Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Скачати 52.61 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Дата23.06.2013
Розмір52.61 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.030505 «Управління персоналом та

економіка праці»


Донецьк 2013р.

 1. Загальні положення


Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 6.050100 - «Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» - виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до Освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста споріднених напрямів підготовки.

^ Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної програми «бакалавр» абітурієнти повинні мати базову неповну вищу освіту за спорідненими напрямами підготовки та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальнонаукових та економічних наук. Обов’язковою умовою є володіння державною мовою.

^ Характеристика змісту програми. Програма з фахового вступного випробування охоплює коло питань, які в сукупності характеризують вимоги до знань і вмінь особи, що бажає навчатись у бакалавраті ДонНТУ з метою здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом «Управління персоналом і економіка праці». Програму складено на основі дисциплін професійної підготовки молодшого спеціаліста, зокрема: «Економіка підприємства», «Економіка праці та соціально-трудові відносини». Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними модулями і має міжпредметний синтетичний характер.

У кожному модулі інтегруються матеріали певного функціонального спрямування з різних дисциплін. При цьому органічно поєднуються теоретичні питання та матеріал операційного характеру, що дає можливість виявити знання й уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків.

 1. Зміст програми


2.1. Економіка праці та соціально-трудові відносини

^

2.1.1. Трудові ресурси і трудовий потенціал суспільства


Структура і розміщення населення України. Види розподілу та перерозподілу трудових ресурсів. Суть, види і форми міграції населення. Відтворення населення, трудових ресурсів та людського капіталу. Формування людського капіталу: природне відтворення; організація професійної підготовки; поновлення та розвиток працездатності.

^ 2.1.2. Ринок праці та його регулювання

Ринок праці як підсистема ринкової економіки. Елементи ринку праці: попит, пропонування, ціна робочої сили. Функції сучасного ринку праці, інформаційна, посередницька, ціноутворююча, стимулююча, регулююча. Сегментація ринку праці за різними ознаками.
^

2.1.3. Зайнятість та безробіття


Поняття, види та форми зайнятості населення. Види безробіття. Природна норма безробіття. Закон Оукена. Безробіття та інфляція.

^ 2.1.4. Організація праці

Поняття організації праці. Основні напрямки організації праці. Поділ і кооперування праці на підприємстві, їх форми. Умови праці.
^

2.1.5. Продуктивність і ефективність праці

Поняття продуктивності і продуктивності праці, їх взаємозв’язок. Принципи управління продуктивністю. Показники вимірювання продуктивності праці, що використовуються на підприємствах. Класифікація факторів продуктивності праці. Резерви зростання продуктивності праці. Трудомісткість продукції.

^

2.1.6. Політика доходів


Вартість робочої сили та її формування. Ціна робочої сили. Чинники, які впливають на величину вартості робочої сили. Споживчий бюджет, потреби населення і соціально-економічний розвиток. Види доходів, диференціація доходів. Доходи домашніх господарств (сімей). Заробітна плата (тарифний заробіток, посадовий оклад, преміальні виплати, надбавки і доплати). Податки на заробітну плату та доходи.

^ 2.1.7. Форми та системи оплати праці

Тарифна система оплати праці та її елементи. Форми і системи оплати праці. Почасова форма оплати праці та її системи. Умови її використання. Відрядна форма оплати праці та її системи. Мінімальна заробітна плата.


Список літератури:


 1. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці. Навчальній посібник. К. “Знання прес”. 2001. – 313с.

 2. Буряк П.Ю. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. К.:«Центр навчальної літератури». -2004.- 402с.

 3. Генкин Б.М. Экономика и социология труда: Учебник для вузов. М: Издательская группа Норма-инфра. 2003.- 384с.

 4. Єсінова Н.І. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібник. К.:“ЗНАННЯ” .- 2004 – 364с.

 5. Махсма М.Б. Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навч. посібн. К.:”Знання”.-2005.-348с.


^ 2.2. Економіка підприємства
2.2.1. Предмет і метод економіки підприємства. Предмет економіки. Поняття, класифікація матеріальних потреб і економічних ресурсів.

^ 2.2.2. Сутність, склад і структура основних фондів підприємства. Економічна сутність, класифікація і структура основних фондів. Методи обліку й оцінки. Фізичний і моральний знос, його відшкодування. Рух основних фондів підприємства. Показники і шляхи поліпшення використання основних фондів.

^ 2.2.3. Сутність, склад і структура обігових коштів підприємства. Обігові кошти і засоби, їх склад і структура. Визначення потреби в обігових коштах. Економічні показники використання обігових коштів. Види запасів. Джерела формування обігових коштів.

^ 2.2.4. Склад трудових ресурсів підприємства. Сутність продуктивності праці. Структура кадрів на підприємстві. Показники використання трудових ресурсів. Поняття і показники продуктивності праці. Резерви і чинники росту продуктивності праці на підприємстві.

^ 2.2.5. Форми і системи оплати праці робітників підприємства. Визначення сутності заробітної плати. Форми і системи оплати праці. Тарифна і безтарифна системи оплати праці. Реальна і номінальна заробітна плата.

^ 2.2.6. Сутність, склад і структура витрат виробництва. Собівартість продукції. Економічні витрати, їх структура. Розрахунок собівартості продукції. Види собівартості. Калькуляція собівартості. Кошторис витрат на виробництво. Резерви і чинники зниження собівартості.

^ 2.2.7. Сутність, методи та інструменти ціноутворення на підприємстві. Методи формування ціни на продукцію. Види цін. Цінова політика підприємства.

2.2.8. Фінансові показники діяльності підприємства. Визначення економічної сутності та методу розрахунку прибутку та рентабельності. Рентабельність продукції та виробництва. Напрями підвищення рентабельності.


Список літератури

 1. Економіка підприємства: навчальний посібник для ВНЗ / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал; О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – К.: ЦУЛ, 2010. – 488с.

 2. Економіка підприємства: підручник / Й.М. Петрович, Г.М. Захарчин, Г.І. Кіндрацька та ін.; за заг. ред. Й.М. Петровича. – Л.: Магнолія, 2008. – 580с.

 3. Економіка підприємства: підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. Наливайко; за ред. С.Ф. Покропивного; ДВНЗ "КНЕУ". – К.: КНЕУ, 2008. – 528 с.

 4. Шваб Л.І. Економіка підприємства: навчальний посібник для ВНЗ. – К.: Каравела, 2007. – 584с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Згідно з нормативними документами вища освіта на Україні має наступні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр з послідуючим переходом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Прикладна екологія». До цих дисциплін відносяться такі: «Загальна екологія», «Промислова екологія», «Охорона атмосфери на підприємствах»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи