Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Дата18.07.2013
Розмір102 Kb.
ТипПрограма

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”

ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»


Спеціальність: 8.18010011 Інтелектуальна власність


Донецьк, ДонНТУ, 2013р.

Програма фахового вступного випробування на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» спеціальності «Інтелектуальна власність» денної форми навчання.

Програму розроблено на основі навчальних дисциплін нормативної частини ОПП циклу професійно-орієнтованої підготовки «Основи права», «Основи економіки».


^ 1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Мета вступного іспиту – зясування рівня знань та вмінь необхідних студентам для опанування ними освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 8.18010011 «Інтелектуальна власність».

Завданнями вступного іспиту є:

 • оцінка теоретичної підготовки студентів з дисциплін фахової підготовки бакалавра;

 • виявлення рівня та глибини практичних умінь і навичок;

 • визначення здатності застосування набутих знань, умінь і навичок під час розвязання практичних ситуацій.

Рівень сформованості умінь встановлюється за допомогою тестів, які містять блоки по напрямках:

 1. Основи права;

 2. Основи економіки.


^ 2 ЗМІСТ ПРОГРАМИ


На сучасному етапі інтелектуальна власність є визначальною економіко-правовою категорією інформаційного суспільства, висвітлення її наукового змісту, звязків та закономірностей розвитку як явища суспільного життя.

2.1 Основи права


Змістовий модуль 1. Держава та право


  1. Поняття й основні ознаки держави. Функції держави. Форми правління, форми державного устрою, політичні режими.

  2. Поняття і основні ознаки правової держави.

  3. Поняття й ознаки права.

  4. Джерела (форми вираження) права.

  5. Дія нормативних актів у часі та просторі.

  6. Конституція, закони і підзаконні акти.

  7. Цілі і форми систематизації нормативно-правових актів.

  8. Поняття системи права. Поділ права на галузі, правові інститути та правові норми.

  9. Ознаки та структура правових норм. Загальна характеристика основних галузей права України.

  10. Поняття, структура правовідносин; юридичні факти та їх класифікація.

  11. Поняття, ознаки і види правопорушень.

  12. Підстави і цілі юридичної відповідальності.

  13. Загальна характеристика Конституції України. Політична реформа 2004 року України.

  14. Конституційна форма правління, державного устрою й політичного режиму України.

  15. Державна символіка України. Державна мова України.

  16. Конституційні права та свободи людини і громадянина (політичні, соціально-економічні та особисті). Конституційні обов'язки людини та громадянина.

  17. Поняття референдуму і види референдумів в Україні. Основи виборчого права та види виборчих систем. Виборча система України.

  18. Правовий статус і повноваження Верховної Ради України. Вибори народних депутатів, статус народних депутатів України.

  19. Президент України, його правовий статус й повноваження.

  20. Кабінет Міністрів України: склад, порядок формування, повноваження.

  21. Центральні і місцеві органи виконавчої влади в Україні.

  22. Місцеві органи самоврядування в Україні.

  23. Судова влада в Україні.

  24. Конституційний Суд України.

  25. Система судів загальної юрисдикції по Конституції та законодавству України.

  26. Прокуратура України і її повноваження. Система правоохоронних органів в Україні, їх задачі.

  27. Загальна характеристика Цивільного кодексу України 2003 р.

  28. Предмет і метод цивільного права. Учасники цивільних правовідносин.

  29. Поняття і загальна характеристика цивільної правоздатності і цивільної дієздатності. Фізичні та юридичні особи як суб'єкти цивільного права.

  30. Особисті немайнові права громадян та їх захист.

  31. Майнові права громадян і юридичних осіб.

  32. Зміст права власності. Форми власності за цивільним законодавством. Громадсько-правовий захист права власності.

  33. Поняття та зміст цивільно-правових зобов’язань, підстави їх виникнення, відповідальність за невиконання зобов’язань.

  34. Поняття угоди і цивільно-правового договору. Види цивільно-правових договорів. Поняття і характеристика договору купівлі-продажу, майнового найму (оренди), дарування.

  35. Поняття спадщини. Успадкування за законом та по заповіту.

  36. Житлове законодавство. Загальна характеристика Житлового кодексу України. Право громадян на житло і форми його реалізації. Договір найму житлового приміщення. Правове регулювання приватизації державного житлового фонду.

  37. Сімейне законодавство. Загальна характеристика Сімейного кодексу України 2002 року. Поняття шлюбу, умови і порядок його укладення. Підстави і порядок розірвання шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Майнові права подружжя. Особисті права подружжя. Взаємні права й обов'язки батьків та дітей. Позбавлення батьківських прав.

  38. Трудове законодавство. Загальна характеристика Кодексу законів про працю України. Предмет і метод трудового права. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Трудові правовідносини.

  39. Колективний договір. Трудовий договір. Умови та порядок прийняття на роботу. Трудовий контракт, як особлива форма трудового договору. Переводи на іншу роботу, види переводів. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника. Порядок припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. Робочий час і його види. Скорочений та неповний робочий час. Поняття і види часу відпочинку. Робочий час і час відпочинку неповнолітніх.

  40. Трудова дисципліна. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Види дисциплінарних стягнень. Порядок накладання і зняття дисциплінарних стягнень. Матеріальна відповідальність працівників за шкоду, заподіяну з їх вини підприємству. Порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.

  41. Законодавство про підприємницьку діяльність. Поняття підприємницької діяльності. Основні організаційно-правові форми підприємницької діяльності.

  42. Екологічне законодавство. Загальна характеристика законодавства про охорону навколишнього природного середовища. Екологічні права та обов'язки громадян. Права та обов‘язки власників природних ресурсів та природо користувачів.

  43. Земельне законодавство. Загальна характеристика Земельного кодексу України. Право державної і приватної власності на землю. Порядок розв'язання земельних спорів.

  44. Адміністративне законодавство. Предмет і метод адміністративного права. Загальна характеристика Кодексу України про адміністративні правопорушення. Поняття і ознаки адміністративної провини. Види адміністративних стягнень.

  45. Кримінальне законодавство. Предмет і метод кримінального права. Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття і ознаки злочину. Склад злочину. Стадії скоєння злочину. Співучасть у скоєнні злочину. Обставини, котрі виключають кримінальну відповідальність. Види кримінальних покарань.^ РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


 1. Основы государства и права. Учебное пособие. / Под ред. С.А. Комарова. - М., 1996.

 2. Молдован В. Основи держави і права. - К.: Юмана, -1996.

 3. Основи держави і права. Навчальний посібник / За ред. А.М. Колодія, А.Ю. Олійника. - К.: Либідь, 1997.

 4. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. – М.: Юрист. – 1997.

 5. Скакун О.Ф., Подберезский Н.К. Теория права и государства. – Харьков. – 1997.

 6. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М.: Интерстиль. – 1997.

 7. Теория государства и права / Под ред. Марченко М.Н. – М.: Зерцало. –1997.

 8. Теория государства и права / Под ред. Корельского В.М. и Перевалова В.Д. – М.: Норма – Инфра М. – 1998. – С.435-462.

 9. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М.: Спарк. – 1998.

 10. Коваль Н.В., Титаренко Ю.Л. Основы государства и права. Учебно-методическое пособие. - Д.: Донеччина, 1998.

 11. Правознавство. Навчальний посібник. / За ред. Ківалова С.В., Озріх М.П. - К., 2000.

 12. Основы теории права и государства в вопросах и ответах: Учебное пособие. – Х.: ООО “Одисей”. – 2002.

 13. Правоведение: Учебник / С.Э.Демский, В.С. Ковальський, А.Н. Колодий (рук. авт. колектива) и др.; Под редакцией В.В. Копейчикова. – К.: Юринком Интер, 2002.

 14. Теория государства и права: Учебник. – Харьков. Консум. Ун-т внутр. Дел. 2000. – 701 с.

 15. Основи права України / За ред. В.Л. Ординського. – Львів: світ, 2003. – 368 с.

 16. Правознавство: Підручник / за ред.. В. В. Копейчикова, А. М. Колодія.- К.: Юрінком Інтер,-2005.- 752 с.

 17. Основы правоведения Украины: Учебное пособие/ С. В. Кивалов, П. П. Музыченко, А. Ф. Крыжановский.- Харьков: Одиссей, -2007.- 384 с.
  1. Основи економіки
 1. Фактори виробництва, їх взаємодія. Фази суспільного виробництва.

 2. Потреби, їх класифікація, еволюція. Теорія А. Маслоу.

 3. Ефективність виробництва, її показники. Просте та розширене виробництво.

 4. Економічний та правовий зміст власності. Форми власності у сучасній економіці.

 5. Форми організації суспільного виробництва. Причини виникнення товарного виробництва.

 6. Товар і його фактори.

 7. Поняття категорій: вартість, цінність, ціна.

 8. Трудова теорія вартості, теорія витрат виробництва, теорія граничної корисності.

 9. Розвиток товару і товарного виробництва в сучасних умовах.

 10. Функції грошей. Закони обігу грошей. Інфляція.

 11. Особливості функціонування кредитних грошей у сучасних умовах.

 12. Капітал як економічна категорія. Кругообіг та обіг капіталу.

 13. Марксистське та сучасне західне трактування капіталу.

 14. Постійний та змінний капітал.

 15. Теорія додаткової вартості. Норма додаткової вартості та норма прибутку.

 16. Основний та оборотний капітал фірми, їхній рух. Час обігу капіталу.

 17. Фізичний та моральний знос основного капіталу, його амортизація.

 18. Ринок: сутність, умови виникнення, типологія та функції.

 19. Механізм дії ринку.

 20. Закони попиту та пропозиції. Поняття еластичності попиту та пропозиції.

 21. Поняття конкуренції, її типи, види, форми і функції.

 22. Монополії та антимонопольна діяльність держави.

 23. Ринкова структура та інфраструктура.

 24. Види ринків.

 25. Теоретичні засади підприємницької діяльності, як головного виду господарювання.

 26. Організаційно - економічні форми підприємницької діяльності, суб’єкти та об’єкти. Принципи підприємницької діяльності.

 27. Акціонерна власність. Акції, їх види, курс.

 28. Дивіденди та прибуток акціонерних товариств, його розподіл.

 29. Оптимальний розмір фірми.

 30. Теорії демократизації капіталу.

 31. Витрати виробництва: сутність та класифікація.

 32. Поведінка витрат за збільшення обсягів виробництва.

 33. Прибуток і прибутковість підприємств. Норма і маса прибутку.

 34. Валова виручка фірми.

 35. Сутність, структура і функції цін.

 36. Вплив держави на ціноутворення. Основні напрями удосконалення ціноутворення на сучасному етапі економічних реформ в Україні.

 37. Джерела, функції та рух позикового капіталу. Норма відсотку та закон тенденції її до зниження.

 38. Кредит як економічна категорія. Види та форми кредитів.

 39. Банки, їх функції, джерела банківського прибутку.

 40. Особливості землі як фактора виробництва.

 41. Сутність аграрних відносин, форми власності, АПК.

 42. Земельна рента, її суть та форми. Ціна землі.

 43. Основні чинники національної економіки.

 44. Сукупний попит та сукупна пропозиція.

 45. Суспільний продукт і його форми.

 46. Модель кругообігу в економіці.

 47. Валовий внутрішній продукт та його структура.

 48. Економічне зростання, його типи, показники та фактори.

 49. Національний дохід, його споживання та заощадження, схильність до споживання та заощадження.

 50. Заробітна плата як ціна товару робочої сили.

 51. Форми та системи заробітної платні.

 52. Номінальна та реальна заробітна платня. Мінімальна заробітна платня. Прожитковий мінімум.

 53. Сучасні школи економічної думки про державне регулювання економіки.

 54. Центральний банк та його функції.

 55. Міжнародні відносини: суть та форми. Міжнародна торгівля та її економічні основи.

 56. Поняття, склад і структура інвестицій. Методика визначення необхідного обсягу та джерел фінансування виробничих інвестицій.


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА


1. Політекономія: Підручник. /Під ред. Ю.В.Ніколенко.– Київ: ЦУЛ, 2003. – 412с.

2. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2002. – 687с.

3. Экономика предприятия. Учеб. пособие./ под ред. Л.П. Барышниковой.- Донецк.: Диапринт. 2004.- 454с.

4. Экономика предприятия / под ред. С.Ф. Покропивного. – К.:КНЕУ, 2003. – 608 с.

5. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. – М.: Книжный мир, 2000. – 895 с.

Схожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Комплексна програма фахового вступного випробування на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю 18010013...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Бізнес-адміністрування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників на...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
«Адміністративний менеджмент» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра призначені для перевірки системи знань І вмінь випускників...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування " Електротехніка " для зарахування на навчання за окр «магістр»
«бакалавр» та оцінці відповідності цих знань вимогам до навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»
Під час фахового вступного випробування абітурієнти мають показати рівень опанованих теоретичних знань і здобутих практичних навичок...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи