Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Скачати 107.33 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Дата24.06.2013
Розмір107.33 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки УкраїниДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


ПРОГРАМА
фахового вступного випробування для вступу на

навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр»

на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Напрям підготовки: 6.030509 «Облік і аудит»


Донецьк 2013р.

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів напряму підготовки 0305 - "Економіка та підприємництво".

У відповідності з ОПП на фахове вступне випробування виносяться наступні дисципліни:

- бухгалтерський облік;

- аудит.

Зміст програми складено на підставі робочих навчальних програм розроблених викладачами ЕкФ: доц. каф. БОіА, к.е.н. каф. Звенячкіной В.Ю. (Бухгалтерський облік), доц. каф. БОіА, к.е.н. Кравчук Н.В. (Аудит).


2 ЗМІСТ


2.1 Бухгалтерський облік


2.1.1 Бухгалтерській облік, його сутність і основи організації.

Господарський облік, його види і місце в системі управління економічними суб'єктами. Задачі бухгалтерського обліку. Роль бухгалтерської інформації в системі управління і класифікація її користувачів. Основні принципи бухгалтерського обліку і критерії їх формування. Поняття організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Форми ведення обліку. Централізація, децентралізація обліку. Організаційні форми бухгалтерської служби. Взаємовідносини бухгалтерії з іншими підрозділами. Права й обов'язки головного бухгалтера.


^ 2.1.2 Предмет і метод бухгалтерського обліку.

Ключові поняття (терміни) бухгалтерського обліку: майно (активи), зобов'язання, капітал, доходи, витрати, фінансові результати. Класифікація об'єктів бухгалтерського спостереження: об'єкти, що забезпечують (активи, зобов'язання, капітал) і складові (господарські процеси, господарські факти (операції), фінансові результати), виробничо-господарську і фінансову діяльність. Фінансові результати діяльності економічного суб’єкта. Поняття доходу й економічних вигод. Методи визнання доходу в бухгалтерському обліку і для цілей оподатковування. Принципи, спрямовані на виявлення фінансового результату. Формування і розподіл показників фінансового результату. Розходження між поняттями облікового і оподаткованого прибутку. Засіб бухгалтерського обліку, його елементи і їх взаємозв’язок.


   1. ^ Бухгалтерський баланс.

Бухгалтерський баланс промислового підприємства, його структура, зміст і значення. Елементи балансу, їх визнання та оцінка. Основне балансове рівняння. Актив та пасив балансу. Статті балансу. Класифікація бухгалтерських балансів. Зміни, що відбуваються в балансі під впливом господарських операцій.


^ 2.1.4 Рахунки бухгалтерського обліку.

Поняття бухгалтерського рахунку. Призначення і структура бухгалтерських рахунків. Рахунки і бухгалтерський баланс. Рівняння відкриття рахунків. Активні і пасивні рахунки, основні і регулюючі рахунки. Бухгалтерські рахунки з двома сальдо. Синтетичний і аналітичний облік. Мета й особливості класифікації. Забалансові рахунки. Класифікація бухгалтерських рахунків. Класифікація рахунків по економічному утриманню і План рахунків. Класифікація бухгалтерських рахунків за структурою і призначенням.


^ 2.1.5 Подвійний запис.

Подвійний запис, його суттєвість і значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські проводки і їхня класифікація. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку: оборотна відомість, шахова відомість.


^ 2.1.6 Первинне спостереження, документація.

Поняття про первинний облік. Первинні облікові документи, їх зміст та реквізити. Класифікація первинних облікових документів. Вимоги до утримання й оформлення документів. Порядок перевірки й опрацювання документів. Засоби виправлення помилок у документах. Документування господарських операцій. Документообіг.


2.1.7 Інвентаризація.

Значення інвентаризації для реального достовірного відбитка даних про майно і зобов'язання підприємств (організацій). Види інвентаризації (перманентна, періодична, повна, вибіркова). Засоби і терміни, порядок і техніка проведення інвентаризації. Оформлення і відображення результатів інвентаризації в обліку і звітності.


^ 2.1.8 Форми бухгалтерського обліку.

Рахункові записи. Техніка облікової реєстрації. Облікові регістри і їх класифікація. Методи виправлення помилок в облікових регістрах. Форми бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Форма бухгалтерського обліку "Журнал - Головна". Спрощена форма бухгалтерського обліку. Автоматизована форма бухгалтерського обліку


   1. ^ Облік основних засобів і нематеріальних активів.

Облік надходження і руху основних засобів. Облік зносу (амортизації) основних засобів. Облік ремонту основних засобів. Облік реконструкції, модернізації та інших способів поліпшення основних засобів. Облік вибуття і ліквідації основних засобів. Облік нематеріальних активів.


^ 2.1.10 Облік виробничих запасів і товарів.

Облік надходження матеріалів. Облік відпустки матеріалів із складів. Методи погашення вартості цих предметів. Облік товарів у роздрібній, оптовій комісійній торгівлі.


^ 2.1.11 Облік оплати праці та розрахунків з персоналом підприємства.

Форми, системи і види оплати праці. Порядок розрахунку заробітної плати, доплат, оплати відпусток, надвишок, гарантій і компенсацій. Облік нарахування заробітної плати. Облік відрахувань на соціальні заходи. Облік утримань заробітної плати.


^ 2.1.12 Облік касових та розрахункових операцій.

Касові операції. "Положення про порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні". Ліміт каси. Типова кореспонденція рахунків за обліком касових операцій. Облік операцій по поточному рахунку. Типова кореспонденція рахунків за обліком операцій на поточному рахунку.


^ 2.1.13 Облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Облік готової продукції, її відвантаження, реалізації та фінансових результатів.

Витрати на виробництво, їхній состав і класифікація. Основні принципи організації обліку витрат на виробництво. Система рахунків обліку витрат на виробництво. Незавершене виробництво: состав, виявлення, методи оцінки і порядок обліку. Системи узагальнення витрат на виробництво. Порядок списання витрат на випуск продукції. Облік надходження готової продукції. Облік відвантаження (відпустки) продукції покупцям. Комерційні витрати: їх состав, порядок обліку і списання. Адміністративні витрати. Принципи визнання доходів від продажів. Особливості обліку зданих замовникам виконаних робіт і зроблених послуг. Визначення і списання фінансових результатів від реалізації продукції робіт, послуг і товарів.


^ 2.1.14 Основи бухгалтерської звітності.

Бухгалтерська звітність. Фінансова звітність. Основні вимоги, запропоновані до фінансової звітності. Склад і елементи фінансової звітності, її уявлення й обнародування. Звітний період. Принципи підготування і якісні характеристики фінансової звітності.

ЛІТЕРАТУРА


 1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV (зі змінами та доповненнями).

 2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1-34, затверджене наказом Міністерства фінансів України (зі змінами та доповненнями).

 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV.

 4. Господарчий кодекс України від 16.01.2003р. № 436-ІV.

 5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарчих операцій підприємств та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями).

 6. Інструкція о використанні Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарчих операцій підприємств та організацій, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. №291 (зі змінами та доповненнями).

 7. Методичні рекомендації з застосування регістрів бухгалтерського обліку, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000р. №356.

 8. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підруч. для ВНЗ. – Житомир: Рута, 2000. – 640с.

 9. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2001. – 176 с.

 10. Ганін В.І. Теоретичні основи бухгалтерського обліку: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2008. – 336 с.

 11. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку, 2-ге видання: Підручник затверджено МОН України. - К.: ЦУЛ, 2008. – 220 с.

 12. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. - К.:КНЕУ, 2000. – 578с.

 13. Стельмащук А.М. Бухгалтерський облік: Навч. посібник рекомендовано МОН України. – К.: ЦУЛ, 2007. – 528 с.

 14. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Знання, 2004. – 447 с.


2.2 Аудит


2.2.1 Сутність аудиту, його мета та задачі.

Сутність аудиту. Розбіжності між аудитом та бухгалтерським облік. Історичні аспекти розвитку аудиту в Україні. Види аудиту, його мети та задачі. Аудит, який базується на ризику. Галузі застосування аудиту. Закон про аудиторську діяльність в Україні. Стадії процесу в аудиті.

^ 2.2.2 Предмет та метод аудиторської діяльності, критерії та методи аудиторської оцінки фінансової звітності. Аудиторський ризик

Предмет аудиторської діяльності. Об'єкти аудиторської діяльності. Метод аудиторської діяльності. Визначення ознак та критеріїв аудиторської оцінки фінансової (бухгалтерської) звітності. Поняття про аудиторські стандарти і норми, їх призначення, сфера діяльності та повноваження. Міжнародні стандарти и норми аудиту. Професійна етика та вимоги до кваліфікації аудитора, його права, відповідальність, обов’язки. Лист - зобов’язання перед клієнтом


^ 2.2.3 Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті.

Поняття інформаційного ризику, його відмінність від комерційного ризику. Достовірність фінансової інформації, як фактор зменшення інформаційного ризику користувачів фінансових звітів.

Поняття аудиторського ризику та його складові. Допустимий аудиторський ризик. Види ризику. Методика визначення аудиторського ризику. Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю клієнта з точки зору її здатності упереджати, виявляти та виправляти навмисні та ненавмисні помилки. Ризик не виявлення . залежність між ризиками контролю. Поняття суттєвості економічної інформації. Кількісні та якісні аспектів суттєвості.

^ 2.2.4 Планування, стадії та процедури аудиту. Аудиторські докази. Робочі документи аудитора.

Попереднє планування аудиту. Збір загальних відомостей. Аналітичні процедури. Планування аудиторської перевірки. Стадії та напрямки аудиту. Процедури аудиту. Поняття аудиторських доказів. Їх види. Вимоги до аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Методика одержання аудиторських доказів. Визначення та оцінка порушень. Розрахункові помилки та обман. Поняття та класифікація робочих документів аудитора. Методика складання робочих документів аудитора та ведення аудиторських досьє. Постійні файли: інформація про статут підприємства; основні договори; відомості про цінні папери; довготермінова дебіторська та кредиторська заборгованість;організаційні системи управління, блок-схеми документообігу. Поточні файли.


^ 2.2.5 Аудит активів підприємства.

Планування аудиту необоротних активів, оборотних актив, обігових коштів, витрат майбутніх періодів. Розробка тестів для проведення аудиту активів.


^ 2.2.6 Аудит пасивів

Планування аудиту пасивів. Розробка тестів для аудиту пасивів

Техніка і засоби аудиту

Огляд комор. Огляд-інвентаризація нерухомості, векселів, цінних паперів, готівки у касі. Пряме підтвердження сальдо тре дії осіб: клієнтів, постачальників, банків, тощо. Аналітичний контроль, перелік даних які підлягають контролю. Прийоми аналітичного контролю: критичний аналіз величин, які складають сальдо; порівняння даних, аналіз тенденцій, пояснення невластивих даних. Контроль операцій і характеристика його складових елементів. Перевірка рахунків. Використання результатів огляду, виробничих перевірок, прямого підтвердження, закриття рахунків.

^ 2.2.7 Аудиторські послуги

Поняття та види аудиторських послуг їх розбіжності з аудитом. Аудиторська оцінка вартості об’єктів приватизації та оренди. Аудит операцій при ліквідації підприємства

^ Особливості внутрішнього аудиту

Управлінський облік та внутрішній аудит. Поняття внутрішнього аудиту, його зміст та цілі, співвідношення із зовнішнім аудитом. Основні завдання внутрішнього аудиту. Зарубіжні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту. Реальний доступ до активів, важливих записів і бланків. Система бухгалтерського обліку на підприємстві - політика і процедури, які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій. Процедури перевірки – спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства. реалізація результатів внутрішнього аудиту.

^ Операційний аудит

Операційний аудит и аудит господарчої діяльності. Розбіжності між операційним аудитом и аудитом фінансової звітності. Ефективність та продуктивність. Види операційного аудиту, критерії оцінки та фази проведення

^ Середа контролю комп’ютерних інформаційних систем (КИС).

Внутрішній контроль в умовах мікрокомп’ютерної середи. Вплив мікрокомп’ютерів на систему бухгалтерського обліку і пов’язані з нею механізми внутрішнього контролю. Інтерактивні комп’ютерні системи.

^ Етика аудиту

Кодекс етики професійних бухгалтерів – аудиторів


література

 1. Закон України "Про аудиторську діяльність" 2008 р.

 2. Е. А. Аренс. Дж.К.Лоббек. Аудит. М.: Фінанси та статистика, 1995. 559с.

 3. А. Д. Заруба. Банкiвський менеджмент та аудит. К.: Лiбра. 1996. 216.

 4. С. Я. Зубiлевич, С. Ф. Голов. Основи аудиту. К.: Дiлова Україна, 1996. 375с.

 5. Аудит: Практичний посібник А. Кузьминський, Н. Кужельний та ін. - К.: Облікінформ, 1996, 283 с.

 6. В. Д. Чекин. Курс лекцій з аудиту, - М.: Фінстатінформ, 1997, - 190 с.

 7. Аудит, ревізія та контроль: нормативні документи. Коментарі, методичні рекомендації. Зб. №1, 2, 3 - К.: Облікінформ, 2004 р - 112 с.

 8. М.Т.Білуха Курс аудиту. Підручник. – К.: Вища школа. – Знання, 2000. –574с.

 9. Міжнародні стандарти аудиту и Кодекс етики професіональних бухгалтерів-аудиторів. – М.: ICAR, 2000. – 699с.

 10. Международные нормиативы аудита: Сб. с. коммент. – Вып. 5. – М.: Аудит-трейтинг, 1992.

 11. Аудит Монгомери: Пер. с англ. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. – 542с.

 12. Бутинець Ф.Ф. Аудит: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів. – 2-е вид. Перероб. та доп. – Житомир: ПП "Рута", 2002. – 672с.

 13. Білуха Т.І Аудит К. Вища школа, 2003. 592с.

 14. Аудиторська діяльність на Україні. Сбірка нормативних документів. – Харків.: ОО "КОНУС", 2001. – 192с.

 15. Усач Б.Ф. Аудит: Навч. Посіб. – К.: Знання-Прогрес, 2002. – 223с.

 16. В.Я. СавченкоАудит: Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2002. – 322с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит»
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Геологія” допускаються абітурієнти, які мають кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднений напрям...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Мета фахового вступного випробування з напряму підготовки 030601 «Менеджмент» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» – виявлення...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Управління персоналом і економіка праці» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» виявлення рівня знань, умінь і навичок, одержаних...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050701 «Електротехніка та електротехнології»
Згідно з нормативними документами вища освіта на Україні має наступні рівні: бакалавр, спеціаліст та магістр з послідуючим переходом...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 050702 «Електромеханіка»
...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030504 «Економіка підприємництва»
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
Збагачення корисних копалин" по комплексу основних дисциплін, які вивчаються у технікумах у відповідності з освітньо-професійною...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економіка та підприємництво» напряму підготовки 030504 «Економіка підприємства» проводиться підготовка студентів освітньо-професійного...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Напрям підготовки: 030509 «Облік І аудит» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою «бакалавр» на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста
«Економічна кібернетика» призначені для перевірки системи знань і вмінь випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи