Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів icon

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
НазваНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Сторінка2/7
Дата20.04.2013
Розмір1.51 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7
^

Тематичний план лекцій


з/п
Тема

Кількість годин

1.

Вступ до курсу медичної біології. Структурно-функціональна організа­ція клітини

2

2.

Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації

2

3.

Розмноження на клітинному рівні

2
Разом

6
^

Тематичний план практичних занять


з/п

Тема

Кількість годин

1

Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях

2

2

Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми та ядра

2

3

Клітинні мембрани. Транспорт речовин через плазмалему

2

4

Морфологія хромосом. Каріотип людини

2

5

Характеристика нуклеїнових кислот.

2

6

Будова гена про- та еукаріотів. Гени структурні, регуляторні, тРНК, рРНК.

2

7

Організація потоку інформації у клітині. Регуляція експресії генів. Молекулярні механізми мінливості в людини

2

8

Життєвий цикл клітини. Поділ клітин.

2

9

^ Контроль засвоєння модуля 1 “Біологічні особливості життєдіяльності людини”

2
Разом

18
^

Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студентів


з/п
Тема

Кількість
годин


1.

^ Підготовка до практичних занять – теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок

5

2.

Опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять
3.

Організація потоків речовини й енергії в клітині

1

4.

Життя клітин поза організмом. Клонування клітин

1

5.

^ Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модуля 1

3
Разом

10

Заняття №1

Тема: Рівні організації живого. Оптичні системи в біологічних дослідженнях


I. Актуальність теми. Суть життя та його фундаментальні властивості проявляються у вигляді еволюційно зумовлених структурних рівнів його організації, що має фундаментальне значення для медицини.

При вивченні клітинного рівня організації живого особливе місце займають знання про оптичні системи в біологічних дослідженнях, ознайомлення з будовою світлового мікроскопу та правилами роботи з ним, а також оволодіння технікою виготовлення тимчасових мікропрепаратів та описування їх, що надасть можливість уміння оцінювати інформацію про будову та функції клітин. Набуті навички роботи з мікроскопом необхідні для мікроскопування на інших кафедрах – гістології, мікробіології, фізіології тощо.

^ II. Цілі навчання


Загальна ціль – уміти:

 1. Інтерпретувати прояви дії загальнобіологічних законів та співвідношення фізико-хімічних, біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності людини.

 2. Пояснювати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному та клітинному рівнях.

Конкретні цілі - уміти:

 1. Трактувати поняття суті життя на сучасному рівні та визначити місце людини в системі живої природи.

 2. Класифікувати біологічні системи та рівні організації живого.

 3. Пояснити будову світлового мікроскопа і правила роботи з ним.

 4. Виготовити тимчасові мікропрепарати і описувати їх.

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь.

А. Література.

Основна:

1. Медична біологія / За ред.. проф.. В.П.Пішака, проф.. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 16 - 32.

2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С.9 - 37.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О.Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 3 - 12.

4. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С.4-6.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф. В.Ф.Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.


Додаткова:


1. Конспекти лекцій

2. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет, Харківська національна фармацевтична академія, 2002 р.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Н.Н. Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агентство», 2003. - 544с.: ил.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии / Под. ред.Ю.К. Богоявленского. - М.: Медицина, 1979.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко. Київ «Здоров’я», 2005. – 372с.:іл.


Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1.

Освітлювальна система мікроскопа складається з:

а) дзеркало

б) конденсар

в) окуляр

г) діафрагма


Завдання 2.

Який мікроскоп потрібно використовувати для вивчення структури клітинної оболонки товщиною 7-10 нм?

а) світловий

б) люмінісцентний

в) електронний

г) фазовоконтрасний

Завдання 3.

Перерахуйте фундаментальні властивості живого:

а) самооновлення

б) самовизначення

в) самовідтворення

г) саморегуляція


Завдання 4.

За допомогою світлового мікроскопу необхідно вивчити будову клітини. Які для цього треба використовувати об’єктиви:

а) X2

б) X6

в) X40

г) X90


Завдання 5.

Перерахуйте основні методи біологічних наук:

а) описовий

б) механічний

в) порівняльний

г) історичний

д) експериментальний


Завдання 6.

Що означає термін „мале збільшення”:

а) окуляр X10, об’єктив X40

б) окуляр X7, об’єктив X8

в) окуляр X10, об’єктив X8

г) окуляр X10, об’єктив X90


Завдання 7.

До механічної частини мікроскопу відносяться:

а) штатив

б) предметний столик

в) тубус

г) об’єктив

д) револьвер


Завдання 8.

Оптична частина мікроскопу представлена:

а) окуляр

б) об’єктиви

в) дзеркало


Завдання 9.

За допомогою світлового мікроскопу необхідно вивчити будову клітини. Які для цього необхідні окуляри?

а) X 3

б) X 7

в) X 10

г) X 15

^ IV. Зміст навчанняпп

Інформаційні блоки

Головні елементи блоків

1.

Медична біологія як наука

1)визначення, 2)предмет, 3)завдання, 4)значення для медицини

2.

Фундаментальні властивості живого

1)самооновлення; 2)самовідтворення; 3)саморегуляція

3.

Еволюційно обумовлені структурні рівні організації життя

1) молекулярно-генетичний, субклітинний, клітинний, тканинний, організмовий, популяційно-видовий, біогеоценотичний, біосферний
2) значення уявлень про рівні організації для медицини

4.

Методи біологічних досліджень

1) описовий; 2) порівняльний; 3)експериментальний; 4) історичний

5.

Будова світлового мікроскопа

1) механічна частина; 2) оптична; 3)освітлювальна

6.

Правила роботи з мікроскопом

1)освітлення поля зору, 2)мале, а потім велике збільшення

7.

Методика приготування тимчасових мікропрепаратів

1)об’єкт кладуть на предметне скло, 2)капають воду і покривають покривним склом

8.

Правила оформлення протоколу

1)тема, 2)дата, 3)назва об’єкту і позначки його частин

Структурно-логічна схема


А


Б


А- будова

Б- призначення

^ V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.

а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті:

 1. Медична біологія як наука про основи життєдіяльності людини.

 2. Життя як космічне і природне явище. Основні властивості і стратегія життя.

 3. Клітинні та неклітинні форми органічного світу.

 4. Еволюційно зумовлені структурні рівні організації життя; елементарні структури рівнів та основні біологічні явища, що їх характеризують. Значення уявлень про рівні організації живого для медицини.

 5. Особливе місце людини в системі органічного світу. Співвідношення фізико-хімічних, біологічних і соціальних явищ у життєдіяльності людини.

 6. Оптичні системи в біологічних дослідженнях. Будова світлового мікроскопа і правила роботи з ним.

 7. Техніка виготовлення тимчасових мікропрепаратів, вивчення та описування.


б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:


 1. Вивчити будову світлового мікроскопа та правила роботи з ним.
 1. Навчитись виготовляти та досліджувати тимчасовий препарат «Перехрестя волосся».
 1. Оформити протокол заняття.в) Інструкції до самостійної навчально-дослідницької роботи:


 1. Вивчити основні системи світлового мікроскопу, що складаються з оптичної, механічної та освітлювальної систем. Вивчити правила роботи з мікроскопом (використовуючи інструкції, лабораторний посібник). Навчитись користуватись світловим мікроскопом та освоїти техніку мікроскопування, розглядати препарати на малому та великому збільшеннях.
 1. Приготувати тимчасовий препарат «Перехрестя волосся», розглянути при малому та великому збільшені і замалювати його.
 1. Після проведення практичної частини роботи необхідно оформити протокол заняття.


^ VI. Система навчаючих завдань

А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. До освітлювальної системи світлового мікроскопа належать:

а) об’єктиви

б) окуляр

в) дзеркало

г) штатив

^ Еталон відповіді: 1 - в

Завдання 2 (II рівень складності)

2. За допомогою електронного мікроскопа можна вивчати:

а) ультрамікроскопічну будову клітини

б) будову вірусів

в) біохімічні процеси в клітині

г) біосинтетичні процеси в клітині

д) біокаталітичні процеси в клітині

^ Еталон відповіді: 2 - а

Завдання 3(III рівень складності)

3. Виберіть неправильний варіант відповіді:

а) організм - відкрита біологічна система;

б) багатоклітинний організм є сума клітин, «клітинна держава»;

в) організм - це саморегулююча система;

г) організм - це несаморегулююча система;

д) організм - це відкрита, самовідтворювальна, самовідновлювальна система

^ Еталон відповіді: 3 - г

Б. Задачі

Задача 1.

При розгляданні під мікроскопом мікропрепарата волосин чорного кольору виникла необхідність збільшити інтенсивність освітлення. Як цього домогтися, використовуючи конденсор та діафрагму?

^ Еталон відповіді: підняти конденсор, відкрити діафрагму

Задача 2.

Які помилки допустив студент, якщо при переведенні з малого на велике збільшення об’єкт не видно в полі зору? Як усунути ці помилки?

^ Еталон відповіді: відцентрувати препарат, не пропустити фокусну відстань

Задача 3.

Починаючи працювати з мікроскопом, студент виявив, що більша частина поля зору яскраво освітлена, а менша (біля краю) – затемнена. Поворотом дзеркала до джерела світла студенту не вдалося яскраво освітити все поле зору. Як домогтися рівномірного яскравого освітлення поля зору?

^ Еталон відповіді: зафіксувати об’єктив про що буде свідчити легке клацання спеціального пристрою револьвера.


VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на

практичному занятті.

а) Методика проведення заняття

Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача.

Після перевірки вихідного рівня знань, обговорення теоретичних питань, засвоєння системи контрольно-навчальних завдань студенти виконують самостійну навчально- дослідницьку роботу і оформлюють протокол практичної частини заняття.

В кінці заняття проводиться перевірка кінцевого рівня знань та аналіз результатів роботи студентів з виставленням відповідної оцінки і балів.


Розподіл балів, які виставляють студентам:

При засвоєнні кожної теми з модуля I за навчальну діяльність студента оцінки виставляються за 4-ри бальною (традиційною) шкалою, а потім конвертуються у бали таким чином:


Оцінка

Бали

5”(відмінно)

15 балів

4” (добре)

10 балів

3”(задовільно)

5 балів

^ 2” (незадовільно)

0 балів


Примітка: Мінімальна кількість балів, яку може набрати студент при вивченні всіх тем з модуля №1 є критерієм допуску до модульного підсумкового контролю, вираховується шляхом множення мінімальної кількості балів (5), що відповідають оцінці “3”, на кількість тем у модулі №1 (8) і становить 40 балів. Допуск до модульного підсумкового контролю отримають студенти, яки набрали не менше 40 балів.


б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)№ п\п


Основні етапи заняття


Час в хвилинах


Матеріали методичного забезпечення

I

^ Підготовчий етап
1.

Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань

5

Тести та питання вихідного рівня

2.

Обговорення теоретичних питань

20


Таблиці,підручники

посібники

II

^ Основний етап
3.

Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи

Оформлення протоколу

50

Таблиці,світлові мікроскопи,необхідне обладнання та об’єкти для виготовлення тимчасових мікропрепаратів

Методичні рекомендації

III

^ Заключний етап4.

Контроль виконання індивідуальних програмованих завдань.

10

Збірник

ситуаційних задач

5.

Аналіз індивідуальної роботи підведення підсумків заняття. Домашнє завдання

5

в) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань.


1. Назвати рівні організації живої матерії:

а) молекулярний

б) атомний

в) клітинний

г) організмовий

д) популяційно-видовий


2. Що входить до складу тіла неклітинних організмів:

а) ядро

б) цитоплазма

в) молекула ДНК або РНК

г) білкова оболонка


3. Перерахуйте основні властивості життя:

а) обмін речовин і енергії

б) подразливість

в) спадковість і мінливість

г) дискретність і цілісність

д) онтоегенз і філогенез


4. Що означає термін „велике збільшення”?

а) окуляр x10, об’єктив x40

б) окуляр x7, об’єктив x8

в) окуляр x10, об’єктив x8

г) окуляр x10, об’єктив x90


5. Найменшою структурою людського організму є:

а) тканина

б) клітина

в) орган

г) система органів


6. Наука, яка вивчає проблеми спадковості і мінливості організмів:

а) екологія

б) фізіологія

в) генетика

г) біогеографія


7. Які науки вивчають організми на молекулярному рівні:

а) біохімія

б) анатомія

в) молекулярна біологія

г) екологія

8. Життя існує на рівні:

а) молекули

б) клітини

в) тканини

г) організму


9. Загальне збільшення мікроскопу дорівнює:

а) збільшенню окуляра

б) збільшенню об’єктива

в) збільшенню окуляра x збільшенню об’єктива

г) збільшенню окуляра + збільшенню об’єктива


Заняття№ 2

Тема: Морфологія клітини. Структурні компоненти цитоплазми


^ I. Актуальність теми. Знання про хімічний склад клітини - вода, макро- та мікроелементи, органічні сполуки – вуглецевовмісні речовини (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти) є передумовою розуміння структурно-функціональної організації еукаріотичної клітини як елементарної одиниці живих організмів. При вивченні клітинного рівня організації живого особливе місце займають знання про будову і функції цитоплазми та її органел – мембранних та немембранних, і принципи їх функціонування. Знання про морфофізіологічні властивості органел клітини необхідні для трактування порушень основних принципів їх функціонування у виникненні патологічних процесів у людини.

^ II. Цілі навчання


Загальна ціль – уміти:

1. Пояснювати та інтерпретувати закономірності проявів життєдіяльності людського організму на молекулярно-генетичному та клітинному рівні.

Конкретні цілі – уміти:

1. Пояснювати та аналізувати на прикладі порівняння будови рослинної і тваринної клітин єдність організації клітини як структурної і функціональної одиниці живих організмів, встановити морфологічні відмінності, з’ясувати сутність єдності цілісності й дискретності, структури і функції.

2. Трактувати значення процесів, що відбуваються на молекулярно-генетичному рівні організації життя для пояснення виникнення молекулярних хвороб людини

3. Інтерпретувати значення процесів, що відбуваються на субклітинному рівні організації життя для розуміння патогенезу спадкових, соматичних, інфекційно-запальних та інших хвороб людини.

4. Аналізувати морфофізіологічні властивості органоїдів клітини та трактувати значення порушень основних принципів їх функціонування та роль у виникненні патологічних процесів у людини на молекулярному та клітинному рівнях.

III. Забезпечення вихідного рівня знань-умінь

А. Література:


Основна:


1. Медична біологія / За ред. проф. В.П.Пішака, проф. Ю.І. Бажори. Підручник. - Вінниця: Нова книга, 2004, С. 33 - 68.

2. Биология. В 2-х кн. Кн. 1: Учеб. для медиц. спец. вузов / В. Н. Ярыгин, В. И. Васильева, И.Н. Волков, В.В. Синельщикова; Под. ред. В.Н. Ярыгина. - 6-е изд., стер. -М.: Высш. шк., 2004.- С. 38 - 50.

3. Слюсарєв А.О., Жукова С.В. Біологія: Підручник / Пер. з рос. В.О.Мотузний.- К.: Вища шк., 1992, С. 12 - 25.

4. Методичні вказівки для студентів до практичних занять з медичної біології, генетики і паразитології / Під заг. ред. Р.П.Піскун, Вінниця, 1994. С.7 - 9.

5. Збірник завдань для підготовки до ліцензійного тестового екзамену з природничо-наукових дисциплін «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»\ Кол. авт.; За ред. проф.В.Ф.Москаленка, проф. О.П. Волосовця, проф. І.Є.Булах, проф. О.П.Яворського, проф. О.В.Романенка, доц. Л.І.Остапюк.-К.: Медицина, 2004.-368 с.; С.-9-41.


Додаткова:

1. Конспекти лекцій

2. Жегунов Г.Ф., Боянович Ю.В., Жегунова Г.П. Цитогенетичні основи життєдіяльності. Харків: Харківська зооветеринарна академія, Харківський національний університет,Харківська національна фармацевтична академія,2002 р.

3. В.П. Пішак, О.І. Захарчук Навчальний посібник з медичної біології, паразитології та генетики. Практикум. – Чернівці: Медакадемія, 2004. – 579с.:іл.

4. Н.Н.Мушкамбаров, С.Л. Кузнецов Молекулярная биология. Учебное пособие для студентов медицинских вузов. - М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 2003. - 544с.: ил.

5. Руководство к лабораторным занятиям по биологии / Под. ред.Ю.К. Богоявленского. - М.:Медицина, 1979.

6. Медична біологія. Посібник з практичних занять. За ред.. О.В.Романенко. Київ «Здоров’я», 2005.- 372с.з іл.


Б. Тести для перевірки вихідного рівня знань

Завдання 1.

До складу рибосом входять білок і рибосомальна РНК – РНП рибонукпеопротеїд. Де формуються субодиниці рибосом?

а) в мітохондріях

б) в ядерці

в) в комплексі Гольджі

г) в лізосомах

д) на канальцях ендоплазматичного ретикулуму


Завдання 2.

З порушенням структури якої з органел клітини виникають хвороби накопичення?

а) комплекс Гольджі

б) лізосоми

в) центросома

г) мітохондрії

д) пласитди


Завдання 3.

Органела клітини має власну білоксинтезуючу систему. Назвіть її?

а) апарат Гольджі

б) лізосоми

в) вакуолі

г) ендоплазматичний ретикулум

д) мітохондрії


Завдання 4.

У хворого 16 років виявлено пониження кількості альбумінів. Йому провели пункцію печінки та гепатоцити вивчили за допомогою електронної мікроскопії. Які органели на елекронограмі недостатньо розвинуті?

а) мітохондрії

б) комплекс Гольджі

в) гладенька ЕПС

г) гранулярна ЕПС

д) ядро


Завдання 5.

Біосинтез речовин вивчають за допомогою мічених ізотопів. Для вивчення локалізації біосинтезу білка мишам вводили мічені амінокислоти аланін і триптофан. Біля яких клітинних структур спостерігається накопичення мічених амінокислот на автографах (гістологічні зрізи, які вкриті фотоемульсією).

а) гладенька ЕПС

б) клітинний центр

в) рибосоми

г) лізосоми

д) мікро тільця


Завдання 6.

При вивченні ультраструктури цитоплазми клітини виявлена органела, яка локалізується біля ядра. Вона складається з двох циліндрів, розташованих перпендикулярно один до одного Циліндри утворені мікротрубочками. Було з'ясовано, що ця органела забезпечує формування ' мітотичного апарата і являє собою:

а) рибосому

б) ендоплазматичну сітку

в) центросому

г) мітохондрію

д) лізосому


Завдання 7.

У клітину потрапив вірус грипу. Трансляція при біосинтезі вірусного білка у клітині буде здійснюватись:

а) у ядрі

б) у лізосомах

в) на полісомах

г) на каналах гладкої ендоплазматичної сітки

д) у клітинному центрі


Завдання 8.

Вкажіть, які органоїди клітин мають двомембранну будову?

а) мітохондрії, апарат Гольджі.

б) ендоплазматична сітка, пластиди.

в) мітохондрії, пластиди.

г) апарат Гольджі, рибосоми.

д) клітинний центр, рибосоми


^ IV. Зміст навчання


пп

Інформаційні блоки


Головні елементи блоків

1.

Клітинна теорія та її сучасний стан


1) значення для медицини

2.

Клітинний рівень організації життя


1)прокаріотичні клітини; 2)еукаріотичні клітини

3.

Компоненти клітини, їх структура і функції


1)цитоплазматична мембрана; 2)цитоплазма; 3) ядро

4.

Цитоплазма


1) гіалоплазма; 2)органоїди; 3)включення

5.

Органоїди, їх будова й функції


1)загального призначення; 2)спеціального призначення

6.

Включення


1) трофічні, 2)секреторні, 3)спеціальні


Структурно-логічна схема


^ V. Орієнтовна основа дії

Для досягнення цілей заняття необхідно засвоїти теоретичні питання по даній темі і виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.


а) Теоретичні питання для позаурочного самостійного вивчення та обговорення на занятті.

1. Клітинна теорія та її значення для медицини.

2. Прокаріоти та еукаріоти.

3. Методи вивчення структури та функціонування клітини.

4. Структурно-функціональна організація еукаріотичної клітини.

5. Хімічний склад клітини: макро- та мікроелементи. Вода, значення водневих зв’язків у процесах життєдіяльності клітини. Органічні сполуки – вуглецевмісні речовини живих організмі (білки, жири, вуглеводи, нуклеїнові кислоти).

 1. Цитоплазма і цитоскелет. Циклоз. Органели цитоплазми – мембранні та немембранні, призначення і принципи функціонування. Включення в клітинах, їхні функції.

На занятті студентам необхідно виконати самостійну частину роботи згідно алгоритму та методики її проведення.

б) Алгоритм самостійної навчально-дослідницької роботи:


 1. Приготувати, розглянути при малому та великому збільшенні світлового мікроскопа тимчасовий препарат клітин рослинного походження – «Клітини плівки цибулі».
 1. Розглянути, вивчити при малому та великому збільшені постійні мікропрепарати клітин тваринного походження - клітини крові жаби, еритроцити ссавців (на прикладі еритроцитів людини).
 1. Порівняти будову клітин тваринного походження - клітини крові жаби, еритроцити ссавців з будовою клітин плівки цибулі та відмітити різницю в будові та складу органоїдів.в) Інструкції до практичної роботи:


 1. Приготувати, розглянути при малому та великому збільшені світлового мікроскопа і замалювати тимчасовий препарат клітин плівки цибулі. Позначити основні частини (оболонку, цитоплазму, ядро) Методику приготування тимчасового препарату «Клітини плівки цибулі» див. посібники і методичні рекомендації.
 1. Розглянути, вивчити при малому та великому збільшенні постійні мікропрепарати клітин крові жаби, замалювати їх та позначити цитоплазму, ядро, включення. Порівняти з будовою клітин плівки цибулі та відмітити різницю.
 1. Розглянути готовий мікропрепарат клітин крові ссавців - еритроцити людини, замалювати та порівняти з будовою клітин крові жаби, відмітити різницю.


^ VI. Система навчаючих завдань:


А. Тести

Завдання 1(I рівень складності)

1. Назвіть функції мітохондрій

а) синтез АТФ

б) синтез ліпідів

в) участь у вуглеводному обміні

в) секреторна

^ Еталон відповіді: 1 - а

Завдання 2 (II рівень складності)

2. Ферменти. що містяться в лізосомах, синтезуються:

а) на мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму

б) на рибосомах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму

в) у лізосомах

г) у ядрі

д) у комплексі Гольджі

^ Еталон відповіді: 2 - б

Завдання 3(III рівень складності)

3. При ревматизмі (хвороба , що спричинена запальними процесами суглобів) у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

а) клітинний центр;

б) лізосома;

в) рибосома;

г) мікротрубочки;

д) комплекс Гольджі

^ Еталон відповіді: 3 - б


Б. Задачі

Задача 1.

Яку основну функцію виконують клітини, якщо в них добре розвинуті гранулярна ендоплазматична сітка (а) і апарат Гольджі (б)?

^ Еталон відповіді: а) синтезу речовин, б) секреторну


Задача 2.

Під електронним мікроскопом у клітинах виявлено деструкцію мітохондрій. Які процеси в клітинах порушені?

^ Еталон відповіді: кисневий етап енергетичного обміну


Задача 3.

Клітину в експерименті обробили речовинами, які порушили цілісність мембран лізосом. Які зміни відбудуться в клітині?

^ Еталон відповіді: аутоліз


Задача 4.

Внаслідок дії іонізуючої радіації в деяких клітинах зруйновано окремі органели. Яким чином будуть утилізуватися клітиною їх залишки?

^ Еталон відповіді: лізосомами


VII. Короткі методичні вказівки до роботи студентів на практичному занятті.

а) Методика проведення заняття


1. Заняття починається з перевірки вихідного рівня знань. Далі розглядаються теоретичні питання з даної теми, в обговоренні яких беруть участь всі студенти під керівництвом викладача, після чого необхідно виконати самостійну навчально-дослідницьку роботу.


2. Після проведення практичної навчально-дослідницької роботи необхідно оформити протокол.

3. В кінці заняття проводиться контроль кінцевого рівня знань студентів, аналіз результатів роботи з виставленням відповідної оцінки і балів.


б) Організаційна структура заняття (технологічна карта)


№ п\п

Основні етапи заняття

Час в хвилинах

Матеріали методичного забезпечення

I

^ Підготовчий етап
1.

Організаційна частина Перевірка вихідного рівня знань
5

тести та питання вихідного рівня


2.

Обговорення теоретичних питань

20

Таблиці, підручники,

посібники

II

^ Основний етап
3.

Виконання самостійної навчально-дослідницької роботи

Оформлення протоколу50

Світлові мікроскопи, необхідне обладнання та об’єкти для виготовлення тимчасових мікропрепаратів, постійні препарати

Методичні матеріали

III

^ Заключний етап4.

Контроль кінцевого рівня знань

10

Тести кінцевого рівня знань

5.

Аналіз, підведення підсумків заняття. Домашнє завдання

5

в) Зразки тестових завдань для перевірки кінцевого рівня знань


1. Назвіть функції мітохондрій

а) синтез АТФ

б) синтез ліпідів

в) участь у вуглеводному обміні

в) секреторна


2. Ферменти. що містяться в лізосомах, синтезуються:

а) на мембранах агранулярного ендоплазматичного ретикулуму

б) на рибосомах гранулярного ендоплазматичного ретикулуму

в) у лізосомах

г) у ядрі

д) у комплексі Гольджі


3. При ревматизмі (хвороба, що спричинена запальними процесами суглобів) у хворих спостерігається руйнування клітин хряща. Яка клітинна органела бере активну участь у цьому патологічному процесі?

а) клітинний центр;

б) лізосома;

в) рибосома;

г) мікротрубочки;

д) комплекс Гольджі


4. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені органели овальної та круглої форми, оболонка яких утворена двома мембранами: зовнішня – гладка, а внутрішня утворює кристи і містить фермент АТФ-синтетазу.Така будова властива для:

а) мітохондрії

б) центросоми

в) ендоплазматичного ретикулума

г) рибосоми

д) лізосоми


5. Прокаріоти - доядерні організми, які не мають типового ядра і ядерної мембрани. Генетичний матеріал в них представлений однією кільцевою ниткою молекули ДНК. Як називається генетичний матеріал прокаріотів?

а) генофор

б) віріон

в) ядро

г) хромосома

д) нуклеотид


6. Розглядаючи під мікроскопом клітини, забарвлені фуксинсірчистою кислотою (тести для визначення вуглеводів), виявлені скупчення пухирців речовин, розміщених біля комплексу Гольджі і забарвлені фуксинсірчистою кислотою. Який висновок можна зробити про функції комплексу Гольджі?

а) нагромадження і виведення речовин з клітини

б) розщеплення вуглеводів та інших органічних речовин

в) окислення вуглеводів

г) запасання вуглеводів

д) синтез вуглеводів з органічних речовин


7. Відомо, що старіючі епітеліальні клітини відмирають. Які органоїди клітин забезпечують їх видалення?

а) лізосоми

б) рибосоми

в) мітохондрії

г) пластиди

д) комплекс Гольджі

8. При розгляданні під електронним мікроскопом клітин підшлункової залози були знайдені структури, які поділяють клітину на велику кількість комірок, каналів, цистерн та поєднані з плазмалемою. Виявилося, що завдяки своїй будові вони відіграють важливу роль у регулюванні внутрішньоклітинних ферментних систем, транспорті речовин і процесах обміну. Визначте ці структури:

а) ендоплазматична сітка

б) мітохондрії

в) центросоми

г) рибосоми

д) комплекс Гольджі


9. При електронно-мікроскопічному вивченні клітини виявлені кулясті пухирці, які обмежені мембраною і містять безліч різноманітних гідролітичних ферментів. Відомо, що ці органели забезпечують внутрішньоклітинне травлення, захисні реакції клітини і являють собою:

а) лізосоми

б) центросоми

в) ендоплазматичну сітку

г) рибосоми

д) мітохондрії


10. Існування життя на всіх його рівнях визначається структурою нижчого рівня. Який рівень організації забезпечує існування клітинного рівня життя?

а) молекулярний

б) тканинний

в) організмовий

г) популяційно-видовий

д) біоценотичний


11. В рослинних і тваринних клітинах містяться лізосоми. В залежності від перетравлюваного матеріалу розрізняють вторинні лізосоми двох типів: лізосоми, які перетравлюють внутрішньоклітинні структури та гетерофагосоми, які перетравлюють речовини, що надійшли в клітину. Від злиття яких лізосом утворилися травні вакуолі у найпростіших?

а) постлізосом

б) прелізосом

в) гетерофагосом

г) вторинних лізосом, аутолізосом

д) первинних власних лізосом
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів І викладачів вищих навчальних медичних закладів...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів
Шамне А. В. Основи самостійного вивчення курсу загальної психології : навчально-методичний посібник для студентів вищих педагогічних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчальний посібник для студентів медичних вищих навчальних закладів та лікарів-інтернів
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
В. Ніженковська – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біоорганічної, біологічної та фармацевтичної хімії Київського...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації
Рекомендовано центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для організації самостійної роботи студентів спеціальності 030504 "Економіка підприємства" окр "бакалавр" вищих навчальних закладів
...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconНавчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. К.: Кмпу, 2004. 33 с
Неведомська Є. О., Маруненко І. М. Анатомія людини: Навчально-методичний посібник для студентів небіологічних спеціальностей вищих...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconЗ біології з основами генетики
Програми з медичної біології для студен­тів вищих фармацевтичних навчальних закладів та фармацевтичних факульте­тів вищих медичних...
Навчально-методичний посібник до практичних занять з медичної біології для студентів і викладачів вищих навчальних медичних закладів iconОсновні засади Болонського процесу. Кредитно-модульна система організації навчального процесу у вищих медичних навчальних закладах
Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти моз україни як навчальний посібник для студентів вищих медичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи