Програма вступного іспиту до аспірантури icon

Програма вступного іспиту до аспірантури
Скачати 237.81 Kb.
НазваПрограма вступного іспиту до аспірантури
Дата23.04.2013
Розмір237.81 Kb.
ТипПрограма


міністерство аграрної політики та продовольства УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА

вступного іспиту до аспірантури

зі спеціальностей

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством»

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка»


"Погоджено" "Затверджую"

Декан факультету менеджменту Перший проректор


___________________ професор __________________професор

О.В. Шебаніна Д.В.Бабенко


«_______» ___________2012 р. «_______» _____________2012 р.


Миколаїв 2012


ЗМІСТ


1. Економіка підприємств……………………………………………..…………З

 1. Підприємство в сучасній системі господарювання…………………З

 2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств…………………….8

 3. Результати та ефективність виробництва…………………………..11

1.4. Економіка галузей сільськогосподарського виробництва………..16

1.5. Методологія та інструментарій аналізу діяльності підприємств…17

2. Державне регулювання економіки підприємств……………………………18

 1. Державне регулювання підприємницької діяльності……………...18

 2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу....19

Рекомендована література………………………………………………………20


^ 1. ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВ

1.1. Підприємство в сучасній системі господарювання.

Економічний зміст підприємства. Підприємство як суб'єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування. Класифікація та структура підприємств.

^ Ринкове середовище господарювання підприємств. Загальне середовище господарювання та його чинники (природні, демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні). Операційне середовище функціонування підприємства (постачальники ресурсів, споживачі продукції, посередники, конкуренти). Ринок як динамічна система, концепція динамічної ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств. Ринкова ціна і фактори її формування на макро- і мікрорівнях. Види ринкових цін та прояв їх стимулюючої, синхронізуючої сигнальної функції. Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової конкурентоспроможності. Ціни на сільськогосподарську продукцію і продовольство на сучасному етапі.

Особливості конкурентної поведінки в структурах досконалої та недосконалої конкуренції. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку, необхідність розробки стратегій конкуренції. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, що визначають конкурентоспроможність підприємства. Модель конкурентоспроможного підприємства. Вплив галузевих особливостей на конкурентоспроможність підприємства. Методи управління конкурентоспроможністю підприємства.

Аграрний ринок - середовище реалізації продукції підприємств та формувань» АПК. Складові аграрного ринку. Аграрні товарні біржі.

Агроторгові доми і сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи. Оптова і роздрібна торгівля в системі інфраструктури аграрного ринку.

Ринкова інфраструктура і її роль у формуванні соціально-орієнтованої економіки. Зовнішні та внутрішні ринки. Інформаційне забезпечення та консультаційна діяльність як складові інфраструктури аграрного ринку.

Ринково-правові основи функціонування підприємства та здійснення підприємницької діяльності. Вплив ринкових умов на зміну оргструктури підприємства. Напрямки адаптації підприємств до умов мінливого ринкового середовища.

^ Основи підприємницької діяльності. Економічна свобода як основна передумова розвитку підприємництва. Рушійні сили підприємництва. Принципи та передумови підприємництва.

Приватне, колективне та державне підприємництво. Види підприємницької діяльності.

Підприємство, його сутність та функції. Види та об'єднання підприємств. Господарські товариства. Організаційні одиниці підприємництва. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

^ Структурування внутрішнього середовища підприємства.

Розвиток підприємства та управління стратегічними змінами. Суб'єкти підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

Правова база розвитку підприємництва. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні. Удосконалення нормативно-правової бази розвитку підприємництва.

^ Управління виробничим процесом. Виробничий процес як основний вид операційної діяльності, його складові та принципи раціональної організації. Типи виробництва (одиничне, серійне, масове) та їх техніко-економічне обґрунтування. Методи організації виробничих процесів. Переваги і вади потокового виробництва. Організаційно-економічні умови застосування і економічна оцінка непотокового виробництва. Тенденції розвитку потокових і непотокових методів організації виробничих процесів.

^ Стратегічні напрями розвитку організації: зростання, стабілізація, скорочення.

Інтенсивність виробництва та її вплив на ефективність. Поняття економічного типу розвитку підприємства і характеристика його видів. Прискорення обороту авансових ресурсів та його вплив на інтенсивність і ефективність виробництва.

^ Закони, принципи, функції та технологія управління підприємством.

Закони організації виробництва та сучасні принципи й методи управління операціями. Функції системи управління операційною діяльністю. Структура, зовнішнє оточення та життєвий цикл операційної системи. Внутрішні соціальні комунікації. Зовнішні комунікації підприємства. Вимоги, яким мають відповідати операційні системи на сучасному етапі розвитку. Загальна характеристика процесу проектування операційної системи. Базові концепції проектування операційної системи: підхід ключових конкурентних переваг, підхід «якості в зарідку», модель соціотехнічної системи, модель логістичної системи тощо. Класифікація маркетингових стратегій. Планування та етапи вибору стратегічної позиції АПФ. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами проектування та створення операційної системи. Кінцевий продукт, його якість та оновлення.

Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв'язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. Концепція стратегічного управління підприємством. Поняття стратегічної бізнес-одиниці та стратегічного напрямку діяльності. Генеричні бізнес-стратегії за М. Портером, підсилення конкурентних переваг шляхом лідирування за витратами, продуктової диференціації, фокусування. Диспетчеризація виробництва. Специфічні риси оперативного управління функціонуванням операційних систем різних типів.

Поняття «виробничого потенціалу організації», його основні складові та загальні характеристики. Зв'язок виробничого потенціалу з іншими видами потенціалів — економічним, науково-технічним, Інноваційним, організаційним (функціональним), кадровим тощо.

Ресурсний, функціонально-структурний і цільовий підходи до оцінки виробничого потенціалу. Організація і планування відтворення і використання виробничого потенціалу. Методика розрахунку і налізу використання потужності агропромислових формувань.

Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб'єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв'язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання шляхом розробки повного або короткого варіанта бізнес-плану.

^ Криза та заходи антикризового управління підприємством. Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове). Характеристика основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи, управління в умовах кризи, діяльність по виводу підприємства з кризи.

Передумови для прийняття рішення про скорочення видів діяльності. Альтернативність у стратегічному виборі. Підтримка загальної стратегії за допомогою функціональної стратегії.

Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи
обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового
управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних
стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

Характеристика програми антикризової діяльності підприємства. Проблеми здійснення та підвищення ефективності реструктуризації підприємств. Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб'єктів господарювання. Процес санації (фінансового оздоровлення) потенційно конкурентоспроможних підприємств (організацій). Правові основи та сучасні проблеми банкрутства підприємств (організацій). Організаційно-економічний механізм ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій). Поняття «банкрутство», «фіктивне банкрутство», «недобросовісне банкрутство», «санація», «ліквідація», як способи подолання кризи (санація) або оформлення «катастрофи» підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

Ознаки банкрутства та підстави для початку процедури банкрутства згідно із Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Загальна схема процедури банкрутства.


1.2. Ресурсне забезпечення діяльності підприємств.

Земельні ресурси та ефективність їх використання. Основи Земельного кодексу України, основні положення. Право на землю. Охорона земельних ресурсів і ефективність їх використання. Ефективність меліорації земель. Оренда землі. Земельний кадастр і ціна землі. Поняття, сутність та визначення. Реєстрація землевласників і землекористувачів. Бонітування землі. Економічна оцінка землі.

^ Трудові ресурси та продуктивність праці в сільському господарстві. Класифікація трудових ресурсів. Забезпечення аграрних підприємств трудовими ресурсами. Ефективність використання. Економічні показники ефективності використання трудових ресурсів.

Продуктивність праці. Методика визначення продуктивності праці в сільському господарстві. Жива і минула праця. Фактори підвищення продуктивності праці.

Персонал як основний ресурс підприємства та об'єкт партнерських відносин. Форми участі персоналу в капіталі та прибутку підприємства. Продуктивність праці та методичні підходи до її визначення. Прогнозування (планування) рівня продуктивності персоналу на підприємстві.

Форми і системи оплати праці робітників. Права засновників щодо вибору форми і системи оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати. Зарубіжний і вітчизняний досвід участі працівників у прибутках (доходах) і власності приватизованих підприємств.

Галузеві особливості паспортизації умов праці та класифікації робочих місць в агропромисловому виробництві. Вимоги до організації робочого місця як системи праці. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць. Побудова системи нормування праці. Роль державних органів системи «Агропропраця» в налагодженні процесів нормування праці на рівні окремих підприємств.

Формування систем оплати праці як чинника мотивації трудової діяльності персоналу підприємств галузі сільського господарства та АПК. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці. Різновиди систем оплати праці на підприємствах АПК. Формування системи надбавок, доплат та преміювання персоналу. Сфера використання натуральної оплати праці в сільському господарстві.

Середовище менеджменту людських ресурсів (в тому числі правове середовище менеджменту людських ресурсів). Мотивація як фактор забезпечення успіху діяльності організації. Поняття «контроль» та його місце в системі управління, етапи та модель процесу контролю. Соціально-трудові відносини в сільському господарстві та галузях АПК.

^ Матеріально-технічна база аграрних підприємств. Класифікація і структура основних фондів. Грошова оцінка і амортизація основних фондів. Поняття виробничої потужності підприємств, показники використання. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів. Тракторний парк і ефективність його використання. Комбайновий парк і ефективність його використання. Транспортні засоби, виробничі будівлі та споруди та ефективність їх використання.

^ Капітал і виробничі фонди. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Сутність і види капіталу. Виробничі фонди підприємств. Оцінка, класифікація та структура основних фондів. Вартісна оцінка. Грошова оцінка і амортизація. Ефективність відтворення та використання основних фондів. Показники ефективності. Фондовіддача і фондомісткість.

Склад і джерела фінансових ресурсів підприємства. Грошові потоки підприємства та їх оцінка з урахуванням фактора часу. Формування і вартість капіталу. Статутний капітал підприємства, визначення та обґрунтування його розміру. Вартість підприємства та інших доходних активів.

^ Оборотні фонди і фонди обігу. Економічні сутність оборотних фондів і фондів обігу, їх склад і структура. Виробничі запаси. Незавершене виробництво. Витрати майбутніх періодів.

Основні засоби. Класифікація та оцінка основних засобів. Методи амортизації основних засобів та їх обґрунтування. Роль амортизаційної політики в інвестиційній активності підприємства. Проблеми оновлення і підвищення технічного рівня основних засобів виробничого призначення.

Оборотні засоби. Стадії обігу та склад оборотних засобів. Оцінка оборотних засобів на різних стадіях операційного циклу. Визначення обсягу оборотних засобів і оптимізація їх структури. Методика визначення ефективності використання оборотних засобів.

^ Нематеріальні ресурси підприємств. Поняття і види нематеріальних ресурсів. Оцінка нематеріальних ресурсів. Строки спрацювання нематеріальних ресурсів. Способи придбання нематеріальних ресурсів. Нарахування амортизації на нематеріальні ресурси.

Інвестиційні ресурси та ефективність їх використання. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Інвестиційна діяльність аграрних підприємств. Джерела інвестицій: власні, позичкові, залучені, бюджетні. Іноземні інвестиції. Капіталовкладення аграрних підприємств. Виробничі і невиробничі капіталовкладення. Структура капіталовкладень.

Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій за умов ринкових відносин між господарюючими суб'єктами з урахуванням грошових потоків, ставки дисконту (капіталізації) господарського ризику та інфляції. Інвестиційний потенціал та його зв'язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства. Економічне обґрунтування інвестиційних проектів різних суб'єктів господарювання.


1.3. Результати та ефективність виробництва.

Інтенсифікація розвитку аграрних підприємств. Поняття інтенсивності і інтенсивного типу розвитку аграрних підприємств. Методика визначення інтенсивного розвитку. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку. Розподіл валового доходу і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку. Госпрозрахунковий валовий дохід: Фонд споживання. Фонд нагромадження. Резервний фонд. Показники оцінки фактичного стану підприємства, що пов'язані з розподілом валового доходу.

Інноваційна діяльність аграрних підприємств. Суть інноваційної діяльності. Суть науково-технічного прогресу. Загальна характеристика напрямів розвитку НТП. НТР та її ефективність в сільському господарстві. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві.

Інноваційна діяльність підприємства, класифікація Інноваційних процесів, новин та нововведень, їх взаємозв'язок і взаємодія. Значення розробки нової продукції для товарної політики фірм. Інформаційні передумови для створення науковомісткої та високотехнологічної продукції.

Поняття, форми й вибір напрямків техніко-технологічного оновлення підприємства, методичні основи оцінки їх ефективності. Пріоритетні напрямки науково-технічного та інноваційного розвитку галузі та економічної системи в цілому як фундаментальна база технологічного оновлення підприємств Джерела фінансування технологічного оновлення підприємства. Організаційно-економічний механізм та принципи управління технологічним оновленням підприємства. Тенденції та стратегічні напрямки технологічного оновлення вітчизняних підприємств в сучасних умовах.

^ Витрати виробництва і собівартість продукції. Поняття витрат виробництва і собівартості продукції. Суть собівартості продукції і характеристика її видів. Склад та класифікація витрат. Прибуток. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції. Визначення собівартості продукції рослинництва і тваринництва.


Фактори зниження собівартості. Структура собівартості. ^ Організаційно-економічні основи створення та функціонування трудових колективів в агропромислових формуваннях.

Ціноутворення на сільськогосподарську продукцію. Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення за умов ринку. Методи ціноутворення за умов ринку. Модифікація цін. Посилення функції ціни як економічного регулятора розширеного відтворення за умов переходу до ринкових відносин. Суспільно необхідні витрати як основа ціни.

Вплив співвідношення валютних курсів на динаміку цін. Види ринкових цін. Трансферні ціни. Зміст конкурентної ціни і умови її формування. Стимулююча, синхронізуюча і сигнальна функції ціни.

Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Психологічні ціни та економічні мотиви до встановлення їх рівня на продовольчі товари. Підтримувальні і світові ціни на сільськогосподарську продукцію.

Адаптивність цін у ринковій економіці і механізм її забезпечення. Ціна як інтегрований показник якості продукції. Причини виникнення цінової конкуренції між виробниками і характер її прояву. Обмежувальні фактори зниження ціни. Цінова конкурентоспроможність товарів. Поняття мінімальної ціни. Фактори підвищення цінової конкурентоспроможності аграрних підприємств. Ціновий механізм у системі економічних взаємовідносин сільського господарства з іншими сферами АПК. Ціноутворення і ціни на сільськогосподарську продукцію.

Види цін. Договірні і вільні ціни. Біржова ціна. Регульовані державні ціни. Заставна ціна на сільськогосподарську продукцію. Поняття внутрішньогосподарських і середньо реалізаційних цін. Особливості ціноутворення на сільськогосподарську продукцію в міру освоєння ринкових відносин в сучасний період. Державне регулювання цін. Основні принципи ціноутворення. Цінові зони.


^ Якість і конкурентоспроможність продукції. Поняття якості продукції, характеристика показників якості. Значення показників якості для підвищення конкурентоспроможності продукції, методика якості сільгосппродукції. Вплив рівня якості продукції на результати виробництва. Стандартизація і сертифікація продукції.

Конкурентоспроможність продукту (товару). Визначення критеріїв конкурентоспроможності продукту (товару). Параметри та показники конкурентоспроможності. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту (товару). Якість та конкурентоспроможність: загальні риси та відмінності. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції (товару).

Інфраструктура сільськогосподарського виробництва. Поняття і значення інфраструктури аграрного підприємства. Класифікація інфраструктури. Народногосподарська, регіональна і господарська інфраструктура.

Інфраструктура у системі агропромислового комплексу. Виробнича Інфраструктура та її економічне значення. Галузі інфраструктури з обслуговування сільськогосподарського виробництва (агросервіс). Галузі інфраструктури, які забезпечують процес доведення продуктів АПК до споживача. Вдосконалення економічних взаємовідносин між сільськогосподарськими підприємствами і сферою обслуговування. Економічна ефективність виробничої інфраструктури.

Соціальна інфраструктура та її економічне значення. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання. Планування соціального розвитку підприємства.

^ Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві. Суспільні форми організації виробництва та їх соціально-економічне значення. Сутність і об'єктивні умови розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Спеціалізація як форма суспільного поділу праці. Особливості спеціалізації в сільському господарстві. Зональна, господарська і внутрішньогосподарська спеціалізація. Внутрішньогалузева спеціалізація та її умови. Показники спеціалізації.

Поняття галузі і галузевої структури. Економічна характеристика головних, додаткових і підсобних галузей. Показники економічної ефективності галузевої структури. Організаційно-економічні основи створення та функціонування трудових колективів в агропромислових формуваннях. Взаємозв’язок організаційно-правової форми господарювання та організаційної структури підприємства.

Рівень і економічна ефективність спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Сутність концентрації сільськогосподарського виробництва. Форми і особливості концентрації виробництва у сільському господарстві. Показники концентрації і оптимальні розміри сільськогосподарського виробництвам Економічна і соціальна ефективність концентрації сільськогосподарського виробництва та методика її визначення.

Умови і закономірності розвитку міжгосподарської кооперації у сільському господарстві. Основні напрями діяльності за умов міжгосподарської кооперації (виробнича, агросервісна, торгово-закупівельна, посередницька). Горизонтальна інтеграція сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність міжгосподарської кооперації.

Агропромислова інтеграція. Необхідність і закономірність інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва. Горизонтальна та вертикальна інтеграція. Форми агропромислових формувань. Горизонтальна і вертикальна концентрація та кооперація в АПК. Продуктові під комплекси як об’єкти агропромислової інтеграції та економічна оцінка їх функціонування. Передумови, обмеженість у часі та стратегічна небезпечність використання стратегії стабілізації.

^ Економічні результати та ефективність діяльності підприємства.

Оцінювання економічних результатів аграрних підприємств. Поняття ефекту і ефективності виробництва. Критерій економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

Види ефективності. Соціальна ефективність, екологічна ефективність.

^ Результативність функціонування, безпечний стан підприємства. Економічна стійкість функціонування підприємства.

Система показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Натуральні і вартісні показники. Методика визначення показників економічної ефективності виробництва. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід, прибуток як показники ефекту, їх абсолютний і відносний розміри. Норма беззбитковості та її обчислення.

^ Статистика результатів виробництва продукції та послуг, товарного та фінансового ринків, цін та ціноутворення на макрорівні.

Сутність рентабельності сільськогосподарського виробництва. Показники рентабельності сільськогосподарського виробництва: рівень рентабельності і норма прибутку. Методика визначення показників рентабельності виробництва. Сукупний рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств і фактори, що зумовлюють його підвищення. Нормативи рентабельності господарств, що забезпечують самофінансування. Рентабельність продажу за чистим прибутком. Сучасний рівень рентабельності виробництва сільськогосподарських підприємств за умов ринкових відносин.


1.4. Економіка галузей сільськогосподарського виробництва.

Проблеми розвитку галузі рослинництва. Роль і місце галузі рослинництва в економіці АПК. Розміщення галузі рослинництва по природно-кліматичних зонах країни. Шляхи підвищення економічної ефективності розвитку галузі рослинництва.

^ Економіка виробництва і використання кормів. Кормова база і її значення в розвитку тваринництва. Поняття кормової бази та її сучасний стан. Вимоги до кормової бази. Кількісні і якісні зміни в кормовиробництві. Якість кормів та її вплив на ефективність тваринництва: Економічне значення повноцінної годівлі тварин, вплив кормової бази на галузеву структуру тваринництва. Джерела кормових ресурсів і їх економічна характеристика.

Економічна оцінка кормових культур, кормів і раціонів. Мета, показники й методика економічної оцінки кормових культур. Виробництво і використання комбікормів. Значення і динаміка виробництва комбікормів та кормових добавок. Економічне обґрунтування сировинної бази комбікормової промисловості. Вдосконалення економічних відносин у виробництві І використанні комбікормів. Шляхи збільшення виробництва і зниження собівартості комбікормів.

^ Проблеми розвитку галузі тваринництва. Роль і місце галузі тваринництва в економіці АПК. Сучасний стан галузі тваринництва. Основні шляхи підвищення економічної ефективності галузі тваринництва в ринкових умовах.


1.5. Методологія та інструментарій аналізу діяльності підприємств

Сутність та методи економічного аналізу.

^ Загальна характеристика економіко-математичних методів. Навести приклади.

Економічна та математична постановка оптимізаційних задач. Вибір критерію оптимізації.

^ Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ та процесів

Типові структури та алгоритмізація і програмування задач.

^ Методологія та інструментарій стратегічного аналізу підприємства.

Методи багатофакторного регресійного аналізу. Навести приклади.

Оцінка щільності зв’язку та перевірка значущості параметрів моделі в кореляційно-регресійному аналізі.

Основи комп’ютерних технологій та їх застосування в економіці.

Комп’ютерні мережі. Глобальна комп’ютерна мережа INTERNET, її служби та сервіси.


^ 2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВ.

2.1. Державне регулювання підприємницької діяльності.

Державне підприємництво. Мета створення державного сектору підприємництва. Управління державним сектором економіки: принципи та функції. Функціональні механізми управління державною власністю. Державне регулювання приватним сектором економіки. Державне регулювання процесами приватизації. Механізми приватизації в Інших країнах. Управління процесами приватизації в Україні. Загальна структурна схема організації фонду державного майна. Способи приватизації.

^ Державна підтримка малого підприємництва. Місце малого бізнесу у формуванні регіонального ринку. Основні форми, методи і засоби регулювання і підтримки малого бізнесу. Суб'єкти малого підприємництва. Оподаткування малого бізнесу. Формування правової бази підтримки та розвитку малого бізнесу.

Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Основні складові державної політики розвитку лізингу. Класифікація видів лізингу. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств.


2.2. Державне регулювання розвитку агропромислового комплексу.

Основи державного регулювання АПК. Державне регулювання агробізнесу в розвинутих країнах. Застосування принципу аграрного протекціонізму. Програмне державне регулювання розвитку АПК. Планування розвитку АПК, захист вітчизняних ринків і товаровиробників. Державне регулювання цін в аграрній сфері. Система регулювання цін. Фактори формування цінової політики. Особливості політики ціноутворення в аграрній сфері країн Європейського Союзу.

Особливість ціноутворення в аграрній сфері. Модель ціноутворення в Україні. Кредитна політика держави в сільському господарстві. Системи кредитування. Кредити і інфраструктура. Фінансовий лізинг. Роль держави в активізації інвестиційної діяльності в АПК. Ресурсний потенціал АПК. Політика держави у сфері земельних відносин. Кадастрова оцінка сільськогосподарських угідь. Грошова оцінка землі. Оренда плата за землю. Рентні платежі.

Державна підтримка розвитку фермерства. Регіональні особливості розвитку фермерства. Шляхи формування селянських (фермерських) господарств.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Агропромисловий комплекс України: стан, тенденції та перспективи розвитку (вип.5). За ред. П.Т. Саблука та ін. - К.:ІАЕ УААН, 2002, 647 с.

 2. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - 2-ге вид., - К.: КНЕУ, 2002.-624 с.

 3. Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник. - К.:ІЗТН, 1996.-512 с.

 1. Бланк І.А. Інвестиційний менеджмент.-К.: ІЕМ, 1995.

 1. Бородгок В.М., Буцко М.Н. Структурний фактор в развитии зкономики Украиньї. - К.: Наук, думка, 1991.

 2. Варналій З.С. Основи підприємництва: Навч. посібник. - К.: Знання-Прес, 2002. - 239с.

 3. Гальчинський А.С., Геєць В.М., Кінах А.К., Семиноженко В.П. Інноваційна стратегія українських реформ. - К.: Знання України, 2002.

 4. Гойко А.Ф. Методи оцінки ефективності інвестицій та пріоритетні напрями їх реалізації. - К.: ВІРА-Р, 1999.

9. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. / С.М. Чистов, А.Є. Никифоров,Т.Ф.Куценкотаін.-К.: КНЕУ, 2005.

10. Економіка підприєимства: Підручник / За заг.ред. С.Ф. Покропивного. -Вид. 2-е перероб.доп.- К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.

11. Економіка сільського господарства / П.П.Руснак, В.В.Жебко, М.М.Рудий, А.А Чалий; За ред. П.П.Руснака. - К.:Урожай, 1998. - 320 с.

12. Закон України «Про Антимонопольний комітет України» від 26.11.1993 //Відомості Верховної Ради України.- 1993. -№50. (зі змінами та доповненнями).

 1. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 // Відомості Верховної Ради України. -2001. -№12. (зі змінами та доповненнями).

 2. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №46. (зі змінами та доповненнями).

 3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №29. (зі змінами та доповненнями).

 4. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №47. (зі змінами та доповненнями).

 5. Закон України «Про інноваційну діяльність» від 04.07.2002 // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - №36. (зі змінами та доповненнями).

 6. Закон України «Про лізинг» від 16.12.1997 // Відомості Верховної Ради України. - 1998.-№16. (зі змінами та доповненнями).

 7. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №17. (зі змінами та доповненнями).

 8. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 28.12.1994 // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - №4. (зі змінами та доповненнями).

21. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - №49. (зі змінами та доповненнями).

22 Закон України «Про підприємництво» від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №14. (зі змінами та доповненнями).

 1. Закон України «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні» від 16.01.2003 // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №13.

 2. Закон України «Про ціни і ціноутворення» від 03.12.1990 // Відомості Верховної Ради України. - 1990. - №52. (зі змінами та доповненнями).

 3. Конституція України: Прийнята 28.06.1996 // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - №30.

 1. Мандибура В., Тімофєєв В. Аналіз економічних та правових
  методів регулювання мінімальної заробітної плати. - К.: Парламентське
  вид-во, 1997.

 2. Мацибора В.І. Економіка сільського господарства. - К.:Вища школа, 1994.-415 с.

 3. Покропивний С, Колот В. Підприємництво: стратегія, організація, ефективність: Навчальний посібник. - К, КНЕУ, 1998. - 352с.

 4. Предпринимательство: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, проф. Г.Б.Поляка, проф. В.А.Швандара. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1999. - 475с.

 5. Сизоненко В.О. Підприємництво: Підручник. - К.: Вікар, 1999. - 438с.

 6. Топіха І.Н. Економіка аграрних підприємств. Курс лекцій. Миколаїв МДАУ, 2004. - 299 с.

 7. Топіха І.Н. Економіка аграрних підприємств. Опорний конспект лекцій. - Миколаїв МДАУ, 2003. - 129 с.

 1. Тормоса Ю.Г. Ціни та цінова політика. - К.: КНЕУ, 2001.

 1. Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. А.І.Кредісова. -К.: В1РА-Р, 1998.

 2. Черваньов Д.М., Нейкова Л.І. Менеджмент їнноваційно- інвестиційного розвитку підприємств України. -К.: Знання: КОО, 1999.Схожі:

Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство)
Програма вступного іспиту до аспірантури за спеціальністю 26. 00. 01 «Теорія та історія культури» (Мистецтвознавство). – Львів: лнам,...
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 05. – Образотворче мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПокрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету
Рецензенти: Малиновська І. В. – доцент, к ф н. Київського інситуту перекладачів
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПокрещук О. О. 2012 р. Програма вступного іспиту до аспірантури з предмету
Рецензенти: Малиновська І. В. – доцент, к ф н. Київського інситуту перекладачів
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури з наукової спеціальності 17. 00. 06. – Декоративно-прикладне мистецтво
Програма затверджена на засіданні кафедри «Історії та теорії мистецтва», протокол №18 від «10» липня 2010 р
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 12. 00. 11 Міжнародне право
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 Світове господарство І міжнародні економічні відносини
Затверджено на засіданні Вченої Ради Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Програма вступного іспиту до аспірантури iconПрограма вступного іспиту до магістратури Основна мова
Програма вступного іспиту до магістратури (напрям 0203 – філологія, спеціальність 020303 іноземна мова і література) складена на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи