Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності icon

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності
Скачати 122.65 Kb.
НазваПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності
Дата15.04.2013
Розмір122.65 Kb.
ТипПротокол

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ПРОГРАМА


Вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності

08.00.03 – економіка та управління

національним господарством

08.00.04 - економіка та управління підприємствами


Програму розглянуто і схвалено Вченою радою факультету менеджменту

23 червня 2011 р.

Протокол № 10

Голова вченої ради факультету менеджменту

___________ О.В.Шебаніна


Миколаїв - 2011

 1. Підприємство як суб’єкт господарювання. Поняття, цілі і напрями діяльності, правові основи функціонування. Класифікація та структура підприємств.

 2. Основи Земельного кодексу України. Основні положення. Право на землю.

 3. Методика визначення інтенсивного розвитку аграрних підприємств. Основні напрями формування інтенсивного типу розвитку.

 4. Поняття галузі і галузевої структури. Показники економічної ефективності галузевої структури.

 5. Загальне середовище господарювання та його чинники (природні, демографічні, політичні, науково-технічні, економічні, міжнародні).

 6. Економічний механізм управління у сільському господарстві і АПК, його суть та структура.

 7. Матеріально-технічна база сільського господарства і особливості формування та використання.

 8. Охорона земельних ресурсів і ефективність їх використання. Ефективність меліорації земель.

 9. Розподіл валового доходу і його вплив на формування інтенсивного типу розвитку. Госпрозрахунковий валовий дохід.

 10. Рівень і економічна ефективність спеціалізації сільськогосподарського виробництва.

 11. Капітальні вкладення в сільське господарство: суть, напрямки, джерела і визначення ефективності вкладень. Бюджет як джерело капіталовкладень.

 12. Виробничо-управлінські і економічні зв’язки між галузями АПК. Продуктові під комплекси АПК. Міжгосподарські і агропромислові формування.

 13. Порядок планування фонду оплати праці в аграрних підприємствах. Системи оплати праці та їх зміст. Закони про добробут і соціальний захист населення.

 14. Еколого-економічні проблеми АПК і роль державних структур в їх рішенні.

 15. Ринок як динамічна система, концепція динамічної ринкової рівноваги. Типи ринкових структур та конкурентна поведінка підприємств. Ринкова ціна і фактори її формування на макро- і мікрорівнях.

 16. Оренда землі. Земельний кадастр і ціна землі. Поняття, сутність та визначення. Реєстрація землевласників і землекористувачів. Бонітування землі. Економічна оцінка землі.

 17. Фонд споживання. Фонд нагромадження. Резервний фонд. Показники оцінки фактичного стану підприємства, що пов’язані з розподілом валового доходу.

 18. Сутність концентрації сільськогосподарського виробництва. Форми і особливості концентрації виробництва у сільському господарстві. Показники концентрації і оптимальні розміри сільськогосподарського виробництва.

 19. Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Цінова конкуренція і цінова конкурентоспроможність. Поняття мінімальної ціни і фактори підвищення цінової конкурентоспроможності.

 20. Класифікація трудових ресурсів. Забезпечення аграрних підприємств трудовими ресурсами. Ефективність використання. Економічні показники ефективності використання трудових ресурсів.

 21. Суть інноваційної діяльності. Суть науково-технічного прогресу. Загальна характеристика напрямів розвитку НТП. НТР та її ефективність в сільському господарстві.

 22. Економічна і соціальна ефективність концентрації сільськогосподарського виробництва та методика її визначення.

 23. Проблеми стабілізації та підвищення економічної ефективності виробництва продукції рослинництва і тваринництва. Вплив зовнішніх і внутрішніх факторів на результати виробництва.

 24. Управління сільськогосподарським виробництвом: суть, види і проблеми вдосконалення.

 25. Інтенсифікація сільського господарства. Показники рівня економічної ефективності інтенсифікації сільського господарства.

 26. Конкуренція та конкурентоспроможність підприємства на внутрішньому ринку, необхідність розробки стратегій конкуренції. Конкурентний статус підприємства. Методи визначення, фактори та показники, що визначають конкурентоспроможність підприємства.

 27. Продуктивність праці. Методика визначення продуктивності праці в сільському господарстві. Жива і минула праця. Фактори підвищення продуктивності праці.

 28. Методика визначення економічної ефективності окремих нововведень у рослинництві і тваринництві.

 29. Умови і закономірності розвитку міжгосподарської кооперації у сільському господарстві. Основні напрями діяльності за умов міжгосподарської кооперації (виробнича, агросервісна, торгово-закупівельна, посередницька).

 30. Форми і системи оплати праці робітників. Права засновників щодо вибору форми і системи оплати праці. Сучасні тенденції у застосуванні форм заробітної плати.

 31. Інноваційна діяльність підприємства, класифікація інноваційних процесів, новин та нововведень, їх взаємозв'язок і взаємодія. Значення розробки нової продукції для товарної політики фірм.

 32. Горизонтальна інтеграція сільськогосподарського виробництва. Економічна ефективність міжгосподарської кооперації.

 33. Ринкова інфраструктура і її роль у формуванні соціально-орієнтованої економіки. Зовнішні та внутрішні ринки. Інформаційне забезпечення та консультаційна діяльність як складові інфраструктури аграрного ринку.

 34. Формування систем оплати праці як чинника мотивації трудової діяльності персоналу підприємств галузі сільського господарства та АПК.

 35. Поняття, форми й вибір напрямків техніко-технологічного оновлення підприємства, методичні основи оцінки їх ефективності.

 36. Агропромислова інтеграція. Необхідність і закономірність інтеграції сільськогосподарського і промислового виробництва.

 37. Класифікація і структура основних фондів. Грошова оцінка і амортизація основних фондів. Поняття виробничої потужності підприємств, показники використання. Функціональна роль матеріально-речових елементів основних виробничих фондів.

 38. Джерела фінансування технологічного оновлення підприємства. Організаційно-економічний механізм та принципи управління технологічним оновленням підприємства.

 39. Вертикальна інтеграція. Форми агропромислових формувань. Розвиток агропромислової інтеграції за умов ринкових відносин. Економічна ефективність і соціальне значення агропромислової інтеграції.

 40. Тракторний парк і ефективність його використання. Комбайновий парк і ефективність його використання. Транспортні засоби, виробничі будівлі та споруди та ефективність їх використання.

 41. Поняття витрат виробництва і собівартості продукції. Суть собівартості продукції і характеристика її видів.

 42. Поняття ефекту і ефективності виробництва. Критерій економічної ефективності сільськогосподарського виробництва.

 43. Економічна сутність малого підприємництва. Функції малого підприємництва. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні й за кордоном.

 44. Загальна характеристика капіталу і виробничих фондів. Сутність і види капіталу. Виробничі фонди підприємств. Оцінка, класифікація та структура основних фондів.

 45. Склад та класифікація витрат. Прибуток. Послідовність і методи визначення собівартості сільськогосподарської продукції.

 46. Сутність та функції бізнес-плану. Методологія та стадії розробки бізнес-плану. Структура та логіка розробки бізнес-плану. Технологія розробки бізнес-плану.

 47. Склад і джерела фінансових ресурсів підприємства. Грошові потоки підприємства та їх оцінка з урахуванням фактора часу. Формування і вартість капіталу.

 48. Визначення собівартості продукції рослинництва і тваринництва. Фактори зниження собівартості. Структура собівартості.

 49. Система показників економічної ефективності сільськогосподарського виробництва. Натуральні і вартісні показники.

 50. Управлінські рішення та методи їх прийняття у сільськогосподарському виробництві. Вплив внутрішніх і зовнішніх факторів на прийняття управлінських рішень.

 51. Організація реалізації сільськогосподарської продукції. Формування цін на продукцію. Регулювання зовнішньоторговельної діяльності.

 52. Стратегічний менеджмент, його значення для організації підприємства.

 53. Поняття і види ринку. Банківська і біржова діяльність в АПК: проблеми і перспективи, Грошово-кредитне регулювання економіки.

 54. Виробничий процес як основний вид операційної діяльності, його складові та принципи раціональної організації. Типи виробництва (одиничне, серійне, масове) та їх техніко-економічне обґрунтування.

 55. Економічні сутність оборотних фондів і фондів обігу, їх склад і структура. Виробничі запаси. Незавершене виробництво. Витрати майбутніх періодів.

 56. Економічний зміст і функції цін. Мета ціноутворення за умов ринку. Методи ціноутворення за умов ринку.

 57. Поняття економічного типу розвитку підприємства і характеристика його видів. Прискорення обороту авансових ресурсів та його вплив на інтенсивність і ефективність виробництва.

 58. Модифікація цін. Посилення функції ціни як економічного регулятора розширеного відтворення за умов переходу до ринкових відносин. Суспільно необхідні витрати як основа ціни.

 59. Валова і товарна продукція, чиста продукція і чистий дохід, прибуток як показники ефекту, їх абсолютний і відносний розміри. Норма беззбитковості та її обчислення.

 60. Закони організації виробництва та сучасні принципи й методи управління операціями. Функції системи управління операційною діяльністю. Структура, зовнішнє оточення та життєвий цикл операційної системи.

 61. Оборотні засоби. Стадії обігу та склад оборотних засобів. Оцінка оборотних засобів на різних стадіях операційного циклу. Визначення обсягу оборотних засобів і оптимізація їх структури.

 62. Види ринкових цін. Трансферні ціни. Зміст конкурентної ціни і умови її формування. Стимулююча, синхронізуюча і сигнальна функції ціни.

 63. Сутність рентабельності сільськогосподарського виробництва. Показники рентабельності сільськогосподарського виробництва: рівень рентабельності і норма прибутку.

 64. Базові концепції проектування операційної системи. Проектний менеджмент як інструмент управління процесами проектування та створення операційної системи.

 65. Поняття і види нематеріальних ресурсів. Оцінка нематеріальних ресурсів. Строки спрацювання нематеріальних ресурсів. Способи придбання нематеріальних ресурсів. Нарахування амортизації на нематеріальні ресурси.

 66. Рентний принцип ціноутворення у сільському господарстві. Структура ціни на сільськогосподарську продукцію. Психологічні ціни та економічні мотиви до встановлення їх рівня на продовольчі товари.

 67. Методика визначення показників рентабельності виробництва. Сукупний рівень рентабельності сільськогосподарських підприємств і фактори, що зумовлюють його підвищення.

 68. Принципи, види та методи планування виробництва (операцій). Взаємозв’язок між стратегічним, тактичним та оперативним плануванням операцій. Бізнес-план, його основні розділи і методи розробки.

 69. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності. Закон України «Про інвестиційну діяльність». Інвестиційна діяльність аграрних підприємств. Джерела інвестицій: власні, позичкові, залучені, бюджетні. Іноземні інвестиції.

 70. Нормативи рентабельності господарств, що забезпечують самофінансування. Рентабельність продажу за чистим прибутком.

 71. Поняття «виробничого потенціалу організації», його основні складові та загальні характеристики. Зв’язок виробничого потенціалу з іншими видами потенціалів – економічним, науково-технічним, інноваційним, організаційним (функціональним), кадровим тощо.

 72. Капіталовкладення аграрних підприємств. Виробничі і невиробничі капіталовкладення. Структура капіталовкладень.

 73. Поняття мінімальної ціни. Фактори підвищення цінової конкурентоспроможності аграрних підприємств. Ціновий механізм у системі економічних взаємовідносин сільського господарства з іншими сферами АПК. Ціноутворення і ціни на сільськогосподарську продукцію.

 74. Сучасний рівень рентабельності виробництва сільськогосподарських підприємств за умов ринкових відносин.

 75. Ресурсний, функціонально-структурний і цільовий підходи до оцінки виробничого потенціалу. Організація і планування відтворення і використання виробничого потенціалу. Методика розрахунку і налізу використання потужності агропромислових формувань.

 76. Сутність і змістовна характеристика інвестиційно-відтворювального процесу на підприємстві. Показники та методи оцінки ефективності виробничих інвестицій.

 77. Роль і місце галузі рослинництва в економіці АПК. Розміщення галузі рослинництва по природно-кліматичних зонах країни. Шляхи підвищення економічної ефективності розвитку галузі рослинництва.

 78. Інвестиційний потенціал та його зв'язок з виробничим та економічним потенціалом підприємства. Основні чинники і методи підвищення ефективності використання інвестиційного потенціалу підприємства.

 79. Поняття якості продукції. Характеристика показників якості. Значення показників якості для підвищення конкурентоспроможності продукції. методика якості сільгосппродукції.

 80. Кормова база і її значення в розвитку тваринництва. Поняття кормової бази та її сучасний стан. Вимоги до кормової бази. Кількісні і якісні зміни в кормовиробництві. Якість кормів та її вплив на ефективність тваринництва.

 81. Державне регулювання оплати праці. Договірне регулювання оплати праці. Різновиди систем оплати праці на підприємствах АПК.

 82. Вплив рівня якості продукції на результати виробництва. Стандартизація і сертифікація продукції.

 83. Економічне обґрунтування сировинної бази комбікормової промисловості. Вдосконалення економічних відносин у виробництві і використанні комбікормів. Шляхи збільшення виробництва і зниження собівартості комбікормів.

 84. Можливості попереднього діагнозу та методи ідентифікації кризових явищ різної глибини в умовах підприємств України: підходи, моделі, показники, технології отримання та використання інформації. Основні підходи до подолання кризових явищ на підприємстві.

 85. Формування системи надбавок, доплат та преміювання персоналу. Сфера використання натуральної оплати праці в сільському господарстві.

 86. Конкурентоспроможність продукту (товару). Визначення критеріїв конкурентоспроможності продукту (товару). Параметри та показники конкурентоспроможності.

 87. Роль і місце галузі тваринництва в економіці АПК. Сучасний стан галузі тваринництва. Основні шляхи підвищення економічної ефективності галузі тваринництва в ринкових умовах.

 88. Типи антикризової реакції та антикризового управління (реактивне, активне, планове). Характеристика основних етапів антикризового управління: діяльність по запобіганню кризи, управління в умовах кризи, діяльність по виводу підприємства з кризи.

 89. Персонал як основний ресурс підприємства та об’єкт партнерських відносин. Форми участі персоналу в капіталі та прибутку підприємства.

 90. Методи оцінки конкурентоспроможності продукту (товару). Якість та конкурентоспроможність: загальні риси та відмінності. Методи підвищення конкурентоспроможності продукції (товару).

 91. Державна підтримка малого підприємництва. Місце малого бізнесу у формуванні регіонального ринку. Основні форми, методи і засоби регулювання і підтримки малого бізнесу. Суб’єкти малого підприємництва.

 92. Організаційне забезпечення виконання антикризових заходів: методи обґрунтування та вибору організаційної форми підсистеми антикризового управління (ПАУ), типові підходи щодо діяльності ПАУ на різних стадіях розвитку кризових явищ на підприємстві.

 93. Галузеві особливості паспортизації умов праці та класифікації робочих місць в агропромисловому виробництві. Вимоги до організації робочого місця як системи праці.

 94. Інфраструктура у системі агропромислового комплексу. Виробнича інфраструктура та її економічне значення. Галузі інфраструктури з обслуговування сільськогосподарського виробництва (агросервіс).

 95. Використання сучасних форм фінансування малого та середнього підприємництва. Основні складові державної політики розвитку лізингу. Класифікація видів лізингу. Державна підтримка венчурних (ризикових) підприємств.

 96. Характеристика програми антикризової діяльності підприємства. Проблеми здійснення та підвищення ефективності реструктуризації підприємств. Вітчизняний і зарубіжний досвід реструктуризації різних суб’єктів господарювання.

 97. Організаційні системи забезпечення та обслуговування робочих місць. Побудова системи нормування праці. Роль державних органів системи «Агропропраця» в налагодженні процесів нормування праці на рівні окремих підприємств.

 98. Соціальна інфратсруктура та її економічне значення. Необхідність і спрямованість соціальної діяльності підприємства за ринкових умов господарювання. Планування соціального розвитку підприємства.

 99. Основи державного регулювання АПК. Державне регулювання агробізнесу в розвинутих країнах. Застосування принципу аграрного протекціонізму. Програмне державне регулювання розвитку АПК. Планування розвитку АПК, захист вітчизняних ринків і товаровиробників.

 100. Правові основи та сучасні проблеми банкрутства підприємств (організацій). Організаційно-економічний механізм ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій).

 101. Поняття «банкрутство», «фіктивне банкрутство», «недобросовісне банкрутство», «санація», «ліквідація», як способи подолання кризи (санація) або оформлення «катастрофи» підприємства у разі неможливості вивести підприємство з системної кризи. Причини та глибина кризових явищ, як основа вибору способів впливу на них.

 102. Поняття і значення інфраструктури аграрного підприємства. Класифікація інфраструктури. Народногосподарська, регіональна і господарська інфраструктура.

 103. Суспільні форми організації виробництва та їх соціально-економічне значення. Сутність і об’єктивні умови розвитку спеціалізації сільськогосподарського виробництва. Спеціалізація як форма суспільного поділу праці.

 104. Оренда і орендні відносини в АПК: суть, форми і напрями розвитку.

 105. Поняття продуктивності праці. Методика обчислення і основні фактори її підвищення.

 106. Державна підтримка розвитку фермерства. Регіональні особливості розвитку фермерства. Шляхи формування селянських (фермерських) господарств.

 107. Фермерські господарства: організаційно-економічні основи, тактика і проблеми розвитку на Україні.

 108. Концентрація виробництва, оптимальні розміри сільськогосподарських підприємств.

Схожі:

Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 01. 09 «Рослинництво»
Програму розглянуто і схвалено вченою радою агрономічного факультету протокол №
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15 «Генетика (сільськогосподарські науки)»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 01 «Розведення та селекція тварин»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 13 «Фізіологія людини І тварин»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПро призначення комісій для прийому вступних іспитів до аспірантури університету у 2011р., провести прийом вступного іспиту зі спеціальності 05. 09. 03 Електротехнічні комплекси та системи 24 жовтня 2011р. 3
На часткову зміну до наказу по університету №351-5-03 від 10. 10. 2011р. “Про призначення комісій для прийому вступних іспитів до...
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 03. 00. 15-„Генетика (сільскогосподарські науки)
Професором кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології, доктором біологічних наук, професорм І. Ю. Горбатенко
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 06. 02. 04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва»
Деканом факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, стандартизації та біотехнології
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури
Програму розглянуто і схвалено вченою радою агрономічного факультету протокол №1
Програма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності iconПрограма вступних іспитів до аспірантури зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини ”
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи