Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Скачати 66.74 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Дата24.06.2013
Розмір66.74 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.050701 «Електротехніка та

електротехнології»


Донецьк 2013р.


ВСТУП


В теперішній час здійснюється реформування вищої освіти на Україні, одною з вимог при цьому є приєднання вузів до Болонського процесу. Реформування забезпечить не тільки підвищення ефективності навчального процесу, алей й можливість працевлаштування випускників за кордоном. Згідно з нормативними документами вища освіта на Україні має наступні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр з послідуючим переходом до двохступеневого рівня бакалавр – магістр.

В країні здійснюється також підготовка в технікумах, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і які можуть продовжувати навчання в ВНЗ четвертого рівня акредитації за освітньо-кваліфікаційною програмою «бакалавр».

На рівні бакалавра формуються навички та уміння рішення функціональних задач експлуатації електричних систем та основи розв’язання технологічних задач. Оскільки при підготовці рівня молодшого спеціаліста закладаються основи, на підставі яких можлива підготовка фахівців рівня бакалавра, то доцільним є створення форми підготовки останніх за адаптованими навчальними планами, а також відбір до навчання абітурієнтів на основі фахових вступних іспитів за програмами, що враховують отриманні знання при підготовці молодших спеціалістів.

Мета цієї програми дати можливість фахівцям рівня молодшого спеціаліста підготуватися до вступних іспитів на навчання на рівні бакалавра. В програмі викладені теми, на основі яких сформовані екзаменаційні білети.

^ 1. Основні питання з теоретичних основ електротехніки


Загальні поняття про електричні кола та їх схеми. Закони Кірхгофа. Розрахунок кіл при послідовному, паралельному та змішаному з’єднанні елементів.

Методу аналізу та розрахунку кіл однофазного синусоїдного струму. Коло синусоїдного струму з активним опором, індуктивністю, ємністю, послідовним з’єднанням елементів R, L, C, резонанс напруг, резонанс струмів. Потужність синусоїдального струму, коефіцієнт потужності та його техніко-економічне значення. Трифазні кола синусоїдального струму.

1. Закон Ома для ділянки кола мережі постійного струму.

2. Закон Ома для ділянки кола мережі змінного струму.

3. Перший закон Кірхгофа для ділянки мережі змінного струму.

4. Другий закон Кіргофа для ділянки мережі змінного струму.

5. Залежність індуктивного опору від частоти змінного струму. Задано індуктивність.

6. Залежність опору ємності та індуктивності від частоти змінного струму.

7. Формули для визначення активної, реактивної потужностей в колі змінного однофазного струму.

8. Формули для визначення активної, реактивної, повної потужностей в колі трифазної мережі змінного струму.

9. Визначення струму в колі, що складається з послідовно включених елементів R, L, C при заданій напрузі джерела живлення.

10. Формули для визначення еквівалентного опору при паралельному, послідовному та змішаному включенні елементів R, L, C в мережі змінного струму.

11. Поняття коефіцієнта потужності cos φ в колі змінного струму.


^ 2. Поняття з електричних апаратів


1. Як зміниться струм в обмотці електромагніту змінного струму, якщо обмотку помилково включити в мережу постійного струму.

2. Структура електричної дуги. Умови гасіння.

3. Електромагніт, який працював у тривалому режимі, включили в схему з повторно-короткочасним режимом роботи. Як зміниться допустимий струм в його обмотці?

4. На плавкій вставці запобіжника показано струм 100А. Чи перегорить вставка при цьому струмі (дати пояснення).

5. Автоматичний вимикач має тільки електротепловий розчиплювач. Чи забезпечить він захист від перевантаження та короткого замикання?

6. В обмотці електромагніту постійного струму помилково включили в електричну мережу змінного струму. Як зміниться струм в обмотці?

7. Призначення масла в бакових і маломасляних вимикачах.

8. Які причини вібрації якоря електромагніта змінного струму? Яким засобом можливо зменшити вібрацію?

9. Причини виникнення електричної дуги при розриві контактів автоматичного вимикача. Які причини іонізації повітря?


^ 3. Питання з дисципліни «Електропостачання»


1. Поняття активного, індуктивного і ємнісного опорів.

2. Поняття активної і реактивної потужностей.

3. Обмеження струмів короткого замикання.

4. Економічна щільність (густина) струму.

5. Порівняння трьох і чотирьох провідних мереж за безперервністю живлення.

6. Категорії електроприймачів за рівнем надійності електропостачання.

7. Вплив відхилення напруги на роботу двигунів та ламп освітлення.

8. Паралельна та роздільна робота секцій шин заводських підстанцій.

9. Глибокі вводи в мережах електропостачання.

10. Технічне призначення нульового проводу.

11. Заземлення у мережах з ізольованою нейтраллю.

12. Призначення роз'єднувачів та вимикачів навантаження.

13. Чому у нульовому проводі в мережі заборонено установка комутаційних апаратів?

14. Які існують тарифи на електроенергію? Умови їх застосування.


^ 4. Питання з охорони праці


1. Що розуміють під напругою «приторкання» та напругою «кроку»?

2. Поясніть призначення, принцип дії та сферу вживання захисного заземлення?

3. У якому випадку використовується контурне заземлення? Що таке метод вимірювання потенціалів?

4. Як класифікуються приміщення за мірою безпеки ураження електричним струмом.

5. Порівняйте міру небезпеки при торкання до струмоведучих частин трифазної мережі з ізольованою та глухозаземленною нейтроллю.

6. Перелікуйте фактори, які визначають небезпеку ураження електричним струмом.

7. Який вплив може чинити електричний струм на організм людини?

8. Назвіть значення порогових відчутного, не відпускного і фібріляціонного струмів.

9. Чому забороняється заземлення корпусів електроприймачів без занулення?

10. Які найбільші припустимі значення опору захисного заземлення встановлюють для електроустановок до та вище 1000 В згідно з ПУЕ?

11. Перелічить засоби індивідуального захисту від ураження електричним струмом.

12. Перелічити основні та додаткові захисні засоби в електроустановках до і вище 1000 В.


^ 5. Питання з дисципліни

«Електричні частини електростанцій та підстанцій»


1. Технологія видобутку електроенергії на конденсаційних електричних станціях (ТЕС, ТЕЦ).

2. Технологія видобутку електричної енергії на гідростанціях, призначення гідроакумулюючих електричних станцій.

3. Газотурбіні електростанції, нетрадиційні джерела електроенергії.

4. Принцип дії 3-фазної синхронної машини.

5. Синхронізація генераторів на електростанціях.

6. Системи охолодження турбогенераторів.

7. Системи збудження турбогенераторів.

8. Принцип дії асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором.

9. Само запуск асинхронних двигунів власних потреб електростанцій.

10. Головні схеми з’єднань електричних станцій.

11. Головні схеми з’єднань підстанцій.

12. Схеми власних потреб блочних електростанцій, основні джерела живлення власних потреб.

13. Силові трансформатори і автотрансформатори, конструкція. Схеми та групи з’єднань.

14. Умови паралельної роботи трансформаторі на підстанціях.

15. Вимірювальні трансформатори струму та напруги, режими роботи.

5. Питання з дисципліни «Електричні системи та мережі»

1. Визначення електроенергетичної системи, електричної системи, електричної мережі, лінії електропередач.

2. Класифікація електричних мереж.

3. Конструкція ліній електропередач.

4. Заступні схеми елементів електричної системи, зв’язок параметрів схем заміщення та фізичних процесів в реальних елементах.

5. Режими роботи нейтралі електричних мереж.

6. Регулювання напруги зміненням коефіцієнту трансформації (РПН, ПБЗ).

7. Визначення втрат потужності і електроенергії в елементах мережі.

11. Вибір номінальної напруги електричної мережі.

12. Вибір перетину дроту повітряної лінії.

13. Вибір трансформаторів на підстанціях.


ЛІТЕРАТУРА


1. Чунихин А.А. Электрические аппараты высокого напряжения / Чунихин А.А. - М.: Информэлектро, 1996. – 122 с.

2. Неклепаев Б.Н. Электрическая часть электростанций / Неклепаев Б.Н. – М.: Энергоатомиздат, 1986. – 640 с.

3. Идельчик В.И. Электрические системы и сети / Идельчик В.И. — М.: - Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

4. Рожкова Л.Д. Электрическая часть электростанций и подстанций: Электрооборудование станций и подстанций / Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин — М.: Энергия, 1980. – 600 с.

5. Электрическая часть станций и подстанций. Под реl. Б.Н. Неклепаева. – М.: Энергия, 1978. – 456 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050702 «Електромеханіка»
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємництва»
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи