Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Скачати 81.34 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Дата23.06.2013
Розмір81.34 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»


Спеціальність 7.05080202, 8.05080202 Електронні системи


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

Вступ


Програма вступного іспиту розроблена на засадах професійно-орієнтованих дисциплін та вибіркових професійно-орієнтованих дисциплін спеціальності «Електронні системи» за освітньо-професійною програмою
підготовки бакалаврів напрямку «Електронні пристрої та системи» розроблено робочою групою Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут», Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Національного технічного університету «Львівська політехніка» та Запорізької державної інженерної академії.

Програма вступного іспиту із спеціальності є основним документом на кафедрі «Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації
студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра
напрямку «Електронні пристрої та системи» і що бажають продовжити навчання для здобуття кваліфікації «спеціаліст» або «магістр» за спеціальністю 05080202 «Електронні системи». Узагальнений об'єкт діяльності бакалавра за професійним напрямком 6.050802 «Електронні пристрої та системи» – розробка, проектування (конструювання), виробництво, дослідження, модернізація, технічне обслуговування та експлуатація електронних приладів, пристроїв та систем.

Атестація вступника проводиться у формі іспиту, який в комплексі перевіряє знання та вміння бакалавра з фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін, а також враховує вимоги до його освітнього рівня. Метод проведення іспиту - письмовий.

До складу професійно-орієнтованих дисциплін, з яких проводиться
вступний іспит, віднесено: «Метрологія», «Твердотіла електроніка», «Аналогова схемотехніка», «Цифрова схемотехніка», «Мікроелектроніка та мікросхемотехніка», «Енергетична електроніка», «Автономні перетворювачі», «Електронні системи» та «Методи перетворення та відновлення сигналів»

Метою контролю є виявлення рівня знань за спеціальними дисциплінами. Рівень знань визначається по здібності студентів вирішувати теоретичні та практичні питання, які пов’язані з проектуванням та експлуатацією електронних пристроїв та систем.

Атестація вступників проводиться в терміни визначені приймальною комісією ДВНЗ «ДонНТУ».

^ Розділ 1. «Метрологія»


1. Похибки вимірювань. Поняття похибки вимірювань. Класифікація
похибок за способом виразу та характеру прояви. Систематичні похибки вимірювань. Причини появлення, класифікація. Урахування та виключення
систематичних похибок вимірювань. Випадкові похибки вимірювань. Нормальне розподілення результатів спостережень та випадкових похибок вимірювань. Параметри нормального розподілення, їх оцінка. Точкові оцінки істинного значення ФВ и СКВ на основі обмеженого ряду спостережень. СКВ результату вимірювання та СКВ результатів спостережень. Оцінка результатів
вимірювань за допомогою довірчих інтервалів [1-3].

2. Метрологічні характеристики засобів вимірювань (МХ ЗВ). Поняття МХ ЗВ. МХ, що нормуються, ЗВ. Нормування похибок ЗВ. Класи точності ЗВ та їх позначення [1-3].

3. Обробка результатів вимірювань. Виявлення та виключення грубих похибок вимірювань. Обробка результатів прямих багатократних вимірювань. Оцінювання результатів нерівноточних вимірювань. Обробка результатів
непрямих вимірювань [1-3].


^ Розділ 2. «Тведродіта електроніка» та «Аналогова схемотехніка»


1. Загальні відомості про електронні пристрої. Завдання проектування. Базові елементи. Пасивні та активні мікроелектронні компоненти.
RC-підсилювачі напруги на біполярних та польових транзисторах. Вплив
температури на характеристики і параметри транзисторних підсилювачів.
Нелінійні спотворення. Зворотні зв’язки в підсилювачах [4-6].

2. Підсилювачі постійного струму. Підсилювачі на несівній частоті.
Лінійні та нелінійні функціональні перетворювачі на базі операційних підсилювачів постійного струму. Інвертуючий та неінвертуючий підсилювачі та
суматори на базі ОППС. Інтегратори і диференціатори та їх основні характеристики і параметри. Схема встановлення нуля та частотної корекції операційних підсилювачів [4-6].

3. Вибіркові підсилювачі. Характеристик послідовного та паралельного коливального LC-контурів. Двоконтурний підсилювач. Принципові схеми LC-вибіркових підсилювачів. Загальні положення теорії вибіркових RC-систем. Подвійний Т-подібний міст, основні характеристики і параметри. Принципові схеми вибіркових RC-підсилювачів [4-6].

4. Генератори періодичних коливань LC-типу. Методи аналізу умов
збудження. LC-генератор на польовому транзисторі. Енергетичний розрахунок сталого режиму роботи генератору. Принципові схеми LC-генераторів на
біполярних та польових транзисторів. RC-генератори. Загальні положення теорії підсилювачів RC- генераторів. RC-генератори з колом фазового зсуву на 180. RC-генератори з нульовим колом фазового зсуву. RC-генератори підвищеної стабільності. Генератор з мостом Віна. [4-6].


^ Розділ 3. «Цифрова схемотехніка» та «Мікроелектроніка та мікросхемотехніка»


1. RC-кола при імпульсному впливі. Формувачі прямокутних імпульсів. Релаксаційні генератори. Генератори напруги, що лінійно змінюється. Блокінг-генератори. Блокінг-генератор, що чекає. Синхронізація блокінг-генераторів. [7-8].

2. Пристрої кодування. АЦП. ЦАП. АЦП на паралельних компараторах. АЦП порозрядного кодування. Структура, основні характеристики і параметри ЦАП. Зважена схема, яка управляється напругою. Комірка типу R-2R. Пристрій вибірки-збереження [7-8].

3. Характеристики та параметри цифрових інтегральних мікросхем.
Основи алгебри логіки. Тригера. Паралельні регістри на тригерах. Послідовні, кільцеві та реверсивні регістри тригерах. Лічильники. Синтез лічильників, залежність типу мікрооперації від виду міжрозрядного зв’язку [7-9].

4. Типові функціональні вузли комбінаційних логічних пристроїв. Мультиплексори, демультиплексори, шифратори, дешифратори. Цифрові компаратори. Лічильники з недвійковим кодуванням: лічильник у коді Грея, лічильник у коді «1 із N», лічильник Джонсона, поліноміальні лічильники. Схеми генераторів псевдовипадкової послідовності Арифметико-логічні пристрої. Суматори, алгоритм двійкового складання [7-9].

5. Пам'ять мікропроцесорних систем. Оперативний запам’ятовуючий пристрій з довільним доступом. Статичні та динамічні запам’ятовуючі
пристрої. Побудова плат пам’яті. Запам’ятовуючі пристрої, що програмуються.
Логічні матриці, що програмуються [7-9].

^ Розділ 4. «Енергетична електроніка» та «Автономні перетворювачі»


1. Джерела живлення безперервного типу. Випрямлячі змінного струму. Згладжуючі фільтри випрямлячів. Стабілізатори напруги та струму. безперервного типу. Інтегральні стабілізатори напруги. Стабілізатори струму [10-12].

2. Джерела вторинного електроживлення з високочастотним перетворенням електроенергії. Перетворювачі постійної напруги. Імпульсні стабілізатори напруги. Транзисторні інвертори [10-12].

3. Джерела вторинного електроживлення з безтрансформаторним входом. Структурні схеми ДВЕЖ з безтрансформаторним входом. Способи обмеження зарядного струму конденсатора мережевого випрямляча. Запуск та живлення схеми управління. Придушення електромагнітних перешкод в джерелах вторинного живлення з безтрансформаторним входом [10-12].


^ Розділ 5. «Методи перетворення та відновлення сигналів» та
«Електронні системи»1. Моделі детермінованих сигналів. Спектральні характеристики
періодичних сигналів. Ряд Фур’є. Розподіл потужності у спектрі періодичного сигналу. Частотні характеристики неперіодичних сигналів. Пара перетворення Фур’є. Спектральна щільність сигналу. Кореляційні функції сигналів. Взаємна та автокореляційна функції сигналу. Зв'язок між автокореляційною функцією та спектром сигналу [13-15].

2. Модуляція сигналів. Радіосигнали. Загальні визначення. Амплітудно-модульовані сигнали. Сигнали з кутовою модуляцією. Частотна та фазова
модуляція. Амплітудно-частотна модуляція [13-15].

3. Дискретна обробка сигналів. Дискретизація аналогових сигналів. Структурна схема цифрової обробки сигналів. Дискретизація аналогових сигналів. Ряд Котельникова. Спектр дискретизованого сигналу [13-15].

4. Цифрова фільтрація. Цифрова передавальна функція. Основні структури цифрових фільтрів. Цифрові фільтри типу КІХ. Рівняння КІХ фільтрів. Фільтри типу КІХ 1-порядку нижніх та верхніх частот [13-15].

5. Основи теорії інформації та кодування. Інформація, повідомлення, сигнал. Поняття кодування. Перешкодостійкість. Кодування повідомлень. Код. загальні поняття. Дискретизація і квантування. Імпульсно-кодова модуляція. Коректируючі коди [14-16].

6. Інформаційні характеристики сигналів та повідомлень. Інформаційні характеристики джерел повідомлень: ентропія дискретних та аналогових об’єктів та засоби її знаходження. Принцип максимума ентропії. Вимірювання інформації. Кількість інформації у дискретних та аналогових повідомленнях. Кількість інформації при наявності завад. Інформативність джерел повідомлень, швидкість отримання повідомлень. [14-16]


Перелік рекомендованої літератури


1. Тартаковский Д.Ф. Метрология, стандартизация и технические средства измерения: [учеб. для вузов] /Д.Ф. Тартаковский, А.С. Ястребов. – М.: Высш. шк., 2001. – 205 с.

2. Сергеев А.Г. Метрология: [учебник] /А.Г. Сергеев. – М.: Логос, 2005. – 272 с.

3. Володарський Є.Т. Метрологічне забезпечення вимірювань і контролю: [навчальний посібник] /Є.Т. Володарський, В.В. Кухарчук, В.О. Поджаренко, Г.Б. Сердюк. – Вінниця: Велес, 2001. – 219 с.

4. Бойко, В.І. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої: [підручник] / В.І. Бойко, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі [та ін.]. – 3-е вид., доповн. і переробл. – К.: Освіта України, 2010. – 480 с.

5. Зорі, А.А. Аналогова схемотехніка та імпульсні пристрої:
[Електронний ресурс]: електронний підручник /А.А. Зорі, В.П. Тарасюк, О.М. Стародубцева, О.В. Вовна; ДонНТУ. – Донецьк, 2008. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Режим доступу: http://fkita.donntu.edu.ua/et/book/obobshen/index.html. – Загл. з екрану.

6. Гусев, В.Г. Электроника и микропроцессорная техника: [учеб. для вузов] / В.Г. Гусев, Ю.М. Гусев. – 4–е изд., доп. – М.: Высш. шк., 2006. – 799 с.

7. Бойко В.І. Цифрова електроніка електронних систем: [підручник] / В.І. Бойко, В.Я. Жуйков, А.А. Зорі, В.В. Багрій, А.В. Богдан, В.М. Співак, Т.О. Терещенко. – К.: Вища школа, 2010. – 426 с.

8. Опадчий Ю.Ф. Аналоговая и цифровая электроника (Полный курс): [учебник для вузов] / Ю.Ф. Опадчий. О.П. Глудкин, А.И. Гуров; Под. ред. О.П. Глудкина. М.: Горячая Линия – Телеком, 2000. – 768 с.

9. Урюмов Е.П. Цифровая схемотехника / Е.П. Урюмов. – СПб.: БХВ – Санкт-Перербург, 2000. – 528 с.

10. Енергетична електроніка: [навчальний посібник] / В.Ф. Сенько, О.В. Вовна, А.А. Зорі. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. – 228 с.

11. Найвельт Г.С. Источники электропитания радиоэлектронной аппаратуры: [справочник] / Г.С. Найвельт, К.Б. Мазель, Ч.И. Хусаинов [и др.]; под ред. Г.С. Найвельта. – М.: Радио и связь, 1985. – 576 с.

12. Руденко В.С. Основы преобразовательной техники / В.С. Руденко, В.И. Сенько, И.М. Чиженко. М.: Высшая школа, 1980. – 340 с.

13. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: [учебник для вузов] / С.И. Баскаков. – М.: Высшая школа, 1988. – 448 с.

14. Френкс Л. Теория сигналов / Л. Френкс; пер. с англ. под ред. Д.Е. Вакмана. – М.: Сов. радио, 1974. – 344 с.

15. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение / Б. Скляр; пер. с англ. под ред. А.В. Назаренко. – [2 изд. испр.]. – М.: Вильямс, 2003. – 1104 с.

16. Кузьмин И.В. Основы теории информации и кодирования / И.В. Кузьмин, В.А. Кедрус. – К.: Вища школа, 1986. – 280 с.


Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ
«Електронна техніка», який визначає зміст та порядок атестації студентів, що закінчили повний курс підготовки за програмою бакалавра...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
Програма фахового вступного випробування є основою для підготовки та складання іспиту для навчання за освітньо-професійними програмами...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05100304, 05100304 Прилади І системи екологічного моніторингу Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
«Пристрої і системи екологічного моніторингу» за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів напрямку «Приладобудування»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2013р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05010302, 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2013р. Основні положення
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05040301, 05040301 Прикладне матеріалознавство Донецьк, Доннту, 2013р. Вміст програми
Типи зв’язку в кристалах. Металеві кристали. Тверді розчини, їх типи. Впорядковані тверді розчини. Понадструктури. Структура проміжних...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 18010010, 18010010 Якість, стандартизація та сертифікація Донецьк, Доннту, 2013р. 1 Загальні положення
Мета вступного іспиту з'ясування рівня знань та вмінь, необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність 05080202, 05080202 Електронні системи Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05030102, 05030102 Шахтне І підземне будівництво Донецьк, Доннту, 2013р. Вступ
Науковий зміст і задачі шахтного будівництва і будівництва транспортних, гідротехнічних та інших підземних споруд. Керівничі документи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи