Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття icon

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Скачати 111.7 Kb.
НазваМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Дата17.06.2013
Розмір111.7 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ`Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені М.І. ПИРОГОВА


Затверджено на методичній нараді

кафедри біологічної фізики, інформатики та

медичної апаратури ВНМУ


Завідувач кафедри проф. Хаїмзон І.І.


____ __________ 20____р. протокол №____


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ^ Навчальна дисципліна

медична та біологічна фізика

Модуль № 2

Основи біофізики

^ Змістовний Модуль № 2

Основи біомеханіки, біоакустики, біореології та гемодинаміки

Тема заняття № 2.1

Звук. Фізичні та слухові характеристики. Звукові вимірювання. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці.

Курс

1

Факультет

Медичний №1 та №2, стоматологічний

Спеціальність

7.12010001 - лікувальна справа

7.12010002 - педіатрія

7.12010005 - стоматологія

7.10210004 - медична психологіяВінниця, ВНМУ – 2010

1. Тема № 2.1.


Звук. Фізичні та слухові характеристики. Звукові вимірювання. Фізичні основи звукових методів дослідження у клініці.


Актуальність теми.


Звук для живих істот є джерелом інформації. Слуховий апарат людини постійно сприймає, аналізує та інтерпретує звукову інформацію про себе та про навколишнє середовище. Звуки відрізняються один від одного багатьма параметрами, поширюються у різноманітних середовищах. При цьому звукові хвилі зазнають змін, які відбуваються по законах акустики. Застосовуючи ці знання, людина зможе правильно аналізувати звуки і адекватно на них реагувати.

Деякі процеси, що протікають в організмі людини (нормальні чи патологічні), супроводжуються різними звуками (шуми дихання, серцева діяльність і т.п.). Також за допомогою постукування можна примусити «звучати» певні внутрішні органи тіла людини. По характеру цих звуків або їх графічно зареєстрованому зображенні можливо в деяких випадках встановити наявність патології (клінічні методи дослідження – аускультація, перкусія, фонокардіографія).

За певних причин у слухового апарату людини буде погіршуватись здатність сприймати звуки. Для вимірювання цієї здатності (гостроти слуху) використовують клінічний метод дослідження – аудіометрію. Знання причин погіршення гостроти слуху дозволяє усунути його, попередити або сповільнити.


^ 2. Навчальні цілі.


Знати:

 • види механічних хвиль;

 • особливості поширення звуку у різних середовищах;

 • фізичні та слухові характеристики звуку;

 • основні поняття: поріг чутності, поріг больового відчуття, область чутності, область мови;

 • закон Вебера-Фехнера;

 • суть та інформативність звукових методів дослідження у клініці.


Вміти:

 • малювати та аналізувати графіки різних видів механічних коливань;

 • обчислювати характеристики механічних коливань;

 • визначати рівень гучності звуку певної інтенсивності при деякій частоті (і навпаки).


^ 3. Міждисциплінарна інтеграція

(базові або вихідні знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми).

Назви попередніх дисциплін, вивчення яких сприяло набуттю базових знань, вмінь, навичок

Отримані базові знання, вміння, навички

Фізика

Тема „Механічні коливання і хвилі”:

 • розрізняти поздовжні та поперечні хвилі;

 • уміти розпізнавати прояви коливальних і хвильових явищ у природі;

 • описувати застосування механічних хвиль у техніці;

 • застосовувати формули для визначення фізичних величин та їх одиниць;

 • розв`язувати розрахункові задачі.


^ 4. Забезпечення вихідного рівня.
З/П

Запитання

Відповіді

1.

Що називається механічним коливанням?

Механічним коливанням матеріальної точки або тіла називають такий рух, який повторюється з часом відносно положення рівноваги.

2.

Що називається механічною хвилею?

Механічною хвилею називається процес розповсюдження механічних коливань у пружному середовищі.

3.

Що таке амплітуда?

Амплітуда (А) – це модуль найбільшого зміщення тіла відносно положення рівноваги.

4.

Що називається періодом коливання?

Період (Т) – це час, за який відбувається одне повне коливання.

5.

Що таке частота?

Частота () – це число повних коливань за одиницю часу.

6.

Що таке довжина хвилі?

Довжина хвилі – це відстань, на яку поширюється хвиля швидкістю  за один період T.

7.

Що таке звук?

Звук – це механічні хвилі з частотою від 16 до 20000 Гц.

8.

Які хвилі називають поздовжніми?

Поздовжніми називають механічні хвилі, у яких напрямок руху коливальних частинок співпадає з напрямком розповсюдження механічної хвилі (наприклад, звукова хвиля – поширення у просторі зон стиснення і розрідження).

9.

Які хвилі називають поперечними?

Поперечними називають механічні хвилі, у яких рух коливальних частинок відбувається у напрямку, перпендикулярному до напрямку розповсюдження механічної хвилі.

10.

Що таке перкусія?

Перкусія - метод клінічного дослідження, який полягає у вислуховуванні звуків, які виникають при вистукуванні поверхні тіла людини.


^ 5. Самостійна робота студентів.


5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик (по темі), які повинен засвоїти студент при підготовці до заняття:

 • Механічне коливання — такий рух або стан матеріальної точки чи тіла, який повторюється з часом відносно положення рівноваги.

 • Механічна хвиля — це процес розповсюдження механічних коливань у пружному середовищі.

 • Простий тон – це поширення коливання з однією (певною) амплітудою і частотою.

 • Складний тон – це поширення коливання, яке отримують в результаті складання (додавання) кількох простих гармонічних (періодичних) коливань.

 • Шум — це сукупність кількох простих ангармонічних (неперіодичних) тонів, що хаотично змінюються.

 • Період (Т) – це час, за який відбувається одне повне коливання.

 • Частота () – це число повних коливань за одиницю часу.

 • Інтенсивність механічної хвилі І це кількість енергії Е, яку механічна хвиля переносить через площу S (ця площа розміщена перпендикулярно до напрямку поширення хвилі) за час t:

 • Основний тон – це тон найнижчої частоти, що входить до складеного звуку.

 • Висота – це слухова характеристика звуку, суб`єктивне сприйняття частоти основного тону складеного звуку.

 • Тембр – це слухова характеристика звуку, суб`єктивне сприйняття набору частот та інтенсивностей додаткових тонів складеного звуку.

 • Гучність - це величина слухового відчуття звуку, суб`єктивне сприйняття звуку певної інтенсивності та частоти.

 • Поріг чутності – це мінімальна інтенсивність звуку, при якій вухо починає чути звук.

 • Поріг больового відчуття - це мінімальна інтенсивність звуку, при якій вухо починає відчувати біль.

 • Аускультація – метод клінічного дослідження, який полягає у вислуховуванні звуків діяльності органів людини.

 • Перкусія - метод клінічного дослідження, який полягає у вислуховуванні звуків, які виникають при вистукуванні поверхні тіла людини.

 • Фонокардіографія - метод клінічного дослідження, який полягає у графічній реєстрації тонів та шумів серця та їх діагностичній інтерпретації.

 • Аудіометрія - метод клінічного дослідження гостроти слуху. За допомогою аудіометра визначають поріг чутності вуха пацієнта на різних частотах і порівнюють з нормою.

5.2. Теоретичні питання до заняття:

 1. Поняття механічного коливання і хвилі. Поздовжні та поперечні хвилі. Інфразвук, звук, ультразвук. Види звуків: тон (простий, складений) та шум.

 2. Фізичні (об`єктивні) характеристики звуку: амплітуда, період, частота, швидкість поширення, довжина хвилі, потік енергії, інтенсивність, акустичний спектр (означення, формула, одиниці вимірювання).

 3. Особливості поширення звуку у газоподібному, рідкому та твердому середовищах (швидкість поширення та коефіцієнт поглинання).

 4. Слухові (суб`єктивні) характеристики звуку: висота, тембр, гучність. Їх зв`язок з фізичними характеристиками звуку.

 5. Поріг чутності, поріг больового відчуття, область чутності, область мови.

 6. Рівень інтенсивності. Закон Вебера-Фехнера. Співвідношення між рівнями інтенсивності та рівнями гучності. Криві рівної гучності.

 7. Фізичні основи звукових методів досліджень у клініці: аускультація, перкусія, фонокардіографія, аудіометрія.


5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються до заняття:

а) Вивчити і коротко законспектувати відповіді на питання № 1 - 7.

б) Розв`язати задачі №1 - 4.

Задача № 1.

Чи почує людина звук, якщо 1 повне коливання частинки середовища роблять за:

а) 0,16 с; б) 0,0004 с; в) 0,00002 с?


Задача № 2.

Частота звукової хвилі, що поширюється в повітрі з швидкістю 330 м/с, становить 150 Гц. Визначити період та довжину звукової хвилі.


Задача № 3.

Звук інтенсивністю 1 Вт за 2 с через площу 16 мм2 передав тілу певну енергію. Знайти, яку саме енергію перенесла ця хвиля?


Задача № 4.

Як зміниться інтенсивність механічної хвилі, якщо:

а) амплітуду коливань зменшать у 3 рази;

б) частоту коливань збільшать у 4 рази;

в) швидкість механічної хвилі збільшать у 5 разів?


^ 5.4. Завдання для самоконтролю

Виберіть вірну відповідь (вірні відповіді):з/п

Завдання для самоконтролю

Варіанти відповідей

1.

Інфразвук – це механічні хвилі з частотою

1. до 16 Гц;

2. від 16 до 20 000 Гц;

3. від 20 000 Гц до 109 Гц;

4. більше 109 Гц.

2.

За якою формулою визначається інтенсивність механічних хвиль?

1.

2.

3.

4.

3.

Які основні фізичні характеристики звуку?

1. A, T, , ρ

2.

3. висота, тембр, гучність.

4.

Частота механічної хвилі, яка рухається у воді, становить 2 000 000 Гц, а довжина хвилі 0,00075 м. Знайти її швидкість.

1. 330 м/с;

2. 500 м/с;

3. 1000 м/с;

4. 1500 м/с;

5. 3000 м/с.

5.

При складанні простих (гармонічних) звуків з частотами 1>2>3 утвориться складений звук. Якою буде висота цього звуку?

1. 1

2. 2

3. 3

4. 1+2+3

5. (1+2+3)/3

6.

Поріг больового відчуття - це

1. мінімальна інтенсивність звуку, при якій вухо починає боліти;

2. максимальна інтенсивність звуку;

3. мінімальна інтенсивність звуку, при якій вухо починає чути звук.

7.

Величину слухового відчуття звуку, суб`єктивне сприйняття звуку певної інтенсивності і частоти називають

1. гучність;

2. тембр;

3. висота.

8.

Метод клінічного дослідження, який полягає у графічній реєстрації тонів та шумів серця та їх діагностичній інтерпретації, називають

1. аудіометрія;

2. перкусія;

3. фонокардіографія;

4. аускультація.

Вірні відповіді: 1 - 1; 2 - 3 і 4; 3- 2; 4 - 4; 5 - 3; 6 - 1; 7 - 1; 8 - 3.

6. Література


Основна:

 1. Лекції з медичної та біологічної фізики.

 2. Чалий О.В. Медична і біологічна фізика. - К.: Книга плюс, 2005, стор. 146-

178, 191-194.

 1. Ремизов А.Н., Максина А.Г., Потапенко А.Я. Медицинская и биологическая физика. М.: Дрофа, 2005, стр. 71-77, 83-84, 87-90, 93-101.

 2. Тиманюк В.А. Біофізика. -Х: Основа, 1996. § 3.


Додаткова:

 1. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. М.: Высшая школа, 1987,

стр. 130-131, 134, 138-142, 144-147, 150-158, 168.

 1. Ремизов А.Н. Курс физики, электроники, кибернетики для медицинских институтов. М.: Высшая школа, 1982, стр. 55-91.

 2. Ливенцев Н.М. Курс физики в 2-х томах. М.: Высшая школа, 1978, т.1, стр. 67-114.

 3. Ливенцев Н.М. Курс физики. М.: Высшая школа, 1974, стр. 73-121.

 4. Дяков В.А., Ґудзь В.О., Желіба В.Т., Іваницький Б.Г., Ковальчук П.П.,

Назаренко Н.С., Хаїмзон І.І. Лабораторний практикум з медичної і біологічної фізики. Вінниця, друкарня ВНМУ, 1999, стор. 184-188.


7. Аудиторна робота.


• Вступ.

• Перевірка наявності конспектів, розв’язаних задач.

• Розгляд питань в процесі опитування.

• Розв’язування задач.

• Тестовий контроль знань студентів.

• Підведення підсумків, пояснення домашнього завдання.


Автор: ас. Тарчинець О.І.


Схожі:

Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Основні симптоми пульмонологічної патології та методи обстеження в пульмонології
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Ведення хворого з негоспітальною пневмоеією, з гопітальною пневмонією, з абсцесом легень
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Саме ці закони і що таке ачт є одними з основних, що включені до пропонованої теми заняття, і можуть відповісти на важливе питання...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Аналізувати отримані дані анамнезу (перенесені інфекції, травми, контакти з хворими на туберкульоз, статеві контакти, хвороби кишково-шлункового...
Методичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття iconМетодичні вказівки для самостійної роботи студентів при підготовці до практичного (семінарського) заняття
Глибоке дослідження реологічних властивостей крові дуже посприяло конструюванню І втіленню у практику апарата штучного кровообігу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи