Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Скачати 274.57 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Дата23.06.2013
Розмір274.57 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Спеціальність: 8.03050701 Маркетинг


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

1 ВСТУП


Програма фахового вступного випробування для зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами магістрів і спеціалістів з напряму підготовки 6.030507 – Маркетинг розроблена на підставі Освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 – «Економіка і підприємництво». У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни: маркетингові дослідження, маркетингова товарна політика, інфраструктура товарного ринку, маркетингова політика комунікацій, охорона праці. Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін.

Укладачі Програми: доцент, к.е.н., О.М. Ярим-Агаєв (розділи 1-3), доцент, доцент, к.е.н. Н.В. Розумна (розділ 4).

Голова фахової атестаційної комісії з напряму підготовки 6.030507 – Маркетинг, завідувач кафедри економіки і маркетингу ДонНТУ, д.е.н. О.А. Кратт. Програму розглянуто та ухвалено на засіданні фахової атестаційної комісії з спеціальності 8.03050701 «Маркетинг» (протокол №7 від 20 березня 2013 р.).


^ 2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ


РОЗДІЛ 1. Маркетингові дослідження


Роль маркетингових досліджень в управлінні маркетингом. Визначення маркетингових досліджень. Історія та передумови виникнення. Класифікація по основним групам і напрямкам. Інформаційне забезпечення маркетингових досліджень. Три джерела маркетингових проблем. Основні цілі маркетингових досліджень для кожній з 3- х джерел маркетингових проблем.

[1, с. 19-35; с. 38-51; с. 55-77;81-99. 2, с.16-27, 44-78; 3. 27-60].

Класифікація видів маркетингової інформації. Первинна і вторинна маркетингова інформація. Джерела і методи визначення вторинної маркетингової інформації. Перемоги і недоліки вторинної маркетингової інформації. Розгляд типів сучасних маркетингових інформаційних структур. Маркетингові інформаційні системи (МІС). Системи підтримки рішень (СПР). Системи даних. Системи моделей. Діалогові системи. Переваги та недоліки МІС та СПР. Перспективи системи підтримки рішень в порівнянні з традиційними маркетинговими інформаційними структурами.

Первинна маркетингова інформація: визначення, види, особливості, вимоги, методи збору. [1, с 109-124, с 128-133; 2, с.30-43, 84-109; 3. 95-165].

Організація маркетингових досліджень. Основні види організації роботи з постачальниками маркетингової інформації. Особливості роботи з постачальниками маркетингової інформації. Визначення проблеми. Перетворення проблеми, яка потребує рішення в проблему, що потребує дослідження. Дерево рішень. Пропозиції по дослідженню. В яких випадках оправдано проведення маркетингових досліджень. Дослідницький проект.

[1, с 183-201; 216-229; 2, с.121-144; 3. 125-165].

Етапи маркетингових досліджень, послідовність виконання. Види проектів. Розвідувальне дослідження. Основні види розвідувального дослідження. Робота з літературою. Основні літературні маркетингові джерела. Експертні опитування. Головні вимоги до експертів. Фокус-групи. Характеристика модератора фокус-групи. Аналіз обраних прикладів. Перемоги та недоліки видів розвідувального дослідження.

Основні цілі та типи описового дослідження. Поперечний перетин. Аналіз часових рядів. Види списків. Складення макетів таблиць. Аналіз даних дослідження, проведеного методом поперечного перетину. Розрахунок матриці лояльності покупців. Казуальне дослідження. Лабораторний та польовий експеримент: характеристика, основні вимоги до застосування та проведення, переваги та недоліки. Тестування продукції.

[5, с. 38-43; 1, с. 81-99; 2, с.250-277; 3. 201-263].

Поняття та складові місткості ринку. Визначення сутності ринкових сегментів та ознаки їх класифікації. Головні характеристики ринкових сегментів. Методи визначення місткості ринку. Особливості визначення місткості і насиченості ринку для різних груп товарів. Робота з державною статистичною інформацією, особливості застосування. Урахування темпів інфляції при визначенні обсягу ринку в вартісному виразі по рокам дослідження.

Основи вимірювань в маркетингових дослідженнях. Вимірювальні шкали.

[5, с. 89-101; 2, с.315-362; 3. 167-196, 201-299].

Стандартизована маркетингова інформація. Метод комунікацій. Стандартизовані та не стандартизовані анкети. Класифікація методів проведення опитування, переваги та недоліки. Маркетингове спостереження. Види спостережень. Умови проведення спостережень. Використання технічних засобів у процесі спостереження.

Стадії розробки анкети. Визначення необхідного об’єму інформації. Визначення виду анкети і метода проведення опитування. Зміст окремих питань. Визначення форми відповіді на кожне запитування. Вимір відносин, сприйняттів і переваг. Формулювання кожного запитання. Послідовність питань. Фізичні характеристики анкети. Тестування анкет.

Формування цензу та основи вибірки. Процедура збору інформації. Послідовність етапів складення вибірки. Типи вибірок. Детерміновані вибірки. Імовірнісні вибірки. Стратифіцировані та групові вибірки. Визначення об’єму простої випадкової вибірки. Помилки, які виникають в процесі дослідження.

[1, с. 307-34, с. 348-37, с. 423-446; 2, с.423-463; 3, с. 95-122; 5, с. 55-75].

Визначення конкурентного середовища, кон’юнктури ринку. Різновиди конкурентів підприємства. Методи оцінки конкурентоспроможності. Аналіз і дослідження діяльності конкурентів на різних етапах життєвого циклу товарів, стратегій їх розвитку. Конкурентні переваги. Показники визначення конкурентоспроможності. Стратегії конкурентної боротьби за М.Портером. Стратегії конкурентної боротьби за Ф.Котлером. Дослідження конкурентного середовища за М.Портером. Дослідження конкурентного середовища за методикою Герфіндаля-Хершмана. Типи конкурентних ситуацій.

[3, с. 95-165; с. 167-200; 1, с. 235-270; 3. 125-165].

Дослідження поведінки споживачів: психологічні та мотиваційні аспекти. Маркетингове спостереження. Стандартизоване та не стандартизоване маркетингове спостереження. Застосування технічних засобів при проведенні маркетингового спостереження. Вимірювальні шкали, вимірювання психологічних переваг. Введення в вимірювання психологічних характеристик. Різниці в результатах вимірювань. Класифікація і оцінка помилок. Розробка показників вимірювань. Процедури вимірювань очікувань за допомогою шкал. Шкали відношення, які засновані на самозвіті. Рейтингові шкали. Шкали сприйняття. Сумісний аналіз.

[3, с. 167-200, с. 201-235, с. 265-299; 1, с.474-492; 5, 209-230].

Сучасні програмні продукти, які використовуються в процесі маркетингових досліджень. Напрямки і цілі використання різних програмних продуктів. Програмні продукти для рішення наступних маркетингових завдань: встановлення значимості зібраних результатів; аналізу отриманих даних; кодування отриманих первинних даних; аналіз даних отриманих таблиць; визначення і використання статистичних критеріїв та економіко-математичних методів при обробці результатів дослідження; перевірка по нульовій гіпотезі; перевірка зв’язку по z – критерію та критерію Пірсона. Дисперсійний, дискремінантний, кореляційний і регресивний аналіз. Підготовка звіту. Презентація результатів дослідження.

[1, с. 55-77, с. 307-347, с 554-561, с. 561-587, с. 697-730; 2, с.423-463; 3, с. 741-775, с. 95-99; 5, с.38-43, с. 75-80].

Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни «МаркетинговІ Дослідження»

На підставі мети, завдань курсу «Маркетингові дослідження» та вимогами ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів на первинних посадах напряму підготовки 6.050107 сформульовані основні теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння даної дисципліни.

Після вивчення матеріалу нормативної навчальної дисципліни «Маркетингові дослідження» студент повинен знати: сутність маркетингових досліджень та їхнє місце в системі маркетингу; предмет та основні поняття курсу; етапи проведення маркетингових досліджень; види дослідницьких проектів

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уяву про: послідовність і особливості методів збору маркетингових даних; переваги та недоліки видів опитування респондентів; особливості проведення маркетингових спостережень; типи вибірок.

В наслідку оволодіння матеріалом дисципліни «Маркетингові дослідження» студент повинен уміти: організовувати маркетингові дослідження; проводити маркетингові опитування та маркетингові спостереження; вибирати доцільний вид досліджуваного проекту; визначати тип, метод збору даних і обсяг вибірки; обробляти та аналізувати отримані в дослідженні маркетингові дані.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати навички з: розробки анкети і листа спостережень; проведення маркетингових опитувань; редагуванню, кодування та табуляції маркетингових даних; аналізу та обробки результатів дослідження; застосування статистико-математичних даних при визначенні статистичної значимості результатів дослідження; складання звіту маркетингових досліджень.

СПИСОК РекомендованОЇ літературИ

ОСНОВНА


 1. Черчилль Гилберт А. Маркетинговые исследования / Н. Амид (пер.с англ.). — СПб.; М.; Х.; Минск : Питер, 2002. — 748с.

 2. Малхотра Нэреш Д. Маркетинговые исследования. М., СПб., К., Издательский дом «Вильямс», 2002.

 3. Котлер Ф. Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент – 12-е издание / СПб: «Питер», 2009. – 814 с.

 4. Войчак А. В., Федорченко А. В. Маркетингові дослідження: підручник /Д ВНЗ "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана"/А. В. Войчак (ред.). –К.: КНЕУ, 2007.– 408c.

 5. Маркетинг и компьютер: под ред. Евдокимова Ф.И., Тарасьевой Л.В. – Д.:ДонНТУ, 2001. – 328 с.

 6. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика: учебник. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Финпресс, 2008. — 496с.

 7. Анурин В.Ф. Маркетинговые исследования потребительского рынка : Уникальный отечественный опыт : Учебное пособие для вузов / В.Ф. Анурин, И.И. Муромкина, Е.В. Евтушенко . ─ СПб. : Питер, 2004 . ─ 270с.

 8. Бойко И.И. Маркетинговые исследования : минимальный маркетинговый експеримент : учебное пособие для вузов / И.И. Бойко ; Укр. гуманит. ин-т . ─ К. : Кондор, 2005 . ─ 280 с.

 9. Моосмюллер Г. Маркетинговые исследования с SPSS : учебное пособие для вузов / Г. Моосмюллер, Н.Н. Ребик . ─ М. : ИНФРА-М, 2007 . ─ 160 с.


Додаткова

 1. Белявский И.К. Маркетинговые исследования, М.: Финансы и статистика, 2005.

 2. Ілляшенко С.М., Баскакова М.Ю. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Сумський держ. ун-т. — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 192с.

 3. Косенков С. І. Маркетингові дослідження: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Видавничий дім "Скарби", 2004. — 464с

 4. Кошкалда І. В. Маркетингові дослідження: навч. посібник / Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2007. — 158с.

 5. Божук С. Г., Ковалик Л.Н. Маркетинговые исследования. — СПб. : Питер, 2003. — 298с.

 6. Каллингэм М. Маркетинговые исследования глазами заказчика: Как и для чего организации используют исследования рынка: Пер. с англ. –Д. : Баланс Бизнес Букс, 2005.–XI, 259с.

 7. Макнейл Р. Маркетинговые исследования в сфере В2В. Анализ и оценка рынков товаров для бизнеса / О.О. Шамрай (пер.с англ.). — Д. : Баланс Бизнес Букс, 2007. — 432с.

 8. Хаг П. Маркетинговые исследования: руководство по планированию методологии и оценке / М.Ю. Зарицкая (пер.с англ.). — пер. с 3-го англ. изд. — К. : Знання, 2005. — 418с.Розділ 2 маркетингова товарна політика


Визначення товару. Відміни товарів та послуг. Частка товарів та послуг у сучасному суспільному виробництві. Класифікація товарних ринків, особливості функціонування. [6, с. 301- 395, 1, с.5-22; 2, с. 12-49; 3, с. 27-48; 5, с.144-176].

Ієрархія товару стержневої потреби до конкретного товару. Маркетингова сутність товару. Класифікація товарів. Основний, додатковий, потенційний товар та товар, що очікують. [6, с. 397- 427; 1, с.22-35, 3, с. 59-74; 5, с.144-149, 7, 118- 139].

Методи визначення конкурентоспроможності. Цінові та не цінові характеристики товару. Визначення вагомості значень показників конкурентоспроможності. Ранжирування характеристик. Рейтинг товарів. Інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності. [1, с.35-68, с. 83-97; 2, с. 70-105; 6, с. 367-395, 3 с.115-138, 7, 152-173].

Управління товарними лініями. Визначення асортименту та номенклатури продукції. Товар мікс. Витягування товарних ліній верх та у низ. Наповнення товарних ліній. [6, с. 410-416, 2 с. 122-132; 1, с. 118128].

Організаційні схеми управління продуктом. Напрямки та види взаємодії служби маркетингу з іншими структурними підрозділами підприємства. Формування виробничої програми. Оновлення об’єктів виробництва, модифікація та модернізація виробів. Визначення місця товару на ринку.

Диверсифікація товарної політики. Види стратегій дивер­сифікації товарної політики. Класифікаційні ознаки диверсифікації.

Управління товарними марками. Марочний капітал. Товарні марки виробників і продавців. [1, с.164-182; 2, с. 157-177; 6, с. 301-365, 5, с.209-235].

Стадії еволюції ринку. Фрагментація і консолідація ринків. Маркетингова стратегія для різних стадій еволюції ринку. Визначення життєвого циклу товарів, основні ознаки. Економічний зміст концепції життєвого циклу товару на ринку. Графік життєвого циклу товару та його елементи. Види життєвих циклів. Особливості окремих етапів життєвого циклу товару. Заходи щодо продовження життєвого циклу товарів.

Визначення цільового ринку. Оцінювання доступності та потенціалу ринку. Методика вибору цільового ринку. Критерії прийняття остаточних рішень. [1, с.12-118, с. 129 – 163, с. 183- 197; 2, с. 132-156; 8, 26-46; 5, с.149-173].

Значення ціни в системі ринкових характеристик товару. Попит, пропонування та правила їх взаємодії. Показник еластичності попиту за ціною. Товари низько- та високоеластичного попиту. Політика ціноутворення залежно від властивостей товару. Методи ціноутворення й розрахунків базових цін. Види франко-цін.

Визначення еластичності по доходу та ціні. Пряма та перехресна еластичність. Визначення коефіцієнта цінової еластичності та коефіцієнта еластичності по доходу. [5, с.184-203, с. 101 – 110; 1, с. 35- 39, с. 105-111; 2, с. 49-70].

Стратегії диференціювання. Диференціювання по товару, сервісу, персоналу, каналам розподілу, іміджу. Сутність позиціювання. Особливості позиціювання різних видів товарів. [6, с.335-349; 1, с. 197-217; 5, с. 312-316].


Вимоги до рівня засвоєння змісту нормативної навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика»


На підставі мети, завдань курсу «Маркетингова товарна політика» та вимогами ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів на первинних посадах напряму підготовки 6.050107 сформульовані основні теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння даної дисципліни.

Після опрацьовування матеріалу навчальної дисципліни «Маркетингова товарна політика» студент повинен знати: маркетингову сутність товару; відміни товарів та послуг; ієрархію товару від стержневої потреби до конкретного товару; класифікацію товарів (основний, додатковий, потенційний товар та товар, що очікують).

У результаті вивчення дисципліни «Маркетингова товарна політика» студент повинен мати уяву про: класифікацію товарних ринків; види та етапи життєвого циклу товару; фрагментацію і консолідацію ринків; маркетингові стратегії для різних стадій еволюції ринку; наповнення товарних ліній.

В наслідку оволодіння матеріалом дисципліни «Маркетингова товарна політика» студент повинен уміти: визначати рівень конкурентоспроможності товарів; виділяти цінові та не цінові характеристики товару; розраховувати інтегральний коефіцієнт конкурентоспроможності товарів; визначати коефіцієнти еластичності по ціні та по доходу.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати навички з: управління товарними марками; управління товарними лініями; визначення асортименту та номенклатури продукції; визначення життєвого циклу товарів; розробки заходів щодо продовження життєвого циклу товарів; позиціювання різних видів товарів.


Список рекомендованої літератури


Основна

 1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2001. — 239с.

 2. Кардаш В.Я., Антонченко М.Ю. Маркетингова товарна політика: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / -3. вид.. – К. : КНЕУ, 2006. – 248с.

 3. Крикавський Є.В., Дейнега І.О., Дейнега О.В., Патора Р. Маркетингова товарна політика /- 2-ге вид. – Л. : НУ "Львівська політехніка", 2008. – 276c.

 4. Кучеренко В.Д., Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Підручник / - К. : КНТЕУ, 2005. — 186с.

 5. Маркетинг и компьютер: под ред. Евдокимова Ф.И., Тарасьевой Л.В. – Д.:ДонНТУ, 2001. – 328 с.

 6. Котлер Ф. Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент – 12-е издание / СПб: «Питер», 2009. – 814 с.

 7. Ілляшенко С.М. Маркетингова товарна політика: Підручник для студ. вищ. навч. закл.. – Суми : Університетська книга, 2005. – 232с.

 8. Ткаченко Н.Б. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К., 2000. – 148с.

 9. Хамініч С.Ю. Маркетингова товарна політика: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. – Д. : Наука і освіта, 2008. – 200c.

 10. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика: навч. Посібник. – Х. : ХНЕУ, 2006. — 324с.

 11. Чеботар С. І., Боняр С. М., Буряк Р. І., Ларіна Я. С., Левшукова Т. М. Маркетингова товарна політика: підруч.. — К. : Преса України, 2007. — 263с.

 12. Шканова Олена Миколаївна. Маркетингова товарна політика: Навч. посіб. – К. : МАУП, 2003. – 159с.

 13. Балабанова Л.В., Бриндіна О.А.. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств. – Донецьк : ДонДУЕТ, 2006. – 230с.

 14. Маркетинговая товарная политика: учеб.-метод. разработка / Сост. О.Г. Звездкина. ─ К. : МАУП, 1998 . ─ 84с.


Розділ 3^ ІНФРАСТРУКТУРА ТОВАРНОГО РИНКУ


Сутність і зміст інфраструктури. Інфраструктура як об’єктивний елемент ринкової системи. Місто і роль інфраструктури в системі виробничо-економічних відносин. Склад інфраструктури як цілісної обслуговуючої системи. Методичні основи інфраструктурної забезпеченості економіки. Розвиток інфраструктури товарних ринків. Інфраструктура і усталеність функціонування господарчих елементів ринку. Маркетингові потоки. Елементи інфраструктури товарного ринку. Взаємозв’язок та взаємозалежність між ними та ринковими процесами. Функції інфраструктури. Макроекономічні показники ринкової інфраструктури: види й класифікація. Проблеми розвитку інфраструктури товарного ринку. Характеристика елементів інфраструктури товарного ринку. . [1, с.6-62; 6, с. 360 – 402; 2, с. 10- 37; 8, с. 11-16, с. 36-60].

Загальне поняття і сутність торгівлі. Маркетингові канали розподілу: фізичні, інформаційні, фінансові. Функції та основні задачі торгівлі. Місто торгівлі в інфраструктурі товарного ринку. Фактори впливу на розвиток торгівлі. Торгівля – це ланка, яка пов’язує виробництво зі споживанням. Форми організації товароруху. Торгівля як засіб розвитку виробництва та задоволення потреб споживачів. Вплив торгівлі на рівень ринкових відносин в економіці. Торгова діяльність як складова маркетингу. Роль торгівлі в розвитку маркетингу. [1, с.82-142; 13, с. 499-533; 2, с. 120- 158; 8, с. 61-82].

Сутність та еволюційні трансформації категорії «оптова торгівля». Організаційні форми оптової торгівлі. Оптові продовольчі ринки як елемент інфраструктури споживчого ринку. Функції оптової торгівлі в умовах ринкової економіки. Класифікаційні ознаки, форми та види оптової торгівлі. Види та послуги оптових підприємств. Форми господарських зв’язків та їх формування в системі маркетингу. Організація оптової закупівлі товарів. Оптовий продаж товарів. Принципи організації та основні напрями маркетингової діяльності в оптовій торгівлі. Система комплектування обладнанням і розвиток послуг сервісу в оптової торгівлі. Значення оптового товарообігу для роздрібної торгівлі. Система управління товарними запасами оптового підприємства. Сутність та види послуг підприємств оптової торгівлі. [1, с.142-220; 13, с. 556-567; 2, с. 120- 167; 8, с. 83-186].

Зміст посередницької діяльності та її види на товарному ринку. Види оптових посередників. Основні характеристики типів брокерів ті агентів. Вимоги та особливості роботи оптових посередників, брокерів ті агентів. Сутність та завдання персонального продажу товарів. Основні етапи процесу ефективного персонального продажу та їх зміст. Торгові агенти, вимоги, що до них пред’являються. Залучення та відбір торгових агентів. Організація роботи торгового агента. Основні форми розрахунків з торговим персоналом. Умови застосування опосередкованої оптової торгівлі. Особливості здійснення окремих видів опосередкованої оптової торгівлі. Характеристика діяльності окремих видів брокерів. Організація роботи брокерів та її правове оформлення. Ризики та винагорода брокерів. Зміст та види угод на здійснення посередницької діяльності (агентських угод). Мотивація та винагорода посередників. Зміст роботи торговельного агента по супроводу угоди купівлі-продажу. [8, с. 83-186; 1, с.142-220; 13, с. 556-567; 2, с. 154-185].

Визначення аукціонної торгівлі. Особливості застосування аукціонної торгівлі. Функції аукціонів. Порівняна характеристика основних видів аукціонів. Організаційні аспекти і вимоги проведення аукціонів. Суб’єкти і об’єкти акційної торгівлі. Торгові дома: особливості діяльності. Індивідуальні характеристики торгових домів, відміни їх від інших форм торгівлі. Організація функціонування торгових домів. [1, с.142-220; 13, с. 556-567; 2, с. 120- 167; 8, с. 83-186].

Роль бірж у ринковій економіці. Функції товарних бірж. Види бірж та правові засади їх діяльності в Україні. Характеристика та головні тенденції розвитку товарних бірж в Україні. Порядок створення й організація діяльності товарних бірж. Сутність та основні види брокерської діяльності. Особливості здійснення біржових операцій. Види біржових угод. Порядок укладання біржових угод. Методи ведення торгівлі на біржах. Укладання угод з допомогою спеціальних сигналів і жестів. Організація складських приміщень і вимоги до біржових складів. Рух і контроль цін на біржі. Основні функції розрахункової палати. Гарантійні задатки, депозит, маржа, гарантійний фонд і фонд надлишків коштів. Механізм і принципи поставок товару за біржовим контрактом. Документальне оформлення біржових угод. Правові засади створення та організації діяльності товарних бірж. Члени товарної біржі: права та обов'язки. Форми та методи проведення біржових сесій. Біржовий товар: зміст та вимоги до нього. Роль та завдання брокерської діяльності на товарній біржі. [1, с.221-324; 13, с. 556-567; 2, с. 120- 167; 8, с. 221-263].

Значення фондової біржі для ринкової економіки. Ринок цінних паперів. Акціонерний капітал. Поняття, суб'єкти і класифікація фондових бірж. Функції фондових бірж. Управління фондовою біржею, учасники біржових операцій. Поняття і сутність цінних паперів. Основні види операцій: вексельний обіг, обіг акцій і облігацій. Види векселів, акцій і облігацій. Індекси фондових бірж. Розвиток фондових бірж в Україні. [1, с.221-265; 5, с. 123-141; 2, с. 170- 199].

Роздрібна торгівля як провідний вид ринкових процесів та форма господарсько-торговельної діяльності. Сутність та головні ознаки роздрібної торгівлі. Головні функції роздрібної торгівлі. Форми роздрібної торгівлі. Принципи роздрібної торгівельної діяльності. Види підприємств роздрібної торгівлі. Різноманітні форми об’єднань роздрібних торговців. Послуги роздрібних магазинів. [13, с. 537-556; 2, с. 96- 119; 8, с. 187-221].

Класифікаційні ознаки та типологія магазинів роздрібної торгівлі. Організаційно-правові форми суб’єктів роздрібної торгівлі. Основні вимоги до організації та оформлення підприємств роздрібної торгівлі. Організаційно-правовий захист прав споживачів. Зобов'язання роздрібної торгівлі щодо інформаційного забезпечення споживачів. Зобов'язання роздрібної торгівлі щодо контролю якості товарів та їх нормативно-правове забезпечення. Форми позамагазинної торгівлі. Маркетингові рішення в роздрібній торгівлі. Стратегічні моделі управління ресурсами та прибутковістю підприємств роздрібної торгівлі. [13, с. 537-556; 2, с. 96- 119; 8, с. 187-221].

Значення фінансових організацій в розвитку ринкових відносин. Види фінансових організацій в інфраструктурі товарного ринку. Структура фінансових організацій в інфраструктурі товарного ринку. Спеціалізовані фінансові організації, інвестиційні і фінансові компанії, клірингові організації, фондові і валютні біржі, страхові організації. Взаємодія фінансових організацій. Банківська система України. Форми відносини між банками і суб’єктами товарного ринку. Законодавство, яке регулює банківську діяльність. [13, с. 711-739; 2, с. 293-307; 8, с. 264-303].

Значення транспорту і зв’язку в інфраструктурі товарного ринку. Транспортна система України. Особливості залізничного транспорту України. Автомобільний транспорт, автотранспортні підприємства, значення автомобільного транспорту. Морський транспорт: характеристика, проблеми розвитку. Використання річного транспорту в світі і в Україні. Трубопровідний транспорт: значення, функція транзиту. Авіаційний транспорт: склад, сучасні тенденції розвитку. Значення і види зв’язку. [8, с. 270-309; 2, с. 311-325; 8, с. 36-60].

Значення юридичної системи в комплексі інфраструктури товарного ринку. Юридична система: склад, структура, функції. Правове забезпечення торговельно-посередницької діяльності. Права споживачів та їх законодавчий захист. Нормативно-правове регулювання роздрібної торгівлі. Зобов'язання роздрібної торгівлі щодо контролю якості товарів їх нормативно-правове забезпечення. Нормативно-правове регулювання посередницької діяльності. [10, с. 111-143; 12, с. 188- 219; 8, с. 304-333].

Сутність та призначення інформаційної діяльності. Взаємозалежність та взаємозв'язок розвитку сучасних інформаційних технологій, телекомунікаційних мереж та методів продажу товарів та послуг. Сутність та значення інформаційної діяльності в сучасній ринковій економіці. Зміст організаційно-комерційної діяльності. Особливості продуктів інформаційної та організаційно-комерційної діяльності. Види інформаційних послуг. Бази даних, як підґрунтя інформаційної діяльності. Визначення та зміст багаторівневого маркетингу як сучасного засобу комплексу просування. Методичні підходи до оцінки ефективності інформаційних та організаційно-комерційних послуг. [8, с. 161-186; 1, с. 407-476; 6, с. 360-410].

Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни «інфраструктура товарного ринку»

На підставі мети, завдань курсу «Інфраструктура товарного ринку» та вимогами ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів на первинних посадах напряму підготовки 6.050107 сформульовані основні теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння даної дисципліни.

Після вивчення матеріалу навчальної дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» студент повинен знати: сутність інфраструктури товарного ринку та її місце в системі економічних відносин та маркетингу; предмет та основні поняття курсу; функції та види оптової та роздрібної торгівлі; принципи та правила функціонування бірж; основні характеристики акційної торгівлі.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уяву про: маркетингові канали розподілу; функції та основні задачі торгівлі; місто торгівлі в інфраструктурі товарного ринку; банківську систему України; фінансові організації і інформаційні компанії в інфраструктурі товарного ринку.

В наслідку оволодіння матеріалом дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» студент повинен уміти: проводити класифікацію оптових торгівців та посередників; класифікувати крамниці; оцінювати маркетингові канали фізичного розподілу, інформаційні та фінансові канали; оптимізувати запаси; проводити вибір схем транспортування.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати навички з: проведення та організації оптової, роздрібної, аукціонної та біржової торгівлі; ідентифікації типу оптового торговця та посередника; класифікації біржового товару та видів біржових угод; функціонального логістичного менеджменту.


СПИСОК РекомендованОЇ літературИ

ОСНОВНА


 1. Федько В.П., Федько Н.Г. «Инфраструктура товарного рынка». Ростов –на –Дону: «Феникс», 2000 г. – 511с.

 2. Ибрагимов Л.А. Инфраструктура товарного рынка: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 080301 "Коммерция (торговое дело)", 080111 "Маркетинг". — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити-Дана, 2008. — 359с.

 3. Белявцев М.И., Шестопалова Л.В. Инфраструктура товарного рынка: Учеб. пособие для студ. вузов / Донецкий национальный ун-т. — Донецк : ДонНУ, 2003. — 418с.

 4. Мнушко З.Н., Дорохова Л.П., Слободянюк Н.Н. Инфраструктура товарного рынка: Учеб. пособие для студ. вузов. — Х. : Издательство НФаУ "Золотые страницы", 2006. — 168с.

 5. Ястремская Е.Н., Райко Д.В. Инфраструктура товарного рынка: Учеб. пособие / Харьковский национальный экономический ун-т. — Х. : ИД "ИНЖЭК", 2006. — 216с.

 6. Сергеев В. И. Логистика в бизнесе: Учебник для студ. экон. и инж.-экон. вузов. — М. : ИНФРА-М, 2001. — 607с.

 7. Прокопенко О. В., Школа В. Ю., Дегтяренко О. О., Махнуша С. М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл.. — К. : Центр учбової літератури, 2007. — 296с.

 8. Савощенко А.С.. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2005. — 336с.

 9. Савощенко А.С., Полонець В.М. Інфраструктура товарного ринку: навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" — К. : КНЕУ, 2007. — 376с.

 10. Шканова О.М. Інфраструктура товарного ринку: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 177с.

 11. Шубін О.О., Азарян О.М., Агбаш В.Л., Астапова К. А., Біленький О. Ю. Інфраструктура товарного ринку: непродовольчі товари: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського / Олександр Олександрович Шубін (ред.). — К.: Знання, 2009. — 703с.

 12. Шубін О.О., Азарян О.М. і ін.. Інфраструктура товарного ринку: продовольчі товари: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Донецький національний ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган- Барановського / Олександр Олександрович Шубін (ред.). — К. : Знання, 2009. — 565с.

 13. Котлер Ф. Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент – 12-е издание / СПб: «Питер», 2009. – 814 с.


Розділ 4^ МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА КОМУНІКАЦІЙ


Маркетинг і комунікації: цілі, завдання, сутність, функції. Характеристика учасників маркетингових комунікацій. Виробники товару (виробів, послуг, ідей), споживачі, контролюючі організації та організації, які сприяють діяльності учасників маркетингових комунікацій.

Законодавчі основи діяльності служб маркетингових комунікацій. Загальне законодавство України щодо діяльності підприємств. Закон України «Про рекламу» та доповнення до нього. Закон України «Про недобросовісну конкуренцію» (у частині, що стосується реклами). Законодавство економічно розвинутих країн щодо підприємництва та діяльності маркетингових служб.

Основні поняття. Реклама. Стимулювання продажу. Зв’язки з громадськістю. Реклама на місці продажу. Прямий маркетинг. Виставки та ярмарки. Упаковка. Цілі та завдання курсу. [2, с. 24-59; 9, с. 24-31; 1, с. 15-42; 3, 236-238; 16, с. 569-603; 15, с. 139-148].

Реклама — основний засіб поширення інформації. Процес рекламування. Планування рекламної кампанії. Вибір стратегії маркетингу. Політика рекламної кампанії і політика маркетингу. Вибір цілей рекламування. Визначення цільової аудиторії. Рекламна політика. Вибір засобів інформації та носіїв реклами. Витрати на рекламування. Бюджет рекламної кампанії. Розроблення рекламного звернення. Ре­комендації щодо розроблення ефективного рекламного звернення.

Контроль ефективності рекламної кампанії. Попереднє тестування. Тести, які необхідно провадити після запуску товару на ринок. [2, с. 59-87; 4-8; 10-12; 24, 29-30; 16, с. 605-625; 15, с. 249-270].

Види стимулювання. Стимулювання споживачів. Стимулювання посередників. Стимулювання торгового (збутового) персоналу. Механізм стимулювання продажу. Особливості стимулювання. Стимулювання продажу товарів як частина маркетингових комунікацій. Цілі стимулювання продажу товарів. Засоби стимулювання. Роль стимулювання в життєвому циклі товару. План маркетингу і план стимулювання.

Стимулювання споживачів. Знижки з ціни. Поширення купонів. Премії. Безкоштовні зразки. Проведення лотерей, конкурсів або вікторин. «Підкріплення» товару. Споживчий кредит. Безкоштовні супутні послуги (транспортування, монтаж, післяпродажне обслуговування, гарантійне обслуговування тощо). Інжиніринг. Сервіс. Цінове стимулювання. Упаковка. Стимулювання посередників. Стимулювання власного торгового (збутового) персоналу. [2, с. 97-135; 25; 16, с. 625-633; 15, с. 154-168].

Визначення сфери діяльності. Маркетинг, комунікації, зв’язок із громадськістю. Постановка цілей. Розроблення програми. Бюджет. Організація відділу зв’язків із громадськістю. Особливості діяльності у сфері «паблік рилейшнз». Відносини із засобами масової інформації. Етика відносин із пресою. Інформаційні послуги. Прес-релізи. Прес-конференції та прийоми. Фотографія в роботі з громадськістю: якість, фототека, рекомендації щодо ефективності використання.

Виставки та ярмарки у галузі зв’язків із громадськістю. Мета виставки, бюджет, організація, розроблення графіка, підбір штатів та керівництва. Поєднання виставок із конференціями. Використання усної мови. Публічні виступи. Прийоми ефективної усної мови в роботі з громадськістю.

Конференції: порядок проведення і правила поведінки.

Кодекс професійної поведінки та етики в стосунках із громадськістю. [2, с. 135-176; 12; 14; 9, с. 16-24; 16, с. 633-640; 15, с. 168-173].

Визначення ефективності реклами на місці продажу. Особливості рекламування на місці продажу. Цілі рекламування на місці продажу. Сфера застосування. Устаткування та оснащення для реклами на місці продажу. Засоби інформативного, рекламного, стимулювального характеру. Інформативні та рекламні матеріали: визначення, замовлення та оформлення, використання.

Дизайн, елементи оформлення торгових точок, створення іміджу. Планування та оформлення приміщень, використання вітрин. Оформлення вітрин як форма реклами. Види вітрин. Особливості оформлення. Використання рекламно-оформлювальних матеріалів: вивіски, покажчики, цінники, наклейки, ярлики, об’ємні конструкції, пакувальні матеріали тощо. Розроблення та виготовлення.

Використання зовнішньої реклами: на щитах, на товарах масового попиту, на повітряних кулях тощо.

Оцінка ефективності рекламної діяльності. Економічна ефективність реклами. Комунікаційна ефективність реклами. Вибір рекламних засобів. Параметри реклами. Охоплення. Частота. Сила рекламного впливу. Періодичність рекламних звернень. [2, с. 184-227; 25; 16, с. 605-625; 15, с. 249-270; 21].

Поняття прямого маркетингу. Прямий маркетинг як складова комунікацій (суть, значення, перспективи). Засоби прямого маркетингу. Сучасні засоби прямого маркетингу. Переваги й недоліки прямого маркетингу. Початок роботи у сфері прямого маркетингу. Перелік адрес клієнтів. Типи адресних списків. Принципи поштової реклами.

Складові посилкової реклами. Фактори, які зумовлюють використання посилкової реклами. Прогнозування реакції споживачів на прямий маркетинг. Досвід видатних рекламістів США у галузі прямого маркетингу. Перспективи прямого маркетингу в Україні. [2, с. 227-251; 16, с. 643-663; 15, с. 152-154; 3, с. 317-326].

Визначення персонального продажу, його види та комунікативні особливості. Організаційні форми персонального продажу.

Принципи роботи за умов персонального продажу. Рекомендації щодо ефективного персонального продажу.

Поняття сітьового маркетингу. Зарубіжний досвід використання цієї системи продажу. Переваги сітьового маркетингу проти системи комівояжерів. План преміальних винагород за системи сітьового (багаторівневого) маркетингу. Досвід сітьового маркетингу в Україні. Ідеї, стиль і техніка діяльності сучасного професійного комерсанта. [2, с. 289-326; 4-8; 10-12; 24, 29-30; 16, с. 658-675; 15, с. 246-249; 31-33].

Управління маркетинговими комунікаціями як складовою частиною маркетингу. Форми організації служб маркетингових комунікацій. Завдання та функції служб маркетингових комунікацій.

Планування маркетингових комунікацій. Методи розроблення бюджету маркетингових комунікацій. Бізнес-план маркетингових комунікацій як частина маркетинг-міксу. Форми й методи контролю ефективності маркетингових комунікацій. [2, с. 484-520; 16, с. 741-775; 15, с. 197-219; 3, с. 317-326; 10; 13; 17].


Вимоги до рівня засвоєння змісту навчальної дисципліни «Маркетингова політика комунікацій»


Керуючись метою, завданнями курсу «Маркетингова політика комунікацій» та вимогами ОКХ, професійним призначенням та умовами використання бакалаврів на первинних посадах напряму підготовки 6.050107 сформульовані основні теоретичні знання, практичні навички та уміння, якими повинен володіти фахівець після освоєння даної дисципліни.

Після вивчення матеріалу нормативної навчальної дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» студент повинен знати: сутність комунікацій та їхнє місце в системі маркетингу; основні поняття: реклама, стимулювання продажу, зв’язки з громадськістю, реклама на місці продажу, прямий маркетинг, виставки та ярмарки, упаковка.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати уяву про: послідовність і особливості процесу рекламування товару; комунікативні особливості та сферу застосування прямого маркетингу; особливості планування та використання засобів стимулювання продажу товарів; сутність, роль та організацію роботи з громадськістю.

В наслідку оволодіння матеріалом нормативної навчальної дисципліни «Маркетингова політика комунікацій» студент повинен уміти: ефективно організовувати роботи підрозділів маркетингових комунікацій; організовувати та проводити виставки та ярмарки; економічно обґрунтовувати та ефективно проводити окремі напрями маркетингової політики комунікацій; результативно інтегрувати маркетингові комунікації на підприємстві.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен мати навички з: рекламування товарів (розробки рекламної компанії, розрахунку рекламного бюджету і тощо); проведення процедур стимулювання збуту товарів; організації роботи з громадськістю ; рекламування товарів на місці продажу; застосування та перспективного розвитку персонального продажу товарів і послуг; використовування упаковки як засобу комунікації між виробником товару та споживачем.

СПИСОК РекомендованОЇ літературИ

ОСНОВНА


 1. Примак Т.О. Маркетингові комунікації: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Ельга, 2003. — 280с.

 2. Лук’янець Т.І. Маркетингова політика комунікацій: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 524с.

 3. Маркетинг и компьютер: под ред. Евдокимова Ф.И., Тарасьевой Л.В. – Д.:ДонНТУ, 2001. – 328 с.

 4. Уэллс У., Бернет Дж., Мориартри С. Реклама: принципы и практика.СПб.: «Питер». – 1999. – 735с.

 5. Батра Раджив, Майерс Джон Дж., Аакер Дэвид А. Рекламный менеджмент: Пер. с англ.. – 5. изд. – К. : Вильямс, 1999. – 780с.

 6. Закон України «Про рекламу» // Урядовий кур'єр. — № 137-138. – С. 6-7.

 7. Ромат Е.В. Реклама: Учебник для студентов специальности «Маркетнг» — Киев; Харьков:НВФ «Студцентр», 2000. – 480с.

 8. Панкратов Ф.Г.,Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: Учебник. – 8-е изд., перераб. И доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2005. -526 с.

 9. Білоус В.С. Звязки з громадськістю в економічній діяльності: навчальний посібник. – К.: КНЕУ. – 2005. – 275с.

ДОДАТКОВА

 1. Лук’янець Т.І. Рекламний менеджмент: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 440с.

 2. Хан Ф.Библия рекламы. М.: NT press, 2008. – 672 с.

 3. Иванова К.А. Копирайтинг: секреты составления рекламных текстов. – СПБ.: «Питер», 2009. – 160с.

 4. Примак Т.О. Моделювання визначення та розподілу витрат підприємства на маркетингові комунікації. — К. : Логос, 2003. — 36с.

 5. Примак Т.О. Паблік рилейшнз у бізнесі: Навч. посіб. — К. : КНЕУ, 2006. – 328с.

 6. Примак Т. О. Маркетинг: Навч. посібник.— К. : КНЕУ, 2004. — 226с.

 7. Котлер Ф. Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент – 12-е издание / СПб: «Питер», 2009. – 814 с.

 8. Завьялов П.С. Маркетинг в схемах, рисунках, таблицах: учеб. пособ. - М.: ИНФРА, 2000. - 496с.

 9. Хруцкий В.Е., Корнеева И.В. Современный маркетинг: настольная книга по исследованию рынка: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 528 с.

 10. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К.: Укр.-Фин. ин-т менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.

 11. Владимирская А.О. и др. Как заработать на рекламе / А.О. Владимирская, П.А.Владимиский. – К.: А.С.К., 2006. – 336с.

 12. Гермогенова Л. Ю. Как сделать рекламу магазина. — М.: Рус-ПартнерЛтд, 1994.—281 с.

 13. Голубкова Е.Н. Маркетинговые коммуникации. – М.: Издательство «Финпресс», 2000. – 256 с.

 14. Горкина М.Б.,Мамонтов А.А.,Манн И.Б. PR на 100%: Как стать хорошим менеджером по PR. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. – 240с.

 15. Дейян А. Реклама. — М.: Прогресс-Универс, 1993. — 176 с.

 16. Дейян А., Тоаден А., Тоаден Л. Стимулирование сбыта и реклама на месте продажи. — М.: Прогресс-Универс, 1994. — 189 с.

 17. Денисом Д., Тобл. Л. Учебник по рекламе: как стать известным, не тратя денег на рекламу. — Минск: СЛК, 1996. — 312с.

 18. Краско Т.И. Психология рекламы: / Под.ред. Е.В.Ромата. – Харьков: Студцентр, 2002. - 216с.

 19. Ляпина Т.В. Бизнес и коммуникации, или Школа современной рекламы. К.: ”Альтерпрес”, 2002.-336с.

 20. Росситер Дж.Р., Перси Л. Реклама и продвижение товаров: Пер.с англ. СПб.: Питер, 2000.

 21. Фарби Э.Д. Как создать успешную рекламу.3-е изд-е./Пер. с англ. Под ред. Н.Н.Пашеной. – СПб.: Издательский Дом «Нева», 2004.-256с.

 22. Хопкинс Том. Искусство торговать: Пер. с англ.: - М.: Издательско-торговый дом «Гранд»: Агенство «Фаир», 1998. – 463 с.

 23. Шандезон Жерар, Лансестр Антуан. Методы продажи. – 3-е изд., исправл./Пер. с франц. – М.: Прогресс: Универс, 1993. – 160 с.

 24. Шнаппауф Рудольф А. Практика продаж: Справочное пособие /Пер. с нем.: - М.: АО Интерэксперт, 1998. – 352 с.^ 3 ОРГАНІЗАЦІЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ


При визначенні кількості завдань у екзаменаційному білеті з фахового вступного випробування дотримано принципу рівного представництва дисциплін.

Завдання у екзаменаційному білеті мають два рівні складності. Завдання «першого рівня» складності містять теоретичні питання з дисциплін. На відповідь відводиться сім хвилин. Завдання «другого рівня» складності припускають математичне рішення практичних завдань з коментарями отриманого результату. Вона припускає дотримання наступних вимог: введення буквених позначень показників із вказівкою одиниць вимірювання, наявність алгоритму рішення із поясненням кожної дії, приведення розрахункових формул показників і підстановки у них числових значень, наявність правильного числового значення визначуваних показників, присутність коментарю, що пояснює результат. Недотримання однієї вимоги знижує оцінку за завдання на один бал. На рішення відводиться двадцять хвилин.

Екзаменаційний білет з фахового вступного випробування містить: п’ять завдань «першого рівня» за дисциплінами «Маркетингові дослідження», «Маркетингова товарна політика», «Інфраструктура товарного ринку» і «Маркетингова політика комунікацій», і чотири завдання «другого рівня».

Критерії екзаменаційної оцінки:

Кожне питання оцінюється викладачем за класичною п’яти бальною системою, критерії якої загальновідомі. Напроти кожної відповіді на запитання студента проставляється відповідна оцінка. Оцінка за екзамен визначається, як сумарна та корегується коефіцієнтом для приведення до 100 бальної шкали. Відсутність відповіді на питання оцінюється як незадовільно.

Якщо сума балів становить менше 59 то загальна оцінка - незадовільно(2 бали), якщо від 60 до 63 - задовільно(3 бали - 3Е), від 64 до 73 – задовільно (3 бали - 3D), від 74 до 81 – добре (4 бали – 4 С), понад 82 до 89 – добре (4 бали – 4В), від 90 до 100 (5 балів – 5А).

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників на...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи