1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст icon

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Скачати 68.83 Kb.
Назва1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Дата23.06.2013
Розмір68.83 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»


Програма


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


спеціальність 7.05010104, 8.05010104 «Системи штучного інтелекту»


Донецьк, ДонНТУ, 2013 р.

Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі нормативних дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно з освітньо-професійною програмою для напрямку 050101 “Комп’ютерні науки”.

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст


1.1 Основи програмування та алгоритмічні мови


 1. Етапи рішення задач на ЭОМ.

 2. Метод рішення. Визначення, способи запису, класифікація.

 3. Поняття алгоритму. Загальні прийоми рішення задач.

 4. Поняття структури даних. Класифікація структур даних в програмуванні.

 5. Поняття типу даних. Базові типи даних.

 6. Базові оператори алгоритмів та програм.

 7. Рядки и символи в програмуванні. Операції з рядками.

 8. Структура даних типу файл. Організація роботи с файлами в різних мовах програмування.

 9. Структурування програми за допомогою підпрограм. Визначення підпрограм, формат запису, механізм виклику. Формальні та фактичні параметри.

 10. Локальні та глобальні ідентифікатори. Правила локалізації ідентифікаторів.

 11. Поняття рекурсії. Реалізація рекурсивних алгоритмів. Пряма та непряма рекурсія.

 12. Динамічні структури даних.

 13. Реалізація алгоритмів обробки послідовностей, масивів, рядків, файлів та динамічних структур даних.


^ 1.2 Об’єктно-орієнтоване програмування


 1. Класи: об’ява класів, базові класи, абстрактні класи, поліморфні класи.

 2. Перевантаження функцій, конструкторів, операторів.

 3. Дружні функції.

 4. Доступ до членів класу. Специфікатори доступу.

 5. Механізми успадкування.

 6. Поліморфізм.

 7. Узагальнені класи, функції. Шаблони.

 8. Об’єкти бібліотеки STL.^ 1.3 Організація баз даних і знань

 1. Система баз даних. Призначення. Основні характеристики.

 2. Типи СУБД.

 3. Поняття СУБД.

 4. Реляційна система управління базами даних.

 5. Моделі даних

 6. Мова SQL (основні поняття)

 7. Потенційні ключі. Визначення. Призначення.

 8. Зовнішні ключі. Правила зовнішніх ключів.

 9. Null-значення. Особливості використання.

 10. Реляційна алгебра. Призначення і вживання.

 11. Реляційні операції.

 12. Нормальні форми. Основні поняття і призначення.

 13. Способи відображення знань

 14. Експертні системи.


^ 1.4 Логіка в системах штучного інтелекту


 1. Алгебра висловлювань. Операції. Таблиці істинності. Нормальні форми.

 2. Аналіз виконуваності висловлювань. Протиріччя. Тавтології. Алгоритм Квайна. Алгоритм Девіса-Патнема. Принцип резолюції.

 3. Числення висловлювань. Його побудова, формули, аксіоми, вивідність, теореми. Метатеорема дедукції. Вивід важливих логічних законів.

 4. Повнота та несуперечливість числення висловлювань. Поняття про метатеорію числень. Повнота, теорема Поста. Несуперечливість – метод канонічної заміни.

 5. Натуральний вивід. Система Генцена: правила введення і усунення логічних зв’язок. Приклади доведення в системі Генцена. Еквівалентність цієї системи числення висловлювань класичного типу.

 6. Алгебра множин. Основні терміни алгебри множин. Операції з множинами. Відношення, відображення та їх властивості. Поняття потужності множини, кардинальні числа. Теорема Кантора-Бернштейна.

 7. Алгебра предикатів. Предикати, операції над ними. Квантори. Інтерпретації формул. Логічне слідування. Рівносильність кванторних формул.^ 1.5 Комп’ютерні мережі


 1. Семирівнева модель OSI.

 2. Профіль та протокол обчислювальної мережі.

 3. Компоненти глобальних мереж.

 4. Підмережі з селекцією інформації.

 5. Мережі з маршрутизацією.

 6. Моноканальні мережі.

 7. Топології циклічених під мереж.

 8. Вузлові під мережі.

 9. Методи коммутації інформації.

 10. Типи асоціативних систем.

 11. Протоколи. Засоби представлення протоколів . Мережі Петрі, як засіб опису протоколів.

 12. Розширення мереж Петрі.

 13. Використання мереж Петрі для представлення протоколів комп’ютерних мереж.

 14. Навантажені мережі Петрі.

 15. Мережні служби. Класифікація мережних служб.

 16. Програмне забезпечення локальних мереж.

 17. Структура мереж Netware.

 18. Захист інформації в Netware.

 19. Протоколи Netware.


^ 1.6 Технології комп’ютерного проектування


 1. Призначення діаграм у мові UML. Класифікація диаграм.

 2. Діаграма варіантів використання. Основні елементи та типи відносин між ними.

 3. Діаграма класів. Типи відношень.

 4. Синтаксис діаграм UML. Основні види графічних конструкцій в UML.

 5. Діаграма станів.

 6. Діаграма послідовності

 7. Діаграма кооперації.

 8. Діаграма компонентів.

 9. Діаграма діяльності.^ 1.7 Интелектуальній аналіз даних


1. Data Mining. Задачі аналізу даних

2. Постановка задачі класифікації

3. Алгоритм побудови 1 - правила

4. Метод Naive Bayes

5. Дерева рішень

6. Методика «Розділяй і володарюй»

7. Алгоритм ID3

8. Кореляційний аналіз.

9. Коефіцієнт кореляції Пірсона

10. Коефіцієнт кореляції рангів Спірмена

11. Формальна постановка задачі пошуку асоціацій

12. Алгоритм Apriori.

13. Постановка задачі секвенційного аналізу

14. Алгоритм AprioriAll.

15. Постановка задачі кластеризації.

16. Кластер. Математичні характеристики кластеру.

17. Міра відстані між кластерами. Евклідова відстань.


2 Характеристика завдання для фахового вступного екзамену


^ 2.1 Структура екзаменаційного білета


Екзаменаційний білет складається з трьох пунктів:

1) до завдання першого рівня складності входять 8 тестів із перелічених у п.1. дисциплін з чотирма варіантами відповідей, з яких одна є правильною;

2) до завдання другого рівня складності входять 2 практичних завдання з дисциплін «Комп'ютерні мережі», «Організація баз даних і знань», «Архітектура комп’ютерів»;

3) до завдання третього рівня складності входить 1 практичне завдання з дисципліни «Об’єктно-орієнтоване програмування».


^ 2.2 Критерії для оцінювання відповіді на екзамені


2.2.1 Критерії екзаменаційної оцінки:

10 - 16 балів - оцінка "3" (задовільно)

17 - 23 балів - оцінка "4" (добрі)

24 - 30 балів - оцінка "5" (відмінно)


2.2.2 Правила розрахунку балів


1. При відповіді на перший рівень, нараховується два бали при правильній відповіді (питання першого рівня є тестами, тому еталона відповідь приведена в додатку 1). Максимальна кількість балів за відповіді на завдання першого рівня – 16 балів.


2. Критерії оцінювання питань другого рівня залежать від тематики задач:


2.1 При виконанні задач по курсу «Основи БД та знань» бали нараховуються наступним чином:

  • визначені деякі таблиці БД, (задані імена полів та їх типи даних) – 1 бал;

  • визначені основні таблиці БД, (задані імена полів та їх типи даних) – 2 бали;

  • визначені основні таблиці БД, (задані імена полів та їх типи даних) та відносини між ними – 3 бали;

  • визначені основні таблиці БД, (задані імена полів та їх типи даних) та відносини між ними, розроблені коректні 1-2 SQL-запити для вирішення поставленої задачі, які мають незначні помилки – 4 бали.


2.2 При виконанні задач по курсу «Комп’ютерні мережі» бали нараховуються наступним чином:

   • наведено коректне графічне зображення мережі Петрі по заданим структурам даним – 1 бал;

   • наведено коректне графічне зображення мережі Петрі по заданим структурам даним, присутні рівняння стану мережі і графічно визначені збуджені переходи – 2 бали;

   • наведено коректне графічне зображення мережі Петрі по заданим структурам даним, присутні рівняння стану мережі і графічно визначені збуджені переходи, наведене коректне графічне вирішення задачі – 3 бали;

   • наведено коректне графічне зображення мережі Петрі по заданим структурам даним, присутні рівняння стану мережі і графічно визначені збуджені переходи, аналітично виконано рішення задачі – 4 бали.


2.3 При виконані задач по курсу «Архітектура комп’ютерів» бали нараховуються наступним чином:

 • 1 бал – виконано коректний переклад з однієї системи числення в задану;

 • 2 бали - виконано коректний переклад з однієї системи числення в задану та 2-3 кроки алгоритму виконання заданої операції;

 • 3 бали - виконано коректний переклад з однієї системи числення в задану та всі кроки алгоритму виконання заданої операції, але присутні незначні помилки;

 • 4 бали - виконано коректний переклад з однієї системи числення в задану та всі кроки алгоритму виконання заданої операції.

Максимальна кількість балів за відповіді на завдання другого рівня – 8 балів.


3. Критерії оцінювання завдань третього рівня.

При виконані задач по курсу «ООП» бали нараховуються наступним чином:

 • вірно реалізований клас елемента стека, заголовок класу та члени класу стека: 1 бал;

 • вірно реалізовані конструктор та деструктор: 2 бали;

 • вірно реалізовані конструктор та деструктор, методи додавання елемента до стеку: 3 бали;

 • вірно реалізовані конструктор та деструктор, методи додавання елемента до стеку, метод видалення елемента зі стеку: 4 бали;

 • вірно реалізовані конструктор та деструктор, методи додавання елемента до стеку, метод видалення елемента зі стеку та приклад використання розробленого классу, але є незначні помилки: 5 балів;

 • вірно реалізовані конструктор та деструктор, методи додавання елемента до стеку, метод видалення елемента зі стеку та приклад використання розробленого классу: 6 балів.

Максимальна кількість балів за відповідь на завдання третього рівня – 6 балів.

Максимальна кількість балів за роботу – 30 балів.

Схожі:

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст icon1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст
Фаховий вступний екзамен проводиться в обсязі дисциплін природничо-наукової, професійної та практичної підготовки бакалаврів, згідно...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Взаємозв’язок дисципліни з іншими розділами метрології. Структура та основний зміст курсу «Теоретична метрологія». Терміни та визначення...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація»
Взаємозв’язок дисципліни з іншими розділами метрології. Структура та основний зміст курсу «Теоретична метрологія». Терміни та визначення...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика»
Предмет та зміст курсу. Сучасний стан І розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Теплоенергетика»
Предмет та зміст курсу. Сучасний стан і розвиток парових турбін. Турбіна, як основний двигун. Принцип дії турбіни. Класифікація парових...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст icon«Методи, моделі та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними, екологічними та технічними системами»
Основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний текст основний...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів напряму 03050 «Фінанси і кредит» спеціальності 03050801 «Фінанси і кредит»
Перелік запитань, які виносяться на екзамен з дисципліни «Банківські операції» для студентів
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра зі спеціальності «Технічна електрохімія»
...
1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

1 Перелік дисциплін, що виносяться на екзамен та їх основний зміст iconПерелік дисциплін, які виносяться на І, ІІ атестаційні тижні

Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи