Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Скачати 134.96 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Дата23.06.2013
Розмір134.96 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Спеціальність: 8.18010016 Бізнес-адміністрування


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.


 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ


Фахові вступні випробування для зарахування абітурієнтів на навчання за нормативним терміном денної форми за напрямком підготовки 8.1801 «Специфічні категорії» зі спеціальності 8.18010016«Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників на основі базової або повної вищої освіти за переліком галузей знань напрямів підготовки із спеціальностей, який визначається МОН.

Програма призначена для ознайомлення абітурієнтів з переліком навчальних змістовних модулів, зміст яких використовується для складання тестових завдань з фахового вступного іспиту для зарахування на денну форму навчання.

Завдання спрямовані на перевірку формування найважливіших вмінь базового рівня, які визначені у вимогах до обов’язкового рівня підготовки за напрямом 8.1801 «Специфічні категорії».

При виконанні завдань абітурієнти повинні показати наступний рівень сформованих знань та вмінь:

 • оцінювати сучасні економічні проблеми з гуманістичних позицій, на основі наукової методології;

 • використовувати різні теоретичні підходи при розгляді сучасних економічних проблем в Україні;

 • узагальнювати теоретичні основи функціонування підприємств та їх підрозділів;

 • визначати закономірності, методи, форми раціональної побудови і здійснення виробничої діяльності підприємства;

 • проаналізувати сучасні методики розрахунку показників, які характеризують стан економіки підприємства;

 • визначити роль менеджменту у розвитку соціального виробництва;

 • проаналізувати основні теорії та концепції менеджменту;

 • визначити сутність основних функцій управління.


Фахові вступні випробування проводяться для встановлення рівня опанування абітурієнтами з наступних дисциплін:

 • Основи економічної теорії;

 • Економіка підприємства;

 • Менеджмент.


2. ^ ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ


2.1. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ”


Тема 1. Предмет і метод економічної теорії

Предмет економічної теорії. Закони, принципи і категорії економічної теорії. Система економічних законів. Методи економічних досліджень. Загальні методи наукового пізнання та їх використання. Функції економічної теорії. Економічної теорія і обґрунтування економічної політики.


^ Тема 2. Основна проблема організації економіки

Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні фактори. Економічна система: її сутність та структурні елементи. Економічні відносини як суспільна форма і спосіб організації економічної системи. Структура економічних відносин. Соціально-економічні відносини. Організаційно-економічні і техніко-економічні відносини.


^ Тема 3. Ринкова організація виробництва. Відносини власності

Сутність ринку. Умови виникнення та розвитку ринкових відносин. Принципи чистого ринку. Суб’єкти та об'єкти власності. Власність на засоби виробництва та способи з’єднання факторів виробництва. Тенденції в розвитку відносин власності і Україні та у світі.


^ Тема 4. Теорія попиту та пропозиції

Попит та пропозиція. Рівновага попиту та пропозиції. Формування рівноважної ціни та рівноважного обсягу товару. Цінова еластичність попиту та пропозиції: графіки, розрахунок еластичності, фактори, що впливають на еластичність попиту та пропозиції за ціною.


^ Тема 5. Структура та інфраструктура ринку

Класифікація ринків. Конкуренція та її суть. Місце конкуренції в ринковій економіці. Функції та форми конкуренції. Конкуренція і монополія. Антимонопольне законодавство і практика. Конкуренція і моделі ринків. Елементи інфраструктури ринку, їх функції.


^ Тема 6. Економічна теорія товару і грошей

Товар та його властивості. Вартість і ціна: альтернативні теорії. Проста і розвинена форми товарного виробництва. Спільні риси та відмінності. Функціонування товарного господарства та його закони. Сутність та функції грошей. Форми вартості. Еволюція грошей. Основні компоненти грошової пропозиції. Попит на гроші. Ринок грошей.


^ Тема 7. Національна економіка. Система макроекономічних показників

Валовий внутрішній продукт: сутність, зміст, способи обчислення величини ВВП. Валовий національний дохід. Вплив ціни на ВВП. Індекс цін та його зміст. Зв’язок індексу цін з інфляцією та дефляцією.


^ Тема 8. Економічне зростання та його чинники. Економічні цикли

Економічне зростання та економічний розвиток. Типи економічного зростання. Роль інвестицій в економічному зростанні. Матеріальні фактори економічного зростання. Науково-технічна революція та її роль в економічному зростанні. Економічні кризи та їх причини. Продуктивність праці та економічне зростання. Фактори підвищення продуктивності праці.


^ Тема 9. Інфляція та безробіття

Інфляція та її наслідки. Найважливіші джерела інфляції. Особливості інфляції в Україні. Показники ринку праці. Види безробіття. Природний рівень безробіття. Наслідки безробіття. Закон Оукена.


^ Тема 10. Економічна роль держави в умовах ринкових відносин

Держава як суб’єкт економічних відносин. Економічні функції держави. Захист конкуренції та антимонопольна політика. Перерозподіл ресурсів. Забезпечення правової бази. Розподіл ресурсів і суспільні блага.


^ Тема 11. Кредитно-фінансова система

Банки та їх функції. Національний банк України та комерційні банки. Кредитно-грошові відносини. Основні методи впливу центрального банку на сукупні витрати. Взаємовідносини центрального та комерційних банків. Кредитно-грошова та фіскальна політика.


^ Тема 12. Світове господарство

Світове господарство: його суть та структура. Міжнародний поділ праці і спеціалізація. Міжнародні економічні відносини. Міжнародна торгівля та її економічні основи. Міжнародні товарні ринки. Протекціонізм і вільна торгівля. Митні та не митні засоби регулювання зовнішньої торгівлі.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Основи економічної теорії: посібник / За ред. С.В. Мочерного. – К.: ВЦ “Академія”, 2004.

2. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський, Т.І. Біленко, А.Г. Прохоренко та ін. – К.:ВЦ “Академія”, 2002.

3. Сажина М.А., Чибриков Г.Г. Экономическая теория: Учебник для вузов. – М.: Изд-во НОРМА, 2003.

4. Экономическая теория: Учебник / Под ред. В.И. Видяпина. А.И. Добрынина, Г.П. Журавлевой. – М.: ИНФРА – М, 2003.

5. Макконелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – М.: Республика, 2005.

6. Курс экономики: Учебник / Под ред. Б.А. Райзберга. – М.: ИНФРА-М, 2004.

7. Основы экономической теории: Учебное пособие / Под ред. В.Д. Камаева. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2002.

8. Современная экономика. Общедоступный учебный курс / Под ред. О.Ю. Мамедова. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2005.

9. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс. – СПб.: Питер Ком, 1999.

10. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под общ. ред. А.Г. Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2004.

11. Экономическая теория / Под общ. ред. Гукасьян Г.М. – СПб.: Питер, 2003.


^ 2.2. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА”


Тема 1. Підприємство як суб'єкт господарювання

Визначення, цілі та напрями діяльності підприємства. Правові основи функціонування підприємства. Класифікація і структура підприємств. Добровільні та інституційні об'єднання підприємств (організацій). Ринкове середовище господарювання підприємств та організацій.


^ Тема 2. Управління підприємствами

Сутність і функції процесу управління. Методи управління діяльністю підприємств. Організаційні структури управління підприємствами різних форм власності.


^ Тема 3. Виробничі фонди

Характеристика матеріальних активів (виробничих фондів та іншого майна). Оцінка, класифікація і структура основних фондів. Спрацювання, амортизація і відтворення основних фондів. Ефективність відтворення і використання основних фондів. Структура, нормування і використання оборотних фондів підприємства.


^ Тема 4. Оборотні кошти підприємства

Загальна характеристика і нормування. Ефективність використання.


Тема 5. Інноваційні процеси

Загальна характеристика інноваційних процесів. Науково–технічний прогрес (поступ), його загальні та пріоритетні напрями. Організаційний прогрес (поступ). Оцінка ефективності технічних та організаційних нововведень.


^ Тема 6. Техніко-технологічна база виробництва

Характеристика техніко–технологічної бази виробництва. Організаційно–економічне управління технічним розвитком підприємства. Лізинг як форма оновлення технічної бази виробництва (діяльності). Формування і використання виробничої потужності підприємства.


^ Тема 7. Організація виробництва

Сутнісна характеристика, структура і принципи організації виробничих процесів. Організаційні типи виробництва. Методи організації виробництва. Форми організації виробництва.


^ Тема 8. Виробнича і соціальна інфраструктура

Поняття, види і значення інфраструктури. Система технічного обслуговування. Соціальна інфраструктура і діяльність підприємства. Відтворення і розвиток інфраструктури.


^ Тема 9. Регулювання, прогнозування і планування діяльності

Державне економічне регулювання. Прогнозування розвитку суб'єктів господарювання. Методичні основи планування. Стратегія розвитку підприємства і бізнес–планування. Тактичне та оперативне планування.


^ Тема 10. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції

Загальна характеристика продукції (послуг). Маркетингова діяльність і формування програми випуску продукції (надання послуг). Матеріально–технічне забезпечення виробництва. Якість і конкурентоспроможність продукції (послуг). Стандартизація і сертифікація продукції (послуг). Державний нагляд за якістю і внутрішньовиробничий технічний контроль.


^ Тема 11. Продуктивність, мотивація та оплата праці

Продуктивність праці персоналу. Мотивація трудової діяльності працівників. Оплата праці: сутність, функції, державна політика і загальна організація. Застосовувані форми і системи оплати праці робітників. Доплата і надбавки до заробітної плати та організація преміювання персоналу. Участь працівників у прибутках підприємства (установи, організації).


^ Тема 12. Валові витрати і ціни на продукцію (послуги)

Поточні витрати на продукування виробів (послуг). Їх класифікація і структура. Кошторис виробництва і собівартість товарної продукції. Обчислення собівартості окремих виробів. Стратегія і шляхи зниження поточних витрат. Ціни на продукцію (послуги): сутнісна характеристика, види, методи встановлення і регулювання.


^ Тема 13. Економічна безпека та антикризова діяльність підприємства

Змістово–типологічна характеристика економічної безпеки господарюючого суб'єкта. Рівень економічної безпеки і кризовий стан підприємства. Стратегія забезпечення належної економічної безпеки підприємства. Національна програма антикризового господарювання.


^ Тема 14. Банкрутство і ліквідація підприємств (організацій)

Банкрутство підприємств (організацій) як економічне явище. Організація і наслідки ліквідації збанкрутілих підприємств (організацій).


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Економіка підприємства / За ред. А. Шегди. – К.: Знання, 2005. – 431с.

2. Экономика предприятия: Учебник / Под. ред. Ф.К. Беа; Пер с нем. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 928с.

3. Економіка підприємства: Підручник. / За ред. С.Ф. Покропивного. – К.: Хвиля-Прес, 2000.

4. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних ситуацій: Навч. Посібник / С.Ф. Покропивний, Г.О. Покропивного. – К.: КНЕУ, 2000. – 328 с.

5. Бойчик І. М. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Атіка, 2002.- 480с.

6. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник / За ред.. С. Ф. По кропивного. – К.: КНЕУ, 2001. – 457с.

7. Афонін А.С., Нестерчук В.П. Технологія реструктуризації підприємства: Навч. посібник. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2000. – 72с.

8. Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством: Навч. посібник. – К.: ЦНЛ, 2004. – 400с.

9. Цигилик І.І., Пане вик Т.М. Основи підприємництва. – К.: ЦНЛ, 2005. – 240с.

10. Дідівський М.І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник. – К.: Знання, 2006. – 463с

11. Экономика предприятия: Учеб. для вузов / Под ред. В.Я. Горфинкеля – М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 2000.

12. Беа Ф. К. Дихтл Э, Швайтцер М. Экономика прдприятия: Пер. с нем – М.: ИНФРА-М, 1999. – 928с.

13. Бойко В. В. Экономика предприятий Украины: Учеб. пособие. - Днепропетровск: НГАУ, 2002 – 535с

14. Володькіна М. В. Економіка промислового підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 196с.

15. Гриньов А. В. Інноваційний розвиток промислових підприємств: концепція, методологія, стратегічне управління. – Харків: ІНЖЕК, 2003. – 308с.

16. Мельник Л. Г., Корінцева О. І. Економіка підприємства: Конспект лекцій: Навч. посібник. – Суми: Університетська книга, 2004.- 412с.

17.Экономика предприятия: Учеб. пособие / Под. Ред. Л. Г. Мельника. – Сумы: Университетская книга, 2003. – 638с.


^ 2.3. З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

МЕНЕДЖМЕНТ”


Тема 1. Сутність і зміст менеджменту

Поняття та сутність менеджменту його зміст та значеня. Предмет метод та об'єкту менеджменту. Визначення понять «менеджмент» і «управління», їх схожість і відмінність. Характеристика основних цілей та завдань менеджменту на сучасному етапі суспільного розвитку.


^ Тема 2. Основні наукові школи, теорії та концепції менеджменту

Поняття теорії та концепції менеджменту. Система поглядів на класифікацію наукового менеджменту. Роль і значення школи людських відносин у подальшому розвитку теорії менеджменту. Сутність ситуаційних теорій і концепцій менеджменту та їх роль у розвитку теорії і практики управління на сучасному етапі.


^ Тема 3. Закономірності і принципи управління та їх характеристика

Принципи менеджменту та їх класифікація. Характеристика загальних, спеціальних і особливих принципів менеджменту, їх зміст, процедура застосування і шляхи розвитку. Сучасні принципи менеджменту. Особливості розвитку сучасних принципів менеджменту в Україні та за кордоном.


^ Тема 4. Сутність основних функцій управління

Функції управління як основні стадії процесу управління організацією та основні види управлінської діяльності. Сукупність функцій управління як основа змісту процесу менеджменту. Характеристика основних функцій управління: планування, організація, мотивація, контроль, їх сутність, зміст і взаємозв’язок.


^ Тема 5. Характеристика і типи організацій

Сутність організації і характеристика її основних елементів. Характерні риси організаційних систем, ресурси, розподіл праці, залежність від зовнішнього середовища, необхідність управління. Сучасна типологія організацій та їх сутність. Підприємницькі організації та організації, зорієнтовані на ринок.


^ Тема 6. Мотивація як функція менеджменту

Поняття мотивації та їх необхідність в управлінні. Стимулювання. Винагороди. Складність управління мотивацією. Методи мотивації в управлінні. Оплата праці мотивації. Сучасні системи оплати праці. Мотивація колективів.


^ Тема 7. Контроль як функція менеджменту

Зміст, визначення і необхідність контролю. Мета, завдання, об’єкт, предмет, суб’єкти та типи контролю. Сучасні підходи до контролю. Характерні риси ефективної системи контролю. Ситуаційні чинники контролю. Функціональний бік контролю. Контроль та контролінг, аудит, екаутінг.


^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Соболь С.М.Менеджмент: Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.: КНЕУ, 2005.

2. Гірняк О.М. Менеджмент. – Львів.: Магнолія 2006, 2007.

3. Саркисов С.Э.Менеджмент: Словарь - справ очник . – М. : Анкил, 2005.

4. Герчикова И.Н. Менеджмент : Практикум. – М.: ЮНИТИ, 2005.

5. Беляцкий Н.П., Балдин И.В., Вермеенко С.Д. Менеджмент: Тесты, задачи, ситуации, деловые игры. – Минск : Книжный Дом, 2005.

6. Дорофеев В.Д. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2008.

7. Игнатьева А.В., Карп М.В.,Комаров М.А.Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

8. Вершигора Е.Е.Менеджмент : учебное пособие для средних специальных учебных заведений. – М.: ИНФРА-М, 2008.

9. Щокін Г.В.Менеджмент. – К.: МАУП, 2007.

10. Шегда А.В.Менеджмент. – К.: Знання, 2006.

11. Коргова М.А.Менеджмент: краткий курс. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

12. Веснин В.Р. Менеджмент. – М.: Проспект, 2008.

13. Гірняк О.М. Менеджмент. – Л.: Магнолія 2006, 2008.

14. Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.

15. Глухов В.В. Менеджмент. – СПб.: Питер, 2009.

16. Казначевская Г.Б.Менеджмент. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006.

17. Мошек Г.Є.,Поканєвич Ю.В., Соломко А.С.,Семенчук А.В.Менеджмент: навчальний посібник для дистанційного навчання. – К.: Кондор, 2009.

18. Ермаков В.В.Менеджмент организации. – М.: Изд-во МПСИ; Воронеж: НПО "МОДЭК", 2005.

19. Шеметов П.В.Менеджмент: управление организационными системами Москва. – Омега-Л, 2008.
^

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНювання ЗНАНЬЗнання претендентів на навчання оцінюються за 50-бальною шкалою:

 1. Оцінка «відмінно» ставиться за 46-50 набраних балів;

 2. Оцінка «добре» ставиться за 35-45 набраних балів;

 3. Оцінка «задовільно» ставиться за 28-34 набраних балів;

 4. Оцінка «незадовільно» ставиться за набрані 0-27 балів.

Екзаменаційне завдання складається з 20 теоретичних і практичних питань. Кожне тестове завдання має лише одну правильну відповідь.

Теоретична частина містить 15 завдань (1-15 завдання), вірна відповідь на кожне з яких еквівалентна 1 балу. Таким чином, максимальна оцінка за виконання теоретичних завдань ‒ 15 балів.

Практична частина екзаменаційного білету містить 5 завдань (16-20 завдання), виконання яких передбачає їх розгорнуте розв’язання. Максимальна оцінка за кожне практичне завдання ‒ 7 балів, відповідно, за 5 завдань ‒ 35 балів.

Розв’язання кожного практичного завдання може оцінюватись поетапно:

 • в екзаменаційній роботі представлено написання формули, але не наведено рішення ‒ 2 бали;

 • здійснено розв’язання завдання, але мають місце значні арифметичні помилки ‒ 3 бали;

 • здійснено розв’язання завдання, але мають місце незначні арифметичні помилки ‒ 4 бали;

 • здійснено розв’язання практичного завдання, отримано вірну відповідь, але чітко не прописано формулу, відсутнє описання рішення ‒ 5 балів;

 • наведено формули, здійснено розв’язання, отримано вірну відповідь, але відсутнє описання алгоритму рішення ‒ 6 балів;

 • наведено формули, здійснено розв’язання з описанням дій, отримано вірний результат ‒ 7 балів;

Таким чином, загальна максимальна оцінка за виконання всього комплексу теоретичних і практичних завдань дорівнює 50 балів.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи