

3. Навчитися визначати дієвідміну дієслова.

4. Вміти визначати основу.

5. Навчитися утворювати форми наказового способу однини та множини.

ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу:

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Правила вимови. Правила наголосу.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Підр., §§1-4, с.27-37;

§ 7, с. 41-43.

2.

Грецькі корені та префікси, які пишуться через y.

 1. Метод. матер. каф.

2. Підр., § 2, с. 30.

3.

Лексичний мінімум.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Конспект.

4.

Розуміння термінів дієслово, особа, число, стан, спосіб, інфінітив.

 1. Метод. матер. каф.

 2. Пояснення викладача.V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми.

Студент повинен знати:

 1. компоненти словникової форми дієслова;

 2. граматичні категорії дієслова;

 3. правила по визначенню дієвідміни;

 4. правила по визначенню основи у дієсловах 1-4 дієвідмін;

 5. характеристику наказового способу однини і множини латинських дієслів;

 6. п’ять простих фармацевтичних формулювань, виражених наказовим способом, в повній та скороченій формах;

 7. лексичний мінімум та афоризми.

Студент повинен вміти:

1. читати та записувати дієслова в словниковій формі;

2. визначати дієвідміну та основу;

3. утворювати форми наказового способу однини і множини;

4. розпізнавати дієслова в наказовому способі в реченні;

5. перекладати українською мовою вказані вище форми дієслова.


VІ. Орієнтовна основа дії (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів.

  1. Для розуміння даного матеріалу необхідно пригадати зі шкільної програми відповідні поняття з української мови (час, особа, число, стан, спосіб).

  2. Щоб визначити дієвідміну, потрібно в неозначеній формі дієслова знайти голосну перед закінченням –re, яка і є показником дієвідміни.

  3. Основа визначається шляхом відкидання закінченням –re в формі інфінітива 1,2,4 дієвідмін та -ere в 3 дієвідміні.

  4. Дієслова в наказовому способі завжди стоять на початку речення.

  5. Запам’ятайте рецептурні формулювання в повній і скороченій формах разом із пунктуаційним знаком, який буде супроводжувати дані дієслова в рецептах.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання:

І. Утворити наказовий спосіб (друга особа однини та множини) від дієслів.

Утворені форми перекласти українською мовою.

1. steriliso, āre 1

2. finio, īre 4

3. recipio, ĕre 3

4. misceo, ēre 2

ІІ. Написати слова в словниковій формі. Визначити основу.

1. давати, видавати

2. проціджувати

3. різати, розрізати

4. бути здоровим

5. витягувати

Відповіді:

І. 1. sterilisa - простерилізуй, sterilisate – простерилізуйте

2. fini - закінчуй, finite – закінчуйте

3. recipe - візьми, recipite – візьміть

4. misce - змішай, miscete - змішайте

ІІ.

1. do, āre 1 - давати, видавати

2. macero, āre 1 - проціджувати

3. concido, ĕre 3 - різати, розрізати

4. valeo, ēre 2 - бути здоровим

salveo, ēre 2 - бути здоровим

5. extraho, ĕre 3 - витягувати


VIII Основні питання, що підлягають вивченню.

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Дієслово. Граматичні категорії.

1. Метод. матер. до заняття №3

2.

Словникова форма.

1. Метод. матер. до заняття №3

3.

Чотири дієвідміни. Визначення дієвідміни.


1. Підр., §§10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

4.

Визначення основи теперішнього часу.


1. Підр., §9, с. 46-47; §§ 10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

5.

Утворення форм наказового способу однини та множини дієслів І-IV дієвідмін.

1. Підр., §13, с.49-50.

2. Метод. матер. до заняття №3.

6.

Прості дієслівні формулювання виражені наказовим способом.

1. Метод. матер. до заняття №3

7.

Лексичний мінімум.

1. Підр., §15, с.51-53.

2. Метод. матер. до заняття №3IХ. Завдання для кращого засвоєння навчального матеріалу.

1. Підручник, §§ 10-11, с. 47-48; §13, с.49-50.

2. Підручник, § 14, с. 50-51, вправи ІI –IV /письмово/.

3. Лексичний мінімум, § 15 с. 51-53 .

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми.


Х. Література:

Основна:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – К.: “Центр учбової літератури”, 2011.– 440 с.

2. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией

М. Н. Чернявского. - М.: “Медицина”, 1994. – 384 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Укладачі: доц.

Кім Л.М., ст. викладачі Тихолаз С.І., Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.

- Вінниця: 2004. - 317 с.


Додаткова:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – 2-е вид. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

 2. М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004. – 424 с.

 3. Г. О. Краковецька, В. М.Бобирьов, О. М. Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999. – 356 с.

 4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. М. Д Машковский. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-

1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

8. Методичні матеріали до заняття № 3 для фармацевтичного факультету.


Методичні вказівки склав викл. О.Ф. Гайдаєнко


Затверджено на за засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.


Зав. кафедри іноземних мов доц. Кім Л.М.


Кафедра іноземних мов


Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Клінічна фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 4

І. Тема: Морфологія. Дієслово.

1. Теперішній час дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини

та множини.

 1. Дієслово sum, esse.

 2. Особливості перекладу латинських речень.

ІІ. Актуальність теми. На рівні фармацевтичної термінології дієслово посідає гідне місце. Дієслівні форми активно вживаються в рецептурних формулюваннях та в фармацевтичній фразеології. З вивченням даної теми студент виходить на більш складну синтаксичну одиницю – речення. Це дає змогу підвищити свій культурно-освітній рівень, розширити кругозір.


ІІІ. Цілі навчання:

 1. Свідомо і вільно оперувати основними граматичними формами дієслова в межах вимог

програми.

 1. Навчитися утворювати форми теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини дієслів 1-4 дієвідмін.

 2. Вивчити форми 3 особи однини і множини неправильного дієслова sum, esse.

 3. Знати особливості позиційного вживання в реченні дієслів у наказовому та дійсному способі.

 4. Оволодіти навичками перекладу латинських речень українською мовою і навпаки.

ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого

матеріалу.

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Дієслово. Граматичні категорії.


1. Метод. матер. до заняття №3

2.

Словникова форма.


1. Метод. матер. до заняття №3

3.

Чотири дієвідміни. Визначення дієвідміни.


1. Підр., §§10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

4.

Визначення основи теперішнього часу.


1. Підр., §9, с. 46-47;

§§ 10-11, с.47-48.

2. Метод. матер. до заняття №3

5.

Утворення форм наказового способу однини та множини дієслів І-IV дієвідмін.


1. Підр., §13, с.49-50.

2. Метод. матер. до заняття №3

6.

Прості дієслівні формулювання виражені наказовим способом.

1. Метод. матер. до заняття №3

7.

Лексичний мінімум.

1. Підр., §15, с.51-53.


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути при вивченні теми:

Студент повинен знати:

 • закінчення дієслів теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини;

 • форми 3 особи однини і множини неправильного дієслова sum, esse;

 • правила побудови латинського речення та послідовність перекладу;

 • які члени речення входять до групи присудка та до групи підмета;

 • два варіанти перекладу українською мовою пасивного стану дієслова;

 • лексичний мінімум.

Студент повинен вміти:

 • визначати дієвідміну;

 • визначати основу;

 • приєднувати з’єднувальний голосний, згідно правила, у формах дієслів 3, 4 дієвідмін;

 • визначати групи підмета та присудка;

 • визначати члени речення;

 • правильно визначати позицію кожного члена речення при перекладі.

Студент повинен оволодіти навичками:

 • відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін в теперішньому часі дійсного способу активного і

пасивного станів третьої особи однини і множини;

- перекладу латинських речень українською мовою і навпаки.

VІ. Орієнтовна основа дії (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо самостійної роботи студента:

 1. Відмінювання дієслів виконуйте в такій послідовності: визначте дієвідміну, знайдіть основу, приєднайте особове закінчення, перекладіть.

 2. Згадайте, що в 3 дієвідміні основа визначається шляхом відкидання -ĕre в інфінітиві, а особові закінчення приєднуються за допомогою з’єднувальних голосних: -i- перед -t та -u- перед –n-.

 3. В 4 дієвідміні в формах множини активу та пасиву перед особовим закінченням ставиться –u-.

 4. Дієслова в пасивному стані мають два варіанти перекладу: 1) зворотним дієсловом на –ся; 2) неозначено-особовим зворотом у формі 3 особи множини.

 5. Послідовність розміщення членів латинського речення є такою: підмет, означення підмета, додаток та його означення, обставина, присудок.

 6. У розповідному реченні присудок зазвичай – в кінці речення; у спонукальному – на початку речення.

VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання:

І. Утворити форми 3 особи однини і множини теперішнього часу дійсного

способу активного і пасивного станів наступних дієслів:

1. extraho, ĕre 3

2. servo, are 1

ІІ. Написати слова в словниковій формі. Перекласти:

Concide, contunde et tere.

ІІІ. Написати слова в словниковій формі:

1. складатися

2. вживати, застосовувати

3. розбавляти, розводити

4. беладона, красавка

Еталони відповіді:

І. 1. extrahit - витягує; extrahunt - витягують; extrahitur – витягується (його

витягують); extrahuntur – витягуються (їх витягують).

2. servat - зберігає; servant - зберігають; servatur – зберігається (його

зберігають); servantur – зберігаються (їх зберігають).

ІІ. concido, ĕre 3 – різати, розрізати; contundo, ĕre 3 – дрібно товкти;

tero, ĕre 3 – терти, розтирати

Поріж, дрібно потовчи та розітри.

ІІІ. 1. consto, āre 1 - складатися

2. adhibeo, ēre 2 - вживати, застосовувати

3. diluo, ĕre 3 - розбавляти, розводити

4. Belladonna, ae f - беладона, красавка

VIII. Основні питання, що підлягають вивченню.

№ з/п

Питання

Джерело інформації

1.

Особові закінчення дієслів теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.82.

2.

З’єднувальні голосні для утворення особових форм дієслів 3, 4 дієвідмін.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.83.

3.

Відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§37-39, с.81-84.

4.

Дієслово sum, esse.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §40, с.84.

5.

Особливості перекладу латинських речень.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §41, с.85.

6.

Лексичний мінімум.

1. Метод. матер. кафедри.

IХ. Завдання для кращого засвоєння навчального матеріалу.

1. Підручник, §§37-41, с.81-85.

2. Підручник, §42, с.86, впр. І (усно), впр. ІІ (письмово).

3. Лексичний мінімум (конспект).

4. Афоризми, фармацевтичні фразеологізми (конспект).

Х. Література:

Основна:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – К.: “Центр учбової літератури”, 2011.– 440 с.

2. Латинский язык и основы фармацевтической терминологии. Под общей редакцией

М. Н. Чернявского. - М.: “Медицина”, 1994. – 384 с.

3. Посібник з латинської мови та основ фармацевтичної термінології. – Укладачі: доц.

Кім Л.М., ст. викладачі Тихолаз С.І., Стоян М.Г., Денека М. Т., Карпова В.О., Михайлюк Г.Т.

- Вінниця: 2004. - 317 с.

Додаткова:

 1. Є. І. Світлична, І. О. Толок. Латинська мова: Підручник. – 2-е вид. – К.: ВД “Професіонал”, 2005. – 400 с.

 2. М. М. Закалюжний, Г. Б. Паласюк. Латинська мова і основи медичної термінології. - Тернопіль: “Укрмедкнига”, 2004. – 424 с.

 3. Г. О. Краковецька, В. М.Бобирьов, О. М. Бєляєва. Латинська мова. Рецептура. Клінічна термінологія. – К.: “Здоров’я”, 1999. – 356 с.

 4. Латинська мова. За ред. А. Г. Ступінської. – Київ: “Вища школа”, 1993.- 257 с.

5. М. Д Машковский. Лекарственные средства. - М.: Медицина, 1997.

6. Энциклопедический словарь медицинских терминов.- М.: Советская энциклопедия.- т. І-

1982 – 464 с., т. ІІ-1983- 448 с., т. ІІІ-1984 -512 с

7. Arnaudov G. Terminologia medica polуglotta.- Sofia: Medicina et physcultura, 1979.- 943 p.

8. Методичні матеріали до заняття № 4 для фармацевтичного факультету.

Методичні вказівки склав викл. О.Ф. Гайдаєнко

Затверджено на засіданні кафедри

Протокол № 1 від 28.08.2012 р.

Зав. кафедри іноземних мов доц. Кім Л.М.


Кафедра іноземних мов


Курс “Латинська мова та основи медичної термінології”


^ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету

зі спеціальності “Клінічна фармація”

з латинської мови та основ фармацевтичної термінології

щодо підготовки до практичного заняття № 5


І. Тема: Морфологія. Іменник.

1. Граматичні категорії.

2. Словникова форма.

3. П’ять відмін. Визначення відміни, основи та роду іменників.

4. Перша відміна іменників. Загальна характеристика. Особливості відмінювання.

5. Грецькі іменники І відміни.

6. Функції іменників у складі фармацевтичних термінів. Неузгоджене означення.


ІІ. Актуальність теми. Оволодіння знаннями з теми “Іменник” закладає підґрунтя для успішного оперування термінологією на всіх рівнях курсу (фармакологічна, ботанічна, хімічна, клінічна термінології та ін.), сприяє оволодінню навичками перекладу із латини українською мовою і навпаки.


ІІІ. Цілі навчання:

 1. Навчитися диференціювати іменники І латинської та грецької відмін та утворювати їх граматичні форми.

 2. Сформувати уміння читати та утворювати словникову форму іменника.

 3. Засвоїти відмінкові закінчення іменників першої відміни та їх українські відповідники.

 4. Оволодіти навичками відмінювання.

 5. Уміти визначати функції іменників у складі речень та фармацевтичних термінів (підмет,

неузгоджене означення, прямий додаток).

6. Вивчити лексичний мінімум.


ІV. Забезпечення вихідного рівня знань та вмінь.

Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу.

№ з|п

Питання

Джерело інформації

1.

Особові закінчення дієслів теперішнього часу дійсного способу активного і пасивного станів третьої особи однини та множини.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.82.

2.

З’єднувальні голосні для утворення особових форм дієслів 3, 4 дієвідмін.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §38, с.83.

3.

Відмінювання дієслів 1-4 дієвідмін.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§37-39, с.81-84.

4.

Дієслово sum, esse.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §40, с.84.

5.

Особливості перекладу латинських речень.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §41, с.85.

6.

Лексичний мінімум.

1. Метод. матер. кафедри.


V. Зміст навчання. Перелік конкретних знань і умінь, яких необхідно набути

при вивченні теми:

Студент повинен знати:

 • граматичні категорії іменника;

 • складові словникової форми іменника;

 • відмінкові закінчення іменників І відміни, та їх українські відповідники;

 • синтаксичні функції іменника;

 • лексичний мінімум;

 • фармацевтичні афоризми.

Студент повинен вміти:

- читати та утворювати словникову форму іменників;

- визначати відміну та основу іменників;

- визначати функції іменників у складі речень та фармацевтичних термінів (підмет, неузгоджене означення, прямий додаток);

Студент повинен оволодіти навичками:

 • відмінювання іменників І відміни;

 • перекладу латинських речень українською мовою і навпаки.


VІ. Орієнтовна основа дії (ООД).

Короткі методичні вказівки щодо самостійної роботи студентів:

1. Для розуміння матеріалу необхідно, згадати які граматичні категорії має іменник в українській мові, на які питання відповідає.

2. Пам’ятайте, що іменники в латинській мові потрібно вчити в словниковій формі, тобто знати форми Nom. sing. і Gen. sing. та рід.

3. Знання словникової форми допомагає визначити відміну та основу.

4. Вчіться відтворювати лексичний мінімум і усно, і письмово.

5. Під час відмінюванні іменників першої відміни основа залишається незмінною у всіх відмінках, змінюється лише закінчення.

6. Слідкуйте не лише за грамотністю латинського відмінювання, а і за коректним перекладом.

7. Латинські іменники мають синтаксичні функції підмета, додатка або неузгодженого

означення, інколи входять до складного іменного присудка.


VІІ. Система навчаючих завдань. Тести для самоконтролю знань – умінь.

Питання:

І. Написати слова в словниковій формі, перекласти українською мовою:

Terite Camphoram.

ІІ. Перекласти латинською мовою, вказати слова в словниковій формі:

Видай настойку.

ІІІ. Написати слова в словниковій формі:

 1. алтея

 2. мигдаль (плід)

 3. ампула

Еталони відповіді:

І. tero, ĕre 3 – терти, розтирати; Camphora, ae f – камфора

Розітріть камфору.

ІІ. do, are 1 – давати; tinctura, ae f – настойка

Da tincturam.

III. Althaea, ae f – алтея Amygdala, ae f - мигдаль (плід) ampulla, ae f - ампула


VIII. Основні питання, що підлягають вивченню.

№ з,п

Питання

Джерело інформації

1.

Іменник. Граматичні категорії.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§ 16-19, с.53-56.

2.

Словникова форма іменника.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., § 20, с.57.

3.

Визначення відміни, основи та роду іменників.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §§ 19-21, с.56-59.

4.

Перша відміна іменників. Загальна характеристика, особливості відмінювання.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §21, с.58-59.

5.

Грецькі іменники І відміни.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., § 35, с.78-79.

6.

Функції іменників у складі фармацевтичних термінів.


1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §22, с.59-60, §27, с.65-67.

7.

Лексичний мінімум.

1. Метод. матер. кафедри.

2. Підр., §24, с.63.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичних занять
Для студентів 1 курсу фармацевтичного факультету Спеціальність: Клінічна фармація
Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconМетодичні вказівки для студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності "Клінічна фармація"
Для досягнення мети заняття необхідно мати базові знання та вміння з такого матеріалу
Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconКалендарний план лекцій з курсу „нутріціологія" для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація" 2009/2010 н р
Для студентів ІІІ курсу фармацевтичного факультету із спеціальності „клінічна фармація” 2009/2010 н р
Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconТематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2010-11 н р

Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconТематичний план самостійної роботи студентів із загальної фармакокінетики для студенетів ІІІ курсу фармацевтичного факультету (спеціальність "Клінічна фармація") на 2008-09 н р

Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconКалендарний план з іноземної мови для студентів IІ курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності «Фармація» та «Клінічна фармація» на 2012-2013 навчальний рік

Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" icon"затверджую"
...
Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 5 Курс 10 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 2 Курс 4 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів I курсу фармацевтичного факультету зі спеціальності \"Клінічна фармація\" iconФармація, клінічна фармація проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. 1 Курс 2 семестр
Затверджую” розклад занять фармацевтичного факультету (фармація, клінічна фармація)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи