Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Скачати 93.08 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Дата23.06.2013
Розмір93.08 Kb.
ТипКомплексна програма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Спеціальність: 8.18010013 Управління проектами


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

ВСТУП


Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010013 «Управління проектами» розроблена для абітурієнтів, що мають диплом «бакалавра» («спеціаліста»).

До програми включено питання з наступних навчальних дисциплін:

1. Економіка підприємства.

2. Основи менеджменту.

Білет складається з 8 тестів і однієї задачі. За кожну правильну відповідь з тесту абітурієнт отримує 1,5 бали, за вірну вирішену задачу – 6 балів.

Критерії оцінювання наступні: 9-12 балів – оцінка «задовільно»

13-15 балів – оцінка «добре»

16-18 балів – оцінка «відмінно»


^ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА РОЗДІЛАМИ


1. Дисципліна «Економіка підприємства »

1.1. Предмет і задачі курсу

Значення терміну «економіка». Економіка як наука, її місце в системі економічних дисциплін. Макро- і мікроекономіка. Предмет, об'єкт, засоби і мета вивчення курсу. Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами. Економічна теорія і економічна політика. Характеристика сучасної економічної системи України [3].

^ 1.2. Підприємство як суб'єкт господарювання

Народне господарство країни, його загальна характеристика, склад галузей матеріального виробництва.

Комплекси галузей промисловості. Характеристика і галузі металургійного, хімічного, машинобудівного і паливно-енергетичного комплексів, їх роль у розвитку народного господарства, науки, рішення соціальних задач країни в умовах переходу до ринкової економіки. Галузевий склад гірничої промисловості. Вугільна промисловість: роль у паливному балансі країни.

Підприємство - основна ланка народного господарства, його характерні риси.

Місце підприємства в структурі галузі. Комплект економічних показників, що характеризують виробниче підприємство як елемент економічної системи. Організаційно-правові форми підприємств. Малі підприємства [1, 2].

^ 1.3. Організація діяльності та управління підприємством

Поняття "організації виробництва", її зв'язок з "управлінням", "плануванням". Зміст організації виробництва. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства, права та обов'язки. Форми суспільної організації виробництва (концентрація, спеціалізація, кооперація) та оцінка її рівня на прикладі різних виробничих одиниць[1].

^ 1.4. Основні фонди і капітальне будівництво

Склад виробничих ресурсів. Сутність і значення різних видів власності на засоби виробництва і природні ресурси в діяльності підприємства.

Поняття про основні фонди, виробничі і невиробничі, нематеріальні активи. Класифікація і структури основних виробничих фондів в різних галузях промисловості. Оцінки основних фондів: порядок визначення і призначення. Середньорічна вартість основних фондів. Зношування основних фондів – моральне і фізичне. Поняття амортизації, методи і порядок розрахунку амортизаційних відрахувань. Норми амортизації. Прискорена амортизація основних фондів. Показники та напрями підвищення ефективності основних фондів [1, 2].

^ 1.5. Оборотні кошти підприємства

Поняття про оборотні кошти, оборотні фонди і фонди обігу. Класифікація і структура оборотних коштів. Власні і позичкові оборотні кошти. Нормовані оборотні кошти. Кругообіг оборотних коштів. Показники оборотності і шляхи поліпшення використання оборотних коштів. Поняття "матеріаломісткість продукції і засоби її зниження.

Система матеріально-технічного постачання і його організація на підприємстві. Оптова торгівля засобами виробництва. Організація товарних бірж [3].

^ 1.6. Трудові ресурси підприємства

Склад і структура кадрів промисловості. Зміни в складі і структурі кадрів в зв'язку з технічним прогресом. Рішення проблеми зайнятості кадрів різноманітних галузей в умовах ринкових відносин. Організація ринку праці.

Поняття про продуктивність праці. Зростання продуктивності праці – найважливіший напрям підвищення ефективності виробництва. Засоби виміру і показники продуктивності праці. Заробітна плата: сутність, функції, принципи раціональної організації. Системи регулювання заробітної плати на Україні. Форми і системи оплати праці робітників і інших категорій працівників [1, 3].

1.7. Витрати виробництва

Поняття витрат виробництва (собівартості продукції). Відзнака собівартості продукту від його вартості. Види собівартості. Класифікація витрат на виробництво продукції (групування витрат за економічними елементами і за калькуляційними статтями витрат, ділення витрат на постійні і змінні (прямі і непрямі і т. п.) і їхнє значення в плануванні і врахуванні собівартості продукції. Кошторис витрат на виробництво продукції. Калькуляція собівартості одиниці виробу. Структури собівартості продукції в різних галузях промисловості. Поняття граничних витрат. Залежність валових сумарних витрат і питомої собівартості виробу (середніх сумарних витрат) від масштабів виробництва на короткострокових і довготермінових тимчасових інтервалах. Значення і шляхи зниження собівартості продукції в різних галузях промисловості [3, 4].

^ 1.8. Ціноутворення на підприємстві

Сутність і функції ціни у ринкових умовах. Система цін на Україні (оптові, відпускні, роздрібні ціни, регульовані, вільні, договірні): призначення і порядок визначення. Сутність і розрахунок податку на додану вартість і акцизного збору. Ринковий механізм ціноутворення. Криві попиту на різноманітні види продукції промисловості. Цінова еластичність попиту і пропозиції. Рівноважна ціна. Ринкова ціна. Типи ринків (чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія і чиста монополія), їх врахування в політиці ціноутворення. Порядок встановлення ціни на товар на окремому підприємстві. Засоби ціноутворення: середні витрати плюс прибуток, забезпечення цільового прибутку, на рівні поточних цін, на основі попиту [3, 5].

^ 1.9. Прибуток і рентабельність

Сутність фінансів. Задачі і зміст фінансової діяльності підприємства. Джерела утворення грошових засобів на підприємстві. Прибуток бухгалтерський і економічний. Альтернативні витрати. Види бухгалтерського прибутку та порядок його розрахунку. Поняття граничного доходу. Чистий прибуток. Максимізація прибутку на ринках чистої (досконалої) і монополістичної конкуренції.

Поняття і показники рентабельності виробництва і виробу. Порядок розподілу прибутку підприємства. Закон України «Податковий кодекс» України. Взаємовідносини підприємства з Державним і місцевим бюджетами [1,4,6].

^ 1.10. Засоби оцінки економічної ефективності інвестицій

Поняття і види інвестицій. Поняття соціальної і економічної ефективності технічних, організаційних і управлінських рішень. Абсолютна економічна ефективність капітальних вкладень: поняття, засоби, показники і критерії оцінки. Засоби врахування чинника часу в інвестиційних розрахунках (чистої поточної вартості, ануїтету, внутрішньої норми рентабельності): їх сутність і області використання.. Рентабельність капіталовкладень. Норма прибутку і термін окупності – показники економічної ефективності при спрощених засобах розрахунку. Засоби оцінки порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень [1].

^ 1.11. Оцінка ефективності функціонування підприємства

Поняття економічної ефективності виробництва Показники використання окремих видів ресурсів підприємства: фондовіддача, фондомісткість. Коефіцієнт обігу оборотних засобів, продуктивність праці. Розрахунок даних показників і їх аналіз. Показники прибутку – вимірники загального економічного результату виробництва, первинні індикатори його вигідності. Чистий прибуток – показник реальних можливостей підприємства до самофінансування. Економічна ефективність виробництва в системі показників рентабельності (виробничих фондів, власного капіталу, обороту продукції). Порядок визначення даних показників, їх оцінка і області використання. Платоспроможність і фінансова стійкість поряд з показниками економічної ефективності – найважливіші характеристики надійності функціонування підприємства.

Розрахунок коефіцієнтів ліквідності, автономії, імовірності банкрутства і критерії оцінки за даними «показниками». Поняття банкрутства [1].


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. Ф.И.Евдокимова, проф. Т.Б.Надтоки. - Изд.2-е, перераб. и доп. - Донецк: "Друк-Инфо", 2005. - 434 с.

2. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України вiд 28.03.2003. - 2003 р., № 11, стор. 303, стаття 462.

3. Економіка підприємства: Підручник за заг. ред. С.Ф. Покропивного.- Видання 2-ге К.: КНЕУ, 2003.- 528с.

4. Галиев Ж.К. Экономика предприятия. Общий курс с примерами из горной промышленности. - М.: Изд. МГГУ, 2001.- 303с.

5. Економіка підприємства. Петрович Й.М., Кіт А.Ф. та ін./ За заг. Редакцією Й.М.Петровича. – Львів: «Магнолія плюс», видавець В.М.Піча. – 2004. – 680 с.

6. Податковий кодекс України (сигнальний документ). – Х.: Одіссей, 2010. – 536 с.

2. Дисципліна «Основи менеджменту»


^ 2.1. Вступ до курсу

Предмет вивчення – управлінська діяльність підприємства, умови забезпечення її ефективності. Значення менеджменту в соціально-економічному розвитку України. Мета та основні завдання курсу. Сутність понять: економіка, менеджмент, організація, планування, управління виробництвом, маркетинг [1, 2, 3].

^ 2.2. Загальні положення менеджменту підприємства

Процес ний, системний і ситуаційний підходи – характерні напрямки сучасної науки управління виробництвом. Принципи управління. Загальні і спеціальні функції управління. Програмно-цільове управління. Організаційні структури управління: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, адаптивна, віртуальна. Особливості організаційних структур великих компаній.

Планування діяльності підприємства: техніко-економічне, оперативне, стратегічне. Бізнес-план.

Теорії мотивації до праці. Ієрархія потреб за Маслоу: фізіологічні, потреби в безпеці, соціальні потреби, потреби в повазі, в самовираженні.

Адміністративно-організаційні методи управління. Правила делегування повноважень. Суттєвість економічних методів і різноманітності форм їхньої реалізації: оплата праці, порядок розподілу прибутку тощо. Суттєвість і значення соціально-психологічних методів управління. Стилі керівництва. Вимоги до керівника. Значення і види контролю на підприємстві: оперативний, технічний, статистичний, бухгалтерський [1, 2, 9].

^ 2.3. Управління персоналом

Поняття персоналу підприємства, його склад і структура. Планування персоналу: робітників та інших категорій. Розвиток персоналу. Ефективність використання персоналу. Поняття трудового потенціалу. Мета і склад системи управління персоналом на підприємстві [2, 6, 9].

^ 2.4. Управління якістю продукції

Поняття якості товару, її значення и шляхи підвищення. Показники якості для матеріальних об’єктів та послуг. Рівні та методи оцінки якості матеріальних товарів та послуг. Особливості оцінки якості послуг.

Поняття конкурентоспроможності товару та підприємства. Показники і методи визначення конкурентоспроможності окремого товару і підприємства [6].

^ 2.5. Поняття, об’єкт і принципи функціонально-вартісного аналізу

Поняття, об’єкт і принципи ФВА. Етапи ФВА. Основні процедури функціонально-вартісного аналізу.

Розробка і вибір оптимального рішення [5].

^ 2.6. Основи маркетингу

Поняття потреби, обміну, попиту, ринку, маркетингу. Комплекс маркетингу та його основні елементи. Цілі та функції маркетингу підприємства. Служба маркетингу на підприємстві.

Сутність концепції маркетингу взагалі і конкретно: «виробничого маркетингу», «товарного», «збутового», «чистого», «соціально-етичного маркетингу». Області впровадження різних типів маркетингу. Види маркетингу: концентрований, недиференційований тощо [5, 7].

^ 2.7. Методи економічного обґрунтування ефективності інноваційних рішень на підприємстві

Поняття інновації, класифікація інновацій. Методи оцінки ефективності інноваційних інвестиційних рішень на підприємствах. Види ефектів від впровадження інновацій [8].


^ ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Мескон М., Альберт М, Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М., Дело, 1996.

  2. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента – Минск, 1998.

  3. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України вiд 28.03.2003. - 2003 р., № 11, стор. 303, стаття 462.

  4. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України вiд 10.12.2010. - 2010 р., № 92, том 1, стор. 9, стаття 3248.

  5. Маркетинг і компютер / За ред. Ф.І. Євдокимова, Л.В. Тарасьєвої . – Донецьк: ДонНТУ, 2006. – 532с.

  6. Экономика промышленного предприятия: Учеб. пособие / Под ред. проф. Ф.И.Евдокимова, проф. Т.Б.Надтоки. - Изд.2-е, перераб. и доп. - Донецк: "Друк-Инфо", 2005. - 434 с.

  7. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб: Питер, 2008. – 816 с.

  8. Економіка і управління інноваційною діяльністю: навч. посіб./ за ред. П.Г. Перерви, М.І.Погорєлова, С.А. Меховича. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – 628 с.

  9. Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. С.Ф. Покропивного.- К.: КНЕУ, 2000. – 528 с.Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників на...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи