Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Скачати 106.71 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання
Дата23.06.2013
Розмір106.71 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність: 7.05050301, 8.05050301 Металорізальні верстати та системи.


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

ТЕОРІЯ РІЗАННЯ.


Основні поняття, терміни і визначення, що відносяться до обробки різанням. Предмет теорії обробки матеріалів. Основні поняття і визначення процесу різання Геометрія ріжучої частини інструмента. Геометрія зрізу при різанні. Інструментальні матеріали.

^ Фізичні основи процесу різання матеріалів. Пластична деформація, тертя і контактні явища при різанні. Сили, робота і питання динаміки різання. Теплові процеси при різанні. Зношування, стійкість і міцність ріжучих інструментів.Уворення геометрії обробленої поверхні і властивостей поверхневого шару оброблюваної деталі

^ Особливості процесів різання при різних видах обробки. Свердління і його особливості. Фрезерування і його особливості. Особливості різання при чистовій лезовій і абразивній обробці. Обробка різанням як система. Взаємозв'язок явищ при обробці різанням. Система різання. Регулювання параметрів функціонування системи різання шляхом впливу на поверхневі явища і підведення додаткових джерел енергії. Оптимізація функціонування системи різання.


^ ІНСТРУМЕНТАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ВИРОБНИЦТВ.


Загальні питання проектування різальних Інструментів. Класифікація різальних інструментів і окремих його елементів. Вимоги, які висуваються до інструментів.

Інструментальні матеріали. Основні вимогио, які висувають до інструментальних матеріалів. Швидкорізальні сталі, їх марки, особливі властивості та галузь використання. Тверді сплави, їх класифікація, властивості та галузь викори­стання. Минералокераміка та надтверді матеріали, їх властивості та галузь використання. Абразивні і алмазні інструменти, їх види, конструкція, спосо­би кріплення. Позначення кругів.

^ Основні принципи побудови конструкції різальних інструментів. Основні частини інструмента види кріплення робочих елементів, типові конструкції. Багатогранні пластини, типові конструкції їх кріплення. Схеми різання та методи формування поверхні. Геометричні параметри різальної частини інструмента, основні положення їх вибору.

Різці. Типи і призначення, загальні конструктивні елементи. Особливості конструкції відрізних та стругальних різців. Основні положення їх конструювання. Різці фасонні, їх типи, призначення, галузь застосування. Основні конструктивні і геометричні параметри, передні та задні кути, кут нахилу передньої поверхні, їх вибір залежно від умов обробки. Корекційний розрахунок профілю різця.

Протяжки. Типи і призначення, конструктивні елементи, схеми різання та форма різальних кромок, форма зуба та стружкової канавки. Особливості конструкції протяжок для обробки шліцьових, шпонкових пазів. Складні протяжки. Розрахунок протяжок.

Фрези. Класифікація, типи, призначення фрез. Основні положення визначення конструкцій і конструктивних елементів різних типів фрез. Фрези цільні, робоча, хвостова, посадочна частини, форми профілів зубів. Фрези збірні. Особливості кріплення різальних елементів. Фрези фасонні, їх призначення. Форма задньої поверхні, затиловані фрези, параметри та конструктивні елементи затилованих зубів.

Інструменти для обробки отворів. Свердла, класифікація, типи, призначення, області застосування. Свердла твердосплавні, оснащені змінними багатогранними пластинами, кільцеві. Особливості конструкції. Свердла для глибокого свердління. Зенкери. Конструктивні особливості, геометричні параметри, збірні конструкції, зенкери твердосплавні. Розвертки, їх типи, конструктивні особливості, області застосування. Різальна та калібруюча частини, їх параметри. Розвертки регульовані, цільні, збірні, твердосплавні. Комбіновані інструменти для обробки отворів: однотипні та багатотипні, цільні та збірні.

Інструменти для утворення різі. Загальні положення проектування і принципи роботи різьбоутворюючих інструментів, види різьбоутворюючих інструментів, призначення їх, області використання. Різьбові різці і гребінки, типи, схеми різання, геометрія різьбових різців залежно від параметрів різі. Мітчики, їх види та призначення. Конструктивні елементи мітчиків, їх призначення та розрахунок розмірів, комплекти мітчиків. Плашки, їх види і призначення, конструктивні елементи плашок, їх призначення та розрахунок розмірів. Різьбові фрези, їх типи. Фрези дискові та гребінчасті, їх призначення, особливості конструкції. Різьбонарізні головки, призначення, типи, область застосування. Конструкції головок та гребінок, їх встановлення в головці. Різьбонакатні інструменти, призначення, область використання, тип інструментів і способи накатування різі.

Інструменти для обробки зубів циліндричних коліс. Загальні питання проектування зуборізних інструментів. Класифікація, призначення, область використання. Вихідна інструментальна рейка. Зуборізні інструменти, які працюють з профілюванням методом копіювання. Дискові фрези, пальцеві фрези, зубодовбальні головки, протяжка для зубчатих коліс зовнішнього та внутрішнього зачеплення, шліфувальні круги. Інструменти, які працюють з профілюванням за методом огинання. Види і принципи роботи. Обкатні інструменти, особливості кінематики та роботи, види обкаточних зуборізних інструментів та їх використання. Зубостругальні гребінки, їх типи, конструкції, геометричні параметри. Черв'якові зуборізні фрези. Принцип роботи, утворення обробленої поверхні. Конструкції фрез та визначення конструктивних параметрів. Збірні конструкції фрез. Зуборізні довбачі, принцип роботи, їх типи. Конструкція, зміна висотної корекції по довжині зубів довбача для утворення задніх кутів. Типи, призначення, область застосування шеверів. Схеми обробки. Конструкції дискових та черв'якових шеверів.

Інструменти для утворення зубів конічних коліс. Види інструментів для обробки коліс з прямими та криволінійними зубами, призначення, області застосування. Інструменти для нарізання прямозубих коліс. Зубостругальні різці, їх конструкція. Фрези та зубофрезерні головки, кругові протяжки, їх конструкція. Інструменти для нарізання конічних коліс з круговими зубами. Методи обробки, конструкція зуборізних головок, вибір та розрахунок основних параметрів зуборізних головок. Умови раціональної експлуатації ріжучих інструментів. Поновлення працездатності інструмента, який затупився: заточка та доведення. Ремонт і випробування різального інструмента, конструкції відремонтованих інструментів.


^ МЕТАЛОРІЗАЛЬНІ ВЕРСТАТИ


Верстат і його технологічні показники. Верстат як основний компонент технологічної системи. Компоненти технологічної системи. Структурна схема верстата і верстатного модуля. Показники технічного рівня верстата. Оцінка технічного рівня верстат (ГОСТ 2.116-84 та ГОСТ 15.001 -88).

^ Класифікація верстатів та їх основні характеристики. Класифікація верстатів по технологічному призначенню – однопозиційні (одно інструментальні, багато-інструментальні), багатопозиційні, уні­версальні, точні, автоматизовані, важкі. Класифікація ЄНІМВ по групам і ти­пам. Розмірні ряди та типаж верстатів. Позначення верстатів. Індексація верстатів с ЧПУ. Технічні характеристики вітчизняних верстатів.

^ Типові деталі і механізми металорізальних верстатів. Напрямна верстата. Муфти. Реверсивні механізми. Гальмові пристрої. Блокувальні пристрої.

Електрообладнання і гідро обладнання металорізальних верстатів (МВ). Асинхронні електродвигуни. Електродвигуни постійного струму.

^ Кінематична структура МВ. Кінематика МВ. Способи утворення ліній та поверхонь на МВ. Класифі­кація рухів у верстатах (формотворчі, ділильні, допоміжні, керуючі). Парамет­ри настроювання рухів. Кінематична група і її склад (виконавчий орган, джерело руху, кінема­тичні зв'язки). Зовнішні і внутрішні кінематичні зв'язки. Кінематичні зв'язки при складних виконавчих рухах. Кінематичної структури верстата. Класи (індекси) кінематичної струк­тури верстатів. Умовні позначення варіантів кінематичних структур.

^ Способи з'єднання та рекомендації по складанню структури, кінематичних груп МВ. Способи з'єднання кінематичних груп. Приклади з'єднання кінематичних груп. Структурний аналіз і синтез кінематики МВ.

^ Токарні верстати. Визначення, технологічні можливості та функціональна структура то­карних верстатів. Різноманітність токарних верстатів, основні розміри та основні ком­понувальні схеми. Токарно-револьверні верстати (пруткові і патронні). Типи револьве­рних головок. Рухи в револьверних верстатах. Обробляння конічних і фасонних поверхонь на токарних верстатах. Налагоджування верстатів.

^ Свердлильні та розточувальні верстати. Призначення, технологічні можливості та функціональна структура. Різноманітність свердлильних та розточувальних верстатів. Основні розміри та основні компонувальні схеми, рухи у верстатах і особливості компонування. Вплив технологічних факторів на компонування та конструкцію основних вузлів верстатів. Вертикально-свердлильні верстати. Радіально-свердлильні верстати. Горизонтально-розточувальні верстати. Налагоджування верстатів.

^ Шліфувальні верстати. Призначення та область застосування шліфувальних верстатів. Техно­логічні можливості та функціональна структура. Різноманітності шліфувальних верстатів, основні розміри та компону­вальні схеми. Кінематична структура верстатів для обробки циліндричних зубчастих коліс. Методи нарізування евольвентних коліс. Рухи у верстатах для обробки циліндричних зубчастих коліс при зворотно-поступальному русі довбача. Кінематична структура верстатів для обробки циліндричних зубчас­тих коліс круглим зуборізним довбачем (рух формотворення, настройка рухів). Верстати для нарізання зубчастих рейок. Зуборізні верстати працюючі по методу копіювання.

^ Кінематична структура верстатів для обробки циліндричних зубчастих коліс модульною черв'ячною фрезою. Налагодження верстата на нарізування циліндричних евольвентних прямозубих коліс модульною черв'ячною фрезою. Налагодження верстата на нарізування циліндричних евольвентних коліс із косим (гвинтовим) зубом черв'ячною модульною фрезою. Налагодження верстата для нарізування черв'ячних коліс. Діагональне фрезерування.

^ Кінематична структура верстатів для обробки конічних зуб­частих коліс. Верстати для обробки конічних коліс з прямим зубом. Нарізання прямих зубців коліс дисковими фрезами. Верстати для нарізання конічних коліс з круговим зубом. Обробка зубчастих конічних коліс з прямим зубом протяганням.

^ Фрезерні верстати. Призначення, технологічні можливості та функціональна структура. Різноманітності фрезерних верстатів, основні розміри та компону­вальні схеми. Горизонтально-фрезерні верстати. Вертикально-фрезерні верстати. Подовжні-фрезерні верстати. Універсальні ділильні голівки. Методи ділення (безпосереднє, просте, комбіноване, диференціальне). Налагодження фрезерного верстата і ділильної голівки на обробку гвинтових канавок. Безлімбові ділильні голівки. Налагоджування та експлуатаційні характеристики верстатів.

^ Стругальні та протяжні верстати. Призначення, технологічні можливості та функціональна структура. Різноманітності стругальних та протяжних верстатів, основні розміри та компонувальні схеми. Типи приводів головного руху та подач. Вплив технологічних факторів на компонування та пристрій основних вузлів верстата. Налагоджування верстатів.

^ Обґрунтування і визначення основних технічних характерис­тик МВ. Обґрунтування і визначення основних технічних характеристик МВ. Вихідні дані (потужність, діапазон регулювання і таке інше). Методи визначення діапазону регулювання. Коробки швидкостей окремих типів МВ. Коробки подач. Механізми з безступінчастим регулюванням швидкостей. Гідності і недоліки безступінчастих передач.

^ Приводи металорізальних верстатів. Вимоги до приводу. Класифікація приводів. Вибір типу приводу. Приводи в ланцюзі головного руху. Вибір оптимального варіанту кінематики верстату. Вибір типу останньої передачі. Графоаналітичний спосіб розрахунку коробок швидкостей. Порядок по­будови структурних сіток та графіків чисел обертів. Складені структури приводу. Розробка кінематичної схеми ланцюга подач. Вибір двигуна в приводі верстатів (асинхронні електродвигуни, багато-швидкісні асинхронні електро­двигуни, двигуни постійного струму, крокові двигуни, гідравлічні крокові дви­гуни, гідроциліндри).

^ Особливості розрахунку (силового) коробок швидкостей та подач. Потужність приводу. Корисна потужність. Потужність холостих ходів. Потужність на додаткові втрати. Типові схеми структури приводу. Вибір двигуна в приводі верстатів (асинхронні електродвигуни, богатошвидкісні асинхронні електродвигуни, двигуни постійного струму, крокові дви­гуни, гідравлічні крокові двигуни, гідроциліндри). Розрахунок зубчастих коліс та валів за методикою ЕНДІМВ.

^ Електричні приводи.

Тягові пристрої. Призначення і види тягових пристроїв. Передача гвинт-гайка ковзання. Передача гвинт-гайка кочення. Передача черв'як – рейка. Зубчасте колесо – рейка. Силовий розрахунок кулачкових передач. Розрахунок кривошипно - шатунних передач.

^ Динамічний розрахунок приводу подачі. Вплив особливостей конструкції токарного верстата на динамічні явища при точінні.


ЛІТЕРАТУРА

1. Матюха П.Г. Теорія різання. Навчальний посібник. – Донецьк: ДонНТУ, 2005. – 258 с.

2. Бобров В.Ф. Основы теории резания металлов. - М.: Машиностроение, 1976. - 344 с.

3. Вульф A.M. Резание металлов. - М.: Машиностроение, 1973, - 496 с.

4. Резников А.Н., Резников Л.А. Тепловые процессы в технологических системах. - М.: Машиностроение, 1990. - 286 с.

5. Филоненко С.Н. Резание металлов. - Киев: Техника, 1976. -230 с.

6. Технологические свойства новых СОЖ для обработки резанием / Под ред. М.И. Клушина. - М.: Машиностроение, 1979. - 192 с.

7. Подураев И.Н. Резание труднообрабатываемых материалов: Уч. пособие для вузов. - М.: Высш. шк., 1974. - 687 с.

8. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т.-3-е изд., пе-рераб.-Т.2 / Под ред. АЛ. Малова. - М.: Машиностроение, 1972. -668 с.

9. Справочник технолога-машиностроителя: В 2 т. - 4-е изд. перераб. и доп. - Т.2 / Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерякова. М.: Машиностроение, 1985. - 496 с.

10. ГрановскийГ.И.,Грановский В.Г. Резание металлов: Учебник для машиностр. и приборостроит. спец вузов. – М: Высш. шк., 1985. –304 с.

11. Металлорежущие инструменты/ Г.И. сахаров, О.Б. Арбузов. - М.: Машиностроение, 1989.- 328с.

12. Родин П.Р. Основы проектирования режущих инструментов. - К.:
Вища шк. 1990. - 424 с.

13. Справочник инструментальщика / И.А. Ординарцев. В. Г. Филиппов,

А.Н. Шевченко и др. - Л.: Машиностроение, 1987. -846с.

14. Металорізальні інструменти в машинобудуванні ч.І, навч. посібник /

М.Л. Кукляк. – К.: УСДО, 1993 – 392с.

15. Металорізальні інструменти, ч ІІ навчальний посібник / П.Р. Родін – К.: УСДО, 1993 – 180с.

16. Різальний інструмент у приладах і задачах: Навчальний посібник для вузів / П.Р.Родін та ін. К. :Вища шк. 1994. - 294 с.

17. Металлорежущие станки й автомати: Учебник для машиностроительных втузов. /Под ред. А.С. Проникова. -М.: Машиностроение, 1981. -479 с.

18. Металлорежущие станки: Учебник для машиностроительньїх втузов. / Под. Ред. В.З. Пуша. -М,: Машиностроение; 1985. -465 с.

19. Проектирование металлорежущих станков и станочных систем: Справочник-учебник в 3-х томах / Под ред. А.С. Проникова. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.З. Баумана; Машиностроение, 1995-2000.

20. Металлорежущие станки. Учеб. Пособие для втузов. / Н.С. Ковалев, Л.В. Красниченко, Н.С. Никулин и др. -М.: Машиностроение; 1980.-500 с.

21. Металлорежущие системы машиностроительных производств:Учебное пособие для студ.тех.вузов. /Под. Ред. О.В. Тартьшкова, Г.Г. Земкова.-М.: Высшая школа, 1988.-464 с.

22. Федотенок А.А. Кинематическая структура металлорежущих стан­ков.- М.: Машиностроение, 1970.- 403 с.

23. Металлорежущие станки. Курсовое и дипломное Проектирование/ М.Л. Орликов, И.Г. Федоренко. - К.: Вища шк., 1987. -152с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
Спеціальність: 05010105, 05010105 Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05050301, 05050301 Металорізальні верстати та системи. Донецьк, Доннту, 2013р. Теорія різання iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ
«Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи