Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» icon

Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною»
Скачати 85.01 Kb.
НазваПредмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною»
Дата22.04.2013
Розмір85.01 Kb.
ТипЗадача


МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

проведення практичного заняття по курсу соціальної психології

зі студентами ІІ курсу стоматологічного факультету


Тема 1: ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ.

(2 години)


І. Актуальність теми.

Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К.А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною». Соціальна психологія служить «мостом», який поєднує інтереси психології (із акцентом на індивідуумі) та соціології (із акцентом на соціальних структурах). Однак існує думка (G. Allport), що соціальна психологія поки що не змогла виділити тієї специфіки, що могла б бути підставою для виділення її власного предмету. Причиною цього є те, що існують факти суспільного життя, які можуть бути вивчені лише за допомогою поєднаних зусиль двох наук: психології та соціології. Навряд чи можна «очікувати» остаточного вирішення питання про предмет соціальної психології найближчим часом (Г. Андреева).

Знання основ соціальної психології особливо необхідне сучасному лікарю, оскільки медицина нашого часу все більше насичується різними технічними засобами діагностики і лікування, йде закономірний процес спеціалізації, диференціації й технізації лікувального процесу. Особливо важливим в цих умовах є збереження і поглиблення безпосереднього, «віч-на-віч» спілкування лікаря із хворою людиною, використання позитивного терапевтичного потенціалу їхніх взаємин, а також взаємин хворого із його соціальним оточенням.


ІІ. Навчальні цілі заняття.

В процесі вивчення теми студенти мають

 • ознайомитись із питаннями специфіки предмету соціальної психології у порівнянні із загальною психологією, соціологією, психологією особистості та біологією (ά-I),

 • з’ясувати, що завдання, що стоять перед соціальною психологією, об’єднуються однією метою: покращити якість життя суспільства та окремих громадян, зробити його більш безпечним, тривалим, комфортабельним, щасливим, як би суб’єктивно це щастя не визначалось (ά-I),

 • дізнатись, що сьогодні соціальна психологія надає особливого значення таким проблемам, як „влада ситуції”, „влада особистості”, важливість соціального пізнання, а також практичному застосуванню принципів соціальної психології (ά-II),

 • зрозуміти, що питання про предмет соціальної психології є досить складним. Запити на проведення соціально-психологічних досліджень в умовах сучасного етапу розвитку суспільства надходять буквально з усіх сфер суспільного життя, особливо у зв’язку із тим, що у кожній з них сьогодні відбуваються радикальні зміни: від промислового виробництва, різних сфер виховання, системи масової інформації, сфери демографічної політики, боротьби із антисоціальною поведінкою, спорту, сфери обслуговування і т.д. (ά-II).

 • дізнатись, що основне питання відносно специфіки соціальної психології полягає в тому, якою мірою соціальний психолог, вивчаючи поведінку індивідів, має враховувати макроструктуру, макропроцеси? (ά-IV).


ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі).

В процесі вивчення теми у студентів формуються соціально-психологічні уявлення, що мають виховний потенціал у професійному, соціально-психологічному та соціальному аспектах.

Хоча багато що у поведінці людини іще залишається загадкою, соціальна психологія вже сьогодні може частково відповісти на багато інтригуючих питань:

 • Чи стануть люди поводитись по-іншому, якщо вони спочатку сприймуть нові установки? Якщо так, то який спосіб переконання є найефективнішим?

 • Чому люди іноді допомагають, а іноді заподіюють шкоду один одному?

 • Як виникають соціальні конфлікти і що потрібно зробити для того, щоб їх учасники розтиснули кулаки і потисли один одному руки?


ІV. Міждисциплінарна інтеграція.Дисципліни

Знати

Вміти

1

Попередні (забезпечуючі) дисципліни
„Основи психології. Основи педагогіки”

Поняття психічного рівня відображення. Предмет загальної психології.

Дати визначення предмету соціальної психології
„Медична біологія”

Знати специфіку соціально-психологічного підходу порівнянно із біологічним
2

^ Наступні дисципліни
„Терапевтична стоматологія”

Розуміти значення соціальної психології для спілкування лікаря і хворого„Історія України”

Знати час пожвавлення соціально-психологічних досліджень в Україні„Нормальна фізіологія”

Знати специфіку соціально-психологічного підходу порівнянно із фізіологічним
3

^ Внутрішньопредметна інтеграція
„Соціальна психологія особистості”

Предмет соціальної психології.
V. Зміст теми.

^ СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА

теми „Предмет і завдання соціальної психології”
VІ. План та організаційна структура заняття.


^ ПЛАН ЗАНЯТТЯ

1. Предмет і завдання соціальної психології.

1.1. Предмет соціальної психології.

1.2. Завдання соціальної психології

1.3. Місце соціальної психології в системі наукового знання.

1.3.1. Соціальна психологія та інші академічні дисципліни.

1.3.2. Соціальна психологія і загальна психологія.

1.3.3. Соціальна психологія і соціологія.

1.3.4. Соціальна психологія і психологія особистості.

1.3.5. Соціальна психологія і біологія.

1.4. Структура соціальної психології.

2. Історія розвитку соціально-психологічних знань.

2.1. Загальний начерк розвитку соціальної психології.

2.2. Соціальна психологія в США.

2.3. Історія радянської соціальної психології.

2.4. Розвиток соціальної психології в Україні.

3. Основні теоретичні напрями сучасної зарубіжної соціальної психології.

3.1. Біхевіоризм.

3.2. Когнітивізм.

3.3. Психоаналіз.

3.4. Теорія ролей.

3.5. Символічний інтеракціонізм.


^ ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ЗАНЯТТЯ


п/п

Основні етапи заняття, їх функціцї та зміст

Навчальні цілі в рівнях засвоєння

^ Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення

Розподіл

часу

Підготовчий етап

1

Організаційні заходи


5 хв.

2

Постановка навчальних цілей та мотивація
Пояснюються критерії оцінки відповідей на тестиові завдання

Груповий журнал

5 хв.

^ Основний етап

3

Тестування по відкритих тестах

ІІ

Перевірка відповідей за критеріями правильності, повноти, глибини

Тестові питання. Навчальний посібник по темі. Структурно-логічна схема.

75 хв.

^ Заключний етап

4

Домашнє завданняВказівки по ознайомленню із методичними матеріалами на сайті кафедри

5 хв.


^ VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття.

1. О.І. Борисенко. Предмет і завдання соціальної психології: Навчальний посібник з «Соціальної психології» для студентів стоматологічного факультету. – У 10-ти частинах. – Частина 1. – Вінниця: ВНМУ, 2010. – 20 с. – 1 іл.

2. Набір тестових питань по темі заняття:

1. Що таке соціальна психологія і що вона вивчає?

2. Які завдання стоять перед соціальною психологією?

3. Чому можливі різні академічні дисципліни про одне й те ж явище?

4. В чому полягають відмінності між психологією та соціальною психологією.

5. В чому полягають відмінності між соціальною психологією та соціологією?

6. В чому полягає відмінність між соціальною психологією та психологією особистості?

7. Що легше передбачити – поведінку окремої людини чи поведінку більшості людей?

8. В чому проявляється єдність соціальної психології та біології?

9. В чому проявляються відмінності соціальної психології та біології?

10. Що входить до структури соціальної психології?

11. Дайте загальний начерк етапів розвитку соціальної психології.

12. Який період ХХ століття був найбільш примітним з точки зору розвитку соціальної психології в США, в СРСР, в Україні?

13. Дайте коротку характеристику біхевіористичному підходу в соціальній психології.

14. Дайте коротку характеристику когнітивістському підходу в соціальній психології.

15. В чому полягають основні положення теорії когнітивного дисонансу Л. Фестінгера?

16. Дайте коротку характеристику психоаналітичному підходу в соціальній психології.

17. Які стадії проходить процес навчання ролям з точки зору теорії ролей?

18. Як виникла течія символічного інтеракціонізму і в чому полягає її сутність?


VІІІ. Література.

а) навчальна література

Основна література.

 1. Д. Майерс. Социальная психология: Учебн. пособие: Пер. с англ. / Д. Майерс. – СПб.: Питер, 1997. – 684 с.

 2. Социальная психология: Учебн. пос. для вузов / Под ред. А.Л. Журавлева. – М., 2002. – 351 с.

 3. Психологическая энциклопедия / Под ред. Р. Корсини, А. Ауэрбаха. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 1096 с.

 4. П.Н. Шихирев. Современная социальная психология. – М., 1999. – 448 с.

Додаткова література.

 1. М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. Соціальна психологія. – К.: [б. и.], 1995. – 303 с.

 2. П.И. Сидоров, А.В. Парняков. Введение в клиническую психологию: Учебник для студентов медицинских вузов. – Т.2 – М.: Академический Проект, Екатеринбург: Деловая книга, 2000. – 381с.

б) наукова література.

 1. Г.М. Андреева. Социальная психология. – М.: Наука, 1999. – 375 с.

в) методична література.

 1. Б.Ц. Бадмаев. Методика преподавания психологии. – Владос, 2001. – 304 с.

 2. В. Я. Ляудис. Методика преподавания психологии: Учебное пособие. 3-е изд., испр. и доп. - М.: Изд-во УРАО, 2000.

 3. В.Н. Карандашев. Методика преподавания психологии. Уч. пос. – СПб. Питер, 2006. – 250 с.

 4. 3. М. Панибратцева. Методика преподавания психологии / Под ред. д-ра психол. наук проф. А. А. Люблинской. - М. «Просвещение», 1971. - 152 с.

 5. И.В. Смолярчук, В.М. Чернышова. Методика преподавания психологии: учеб. пособие. Тамб. гос. ун-т им. Г.Р. Державина. - Тамбов : Изд-во ТГУ, 2002. - 70 с.


Розробив:

Асистент кафедри

медичної психології та психіатрії

кандидат психологічних наук Борисенко О.І.


Схожі:

Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» icon1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» icon1. Предмет та завдання соціальної педагогіки Сутність соціальної педагогіки як науки. Предмет та завдання соціальної
Двнз «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconТема Предмет, задачі та значення психології в сучасному суспільстві
Предмет психології І природа психіки. Завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства. Значення психології для підприємницької...
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconПредмет ре – вивчення просторових особливостей зосередження продуктивних сил
Регіональна економіка, як і будь-яка інша наука, має свій об’єкт і предмет. Об’єкт науки – це найбільш загальні тіла та сили природи...
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconЛекція Тема «Предмет І завдання психології, її місце в системі наук» План Предмет та об’єкт психології. Основні розділи психології. Методи дослідження в психології
На всіх етапах історії суспільні потреби людей визначали пріоритетні напрями розвитку науки. Тривалий час на першому місці була механіка,...
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconМіністерство освіти І науки україни херсонський державний університет
Предмет І завдання дидактики. Предмет І функції дидактики, становлення дидактики як науки. Зв’язок дидактики з іншими науками. Завдання...
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» icon«затверджую» Ректор С. В. Савченко 2012 р. Програма
Педагогіка в системі наукового знання. Сутність педагогіки як науки, її об’єкт, предмет, функції та завдання. Характеристика понятійно-категоріального...
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова програма вступного фахового випробування з соціальної педагогіки
Предмет та завдання соціальної педагогіки. Зв’язок соціальної педагогіки з іншими науками та галузями суспільної практики. Місце...
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Предмет І завдання соціальної психології. (2 години) І. Актуальність теми. Визначення предмету – перше завдання будь-якої науки. Як підкреслює К. А. Абульханова, «коли предмет науки визначений, задача специфікації наукового знання вже є вирішеною» iconКафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С. М. Савенка
На тему: “предмет І завдання медичної психології. Місце медичної психології в професійній діяльності лікаря. Завдання медичної психології....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи