Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Скачати 69.87 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Дата23.06.2013
Розмір69.87 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.030601 «Менеджмент»


Донецьк 2013р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення рівня знань, вмінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти мають мати базову неповну вищу освіту за спорідненими напрямами підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у бакавраті ДонНТУ з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Менеджмент». Програму складено на основі дисциплін циклу професійної підготовки молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки, передбачених Освітньо-професійною програмою підготовки молодшого спеціаліста, зокрема з економіки підприємства, основ менеджменту та організації виробництва. Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категоріальний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.


Програму схвалено на засіданні кафедри менеджменту та господарського права, протокол №3 від 23.10.2012 р.


^ 2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ


2.1. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ


2.1.1. Підприємство в соціально орієнтованій ринковій економіці. Характеристика підприємства як відкритої системи, суб’єкта та об’єкта ринкових відносин. Стратегія діяльності підприємства, порядок та етапи розробки, стратегічні альтернативи.

^ 2.1.2. Виробнича програма підприємства. Виробнича програма підприємства та методи її розрахунку з урахуванням стратегічної мети діяльності та інтенсивності конкуренції на ринку.

^ 2.1.3. Виробнича потужність підприємства. Виробнича потужність підприємства: поняття, методи її визначення та оцінка рівня використання.

2.1.4. Ресурсний потенціал підприємства. Економічні ресурси та ресурсний потенціал підприємства. Засоби виробництва та засоби праці, аналіз, планування, відтворення, оцінка ефективності використання.

^ 2.1.5. Трудові ресурси підприємства. Трудові ресурси підприємства, їх склад та порядок планування. Продуктивність та ефективність праці, показники, які їх характеризують. Форми та системи оплати праці. Фонд оплати праці, його складові та порядок визначення.

^ 2.1.6. Поточні витрати підприємства та собівартість продукції. Поточні витрати підприємства. Види собівартості. Класифікація витрат. Калькулювання собівартості: статті та методи обґрунтування. Обґрунтування кошторису витрат за економічними елементами.

^ 2.1.7. Доходи та цінова політика підприємства. Доходи підприємства та джерела їх формування. Прибуток як основний показник фінансових результатів діяльності підприємства. Механізм утворення і розподілу прибутку підприємства.

^ 2.1.8. Фінансові результати діяльності підприємства. Поняття, види та класифікація фінансових результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі економічних показників діяльності підприємства. Рентабельність як узагальнюючий показник ефективності діяльності підприємства, її види та методика розрахунку. Оцінка, шляхи та резерви підвищення ефективності діяльності підприємства.


Список літератури

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

2. Економіка підприємства: підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.

3. Економіка підприємства: підручник / І.О. Чаюн, Г.М. Богославець, Л.Л. Стасюк та ін.; за заг. ред. Н.М. Ушакової. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. – 569 с.

4. Економіка підприємства: підручник / за ред. А.В. Шегди. – К.: Знання, 2006. – 615 с.

5. Бланк И.А. Управление прибылью / И.А. Бланк. – К.: Ника-Центр, 2002.

^ 2.2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


2.2.1. Сутність, роль та методологічні основи менеджменту. Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності. Система відносин в організації як предмет вивчення менеджменту. Менеджмент як мистецтво управління.

^ 2.2.2. Історія розвитку менеджменту. Передумови виникнення науки управління. Парадигми менеджменту. Класичні та неокласичні теорії менеджменту. Особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні.

^ 2.2.3. Закони, закономірності та принципи менеджменту. Характеристика інтегрованих підходів до управління. Закони і закономірності менеджменту. Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети організації. Принципи менеджменту.

^ 2.2.4. Функції та методи менеджменту. Поняття функцій менеджменту. Класифікація і характеристика функцій менеджменту. Сутність та класифікація методів менеджменту. Механізм взаємодії методів, принципів та функцій менеджменту.

^ 2.2.5. Процес управління. Мета управлінського процесу. Управлінські процедури. Особливості процесу управління. Управлінське рішення як результат управлінської діяльності. Підходи до прийняття рішень.

^ 2.2.6. Планування як загальна функції менеджменту. Сутність і зміст планування як функції менеджменту, його види та їхній взаємозв’язок. Основні елементи системи планування. Етапи процесу планування. Класифікація цілей організації.

^ 2.2.7. Організування як загальна функція менеджменту. Сутність функції організування та її місце в системі управління. Поняття та складові організаційної діяльності.

^ 2.2.8. Мотивування як загальна функція менеджменту. Значення людського фактора в управлінні організацією. Психологічні та фізіологічні особливості працівника. Поняття мотивування. Стимулювання праці.

^ 2.2.9. Контролювання як загальна функція менеджменту. Поняття контролювання та його місце в системі управління. Принципи і цілі функції контролювання. Процес контролювання.

^ 2.2.10. Регулювання як загальна функція менеджменту. Поняття регулювання та його місце в системі управління. Види регулювання. Етапи процесу регулювання.


Список літератури

1. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: підручник / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – К.: Академвидав, 2007. – 464 с.

2. Кузьмін О.Є. Теоретичні та прикладні засади менеджменту: навч. посіб. / О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник. – Л.: Нац. Ун-т «Львів. Політехніка», 2007. – 384 с.

3. Менеджмент: теорія і практика: навч. посіб. / А.А. Мазаракі, Г.Є. Мошек, Л.А. Гомба та ін. – К.: Атіка, 2007. – 564 с.

4. Мескон М.Х. Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. Пер. с англ. – М.: Дело, 1992. – 570 с.

5. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підручник / Наук. ред. В.Яцура, Д. Оленевич. – Львів: БАБ, 2001. – 624 с.

6. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: підручник. – К.: Каравела, 2005. – 496 с.


^ 2.3. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА


2.3.1. Організаційні основи виробництва. Сутність і суспільне значення виробництва. Предмет, мета та зміст курсу. Історія розвитку теорії та практики організації виробництва.

^ 2.3.2. Виробничі системи. Виробництво як відкрита система. Принципи організації та функціонування виробничих систем. Підприємство як складна виробнича система.

2.3.3. Виробничий процес і організаційні типи виробництва. Технологія та виробничий процес. Принципи раціональної організації виробничого процесу. Планування виробничого процесу. Організаційні типи виробництва.


^ 2.3.4. Організація трудових процесів і робочих місць. Трудовий і виробничий процеси. Організація праці та її форми. Організація та обслуговування робочого місця.

^ 2.3.5. Нормування праці. Вимірювання праці. Аналіз затрат робочого часу. Визначення норм праці.

2.3.6. Побудова виробничої структури підприємства. Просторові зв’язки у виробничому процесі. Технологічне планування обладнання. Виробнича структура та її види.

^ 2.3.7. Організація виробничого процесу в часі. Виробничий цикл. Розрахунок виробничого циклу простого процесу. Визначення виробничого циклу складного процесу.

^ 2.3.8. Одиничний і партіонний методи організації виробництва. Організаційні методи. Організація непотокового виробництва. Партіонний метод оброблення.

2.3.9. Організація потокового й автоматизованого виробництва. Організація потокового виробництва. Організація автоматизованого виробництва.


Список літератури

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV

2. Васильков В.Г. Організація виробництва: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 500 с.

3. Економіка підприємства : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – К.: КНТЕУ, 2000. – 528 с.

4. Новицкий Н.И. Организация производства: Учеб.-метод. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 392 с.

5. Организация производства на предприятии: Учебник для технических и экономических специальностей / Под ред. О.Г. Туровца, Б. Ю. Сербиновского. – Ростов-на-Дону: Изд. центр МарТ, 2002. – 464 с.

6. Фатхудинов Р.А. Организация производства: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 672 с.

7. Васильков В.Г., Дзюбенко Л.М. Організація виробництва: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 241 с.

8. Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.

9. Організація виробництва: підручник / В.М. Гриньова, М.М. Салун. – К.: Знання, 2009. – 582 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Згідно з нормативними документами вища освіта на Україні має наступні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр з послідуючим переходом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Прикладна екологія». До цих дисциплін відносяться такі: «Загальна екологія», «Промислова екологія», «Охорона атмосфери на підприємствах»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи