Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів icon

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
НазваНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Сторінка1/7
Дата20.04.2013
Розмір1.51 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
  1   2   3   4   5   6   7

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ ім. М. І. ПИРОГОВА

Кафедра медичної біології


Р. П. Піскун, Т. Л. Полеся, Н.Г. Коломієць


БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ”

(МОДУЛЬ 1)


Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

III – IV рівнів акредитації

ВІННИЦЯ - 2009

Р.П. Піскун, Т.Л. Полеся, Н.Г. Коломієць

^ Біологічні особливості життєдіяльності людини (модуль1)

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів

III – IV рівнів акредитації. Вінниця, 2009. – 116 с.


Автори:

Р.П. Піскун – доктор біологічних наук, професор, завідуюча кафедрою медичної біології , Т.Л. Полеся – кандидат біологічних наук, доцент, Н.Г. Коломієць – кандидат біологічних наук, доцент Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова


Рецензенти:

Завідувач кафедри біології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор біологічних наук, професор

О.В. Романенко;

завідуючий кафедрою клінічної імунології, генетики і медичної біології Одеського державного медичного університету доктор медичних наук, професор Ю.І.Бажора.


Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з медичної біології (Київ, 2005) та рекомендацій ЦМК МОЗ України до розробок методичних вказівок для студентів відповідно до принципів Болонського процесу (Київ-Донецьк, 2005) і відповідає сучасним вимогам до навчальних посібників, що дозволяє стимулювати систематичну самостійну роботи студентів, значно інтенсифікувати навчальний процес та підвищити якість підготовки фахівців шляхом систематичного засвоєння навчального матеріалу до модуля 1 „Основні біологічні особливості життєдіяльності людини”. Посібник може бути корисним аспірантам і викладачам медичної біології, так як відповідає методичним основам підготовки та проведеня навчальних занять в медичних вузах (Мілерян, 2006).


ПЕРЕДМОВА


Згідно наказів МОН та МОЗ України щодо впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу в систему вищої медичної освіти України, забезпечення якості підготовки майбутніх фахівців-медиків на високому рівні - одне з основних завдань реформ, як ключової ідеї Болонської декларації. Нестача посібників та підручників з фундаментальних дисциплін у медичних вищих навчальних закладах є найголовнішою проблемою сучасної вищої школи.

Навчально-методичний посібник з медичної біології створений для модуля № 1 окремо по кожній темі та включає такі розділи: I - актуальність теми, II - цілі навчання, III – забезпечення вихідного рівня знань, IV – зміст навчання, V – орієнтовна основа дії (включають інструкції та алгоритми), VI – система навчаючих завдань, VII – короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті, куди входить методика проведення заняття та організаційна структура заняття (технологічна карта).

В I розділі «Актуальність теми» надається коротке повідомлення про необхідність вивчення даної теми та зв”язок надбаних знань в подальшому з клінічними дисциплінами. В II розділі «Цілі навчання» описані загальні та конкретні цілі у відповідності до вимог галузевих стандартів (освітньо-професійної підготовки та освітньо-кваліфікаційної характеристики). В III розділі «Забезпечення вихідного рівня знань-умінь» представлений список літератури, що використовується для позаурочної самостійної підготовки до заняття. До рекомендованої основної літератури входить список підручників вітчизняних та зарубіжних авторів, що використовуються при вивченні дисципліни. Список додаткової літератури включає конспекти лекцій, методичні рекомендації та навчально-методичні посібники, а також тести для перевірки вихідного рівня знань студентів. IV розділ «Зміст навчання» включає дані про інформаційні блоки теми, головні елементи цих блоків та структурно-логічні схеми. В розділі V подається орієнтовна основа дії: інструкції та алгоритми. В інструкції входить орієнтація студентів по вивченню теоретичних питань для позаурочної самостійної роботи і підготовки до їх обговорення на практичному занятті. Алгоритм забезпечує відповідну послідовність в проведенні самостійної навчально-дослідницької роботи. «Система навчаючих завдань» (VI розділ) містить тести та ситуаційні задачі з відповідями до них. В «Коротких методичних вказівках» (VII розділ) надана методика проведення практичного заняття, а також розподіл балів при засвоєнні відповідної теми. «Організаційна структура заняття» (технологічна карта) відображає етапи, час та методичне забезпечення для проведення заняття.

Розподіл тем за їх змістом є логічним і методично обгрунтованим, дозволяє створити у користувача посібника цілісне уявлення про клітинно-молекулярний рівень організації життя. Посібник містиь велику кількість тестів різного рівня складності, розроблених до кожної теми, що полегшує самостійне засвоєння матеріалу та орієнтує студентів на позаурочне вивчення необхідних теоретичних питань.

Посібник містить також контрольні питання, перелік практичних навичок та систему оцінювання до модуля 1 для перевірки кінцевого рівня знань.

Посібник сприяє формуванню знань, вмінь та навичок у студента, що дає їм можливість поглибити знання щодо біологічних особливостей життєдіяльності людини на молекулярно-клітинному рівні організації життя. Навчально-методичний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з медичної біології, відповідає сучасним вимогам до навчальних посібників, що дозволяє стимулювати систематичну самостійну роботи студентів, значно інтенсифікувати навчальний процес та підвищити якість підготовки фахівців шляхом систематичного засвоєння навчального матеріалу з медичної біології.

Посібник може бути корисним викладачам медичної біології, так як відповідає програмі навчальної дисципліни (Київ, 2005) та методичним основам підготовки та проведеня навчальних занять в медичних вузах (Мілерян, 2006).


Структура залікового кредиту – модулю 1 – Біологічні особливості життєдіяльності людини
^
Змістовий модуль 1 “Молекулярно-клітинний рівень організації життя”
Тема

Лекції

Практичні заняття

Самостій­на робота студента

Індивіду­альна робота

1. Вступ до курсу медичної біології. Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях

1

2

0,5
2. Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми

1

2

1
3. Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему
2

0,5
4. Морфологія хромосом. Каріотип людини
2

1
5. Молекулярні основи спадковості. Характеристика нуклеїнових кислот

1

2

0,5
6.Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК

0,5

2

0,5
7. Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в людини

0,5

2

1,5
8. Життєвий цикл клітини. Поділ клітин. Мітоз. Мейоз.

2

2

1,5
9. ^ Контроль засвоєння модуля 1 “Молекулярно-клітинний рівень організації життя ”2

3
^ Всього за змістовий модуль 1годин

6

18

10
Разом за модуль 1 годин

6

18

10

  1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconЗ біології з основами генетики
Програми з медичної біології для студен­тів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факульте­тів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи