Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Скачати 236.39 Kb.
НазваЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Дата17.06.2013
Розмір236.39 Kb.
ТипДокументи


Затверджую”

Проректор з навчальної роботи ВНМУ

проф. Гумінський Ю. Й.


28. 08. 2012 р.

ТЕМАТИЧНИЙ і календарний ПЛАН лекцій

З ДИСЦИПЛІНИ "МЕДИЧНА і біологічна фізика"

для студентів медичного факультету №2

за спеціальністю медична психологія

на І семестр 2012-2013 навч. року.


Модуль № 1 Математична обробка медико-біологічних даних

(лекції не плануються, використовуються вихідні - базові знання )
з/п

Тема лекції

^ К-сть

годин

Дата

Лектор^ Модуль № 2 Основи біологічної фізики

1

Механічні коливання і хвилі.

Акустичні методи медичної діагностики та терапії.

2
ст.викладач

Гудзь В. О.

2

Фізика біологічних мембран і мембранних процесів.

Електроанальгезія та електростимуляція.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..
Разом

4^ Модуль № 3 Основи медичної фізики

3

Пасивні електричні властивості біотканин.

Реографія, гальванізація та лікарський електрофорез.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..

4

Рентгенівське випромінювання, його взаємодія з речовиною

та застосування в медицині.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..

5

Природна радіоактивність та основні закони.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання.

2
ст.викладач

Гудзь В. О..
Разом

6
.

ВСЬОГО

10

Склав: ст. викл. Гудзь В.О.


Затверджено на засіданні кафедри МБФ 27. 06. 2012 р. Протокол № 8


^ ЗАТВЕРДЖУЮ” КАЛЕНДАРНО -ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Проректор з навчальної роботи ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни проф. Ю.Й. Гумінський „Медична і біологічна фізика”

для студентів 1 курсу медичного факультет №2

27. 06. 2012 р. за спеціальністю медична психологія

на І семестр 2012-2013 навч. року№№ занять з/пДата за-

нять
^

Т Е М И З А Н Я Т Ь


Групи:

Парні “А”

Групи:

Парні “Б”


Групи:

Непарні “А”


Групи:
^

Непарні “Б”
навч кім-

нат

Теми

(за

темпла-

ном)навч кім-

нат

Теми

(за темпла-

ном)навч кім-нат

Теми

(за

темпла-

ном)навч

кім-

нат

Теми

(за

темпла-

ном)

Модуль 1. Математична обробка медико-біологічних даних

1

3 -7.09

2

Введення в дисципліну

4

Введення в дисципліну

3

Введення в дисципліну

8

Введення в дисципліну

2

10 - 14.09

2

1.1

4

1.1

3

1.1

8

1.1

3

10 - 14.09

2

1.2

4

1.2

3

1.2

8

1.2

4

17 - 21.09

2

1.3

4

1.3

3

1.3

8

1.3

5

24-28.09

2

1.4

4

1.4

3

1.4

8

1.4

6

24-28.09

2

1.5

4

1.5

3

1.5

8

1.5

7

1 – 5.10

2

1.6 ПКР№1
1.6 ПКР№1
1.6 ПКР№1
1.6 ПКР№1

Модуль 2. Основи біологічної фізики

8

8-12.10

4

5.1 Л1

8

8.2 Л18

2

2.2 Л22

3

6.1 Л2 !кім.

9

8-12.10

3

6.1 Л2 !кім.

2

2.2 Л22

8

8.2 Л18

4

5.1 Л1

10

15-19.10

8

8.2 Л18

3

8.1 С, БМ


4

2.1 С,звук


2

2.2 Л22


11

22 - 26.10

2

8.1,БМ!кім.

4

2.1 С,звук

8

8.1 С,БМ

3

7.1 Л30 !кім.

12

22 - 26.10

2

7.1Л30!кім.

4

5.1 Л1

3

6.1 Л2 !кім.

8

2.1 С,звук

13

29.10-2.11

2

2.1 С,звук

3

7.1 Л30 !кім.

4

5.1 Л1

8

8.1 С,БМ

14

5 – 9.11

2

2.2 Л22

4

6.1 Л2

3

7.1 Л30 !кім.

8

8.2 Л18

15

5 – 9.11

2

9.1 ПКР№2

4

9.1 ПКР№2

3

9.1 ПКР№2

8

9.1 ПКР№2
Модуль 3. Основи медичної фізики

16

12-16.11

8

18.1 Л26

3

13.1 С,дія стр.

2

12.1 Л20

4

13.1 С,дія стр.

17

19-23.11

8

19.2 Л28

4

18.2 С,лазер

3

^ 14.1 С,дія пол

2

12.1 Л20

18

19-23.11

4

19.1С,дозим

8

18.1 Л26

3

14.2 Л21

2

14.1 С,дія стр.

19

26-30.11

2

18.2 С,лазер

8

19.2 Л28

4

18.2 С,лазер

3

14.2 Л21

20

3-7.12

2

12.1 Л20

4

19.1 С,дозим

8

18.1 Л26

3

19.1 С,дозим

21

3-7.12

4

14.1С,дія ст.

2

12.1 Л20

8

19.2 Л28

3

18.2 С,лазер

22

10-14.12

3

14.2 Л21

2

14.1С,дія стр.

4

19.1 С,дозим

8

18.1 Л26

23

17-21.12

4

13.1С,дія ст.

3

14.2 Л21

2

^ 13.1 С,дія стр

8

19.2 Л28

24

17-21.12

8

20.1

3

20.1

2

20.1

4

20.1

25

24-28.12

8

ПКР3

3

ПКР3

2

ПКР3

4

ПКР3


** Матеріали підготовки до С(семінарів) та Лаб. роб. №30 отримати у лаборантів.

Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено” на засіданні кафедри МБФ

27.06. 2012 р. Протокол №8

ЗатверджУЮ ” ^ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Проректор з навчальної роботи ВНМУ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни

проф. Гумінський Ю. Й. “Медична і біологічна фізика”

для студентів 1 курсу медичного факультету №2

за спеціальністю медична психологія

27. 06. 2012 р на І семестр 2012-2013 навч. року.


Література:

[1]. Чалий О.В., Агапов Б.Т., Цехмістер Я.В. та ін. Медична і біологічна фізика. Підручник для студентів ВМЗО 3-4 рівнів акредитації. – К.: Книга плюс”. 2005.-760с.

[2]. Ремизов А.Н. Медицинская и бологическая физика: учебн. для вузов. /А.Н.Реми-зов, А.Г.Максина, А.Я.Потапенко.- 6-е изд., стереотип.-М.: Дрофа, 2005.- 558с.: ил.

[3]. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: Высшая школа, 1987.

[4]. Ливенцев Н.М. Курс физики. В 2-х томах. М.: Вісшая школа, 1978.

[5]. Дяков В.А.,Гудзь В.О.,Желіба В.Т.,Іваницький Б.Г.,Ковальчук П.П.,Назаренко Н.С.,Хаїмзон І.І.

Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики (для студ. мед-вузів).- Вінниця: ВДМУ, 999,-258с.:121 іл.

[6]. Хаїмзон І.І., Дяков В.А., Іваницький Б.Г., Желіба В.Т. Фізичні основи променевих методів дослідження в медицині: Навч.посібн. для вищих медичних закладів освіти 3-4 рівнів акредитації.-Вінниця-Київ: “Глобус-пресс”, 2002. – 240с., 166 іл.

[7]. Хаїмзон І.І.,Іванов В.П., Нюшко О.В. Вивчення фізчних основ ультразвукових методів досліджень у клініці. Метод. вказівки. Вінниця, Медуніверситет, 2000. – 29с., іл:28.

[8]. Дяков В.А., Желіба В.Т., Космина Н.А., Хаїмзон І.І. Елементи теорії ймовірностей і мате-матичної статистики . Навчально-методичний посібник для студентів медвузів. Вид. 2-ге, доп. Вінниця: ВМІ, 1993.- 48с.: іл.12.

[9]. Пудова С.С., Тарчинець О.І. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни

Медична і біологічна фізика” (для студ.1 курсу). Вінниця: ВНМУ - 2007.- с.64.

[10]. Сайт кафедри МБФ http: //www.vnmu.vn.ua./кафедри теоретичного профілю/

кафедра медичної фізики/студентам

№№

занят-

тя з/п
^

НАЗВА ТЕМИ


(теми подано відповідно до Робочої Програми з дисципліни /2009 р.)

№№ теми

занят-

тя
^

ТЕМА ЗАНЯТТЯ


(номери теми, наприклад 1.1, 2.1 тощо, подано відповідно до кафедрального календарного плану)

К-ть го-дин

Модуль №1. МАТЕМАТИЧна ОБРоБКА МЕДИКО-БіОЛОГіЧнИХ ДАНиХ

Змістовий модуль №1. Основи математичного аналізу (СРС - використвуються базові знання)

^ Змістовий модуль №2. Основи теорії ймовірностей та математичної статистики

1

Елементи теорії ймовірностей.

б/н


Введеня в дисципліну


2

2

1.1

Елементи теорії ймовірностей. Теореми

додавання та множення ймовірностей

2

3

Елементи математичної

статистики.


1.2

Елемнти математичної статистики.Закон розподілу випадкової величини. Надійна ймовірність. Надійний інтервал для великої вибірки (n30)

2

4

1.3

Надійний інтервал для малої вибірки (n30)

2

5

1.4

Оцінка вірогідності різниці середніх арифметичних двох вибірок. Похибки прямо виміряних та непрямо виміряних величин

2

6

1.5

Елементи кореляційно-регресійного аналізу

2

7

^ Підсумкова контрольна робота

засвоєння модулю №1: “Математична обробка медико-біологічних даних”( ПКР№1 )

1.6

Підсумкова контрольна робота з модуля №1

2

Модуль №2. ^ ОСНОВИ БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ

Змістовий модуль №3. Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

8

Звук. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці. Аудіометрія.

2.1

Звук. Фізичні та слухові характеристики. Звукові вимірювання. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці (семінар).

2

9

2.2

Зняття спектральної характеристики вуха на порозі чутності. Лабораторна робота22

2

10

Поверхневий натяг рідин.

В’язкість рідин.

5.1

Вивчення поверхневого натягу рідин.
^

Лабораторна робота №1


2

11

6.1

Вивчення в’язкості рідини.

Лабораторна робота2 .

2

12

Біореологія та гемодинаміка

7.1

Вивчення закономірностей гемодинаміки на фізичній моделі.

Лабораторна робота30.2

Змістовий модуль №4. Біофізика мембранних процесів

13

Біологічні мембрани. Мембранні потенціали спокою та дії.

8.1

Вивчення фізичних і динамічних властивостей біомембран та моделювання процесів переносу речовин через мембранні структури (семінар).

2

14

8.2

Вивчення мембранних потенціалів спокою та дії.

^ Лабораторна робота18.

2

15

Підсумкова контрольна робота засвоєння модулю №2: “Основи біологічної фізики” ( ПКР №2 )

9.1

1. Контроль практичних навичок і знань з

модуля 2.

2. Визначення оцінки успішності студента з

модуля 2.

2

Модуль № 3. ^ ОСНОВИ МЕДИЧНОЇ ФІЗИКИ

Змістовий модуль 5. Електродинаміка, її медичне застосування. Основи медичної апаратури

16

Фізичні основи електрографії органів і тканин.

12.1

Вивчення фізичних основ електро кардіо- графії. Лабораторна робота № 20.

2

17


Фізичні основи дії постійного, змінного та імпульсного струмів на організм людини.

13.1


Фізичні основи дії постійного, змінного та імпульсного струмів на організм людини. Еквівалентні електричні схеми біотканин. Механізм дії електричного поля на біотканини. Імпеданс. (Семінар)

218

УВЧ - та ЗВЧ - методи у клінічній практиці.

14.1

Фізичні основи діатермії, індуктотермії, терапії електричним полем УВЧ. Дія електромагнітного поля на біооб`єкти. Мікрохвильова терапія. (Семінар)

2

19

14.2

Вивчення апаратів і методів УВЧ-терапії електрич-ним і магнітним полями та ВЧ-струмом. ^ Лабораторна робота №21.

2
Змістовий модуль 7. Елементи квантової механіки.

20

Спонтанне та індуковане випромінювання. Лазери, їх принцип дії та застосу- вання в медицині.

18.1

Вивчення He – Ne лазера.

Лабораторна робота №26.

2

21

18.2

Лазерне випромінювання, його властивості

та використання в медицині.

2
^

Змістовий модуль 8. Радіаційна фізика. Основи дозиметрії.


22

Радіоактивність. Основні види радіоактивних розпадів і їх властивості.

Дозиметрія іонізуючого випромінювання

19.1

Дозиметрія іонізуючого випромінювання

( Семінар )2

23

19.2

Вивчення радіоактивного випромінювання за допомогою радіометра. Лабораторна робота №28.

2

24

Підсумковий модульний

Контроль ( Модуль №3).

20.1

  1. Контроль знань і практичних

навичок з модуля №3.

2. Визначення оцінки успішності

студентів з модуля №3.

4

25


Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено на засіданні кафедри МБФ

27.06. 2012 р. Протокол №8


^ ДО ВІДОМА СТУДЕНТІВ


Модуль


1-ше перескладання


2-ге перескладання

КМК- комплексний модульний контроль

(є загальним з М1, М2, М3)М1


08.10 – 12.10.2012р.

(у позанавчальний час) Дату визначає

Ваш викладач.

15.10 – 19.10.2012р.

(у позанавчальний час) Дату визначає

Ваш викладач.

КМК складають студенти, які допущені та не склали чи не пересклали хоча би один із модулів: М1, М2, М3.

Складання КМК планує- ться після завершення М3.


Конкретну дату і місце проведення буде завча-сно повідомлено.М2

12.11 - 16.11.2012р.

( у позанавчальний час)

Дату визначає Ваш викладач.

19.11 - 23.11.2012р.

( у позанавчальний час)

Дату визначає

Ваш викладач.М3

24 – 28.12.2012р.

(За розкл. занят.№25)02.01 – 05.01.2013р.

( Позарозкладом )

Дату визначає

Ваш викладач.


Орієнтовний графік перескладання модулів та складання КМК


Склав: ст. викл. Гудзь В.О.

Затверджено на засіданні кафедри МБФ

27.06. 2012 р. Протокол №8

Схожі:

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Проректор з навчальної роботи практичних занять з дисципліни проф. Ю. Й. Гумінський Медична І біологічна фізика”
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджено” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й
Лекції з модуля №1:”Математична обробка медико – біологічних даних” не плануються
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«затверджено» Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й. 28. 08. 2012р
Спектроскопія ядерного магнітного резонансу (ямр). Фізичні основи методу. Техніка спектроскопії ямр
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджую проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й iconЗатверджую” Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й. Тематичний план з хімії

Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Календарний план лекцій з внутрішньої медицини для студентів 5 курсу медичного факультету №2 (педіатри)
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Тематичний І календарний план практичних занять з медичної біології для студентів І курсу стоматологічного факультету
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Змістовий модуль Гімнастика та легка атлетика. Розвиток та удосконалення вмінь та навичок для підвищення професійної-прикладної фізичної...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» проректор з навчальної роботи проф. Ю. Й. Гумінський
Тематичний І календарний план практичних занять з медичної біології для студентів І курсу медико-психологічного факультету на 2012...
Затверджую” Проректор з навчальної роботи внму проф. Гумінський Ю. Й icon«Затверджую» Проректор з навчальної роботи проф. Гумінський Ю. Й
Забезпечення якості лікарських засобів. Основи системи сертифікації у фармацевтичному секторі. Концепція належних фармацевтичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи