Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Скачати 93.16 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Дата23.06.2013
Розмір93.16 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05010105, 8.05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

  1. Основні положення


Фахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста повинні перевірити систему знань та умінь випускників спеціальності 6.080407 „Комп’ютерній еколого-економічний моніторинг” освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр" за циклами природничо-наукової, професійної та практичної підготовки .

Фахові вступні випробування бакалаври складають за розробленими кафедрою комплексними завданнями.

Комплексні завдання складаються з теоретичної та прак­тичної частин.

Теоретична частина перевіряє знання основних теоретичних по­ложень, закономірностей, властивостей, вивчених бакалаврами у дис­циплінах нормативній частини учбового плану та дисциплін самостій­ного вибору навчального закладу.

Практична частина, вимагає від студента використання теорети­чних знань для вирішення типових практичних задач з дисциплін нормативної частини учбового плану та дисциплін самостійного вибору навчального закладу.


2. Перелік дисциплин, що включені у комплексні завдання на фахових вступних випробуваннях бакалаврів


1. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика.

2. Об’єктно-орієнтоване програмування.

3. Основи дискретної математики.

4. Чисельні методи в інформатиці.

5. Структури та організація даних в ЕОМ.

6. Організація баз даних та знань.

7. Системне програмування та операційні системи.

8. Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій.

9. Технологія програмування і створення програмних продуктів.

10. Системи штучного інтелекту.

11. Моделювання систем.

12. Комп'ютерні мережі.

13. Управління ІТ-проектами.

14. Методи, системи та прилади комп'ютерного екологічного моніторингу.

15.Основи програмування в INTERNET.

16. Охорона праці .


^ 3. Форма випробувань та критерії оцінювання


Випробування проводяться у письмовій формі протягом 3-х годин. Студенти на випробуванні мають можливість користуватися калькуляторами для проведення розрахунків.

При оцінюванні виконання комплексного завдання застосуються наступні критерії оцінки.

Оцінка "відмінно" виставляється, якщо при виконанні комплексного завдання продемонстровані систематичні та глибокі знання програмного матеріалу , теоретичні та практичні завдання виконані повністю ,але можуть бути присутні незначні помилки технічного характеру.

Оцінка "добре" виставляється, якщо продемонстровані систематичні знання матеріалу за програмою, теоретичні та практичні завдання повністтю виконані, але зроблено незначні непринципові помилки логічного та технічного характеру.

Оцінка "задовільно" виставляється бакалавру, якщо при виконанні завданнь продемонстровано знання основного теоретичного матеріалу за програмою, теоретичні завдання виконані в цілому, але з логічними помилками, продемонстровано вміння вирішувати практичні завдання, але зроблені логічні та технічні помилки.

Оцінка "незадовільно" виставляється бакалавру, який виявив значні недоліки у знаннях основного теоретичного матеріалу за програмою, теоретичні завдання виконані з суттєвими помилками, практичні завдання виконані неповністю та з принциповими помилками.


^ 4. Перелік дисциплін та розділів ,які винесені на фахові вступні випробування


4.1Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси і математична статистика


1. Дискретні випадкові величини.

2. Безперервні випадкові величини.

3. Числові характеристики випадкових величин.

4. Формули повної ймовірності і Байеса.


^ 4.2.Об'єктно-орієнтоване програмування


5. Об'єктна модель предметного середовища та принципи її побудови.

6. Поняття об’єктів та класів та їх взаємодія.

7. Механізм пізнього скріплення (поліморфізм).

8. Основні поняття і властивості ООП.

9. Успадкування в ООП. Просте успадкування. Множинне успадкування.


^ 4.3.Основи дискретної математики


10. Методи мінімізації логічних функцій ( карти Карно ).

11. Пошук компонент зв'язності у графах.

12. Алгоритми розфарбування графів.

13.Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі.


^ 4.4.Чисельні методи в інформатиці


14.Прямі і итераційні методи рішення СЛАУ.

15.Наближені методи рішення нелінійного рівняння з одним невідомим. Метод Ньютона.

16.Інтерполяція функцій. Формула Лагранжа.

17.Наближені методи розв'язання звичайних диференціальних рівнянь. Методи Ейлера і Рунге-Кутта.

18.Чисельне інтегрування. Методи прямокутників, трапецій ,парабол,3/8.

^ 4.5.Структура та організація даних ЕОМ


19. Класифікація внутрішніх структур даних, принципи їх відображення в оперативній пам’яті;

20. Основні алгоритми сортування постійних таблиць,

21. Принципи побудови однозв’язних списків, черг, стеків,

22. Правила обробки впорядкованих бінарних дерев;

23. Принципи обробки хеш-таблиць.


^ 4.6.Організація баз даних та знань


24. Реляційна модель даних. Нормалізація відносин.

25. Мова реляційної алгебри, числення відносин.

26. Визначення БД і СУБД. Основні властивості бази даних.

27. Структура банку даних. Язикові і програмні засоби СУБД.


^ 4.7.Системне програмування і операційні системи


28. Повідомлення. Цикл обробки повідомлень в Win 32. Обробка повідомлень в застосуванні на основі МFС.

29. Інтерфейс графічних пристроїв (GDI). Класи контекстів пристроїв в МРС.

30. Інтерфейс графічних пристроїв (GDI). Класи GDI- об'єктів в МFС.


^ 4.8.Методи та засоби комп'ютерних інформаційних технологій


31. Поняття шини. Концепція паралельних та послідовних шин. Архитектура та моделі пересилання даних в USB2.

32.Відеосистема ПК. Структура та особливості організації. Методи створення зображень та управління моніторами.

33. Програмування растрових зображень засобами PostScript.

34. Програмування зовнішніх пристроїв.


^ 4.9.Технологія програмування та створення програмних продуктів


35.Поняття програми, програмного засобу, програмного продукту, програмного комплексу. Характеристики програмних засобів.
36.Тестування програм. Функціональні та структурні методи тестування. Альфа-ібета-тестування.
37.Автоматичний синтез програм
38.Засоби мови UML для проектування і розробки програм. Основні UML - діаграми, їх призначення і склад


^ 4.10.Системи штучного інтелекту


39. Методи витягання, придбання і структурування знань.

40. Стратегії логічного висновку: прямий, зворотний.

41. Продукційні і фреймові способи представлення знань.


^ 4.11.Моделювання систем


42. Поняття статистичного експерименту.

43. Управління модельним часом.

44.Види паралельних процесів в складних системах та застосування мережевих моделей для їх опису.


^ 4.12.Комп'ютерні мережі


45. Порівняльна характеристика топологій комп'ютерних мереж.

46. Методи маршрутизації повідомлень в комп'ютерних мережах.

47. Багаторівнева модель протоколів комп'ютерних мереж.

48. Призначення і функціонування протоколу ТСР.

49. Призначення і функціонування протоколу ІР.


^ 4.13.Управління ІТ-проектами


50.Практичний PMBOK І.Селіховкіна.

51.Типи менеджменту за класифікацією практичного PMBOK І.Селіховкіна.

52.Вибір моделі життєвого циклу проекту на основі аналiзу його характеристик.

53.Розрахунок термінів повернення інвестицій у впровадження програмного продукту(інтегрованого програмно-апаратного рішення).

54.Розрахунок собівартості розробки програмного продукту.


^ 4.14.Методи, системи та прилади комп’ютерного екологічного моніторингу


55.Класифікація видів моніторингу. Ціль, завдання, функції, загальні поняття екологічного моніторингу.

56.Методологія формування систем моніторингу навколишнього середовища.

57.Екологічне нормування як складова моніторингу навколишнього природного середовища.

58.Особливості побудови глобальних і національних систем моніторингу.

59.Моніторинг атмосферного повітря. Методи виміру диоксиду сірки, оксидів азоту, вуглеводнів, оксиду вуглецю.

60.Автоматизовані системи спостережень і контролю навколишнього середовища.


^ 4.15. Основи програмування в INTERNET


61.Опис властивостей CSS для роботи зі шрифтами. Приклади використання.
62. Опис властивостей CSS для роботи з кордонами елементів. Вибіркова установка стилів, зкруглення кутів. Приклади використання.
63.Опис властивостей CSS для роботи з зовнішніми і внутрішніми відступами елемента. Приклади використання.

^ 4.16.Охорона праці


64. Види вентиляції та розрахунки необхідного повітрообміну до приміщень з ПК.

65. Нормування параметрів мікроклімату приміщень з ПК

66. Вимоги санітарних нормативів щодо освітлення приміщень з ПК.

67. Методи захисту робочих місць з ПК

68. Засоби захисту користувачів ПК від статистичної електрики.

69. Нормування шуму для приміщень з ПК.


^ 5. Література для підготовки до випробуваннь

1. Гмурман В. Е.Теория вероятностей и математическая статистика. Ссылка для скачивания: http://edu-books.pp.ua/index.php/librarynew/cat_view/90-/81--

2. Яблонский С. В. Введение в дискретную математику: Учеб. пособие для вузов.— 2-е изд., перераб. и доц.— М.: Наука, Гл. ред. физ.-мат. лит.— 384 с.

3. Дискретная математика для программистов/ Ф.А. Новиков. – СПб.:Питер, 2001.-304с.

4. Бахвалов Н. С., Жидков Н. П., Кобельков Г. М. Численные методы. Ссылка для скачивания: http://edu-books.pp.ua/index.php/librarynew/cat_view/90-/79

5. Самарский А.А. Введение в численные методы Ссылка для скачивания: http://edu-books.pp.ua/index.php/librarynew/cat_view/90-/79

6. Когаловский М.Р. Энциклопедия технологий баз данных — М.: Финансы и статистика, 2002. — 800 с

7. Иан Грэхем. Объектно-ориентированные методы. Принципы и практика = Object-Oriented Methods: Principles & Practice — 3-е изд. — М.: «Вильямс», 2004. — С. 880

8. Антони Синтес. Освой самостоятельно объектно-ориентированное программирование за 21 день = Sams Teach Yourself Object-Oriented Programming in 21 Days — М.: «Вильямс», 2002. — С. 672..

9. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных = Introduction to Database Systems — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1328 с.

10. Фельдман С.Системное программирование на персональном компьютере. –М. Новый издательский дом, 2004, с.512.

11. Системное программирование в среде Windows /Джонсон Харт.М.: Вильямс, 2005 - 592с.

12. Вирт Н. Алгоритмы + структуры данных = программы. Ссылка для скачивания: http://mat.net.ua/mat/Virt-Algoritmi-programmi.htm
^

13. Эрик Дж. Брауде. Технология разработки программного обеспечения.- СПб. „ПИТЕР”, 2004. - 655с


14. А. В. Рудаков Технология разработки программных продуктов. Учебное пособие.- М.: Академия, 2006. – 208с.

15. Люгер Дж. Ф. Искусственный интеллект: стратегии и методы решения сложных проблем = Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving / Под ред. Н. Н. Куссуль — 4-е изд.. — М.: Вильямс, 2005. — 864 с.

16. Смолин Д. В. Введение в искусственный интеллект: конспект лекций — М.: ФИЗМАТЛИТ. — 208 с..

17. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1968.

18. Технология системного моделирования / Под ред. С.В. Емельянова, В.В. Калашникова и др.. М.: Машиностроение; Берлин: Техник, 1988.

19.Советов Б.Я., Яковлев С.А. Моделирование систем. 2-е изд., М.: Вс. шк., 1998.


20. Мониторинг и методы контроля окружающей среды (в двух частях). Ч.2 / Ю.А. Афанасьев, С.А. Фомин, В.В. Меньшиков и др. – М.: МНЭПУ, 2001 – 337 с.


21.М.О. Клименко, Моніторинг довкілля: Підручник / М. Клименко, А. Прищепа, Н. Вознюк,. – К.: Академвидав., 2006. – 359 с.


22.Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров/ С. Д. Бущу-ев, Н. С. Бушуева (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0). — К.: ІРІДІУМ, 2006. — 208 с.


23. Элизабет Спарроу. Успешный IT-аутсосрсинг: от выбора поставщика услуг до управления проектом:// М. -"Кудиц-ОБРАЗ", 2004.


24.Жидецький В.Ц. Охорона праці користувачів комп’ютерів. –– Львів: Афіша, 2000 – 176 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconЗатверджено: Голова приймальної комісії
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconСпеціальність 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи