Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № icon

Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. №
Скачати 112.65 Kb.
НазваПоложення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. №
Дата23.04.2013
Розмір112.65 Kb.
ТипПоложення

Додаток А

до Положення про проведення

практики студентів


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Черкаський державний технологічний університет

НАКАЗ

м. Черкаси

„____” _____________20__р. № ___________

Про проведення практики студентів

денної (заочної) форми навчання

.................................................факультету


Згідно з навчальним планом і графіком навчального процесу на .......................навчальний рік


НАКАЗУЮ:

1. Провести _________________________практику студентів_____курсу

(назва виду практики)

напряму підготовки (спеціальності)___________________________

на базі _____________________протягом___тижнів з ______по_______ _____р.

(місце проведення практики)

2.Направити на практику наступних студентів:


№№ пп

Прізвище, ім’я та по батькові
3. Направити на практику за викликами зацікавлених підприємств, організацій, установ наступних студентів:


№№ пп

Прізвище, ім’я та по батькові

№ студентського квитка

Місце проведення практики (назва країни, підприєм-ства, організації, установи)


4.Відповідальним керівником за організацію практики, складання звіту про її підсумки та надання відповідних документів до навчального відділу призначити_____________________________________________________________

(посада, прізвище, ініціали)

5.Керівнику практики____________________________________________________

(назва факультету, кафедри) (прізвище, ініціали)

звіти про практику та всі необхідні документи надати до навчального відділу не пізніше 10 днів після закінчення практики.

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на з проректора з навчальної роботи Ситника О.О.


Ректор (підпис) _____________________

(ініціали, прізвище)

Погоджено:

Проректор з навчальної роботи

Начальник юридичного відділу

Начальник навчального відділу

Проект наказу вносить декан факультету


Розсилка: навчальний відділ, кафедри.


Виконавець (прізвище, телефон)


Додаток Б

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-7.01

УГОДА №___________


на проведення практики студентів вищих навчальних закладів

місто ______________________________ “______” _________________20___ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Черкаський державний технологічний університет (далі - вищий навчальний заклад), в особі ректора Леги Ю.Г., що діє на підставі Статуту

і, з другої сторони,________________________________________________________________

(назва підприємства, організації, установи)

(далі – база практики), в особі ______________________________________________________

(посада,

________________________________________________________________, що діє на підставі

прізвище та ініціали)

________________________________________________________________________________

(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів:


 1. База практики зобов‘язується:

  1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом:


з/п

Шифр і назва

напряму підготовки, спеціальності

Курс

Вид практики

Кількість студентів

Строки практики

початок

закінчення  1. Надіслати до вищого навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття на практику студента (ів).

  2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва практикою.

  3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.

  4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

  5. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики.

  6. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

  7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.

  8. Додаткові умови ____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 1. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

  1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на практику.

  2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.

  3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики.

 2. Відповідальність сторін за невиконання угоди.

  1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України.

  2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються у встановленому порядку.

  3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з календарним планом.

  4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому навчальному закладу.

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки:

Навчального закладу __________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Бази практики ________________________________________________________________


Підписи та печатки:


Вищий навчальний заклад:

___________ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)


М.П. “_____” _____________ 20___ року

База практики:

_________ ________________

(підпис) (прізвище та ініціали)


М.П. “_____” _____________ 20___ рокуДодаток В

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-7.02

Місце кутового штампа

вищого навчального закладу


КЕРІВНИКУ

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________


^ НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ

/є підставою для зарахування на практику/

Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) ________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Назва практики ___________________________________________________________________

Строки практики з „___” ________________________________________ 20___ року

по „___” ________________________________________ 20 ___ року


Керівник практики від кафедри ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)


Прізвища, імЕНА та по батькові СТУДЕНТІВ


_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________


М.П. Керівник виробничої практики ВНЗ ____________________ _______________________.

(підпис) (прізвище та ініціали)


Примітки:

 1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, установою, організацією.Додаток Г


ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Форма № Н-7.04


Кутовий штамп

(підприємства,

організації, установи)


Надсилається у вищий навчальний заклад

не пізніше як через три дні після прибуття

студента на підприємство (організацію, установу)

/початку практики/


ПОВІДОМЛЕННЯ

студент ________________________________________________

(повне найменування вищого навчального закладу)

_______________________________________________________

( прізвище, ім’я, по батькові)

_______________________________________________________

(курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність))

прибув „___” __________ 20___ року до ______________________________

(назва підприємства, організації, установи)

і приступив до практики. Наказом по підприємству (організації, установі) від „__” ___________20____ року № _____ студент _________________________ зарахований на посаду

_______________________________________________________

(штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)

_______________________________________________________

(штатні посади назвати конкретно)

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено

_______________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Керівник підприємства (організації, установи)

_____________ ______________________________

(підпис) (посада, прізвище, ім’я, по батькові)

Печатка (підприємства, “____”____________ 20_____року

організації, установи)


Керівник практики від вищого навчального закладу _________________________________________________________

(назва кафедри, циклової комісії)

________________ _________________________________________

(підпис) ( посада, прізвище, ім’я, по батькові) “____”___________20____року

Схожі:

Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка Пам’ятка директорам шкіл про організацію і проведення педагогічної практики студентів
Положення про педагогічну практику, навчальних планів, затверджених вченою радою університету і проводиться в середніх навчальних...
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни державний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» ромащенко катерина миколаївна
Роботу виконано на кафедрі економічної теорії та міжнародної економіки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького...
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет Навчально-науковий комплекс «Інститут прикладного системного
Шановні науковці, аспіранти, студенти! 25-27 квітня 2012 року на базі Черкаського державного технологічного університету буде проходити...
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про підготовку до початку 2012/13 навчального року : наказ Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 25 травня 2012...
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти І науки україни житомирський державний технологічний університет інформаційний лист-запрошення про проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентську олімпіаду з навчальної дисципліни «страхова справа» 10-12 квітня 2014 року
Хівців, пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання Житомирський державний технологічний університет...
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького погоджено
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconПоложення про проведення практики студентів Вищих навчальних закладів України, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України №93 від 8 квітня 1993 року
З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне практичне навчання студентів, починаючи з 1-го курсу і до випуску. Строки...
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Програма розроблена на основі Наскрізної програми практики студентів окр «Бакалавр»
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Програма розроблена на основі Наскрізної програми практики студентів окр «Бакалавр»
Положення про проведення практики студентів Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Черкаський державний технологічний університет наказ м. Черкаси „ 20 р. № iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни херсонський державний університет
Програма розроблена на основі Наскрізної програми практики студентів окр «Бакалавр»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи