Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Скачати 213.53 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Дата23.06.2013
Розмір213.53 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність 7.05010302, 8.05010302 Інженерія програмного забезпечення


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.


1. Основні положенняФахові вступні випробування для зарахування бакалаврів на навчання за освітньо-професійними програмами магістра або спеціаліста повинні перевірити систему знань та умінь випускників напряму підготовки 6.050103 "Програмна інженерія" освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за циклами природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Фахові вступні випробування бакалаври складають за розробленими кафедрою комплексними завданнями.

Комплексні завдання складаються з теоретичної частини та практичної частини.

Теоретична частина перевіряє знання основних теоретичних положень, закономірностей, властивостей, вивчених бакалаврами у дисциплінах нормативній частини учбового плану та дисциплін самостійного вибору навчального закладу.

Практична частина, вимагає від студента використання теоретичних знань для вирішення типових практичних задач з дисциплін нормативної частини учбового плану та дисциплін самостійного вибору навчального закладу.


2. Перелік дисциплін, які включено у комплексні завдання на фахових вступних випробуваннях бакалаврів


^ 1. ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ

2. АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ

3. КОМП'ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА
4. ДИСКРЕТНІ СТРУКТУРИ

5. ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА

^ 6. ЕМПІРІЧНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

7. БАЗИ ДАНИХ

8. ПРОГРАМУВАННЯ СИСТЕМ З СЕРВЕРАМИ БАЗ ДАНИХ

9. ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ

10. ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. ГРАФІЧНЕ І ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ

^ 11. ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ В ІНФОРМАТИЦІ

12. АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ

13. КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ
14. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

15. ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ

^ 16. БЕЗПЕКА ПРОГРАМ І ДАНИХ

17. СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ

18. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

19. АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

^ 20. КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

21. АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

22. МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

23. МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

^ 24. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

25. СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ


3. Форма випробувань та критерії оцінювання


Випробування проводяться у письмовій формі протягом 3-х годин. Студенти на випробуванні мають можливість користуватися калькуляторами для виконання розрахунків.

При оцінюванні виконання комплексного завдання застосуються наступні критерії оцінки.

Оцінка "відмінно" виставляється, якщо при виконанні комплексного завдання продемонстровані систематичні та глибокі знання програмного матеріалу , теоретичні та практичні завдання виконані повністю, можуть бути присутні незначні помилки технічного характеру.

Оцінка "добре" виставляється, якщо продемонстровані систематичні знання матеріалу за програмою, теоретичні та практичні завдання повністю виконані, але зроблено незначні непринципові помилки логічного та технічного характеру.

Оцінка "задовільно" виставляється бакалавру, якщо при виконанні завдань продемонстровано знання основного теоретичного матеріалу за програмою, теоретичні завдання виконані в цілому, але з логічними помилками, показано вміння вирішувати практичні завдання, але зроблено логічні та технічні помилки.

Оцінка "незадовільно" виставляється бакалавру, який виявив значні вади у знаннях основного теоретичного матеріалу за програмою, теоретичні завдання виконані з помилками та неповністю, практичні завдання виконані не повністю та з помилками, помилки є принциповими.


^ 4. Література для підготовки до фахових вступних випробувань


Література для підготовки вказана у розділі 5.

Крім того для підготовки бакалаври можуть використовувати підручники, навчальні посібники, наукові монографії, які були рекомендовані викладачами дисциплін університетів, де бакалаври навчались.


5. Перелік тем дисциплін, що виносяться на фахові вступні випробування


^ ОБ'ЄКТНО-ОРІЄНТОВАНЕ ПРОГРАМУВАННЯ


1. Конструктор як функція-член класу в мові С + +: призначення, синтаксис, використання, особливості.

2. Деструкція як функція-член класу в мові С + +: призначення, синтаксис, використання, особливості.

3. Одиночне спадкування: поняття базового і похідного класів, синтаксис інтерфейсу і реалізації базового і похідного класів при ієрархії класів.

4. Поліморфізм: перевантаження унарних операторів мови С + +, варіанти перевантаження, особливості перевантаження операторів інкремента і декремента.

5. Перевантаження бінарних операторів мови С + +, варіанти перевантаження, особливості перевантаження операторів [ ] і ( ).


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література

1.    Павловская Т.А. C/C++. Программирование на языке высокого уровня. - СПб.: Питер, 2006. - 461с.
2.    Страуструп Б. Язык программирования С++. - М.: Бином, Невский Диалект, 2004. - 1104с.


^ АЛГОРИТМИ І СТРУКТУРИ ДАНИХ


1. Постійні таблиці: визначення, подання на логічному рівні, відображення в оперативній пам'яті. Описати алгоритм сортування таблиці методом вставки з бінарним включенням; привести приклад його виконання.

2. Хеш - таблиці: визначення хеш - таблиці і хеш-функції, конфліктна ситуація, таблиці з прямим доступом. Методи вирішення конфліктів; приклади методів обчислення хеш-функцій.

3. Динамічні структури даних: список, стек, чергу (визначення цих структур, відображення в оперативній пам'яті, допустимі операції, приклади виконання операцій).

4. Дерева: визначення дерева, гілки дерева, двійкове дерево, впорядковане двійкове дерево, приклад упорядкованого двійкового дерева (не менше чотирьох рівнів, всі рівні заповнені), операції над деревом.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Вирт Н. Алгоритмы и структуры данных. СПб.: Невский диалект, 2008 г.

 2. А.В. Ахо, Д.Э.Хопкрофт, Д.Д.Ульман: Структуры данных и алгоритмы. М. : Издательский дом Вильямс , 2000. 384 с.


^ КОМП'ЮТЕРНА ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА 1. Методи мінімізації логічних функцій (метод Квайна- МакКласкі, карти Карно )

 2. Пошук компонент зв'язності у графах.

 3. Алгоритми розфарбування графів.

 4. Алгоритми пошуку найкоротших шляхів на графі.

 5. Автомати Милі і Мура. Взаємні перетворення автоматів.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Бондаренко М.Ф., Білоус Н.В., Руткас А.Г.Комп’ютерна дискретна математика.- Харків, Компания СМИТ, 2008. – 485с.

 2. Новиков Ф.А. Дискретная математика для программистов.- СпБ.: Питер, 2006.- 368с.^ ДИСКРЕТНІ СТРУКТУРИ


 1. Дати визначення найпростішої, арифметичної, примітивно-рекурсивної функції. Навести приклади доведення примітивної рекурсивності арифметичних функцій.

 2. Дати визначення операторів суперпозиції, примітивної рекурсії та мінімізації. Навести приклади використання -оператора для введення зворотних арифметичних функцій.

 3. Машина Тюрінга. Засоби опису.

 4. Марковські підстановки. Нормальний алгоритм Маркова.

 5. Формальні мови. Метамови: БНФ, МБНФ та синтаксичні діаграми. Класифікація мов за Хомським.

 6. Синтаксичний аналіз мовних конструкцій. Кратка характеристика алгоритмів висхідного та низхідного розбору.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література 1. Кормен, Т., Лейзерсон, Ч., Ривест, Р., Штайн, К. Алгоритмы: построение и анализ = Introduction to Algorithms / Под ред. И. В. Красикова — 2-е изд. — М.: Вильямс, 2005. — 1296 с. — ISBN 5-8459-0857-4.

 2. Пентус А. Е., Пентус М. Р. Математическая теория формальных языков: Учебное пособие. — М.: Интернет-университет информационных технологий; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. — 247 с.: ил. —


^ ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ І МАТЕМАТИЧНА СТАТИСТИКА1. Формули повної ймовірності і Байеса. Припущення, при яких вони мають місце.

2. Схеми повторення іспитів. Формули Бернуллі і поліноміальна. Умови їх використання.

3. Дискретні випадкові величини. Визначення, способи завдання і основні характеристики.

4. Безперервні випадкові величини. Визначення, способи завдання і основні характеристики.

5. Закон великих чисел. Центральна лімітна теорема.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1.  Вентцель Е.С. Теория вероятностей. – М.: Наука, 2001. – 576с.

2.  Вентцель Е.С., Овчаров Л.А. Прикладные задачи теории вероятностей. – М.: Радио и Связь, 1983. – 416с.

3. Гихман И.И. Скороход А.В., Ядренко М.И. Теория вероятностей и м атематическая статистика. – К.: Вища шк., 1988. – 438с.

4. Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистике. – М.: Высшая шк., 1979.


^ ЕМПІРІЧНІ МЕТОДИ ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ


1. Оцінювання параметрів генеральної сукупності. Точкові оцінки, основні властивості: спроможність, незміщенність і ефективність.

2. Довіркові інтервали і інтервальні оцінки. Оцінка довіркових інтервалів для математичного очікування, дисперсії.

3. Згладжування (вирівнювання) вибіркових даних. Задача пошуку оцінок параметрів розподілу. Метод максимальної схожісті.

4. Перевірка статистичних гіпотез. Основні визначення. Принцип практичної впевненості.

5. Критерії погодження теоретичного і емпірічного розподілів.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Хан Г., Шапиро С. Статистические модели в инженерных задачах / Пер. с англ.— М.: Мир.

 2. Химмельблау Д. Анализ процессов статистическими методами / Пер. с англ. — М.: Мир.


^ БАЗИ ДАНИХ


1. Основні поняття теорії баз даних: предметна область, об'єкт предметної області, атрибути (приклади), БД, СУБД; визначення концептуальної, зовнішньої та внутрішньої моделей.

2. Реляційна модель даних: визначення реляційної моделі, первинний ключ, зовнішній ключ, посилальна цілісність. Зв'язки між об'єктами "один-до-одного" ​​і "один-до-багатьох"; приклади цих зв'язків (на рівні таблиць і на рівні записів).

3. Реляційна модель даних: визначення реляційної моделі, штучний первинний ключ; зв'язок між об'єктами "багато-до-багатьох", приклади зв'язку.

4. Теорія нормалізації: визначення нормалізованого відношення, першої та другої нормальних форм відносин; приклади 1НФ і 2НФ.

5. Теорія нормалізації: визначення процесу нормалізації відносини, першою і третьою нормальних форм відносин; приклади 1НФ і 3НФ.

Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация – СПб.: Питер, 2001. – 304 с.: ил.

 2. Михеєва В., Харитонова И. Microsoft Access 2003 . БХВ-Петербург, 2004.– 1072 с.: ил.


^ ПРОГРАМУВАННЯ СИСТЕМ З СЕРВЕРАМИ БАЗ ДАНИХ


1. Створення таблиць в InterBase. Оператор створення таблиці, визначення стовпців, домени, обмеження на значення стовпців, обчислювальні стовпці, приклади.

2. Зовнішні ключі в InterBase: призначення, синтаксис, дія при порушенні цілісності, приклади. Можливості використання тригерів для забезпечення посилальної цілісності.

3. Компоненти Delphi для роботи з базами даних: перелік, призначення, діаграма класів, опис та діаграма станів наборів даних.

4. Оператор SELECT в InterBase. Синтаксис, призначення та функціонування усіх розділів оператору, приклади.

5. Тригери в InterBase: призначення, синтаксис оператора створення тригера, модифікація тригера, вилучення тригера, приклади.


Література


1. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. – Питер, 2006.

– 457 с.

2. Ковязин А. Н., Востриков С. М. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработка приложений баз данных в InterBase/Firebird/Yaffil. – КУДИЦ-Образ, 2003. – 496 с.


^ ЛЮДИНО-МАШИННА ВЗАЄМОДІЯ


 1. Ефективність роботи людини-оператора в ергатичній системі та її показники.

 2. Користувальницький інтерфейс. Організація взаємодії комп'ютера і користувача

 3. Класифікація користувальницьких інтерфейсів за стилем середовища інтерфейсу. Взаємодія інтерфейсів користувача, їх технологій та операційних систем.

 4. Поняття “аналізатор”. Роль аналізаторів у формуванні образно-концептуальної моделі. Структура аналізаторів. Характеристики аналізаторів.

 5. Метафори користувальницьких інтерфейсів. Недоліки метафор.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1. Иванова Г.С. Технология программирования: Учебник для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2002. - 320 с.: ил. (Сер. Информатика в техническом университете).
2. Тидвел Дж. Разработа пользовательских интерфейсов. – СПб: Питер, 2008. - 416с.


^ ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА. ГРАФІЧНЕ І ГЕОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ


1. Видові операції на площині. Алгоритм Коена-Сазерленда.

2. Алгоритми видалення прихованих частин.

3. Основи програмування на мові AutoLisp.

4. Метод Монжа. Проекції основних геометричних фігур.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1.Порев В.Н. Компьютерная графика. – СПб.: БХВ-Петербург, 2002. – 432 с.

2. Михайленко В.Є., Найдиш В.М., Підкоритов А.М., Скидан І.А.

Інженерна та комп'ютерна графіка. Київ: Вища школа, 2000. - 342 с.


^ ЧИСЕЛЬНІ МЕТОДИ В ІНФОРМАТИЦІ


1. Розв язання систем лінейних алгебраїчних рівнянь методом простої ітерації.

2. Задача интерполяції. Интерполяційна формула Лагранжа. Оцінка похибки

3. Интерполяція сплайнами.

4. Розв язання нелинійного рівняння з однією невідомою методом простої итерації

5. Чисельне інтегрування. Метод прямокутників. Оцінка похибки.

6. Чисельне інтегрування. Метод трапецій. Оцінка похибки


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1. Самарский А.А. Гулин А.В.. Численные методы. -М.: Наука, 1989..

2. Крылов В.И. и др. Вычислительные методы, том I,II. - М.:Наука, , 1977.


^ АРХІТЕКТУРА КОМП'ЮТЕРІВ


 1. Способи адресації даних в пам'яті для МП типу х86 (IA32).

 2. Формати представлення даних з фіксованою і плаваючою крапкою .

 3. Система команд МП типу х86 (IA32).

 4. Характеристика команд передачі управління в МП типу х86 (IA32).

 5. Характеристика команд обробки бітів в МП типу х86 (IA32).

 6. Організація системи переривань ПЕВМ на МП типу х86 (IA32).

 7. Програмування на мові Асемблеру МП типу х86 (формули, обробка векторів, бітових рядків).


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.

Література


 1. Юров В.И. Ассемблер. – СпБ.: Питер, 2010.- 640с.

 2. Зубков С.В. Ассемблер для DOS, Windows и Linux. – М.: ДМК Пресс, 2011.- 640с.


^ КОМП'ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ 1. Порівняльна характеристика топологій комп'ютерних мереж.

 2. Методи маршрутизації повідомлень в комп'ютерних мережах.

 3. Багаторівнева модель протоколів комп'ютерних мереж.

 4. Призначення і функціонування протоколу ТСР.

 5. Призначення і функціонування протоколу IP.

 6. Розрахунки характеристик вузлів мереж методами теорії масового обслуговування (моделі M/M/s та M/M/s/n ).Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.

Література


1. Олифер В.. Олифер Н . Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. – СпБ.: Питер, 2011.-944с.

2. Крылов В.В., Самохвалова С.С. Теория телетрафика и ее приложения. – СпБ.: БхВ- Петербург, 2005.- 268с.


^ ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


1. Операційна система, як система керування ресурсами.

2. Аналіз розвитку операційних систем.

3. Визначення семафору. Перелічити типи семафорів. Привести приклад застовання семафорів.

4. Процеси. Схема переходів процесу із стану в стан, охарактеризувати кожний стан.

5. Функції планировщика процесів. Охарактеризувати роботу планировщика процесів залежно від пріоритетів процесу.

Література


1. Таненбаум Э. Современные операционные системы.- СпБ.: Питер, 2002.- 1040 с.

2. Робачевский А. Операционная система Unix. – СпБ: БХВ-Санкт-Петербург, 1999.- 514с.


^ ЯКІСТЬ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ТЕСТУВАННЯ


 1. Навести перелік та дати порівняльну характеристику статичних та динамічних моделей надійності програмного забезпечення.

 2. Пояснити етапи формальної інспекції програмних продуктів та ролі її учасників. Навести схему життєвого циклу документів, що інспектуються.

 3. Пояснити основні принципи створення модульних тестів з використанням каркасів JUnit та NUnit, пояснити відмінності.

 4. Пояснити основні принципи стратегії «Чистої кімнати» (Clearance room) при створенні програмних продуктів.

 5. Пояснити основні принципи підходу безперервної інтеграції (Continuous Integration), навести приклади платформ для його реалізації.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Сэм Канер, Джек Фолк, Енг Кек Нгуен. Тестирование программного обеспечения. Фундаментальные концепции менеджмента бизнес-приложений, Изд-во: ДиаСофт, 2001, 538 с.

 2. Луиза Тамре. Введение в тестирование программного обеспечения, Изд-во: Вильямс, 2003, 368 с.

 3. Майерс Г. Надежность программного обеспечения. М.: «Мир», 1980. 360 с.^ БЕЗПЕКА ПРОГРАМ І ДАНИХ


 1. Класифікувати загрози безпеки.

 2. Дати визначення авторизації та аутентифікації. Привести приклад проведення політики контролю доступу користувача до ресурсів з використанням процедури аутентифікації і авторизації.

 3. Зробити порівняльний аналіз механізму управління дисковими квотами в ОС Windows і Linux.

 4. Привести схему асиметричної криптосистеми з відкритим ключем і описати процес передачі зашифрованої інформації в асиметричних криптосистемах. Перерахувати відомі Вам асиметричні криптографічні алгоритми. Описати їх достоїнства і недоліки.

 5. Зробити порівняльний аналіз між мережевих екранів.

Практичні завдання у відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Вильям Столлингс, Криптография и защита сетей, Вильямс, 2001 г., - 669 стр.

 2. Соколов А.В., Шаньгин В.Ф., Защита информации в распределенных корпоративных сетях и системах, ДМК, 2002 г. – 655 стр.


^ СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ


1. Види завантаження DLL. Схема роботи з DLL при її явної завантаженні.

2. Поняття «вторинний потік». Схема роботи з вторинним потоком. Особливості передачі параметрів у вторинний потік.

3. Види синхронізації потоків в режимі користувача (способи синхронізації, їхні переваги та недоліки).

4. Синхронізація потоків з використанням об'єктів ядра (види об'єктів ядра, за допомогою яких можна виконувати синхронізацію, переваги та недоліки).

5. Спільне використання об'єктів ядра декількома процесами.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1. Рихтер Дж. Windows для профессионалов: создание эффективных Win-32 приложений с учетом специфики 64-разрядной версии Windows. – СПб: Питер; М.: Издательско-торговый дом «Русская редакция», 2001. ­– 752 с.

2. Харт Дж. Системное программирование в среде Windows. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 592 с.


^ МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Каскадна модель управління програмними проектами "водоспад".

2. Гнучкі методики управління програмними проектами, принципи та особливості.

3. Використання діаграми Ганта в управлінні проектами. Критичний шлях.

4. Прагматичний підхід PERT до оцінки трудомісткості.

5. Планування управління рисками.

6. Життєвий цикл проекту.


Література


1. Сергей Архипенков. Лекции по управлению программными проектами.

Москва 2009. -- 128 C.

2. Хенрик Книберг, Маттиас Скарин. Scrum и Kanban: выжимаем максимум.С4Media. 2010. -- 78 C.


^ АНАЛІЗ ВИМОГ ДО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Межі проекту у рамках бачення продукту як частина процесу побудови вимог до програмного забезпечення.

2. Коректність і узгодженість (несуперечність) як властивість вимог до програмного забезпечення.

3. Табличні подання варіанту використання як метод специфікування вимог до програмного забезпечення.

4. Горизонтальний прототип як метод прототипування вимог до програмного забезпечення.

5. Вертикальний прототип як метод прототипування вимог до програмного забезпечення.


Література


1. Карл И. Вигерс. Разработка требований к программному обеспечению. — Русская редакция, 2004.

2. Кобёрн А. Современные методы описания функциональных требований к системам. — М.: Лори, 2002.


^ КОНСТРУЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. ДостоЇнства и недоліки життєвого класичного циклу розробки ПЗ.

2. Особливості метрик Фернандо Абреу.

3. Структура компілятора.

4. Особливості застосування технології OLE.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1. Ахо А., Сети Р., Ульман Д. Компиляторы: принципы, технологии, инструменты. – М.: «Вильямс», 2003. – 768 с.

2. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – СПб.: Питер, 2003. – 736 с.

3. Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения. Разработка сложных программных систем. . — СПб.: Питер, 2002. — 464 с.


^ АРХІТЕКТУРА ТА ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Моделі архітектур програмних систем при структурному і об'єктно-орієнтованому проектуванні. Графічні нотації опису продуктів проектування програмних систем. Приклади.

2. Планування розробки великих програмних систем. Приклад мережевого планування робіт над програмною системою.

3. Автоматичний синтез програм. Алгоритм структурного синтезу програм.

4. Тестування програм. Функціональні методи тестування програм. Приклад формальної побудови тестів.

5. Верифікація програм. Методика верифікації програм методом програмних функцій. Приклад верифікації програми.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Орлов С.А. Технологии разработки ПО: Учебник. - СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

 2. Вендров А.М. Проектирование ПО информационных систем: Учебник.- М.: Финансы и статистика, 2000. – 352 с.^ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ


1. Уніфікований мова моделювання UML. Етапи розвитку UML. Основні принципи об'єктно-орієнтованого проектування складних систем. Основні моделі, які будуються на мові UML для системи, що проектується.
2. Опис концептуальної моделі проектованої програмної системи у вигляді діаграми варіантів використання (Use Case Diagram) на мові UML. Приклад діаграми варіантів використання.

3. Діаграма класів (Class diagram). Позначення і семантика графічних позначень мови UML, які використовуються для зображення даної діаграми. Приклад діаграми.

4. Діаграма станів (State diagram). Позначення і семантика графічних позначень мови UML, які використовуються для зображення даної діаграми. Приклади діаграми.

5. Діаграма послідовності (Sequence diagram). Позначення і семантика графічних позначень мови UML, які використовуються для зображення даної діаграми.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Орлов С.А. Технологии разработки ПО: Учебник. - СПб.: Питер, 2002. – 464 с.

 2. Скотт К. UML. Основные концепции. – М.: Изд-во «Вильямс», 2002. – 144с.

Леоненков А.В. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с использованием UML и IBM Rational Rose: Учебное пособие.- М.: БИНОМ, 2006. – 320 с.

^ МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ


1. Лінійне програмування. Загальний вигляд. Геометрична інтерпретация. Особливі випадки. Метод рішення.

2. Оптiмiзацiйнi задачи транспортного типа по різних критеріях.

3. Класифiкацiя алгоритмiв та методiв рішення нелінійних оптiмiзацiйних задач.

4. Класичний підхід для рішення нелінійних оптiмiзацiйних задач.

5. Дискретні оптимізаційні задачи. Приклади. Геометрична інтерпретация. Класи завдань і методів. Обчислювальні аспекти методів рішення, пов'язані з теорією NP-повноти.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


1.Хэмди А., Таха, Вступ до дослiджень операцiй, Пер. с анг. -М.,2005,-912с.

2. Вагнер Г. Основи дослідження операцій. -М.: Сов. радио, 1972. Т1-3.


^ СИСТЕМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ


1. Типова структура експертної системи. Етапи розробки експертної системи та їх характеристика.

2. Стратегії отримання знань. Класифікація методів вилучення знань, їх коротка характеристика. Методи автоматизованого здобуття знань, їх характеристика.

3. Механізм логічного виведення в експертних системах, його функції. Базові стратегії логічного висновку. Основні структури даних і типові кроки в прямому і зворотному логічному висновку.

4. Представлення і використання нечітких знань. Формула Байєса. Способи уявлень ненадійних знань. Імовірнісні міркування. Види невизначеності.

5. Коефіцієнти впевненості - як одна з моделей опису нечітких знань. Метод MYCIN. Приклад виведення висновку при наявності продукційних правил з нечіткими знаннями.


Задачі – в відповідності до теоретичних запитань.


Література


 1. Гаврилова Т.А., Хорошевский В.Ф. Базы знаний интеллектуальных систем. Учебник. – М.: Питер, 2000. – 382 с.

 2. Рыбина Г.В. Основы построения интеллектуальных систем: учебное пособие. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 432 с.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні відомості
«бакалавр» з циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Науковий зміст і задачі шахтного будівництва і будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи