Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Скачати 233.31 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Дата23.06.2013
Розмір233.31 Kb.
ТипПрограма
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.03050501, 8.03050501Управління персоналом та економіка праці


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки спеціаліста та магістра напряму підготовки "Управління персоналом і економіка праці".

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

 • економіка праці і соціально-трудові відносини;

 • нормування праці;

 • ринок праці;

 • менеджмент персоналу.^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ


1. Економіка праці і соціально-трудові відносини………………………………………….....3


2. Нормування праці……………………………………………………………………………..7


3. Ринок праці………………………………………………………………………………….....9


4. Менеджмент персоналу……………………………………………………………………...13
^

1. Економіка праці І соціально-трудові відносини1.1. Економіка праці й соціально-трудові відносини як напрям наукових досліджень та навчальна дисципліна. Особливості праці як об’єкта дослідження. Мета, об’єкт і предмет дисципліни. Задачі науки. Методологія й інформаційна база вивчення дисципліни. Сфера досліджень економіки праці і соціально-трудових відносин. Структура та логіка курсу. Місце економіки праці в системі економічних наук [1, с.9-15; 2, с.5-8; 3, с.9-15].

^ 1.2. Соціально-трудовий напрям розвитку економічної думки. Історія розвитку соціально-трудових відносин. Періоди еволюції теоретичних і практичних представлень про працю: донауковий, класичний, сучасний. Характеристика донаукового етапу представлень про працю: давньосхідні, давньоіндійські і середньовічні навчання. Питання економіки праці в дослідженнях класичної буржуазної політекономії. Етапи становлення економіки праці як самостійної науки. Сучасний трудовий напрямок економічної думки в Україні [3, с.15-25].

1.3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва. Праця, робота, діяльність. Процес праці: предмети та засоби праці, результат (продукт) праці. Психофізіологічний, організаційно-технологічний і організаційно-економічний аспекти процесу праці. Роль праці в розвитку людини і суспільства. Гуманізація праці. Система понять про працю: зміст праці, продуктивність праці організація праці, управління працею. Задоволеність працею [2, с. 8-14; 3, с.11-34; 4, с.25-39].


^ 1.4. Соціально-трудові відносини як система. Поняття соціально-трудових відносин. Ціль, задачі, функції соціально-трудових відносин. Суб’єкти і сторони соціально-трудових відносин. Рівні суб’єктів соціально-трудових відносин. Предмет соціально трудових відносин на різних рівнях. Принципи та типи соціально-трудових відносин. Еволюція соціально-трудових відносин в Україні. Сучасні соціально-трудові відносини. Якість трудового життя як результат і показник стану соціально-трудових відносин. Гідна праця як показник якості трудового життя [1, с.43-59; 2, с.23-32; 3, с.138-158].

^ 1.5. Чинники трансформації соціально-трудових відносин. Розвиток суспільної праці та виробництва. Трансформація соціально-трудових відносин в залежності від життєвого циклу розвитку підприємства. Діяльність держави з питань регулювання та стабілізації соціальних відносин у сфері праці, політики доходів, зайнятості, ринку праці, міграційної політики; політики у соціальній сфері. Глобалізація праці та формування системи міжнародного поділу праці, світової інфраструктури, валютної системи, міжнародної міграції робочої сили. Тенденції регулювання трудових відносин в умовах глобалізації [2, с.25-27; 4, с.204-230].

1.6. Соціальна-політика. Соціальна політика: сутність, мета, задачі, основні напрямки реалізації. Об’єкти та суб’єкти соціальної політики. Поняття та принципи побудови соціального захисту населення. Складові механізму соціального захисту. Державні соціальні гарантії. Соціальний захист безробітних. Матеріальна підтримка сімей, дітей, утриманців. Державна молодіжна політика. Перехід до соціального страхування населення в Україні. Зміни в пенсійному законодавстві України [6, с.356-402].

^ 1.7. Регулювання соціально-трудових відносин. Система заходів громадського і державного регулювання соціально-трудових відносин. Методи регулювання соціально-трудових відносин: нормативно-правові; програмно-цільові; адміністративно-розпорядчі; організаційно-впорядкувальні; договірні; погоджувально-арбітражні, посередницькі, примирні; партисипативні. Пріоритетні напрями колективно-договірного регулювання відносин у сфері праці: забезпечення ефективної зайнятості, договірне регулювання оплати праці, організація та охорона праці, розвиток персоналу [1, с.284-290; 2, с.30-32; 3, с.179-195].

^ 1.8. Соціальний діалог. Інститут соціального діалогу як чинник демократичного розвитку суспільства. Визначення трипартизму. Мета та принципи соціального діалогу. Поняття про «спільне благо». Суб’єкти соціального діалогу. Роль держави, спілок роботодавців, профспілок у регулюванні трудових відносин, сприянні зайнятості населення, забезпеченні соціального захисту працівників. Основні стратегії демократизації управління виробництвом. Правові та організаційні проблеми становлення системи соціального діалогу в Україні [1, с.63-81; 2, с.39-43; 3, с.157-179].

^ 1.9. Моніторинг соціально-трудової сфери. Сутність і завдання моніторингу соціально-трудової сфери. Джерела інформації про зайнятість і соціально-трудові відносини: адміністративна статистика; вибіркові обстеження домогосподарств; переписи населення; вибіркові обстеження та перепис підприємств; соціологічні обстеження. Основні напрями моніторингу соціально-трудової сфери. Організація моніторингу соціально-трудової сфери в Україні [1, с.273-284; 2, с.122-130; 3, с.200-218].

^ 1.10. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин. Створення і розвиток МОП. Структура МОП. Основні сфери діяльності, задачі і пріоритети Міжнародної організації праці. Міжнародні конференції МОП. Галузеві комітети. Регіональні конференції. Адміністративна рада. Міжнародне Бюро Праці. Консультативні групи. Методи праці МОП. Контроль за виконанням міжнародних трудових норм. Міжнародне технічне співробітництво. Досліджувана і видавнича діяльність МОП [1, с.293-302; 3, с.316-335; 4, с.232-243].

^ 1.11. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин. Принципи організації соціально-трудових відносин у країнах з розвинутою ринковою економікою. Основні закордонні моделі регулювання соціально-трудових відносин. Характеристика закордонного досвіду колективно-договірного регулювання соціально-трудових відносин. Колективні переговори в закордонних країнах як ефективний засіб узгодження інтересів суб’єктів соціально-трудових відносин [2, с.140-145; 3, с.195-200].

^ 1.12. Людський розвиток – мета і критерій соціально-трудових відносин. Соціально-економічна концепція людського розвитку. Взаємозв'язок економічного зростання, зайнятості та людського розвитку. Рівень життя: показники доходів як міра контролю над ресурсами. Нерівність і людський розвиток. Причини економічної нерівності. Індекс людського розвитку. Динаміка показників людського розвитку в Україні. Розрахунок регіонального індексу людського розвитку [ 3, с.335-353].

^ 1.13. Населення та трудовий потенціал. Населення як суб’єкт економічних та інших суспільних процесів і явищ. Демографічна та соціальна мобільність населення. Структура та розміщення населення України. Поняття працездатності, працездатного населення, трудових ресурсів, економічно активного населення. Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Соціально-економічна характеристика трудового потенціалу. Регіональні особливості використання трудового потенціалу в Україні. Умови й чинники підвищення ефективності трудового потенціалу суспільства [2, с.14-20; 3, с.39-54].

^ 1.14. Людський капітал як реалізований трудовий потенціал. Людський капітал як соціально-економічна категорія. Розвиток концепції людського капіталу, теорія трьох факторів виробництва, альтернативні концепції людського капіталу. Формування людського капіталу: природне відтворення; організація професійної підготовки; поновлення та розвиток працездатності. Інвестиції в людський капітал, їх класифікація. Особливості інвестицій в людський капітал. Методи економічної оцінки ефективності інвестування в людський капітал. Аналіз стану людського капіталу в Україні: регіональний аспект [ 2, с.20-23; 3, с.54-76].

^ 1.15. Якість робочої сили. Сутність якості робочої сили. Якість робочої сили і кваліфікація працівника. Об'єктивна необхідність зростання вимог до якості робочої сили. Зміст, принципи і структура загальної професійної освіти. Суть і завдання профорієнтації, її елементи. Система безперервної освіти. Міжнародне визнання документів про вищу освіту, зміцнення позицій вищих навчальних закладів України на європейському та світовому ринку освітніх послуг. Підходи до питань фінансування освіти та професійної підготовки [3, с.356-363].

^ 1.16. Ринок праці в системі соціально-трудових відносин. Ринок праці як підсистема ринкової економіки, його взаємозалежність з ринками капіталів, товарів та послуг, житла, інформації, землі, цінних паперів тощо. Поняття «ринок праці», ринок робочої сили та «ринок робочих місць». Елементи ринку праці: попит, пропозиція, ціна робочої сили. Особливості товару «робоча сила». Функції сучасного ринку праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча. Сегментація ринку праці за різними ознаками. Інфраструктура ринку праці. Особливості й етапи формування ринку праці в Україні [1, с.82-102; 2, с.108-115; 3, с.76-93].

^ 1.17. Регулювання зайнятості населення. Соціально-економічна сутність, види та форми зайнятості населення. Концепція повної та глобальної, примусової та добровільної зайнятості. Безробіття як соціально-економічне явище. Показники зайнятості та безробіття населення та динаміка їх в Україні. Основні напрямки державної політики в галузі зайнятості населення. Активні та пасивні методи й заходи регулювання зайнятості. Програми сприяння зайнятості. Система органів і служб зайнятості. Гнучкі форми зайнятості на підприємстві. Зарубіжний досвід регулювання зайнятості населення [1, с.103-142; 2, с.115-122; 3, с.93-118].

^ 1.18. Продуктивність. Продуктивність праці: сутність і методи вимірювання. Поняття продуктивності та продуктивності праці, їх взаємозв’язок. Модель «пастки» низької продуктивності. Соціально-економічне значення підвищення продуктивності. Принципи управління продуктивністю. Показники вимірювання продуктивності праці. Вартісний метод вимірювання продуктивності праці, його різновиди, переваги і недоліки. Трудовий метод вимірювання продуктивності праці і сфера його використання [1, с.175-184; 3, с.252-261].

^ 1.19. Фактори та резерви продуктивності праці. Сутність факторів і резервів підвищення продуктивності праці. Класифікація факторів продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Взаємозв’язок факторів і резервів зростання продуктивності праці. Методи виявлення та практичної реалізації резервів. Програми управління продуктивністю праці на підприємстві [1, с.184-195; 3, с.261-270].

^ 1.20. Види, джерела та структура доходів населення. Система сукупних доходів населення за критеріями їх походження та формування. Доходи домашніх господарств. Номінальний і реальний дохід. Грошові та натуральні доходи. Джерела формування доходів населення в залежності від соціально-економічного статусу. Витрати роботодавців на соціальне страхування. Внески на соціальне забезпечення, встановлені законом. Зрушення у структурі сукупних доходів населення протягом останніх років в Україні [1, с.198-204; 2, с.63-74; 4, с.161-206].

^ 1.21. Диференціація доходів населення:поняття, чинники, методи виміру. Чинники нерівномірності в розподілі доходів. Вимір фактичного розподілу доходів. Крива Лоренца та коефіцієнт Джині. Регіональна оцінка диференціації населення за матеріальною ознакою. Соціально-економічна політика держави та стабілізація доходів населення. Сутність та механізм перерозподілу національного доходу і доходів населення [3, с.161-206].

^ 1.22. Рівень і якість життя населення та його регулювання. Система показників життєвого рівня. Роль соціальних стандартів та гарантій у забезпеченні гідного рівня життя. Споживчий бюджет, потреби населення та соціально-економічний розвиток. Визначення мінімального споживчого бюджету. Інформаційна база оцінки рівня життя. Сучасні методико-методологічні підходи до визначення та вимірювання бідності. Формування доходів споживання та нагромадження. Законодавчі та нормативні документи, на основі яких здійснюється державне регулювання заробітної плати. Індексація доходів. Компенсаційні виплати [3, с.161-206; 4, с.353-356].

^ 1.23. Управління персоналом у системі соціально-трудових відносин на макрорівні. Внутрішні ринки праці. Переваги роботодавців та найманих працівників. Трансакційні витрати. Кадрова політика та управління персоналом. Умови формування ефективної кадрової політики. Етапи управління персоналом. Планування і формування персоналу як інтегральне планування. Розвиток персоналу. Оцінка вкладень в персонал. Трудова кар’єра її етапи [5, с.121-133].

^ 1.24. Організація праці. Поняття організації праці. Сутність і значення процесів суспільного поділу та кооперування праці, їх взаємозв’язок і взаємозалежність. Поняття робочого місця, робочої зони. Класифікація робочих місць. Спеціалізація й оснащення робочих місць. Планування робочих місць. Основні функції форми та системи обслуговування робочих місць. Раціоналізація трудових процесів і управлінських процедур. Умови праці. Державна система охорони праці в Україні. Суспільна й економічна ефективність заходів удосконалення організації праці [1, с.143-154; 3, с.218-239].

^ 1.25. Нормування праці. Сутність і зміст процесу нормування праці. Об’єкти нормування праці. Режими праці та відпочинку. Загальна класифікація елементів витрат змінного часу. Структура нормативного та ненормативного робочого часу. Облік тривалості робочого дня. Методи та способи обліку робочого часу, фотографія робочого часу, хронометраж операцій. Система нормативів і норм праці. Методи нормування праці. Системи економічного та морально-етичного стимулювання робітників за використання норм праці та за роботу по технічно обґрунтованим нормативам [1, с.154-170; 2, с.44-54; 3, с.239-252].

^ 1.26. Заробітна плата в ринковій економіці. Організація заробітної плати. Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на величину вартості робочої сили. Соціально-економічна сутність заробітної плати. Номінальна та реальна заробітна плата. Функції заробітної плати та принципи її організації. Джерела формування заробітної плати. Елементи організації заробітної плати. Форми та системи оплати праці. Оплата праці керівників, спеціалістів та службовців. Оплата праці державних службовців. Контрактна система оплати праці [1, с.204-215; 2, с.74-83, 90-100; 3, с.270-294].

^ 1.27. Тарифне нормування оплати праці. Системи винагороди за працю. Тарифна система оплати праці та її елементи. Соціально-економічна необхідність тарифно-договірного регулювання заробітної плати на рівні підприємств. Зміст тарифної угоди з регулювання заробітної плати на рівні підприємств. Економічне обґрунтування необхідності преміювання різноманітних категорій працівників. Показники та умови преміювання керівників організацій. Кількісні та якісні показники преміювання робітників [ 2, с.83-90; 3, с.206-224].

^ 1.28. Аналіз трудових показників. Мета та завдання аналізу трудових показників. Система трудових показників і взаємозв'язок їх елементів. Інформаційне забезпечення аналізу трудових показників. Аналіз виконання плану з чисельності і складу працівників. Оцінка заходів з покращення умов праці та збереженню здоров’я працівників. Аналіз соціальної захищеності членів трудового колективу, продуктивності праці, витрат на робочу силу [ 3, с.305-308; 4, с.305-316].

^ 1.29. Планування трудових показників. Сутність і значення планування праці. Види планів з праці. Показники праці як складова бізнес-плану. Планування трудомісткості за окремими її видами та в цілому. Методи розрахунку чисельності робітників. Планування чисельності керівників, спеціалістів. Визначення додаткової потреби у працівниках. Методика планування продуктивності праці за факторами її зростання. Планування фонду заробітної плати: за нормативами, за елементами його структури. Планування соціального розвитку трудових колективів [1, с.216-240; 2, с.100-105; 3, с.294-305].

1.30. Звітність і аудит у сфері праці. Сутність і цілі аудиту в трудовій сфері. Етапи аудиторської перевірки. Аналіз трудових показників. Документація та звітність. Методи збору й аналізу інформації при аудиторський перевірці. Результати аудиторської перевірки. Об’єкт аудиту в трудовій сфері. Організаційно-технологічне направлення в аудиті. Соціально-психологічне направлення в аудиті. Економічне направлення в аудиті. Обробка звітних даних. Ефективність аудиту в трудовій сфері [1, с.241-271; 2, с.105-108; 3, с.305-316].

ЛІТЕРАТУРА


 1. Акулов М.Г.Драбаніч А.В.Євась Т.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2012.  328 с.,

 2. Буряк П.Ю., Карпінськии Б.А., Григор'єва М.І. Економіка праці й соціально-трудові відносини. Навч. посіб. К.: ЦУЛ, 2004.  440c.

 3. Грішнова О.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Підручник.  5-те вид., оновлене. Затверджено МОН / Грішнова О.А.  К., 2011.  390 с.,

 4. Економіка праці та соціально-трудові відносини: Навч.-метод. Посібник/ Є. П. Качан – Тернопіль: ТДЕУ, 2006. – 373 с.

 5. Економіка праці і соціально-трудові відносини / В.М. Ковальов, В.С. Рижиков, О.Л. Єськов та ін. К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 255 с.

 6. Чистов С. М. , Никифоров А. Є., Куценко Т. Ф. та ін. Державне регулювання економіки: Навч. посіб. /  Вид. 2-ге, доопрац. і допов.  К.: КНЕУ, 2004.  440 с.^

2. нормування праці
2.1. сутність і значення нормування праці. Призначення нормування праці в організації виробництва. Норма праці як економічна категорія та суспільно-необхідна міра витрат праці. Зміна міри витрат праці, її кількісних і якісних характеристик під впливом розвитку виробництва, зміни технічних і соціально-економічних факторів. взаємозв’язок оплати та нормування праці з кінцевими результатами виробництва. Задачі нормування праці [1, с.6-20; 3, с.9-14; 4, с.7-17; 7, с.13-21].

2.2. Об’єкти нормування праці. Технологічні комплекси та робочі процеси підприємства, їх склад і структура. Робочий процес як об’єкт нормування. Виробнича операція як елемент нормування. Класифікація трудових операцій залежно від специфіки виробничого процесу та організації праці. Технологічна структура операції. Трудовий елемент. Обсяг роботи. Зона обслуговування. Чисельність персоналу службовців в залежності від обсягу функціональних обов’язків [1, с.20-67; 2, с.35-56; 3, с.14-31; 7, с.21-34].

2.3. Аналіз трудового процесу та затрат робочого часу. Задачі аналізу трудового процесу та затрат робочого часу. Класифікація витрат робочого часу, їх структура. Методичні основи аналізу витрат робочого часу. Визначення робочого часу, його розподіл на час, що нормується і час, що не нормується. Підготовчо-завершальні операції, оперативний час, основні та допоміжні операції робочого процесу, час на обслуговування робочого місця, регламентовані перерви у роботі, втрати робочого часу. Методи та способи обліку робочого часу [1, с.67-89; 2, с.56-61; 3, с.21-37; 4, с.31-54; 7, с.34-54].


^ 2.4. Фотографія робочого часу. Задачі фотографій робочого часу. Способи здійснення фотографії робочого часу. Показники фотографії робочого часу. Індивідуальна та групова фотографії робочого часу, самофотографія. Система показників, що характеризують використання робочого часу за даними балансу, методичні основи аналізу, резерви підвищення рівня використання робочого часу та підвищення продуктивності праці [1, с.89-105; 2, с.84-98; 3, с.37-59; 4, с.65-84; 6, с.15-21].
2.5. Хронометраж. Задачі хронометражу операцій. Методи здійснення хронометражу операцій, способи обліку часу їх використання, хронометражні листи. Документальне оформлення результатів хронометражу операцій. Показники хронометражу операцій та їх аналіз, визначення необхідної кількості спостережень, забезпечення стійкості хронологічного ряду. Фотохронометраж, область застосування, методи здійснення, технічні засоби [1, с.105-116; 2, с.98-109; 3, с.59-74; 4, с.54-65; 6, с.24-28].
2.6. Нормативні матеріали для визначення норм праці. Призначення та класифікація нормативних матеріалів для нормування праці, джерела їх находження. Поняття трудового нормативу робочого часу, його значення в нормуванні праці. Загальна система елементарних трудових нормативів робочого часу. Розподіл трудових нормативів робочого часу за ступенем укрупнення на індивідуальні, диференційовані та уніфіковані нормативи [2, с.61-71;109-121; 3, с.74-84; 4, с.104-114; 6, с.33-36; 7, с.54-62].
2.7. Методи створення трудових нормативів. Методи розробки трудових нормативів, етапи їх розробки. Підготовка інформативної бази для нормування. Методи обробки матеріалів спостереження. Спеціальні методи встановлення нормативів. Графоаналітичний метод визначення середньоарифметичної величини нормативної лінії. Визначення нормативів за методом найменших квадратів. Нормування за двома незалежними факторами. Поточна перевірка нормативів у виробничих умовах. Розробка мікроелементних нормативів робочого часу [1, с.120-127; 2, с.121-136; 3, с.84-104; 4, с.114-124; 6, с.31-33].

^ 2.8. Норми затрат праці. Класифікація норм витрат праці за призначенням, за видами витрат робочого часу, за ознакою сфери їх розповсюдження за періодом дії норм, за ступенем деталізації, за методами обґрунтування, за кількістю осіб, праця яких нормується. Функції норм затрат праці, характеристика кожної з них. Фактори, що впливають на величину норм праці. Визначення норми штучного часу, штучно-калькуляційного часу, норми часу на партію деталей. Комплексні норми праці [2, с.136-164; 3, с.104-120; 4, с.84-95; 5, с.6-15; 7, с.62-69].

^ 2.9. Методи нормування та способи встановлення норм праці. Задачі формування методів встановлення норм витрат праці у виробництві. Особливості залучення загальних та індивідуальних трудових нормативів і встановлення складових частин і елементів норм часу. Порядок встановлення уніфікованих норм витрат часу та їх зміни, нормативи часу на технологічні переходи. Норми обслуговування та чисельності персоналу [1, с.159-192; 2, с.164-189; 3, с.120-130; 4, с.95-104; 7, с.69-84].

2.10. нормування праці робітників основного виробництва. Задачі нормування праці на основних робочих процесах за технологічними комплексами виробництва. Особливості нормування праці індивідуальних робітників та робітників у складі виробничих бригад. Нормування заготовчих робіт, литва, ковальських і штампувальних робіт, різання і зварювання металу. Нормування праці верстатників, робітників на апаратурних процесах, на слюсарних і складальних роботах [1, с.127-136; 3, с.130-161; 4, с.124-143].

^ 2.11. Нормування праці допоміжних робітників. Задачі нормування праці допоміжних робітників. Нормування робіт з міжремонтного обслуговування технологічного обладнання та наладки технологічного устаткування. Нормування праці контролерів якості продукції. Особливості нормування праці на планово-попереджувальному ремонті обладнання за графіками. Нормування робіт з ремонту технологічної оснастки. Нормування транспортних і навантажувальних робіт [1, с.136-145; 3, с.161-184; 4, с.143-156].

2.12. нормування праці службовців. Задачі нормування праці службовців на промислових підприємствах. Спостереження складу трудових операцій службовців за фактом їх виконання, за службовими інструкціями та функціональними обов’язками. Методи спостереження часу виконання трудових операцій службовців, застосування фотографії та самофотографії робочого часу та технічних засобів. Нормування конструкторських робіт і проектування технологічних процесів. Нормування праці службовців технічних служб за рівнем повторності трудових операцій [1, с.145-156; 3, с.184-191; 4, с.186-199].


2.13. організація нормування праці на підприємстві. Задачі організації нормування праці на підприємстві. Організація служби нормування праці. Організація обліку та перегляду діючих норм витрат праці. Впровадження нових норм витрат праці. Оцінка якості норм витрат праці. Урахування психофізіологічних і санітарно-гігієнічних умов праці. Звітність підрозділів підприємства з стану нормування праці. Використання норм праці в економічних розрахунках і оперативно-виробничому плануванні виробництва [1, с.192-206; 2, с.343-348; 3, с.191-200; 4, с.199-215; 5, с.18-30; 7, с.84-94].


ЛІТЕРАТУРА

 1. Багрова І.В. Нормування праці. Навч. пос. "ЗНАННЯ".-2003.-210с.

 2. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М: Издательская группа Норма-инфра. 2003.- 384с.

 3. Данюк В. М., Райковська Г. О. Нормування праці. Збірник завдань і вправ: Навч. посіб. К.: КНЕУ- 2006 -268с.

 4. Лук’янченко Н.Д., Копитіна Т.І. Нормування праці: Підручник – 2002. - 217 с.

 5. Петров М.И. Нормирование труда. Центр навчальної літератури.- 2005.- 306с.

 6. Справочник нормировщика/А. В. Ахумов, Б. М. Генкин, Н. Ю. Иванов и др.; Под общ. ред. А. В. Ахумова. – Л.: Машиностроение, 1986. – 458с.

 7. Чернов В.І., Оленич Є.І. Нормування праці: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. "ЗНАННЯ".-2000.- 148 с.^ 3. РИнок праці


3.1. Ринок праці в соціально-економічній системі. Ринок праці в економічній системі країни. Поняття "ринок праці", "ринок робочої сили", "ринок робочих місць", "ринок зайнятості". Відтворювальні процеси на ринку праці. Підходи до диференціації ринків праці. Класифікація ринків праці. Умови виникнення та ефективного функціонування ринку праці. Функції ринку праці [1, 2, 5, 6].

^ 3.2. Пропозиція товару на ринку праці. Поняття індивідуальної та сукупної пропозиції на ринку праці. Показники пропозиції робочої сили. Працездатність як формування складу робочої сили. Чинники трудової активності. Трудова мобільність як чинник формування пропозиції робочої сили на регіональних ринках праці. Криві пропозиції робочої сили. "Ефект доходу" та "ефект заміщення". Теорія вибору на ринку праці. Класична теорія пропозиції часу. Пропозиція інтенсивності праці. Пропозиція якості робочої сили [1, 6, 7].

^ 3.3. Закономірності попиту-пропозиції на ринку праці. Попит на товар на ринку праці. Фактор незамінності товару на ринку праці. Вартість та ціна робочої сили. Визначення рівноважної заробітної платні на ринку праці. Конкурентна рівновага на ринку праці. Зрушення попиту і пожвавлення ринків праці. Державне регулювання попиту-пропозиції робочої сили [1, 2, 6].

^ 3.4. Забезпечення зайнятості населення. Зайнятість населення як форма зайнятості ресурсів. Понятійний апарат зайнятості. Основні концепції зайнятості населення. Повна та глобальна, примусова та добровільна зайнятість працездатного населення. Види і форми зайнятості. Класифікація форм зайнятості за статусом зайнятості, характером організації робочих місць, стабільністю трудової діяльності, формами правового регулювання і формами організації робочого часу. Поняття повної і неповної зайнятості. Види неповної зайнятості. Загальні тенденції зайнятості в Україні на сучасному етапі розвитку. Державне регулювання зайнятості населення [4, 8, 10].

^ 3.5. Безробіття як макроекономічна проблема. Безробіття в сучасному світі. Види безробіття: фрикційне, інституційне, структурне, регіональне, застійне. Природне та вимушене безробіття. Природна норма безробіття. Критичний рівень безробіття. Усталений рівень безробіття. Повне і часткове безробіття. Диференціація безробіття за ознакою реєстрації. Статистичні показники безробіття та методика їх розрахунку. Розрахунок коефіцієнта безробіття за методикою Г. Стендінга. Співвідношення об’ємів ВВП і безробіття. Закон Оукена. Взаємозв’язок інфляції і безробіття. Допомога по безробіттю [6, 7, 9].

^ 3.6. Гнучкість та жорстокість ринку праці. Поняття жорсткості та гнучкості ринку праці. Гнучкість витрат на робочу силу. Гнучкі форми зайнятості та використання робочого часу. Нестандартні режими робочого часу: неповний робочий час та його різновиди, гнучкий робочий рік, стиснутий робочий тиждень, гнучкі графіки робочого часу. Нестандартні робочі місця, надомна праця. Нестандартні організаційні форми зайнятості: тимчасові працівники, вторинна зайнятість. Самозайнятість як форма нестандартної зайнятості. Безкоштовно працюючі члени родини. Організаційно-правові аспекти жорсткості ринку праці в Україні [1, 5, 7].

^ 3.7. Незареєстрований ринок праці. Сутність та структура незареєстрованого ринку праці. Причини виникнення незареєстрованого ринку праці. Ненавмисне, вимушене та ініціативне уникнення реєстрації на ринку праці. Принципова основа незареєстрованої трудової діяльності. Методи вимірювання незареєстрованого ринку праці і незареєстрованої зайнятості. Прямі методи. Непрямі методи: PREALG метод, метод "неврегульованого ринку праці", метод Контіні, метод валютного коефіцієнту, метод фізичного внеску. Масштаби незареєстрованої трудової діяльності. Незареєстрований ринок праці в Україні [1, 2, 3].

^ 3.8. Міжнародний ринок праці. Тенденції розвитку міжнародного ринку праці. Основні характеристики сучасного стану ринку праці країн світу. Глобалізація ринку праці. Вплив діяльності ТНК на стан світового ринку праці. Міжнародна трудова міграція. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Діяльність Міжнародної організації з питань міграції (МОМ). Спеціальні програми МОМ. Керівні органи і діяльність Міжнародна організація праці (МОП). Основні конвенції МОП з питань регулювання ринку праці [1, 5, 6].


Література

 1. Петюх В.М. Ринок праці: навч. посіб. / В.М. Петюх. — К.: КНЕУ, 1999. — 287 с.

 2. Лібанова Е.М. Ринок праці: навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / Е.И. Лібанова — К.: Центр навчальної літератури, 2003. — 223 с.

 3. Гриньова В.М. Ринок праці: теоретико-методологичні засади та напрямки розвитку / В.М. Гриньова, В.В. Самойленко. — Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. — 168 c.

 4. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості: навч. посібник / В.С. Васильченко. — К.: КНЕУ, 2003. — 252с.

 5. Рощин С.Ю. Теория рынка труда: учеб.-метод. пособие., 2-е изд., испр. / С.Ю. Рощин, Т.О. Разумова. — М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1999. — 192 с.

 6. Одегов Ю.Г. Рынок труда практическая макроэкономика труда: учебник / Ю.Г. Одегов, Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева. — М.: Альфа-Пресс, 2007. — 900 с.

 7. Волкова О.В. Ринок праці: навч. посібник / О.В. Волкова. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 624 с.

 8. Безтелесна Л.І. Державне регулювання зайнятості: підручник для студ. вищих навч. закл. / Л.І. Безтелесна, Г.М. Юрчик. — Рівне: НУВГП, 2006. — 210 с.

 9. Брич В.Я., Шевченко І. Б. Регіональний ринок праці / В.Я. Брич, І.Б. Шевченко. — Т.: Підручники і посібники, 2003. — 204 с.

 10. Чепурко Г.І. Ринок праці в Україні: проблеми зайнятості в період становлення ринкової економіки / І.Г. Чепурко. — К.: Інститут соціології НАН України, 2004. — 274 с.Менеджмент персоналу

^ 4.1. Стратегічна роль персоналу в управлінні підприємством. Сутність і структура персоналу підприємства. Кількісний, якісний і стратегічний аспекти управління персоналом. Категорії персоналу відповідно до Національного класифікатора України. Концепції управління персоналом: концепція використання трудових ресурсів, концепція управління людськими ресурсами, концепція управління людиною. Методи управління персоналом: економічні, організаційно-розпорядчі, соціально-психологічні. Принципи управління персоналом [1, с.20-37; 2, с.41-44].

^ 4.2. Організація служби управління персоналом на підприємстві. Сутність, цілі і завдання служби управління персоналом. Фактори, що впливають на структуру служби персоналу та її штатну чисельність. Динамічні і статичні завдання кадрових служб. Структура служби управління персоналом підприємства: штабна і лінійна. Чисельність служби управління персоналом. Типові підрозділи підприємства, що здійснюють функції управління персоналом. Система управління персоналом підприємства. Ключові компетенції менеджера з персоналу [1, с. 78-114; 2, с. 29-34].

^ 4.3. Кадрова політика і кадрова стратегія. Мета, місія, бачення, їх роль у формуванні кадрової політики. Цілі і принципи кадрової політики. Типи кадрової політики: пасивна, реактивна, превентивна, активна, відкрита, закрита. Етапи проектування кадрової політики. Сутність і види кадрової стратегії. Моделі управління персоналом:бюрократична і патерналістська [1, с. 44-63; 2, с. 35-50].


^ 4.4. Планування потреби в персоналі. Кадрове планування. Види потреби в персоналі: поточна і перспективна. Етапи визначення та планування потреби в персоналі. Методи визначення поточної потреби в персоналі різних категорій. Методи визначення перспективної потреби в персоналі: економетричний, метод екстраполяції, метод експертних оцінок, балансовий метод, економіко-математичні моделі, метод лінійного програмування, комп'ютерні моделі, нормативний метод [1, с. 318-340; 2, с. 147-153].

^ 4.5. Організація підбору персоналу. Етапи процесу підбору персоналу. «План семи точок» А. Роджера. Модель робочого місця. Внутрішні і зовнішні джерела залучення персоналу. Критерії вибору оптимального джерела залучення персоналу. Складання оголошення про прийомі на роботу, вимоги до оголошення [1, с. 341-357; 2, с. 158-185].

^ 4.6. Організація відбору кандидатів на вакантну посаду. Етапи процедури відбору персоналу. Резюме та його види. Первинне співбесіду з кандидатом. Види інтерв'ю: попереднє, «один на один», групове, структуроване, сфокусоване, інтерв'ю в емоційно напруженій обстановці. Методи оцінки кандидатів: тестування, відбіркові іспити, рольові ігри, кейс-метод. Перевірка документації кандидата, збір та перевірка рекомендацій. Медичний огляд. Прийняття остаточного рішення про прийом на роботу. Спеціальні методи оцінки кандидатів. Помилки при оцінці та відборі кандидатів на вакантну посаду. Економічні аспекти підбору персоналу [1, с. 353-390; 2, с. 186-258].

^ 4.7. Трудова адаптація персоналу. Сутність і цілі трудової адаптації персоналу. Види трудової адаптації: психофізіологічна, соціально-психологічна, професійна, організаційна. Первинна і вторинна адаптація. Етапи процесу адаптації. Управління трудовою адаптацією. Умови успішної адаптації [1, с. 391-396; 2, с. 260-264].

^ 4.8. Атестація персоналу. Сутність, принципи, цілі та види атестації персоналу. Види атестації: чергова, позачергова, повторна, після закінчення випробувального терміну, для просування по службі. Методи проведення атестації. Організація атестації на підприємстві. Етапи атестації. Рішення, прийняті за результатами атестації. Ефективність атестації [2, с. 331-367].

^ 4.9. Формування кадрового резерву. Сутність, принципи формування та види кадрового резерву. Джерела кадрового резерву. Етапи роботи з кадровим резервом. Види підготовки кандидатів: професійна та соціально-психологічна. Види програм для підготовки резерву: загальна, спеціальна, індивідуальна [2, с. 377-381].

^ 4.10. Управління кар'єрою персоналу. Сутність, мотиви та види кар'єри. Типові етапи кар'єри працівника. Планування кар'єри, кар'єрограмму. Принципи планування розвитку кар'єри. Показники професійної кар'єри працівника [1, с. 518-527; 2, с. 371-383].

^ 4.11. Управління компетенціями. Сутність і види компетенцій: базові, професійні, посадові, функціональні, психофізіологічні, рольові, технічні, індивідуальні, ключові, корпоративні. Формування компетенцій. Види ресурсів, що використовуються при формуванні компетенцій. Діаграми індивідуальних та професійних компетенцій. Розробка моделі компетенцій. Переваги та можливості компетенцій в управлінні персоналом [1, с. 272-279].

Література

 1. Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 8-е изд. СПб.: Питер, 2004. – 832с.

 2. Десслер Гари. Управление персоналом. Учеб. пособие. Пер. с англ. Под общ. ред. Ю.В. Шленова. - М.: БИНОМ, 1997. - 432с.

 3. Менеджмент персоналу: Навчальний посібник/ В. М. Данюк, В. М Петюх, С. О. Цимбалюк та ін.; За заг. ред. В. М. Данюка, В. М. Петюха; М-во освіти і науки України, КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 398 с.

 4. Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Л. Балабанова, О. Сардак, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.

 5. Крушельницька О. Управління персоналом: Навчальний посібник/ О. Крушельницька, Д. Мельничук. - 2-е вид., перероб. й доп. - К.: Кондор, 2005. – 304 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-професійний рівень «спеціаліст», «магістр»: спеціальності 090401, 090401, "Металургія...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма фахового вступного випробування передбачає перевірку знань бакалаврів по комплексу основних дисциплін, які визначаються...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Термічна обробка металів” у відповідності з освітньо-професійною програмою “спеціаліст”, “магістр” – напрям підготовки 050403 “Інженерне...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 04010601, 04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03050401, 03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Спеціальність: 03060101, 03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи