Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 icon

Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
Скачати 166.08 Kb.
НазваМетодичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010
Дата10.04.2013
Розмір166.08 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Проректор

_________________Зубрицька М.О.

“____“________________20 ___р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ

ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Львів 2010


Методичні рекомендації розроблені у відповідності з “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України”.


Укладач: завідувач практики навчально-методичного відділу Львівського національного університету імені Івана Франка ^ Фалинська З.З.


ВСТУП

В умовах економічної кризи на Україні, обмеженої діяльності підприємств і тимчасового зниження потреби у спеціалістах у значній мірі порушились зв’язки вищих навчальних закладів з підприємствами та організаціями. Це привело до. того, що підприємства і організації відмовляються приймати-студентів-на практику або приймають значно меншу кількість. Таким чином, вони, фактично, не беруть участі у практичній підготовці фахівців, які у недалекому майбутньому будуть їм вкрай необхідними.

Одним із напрямків вирішення цієї проблеми може бути приведення навчального процесу у вищих навчальних закладах у відповідність з соціально-економічним положенням України. З цією метою в останній час були перероблені і впроваджені в навчальний процес нові навчальні плани, набула розвитку система ступеневої підготовки фахівців. Закріплення підприємств як баз практик за вищими навчальними закладами дозволяє, на основі Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 22 грудня 1994 року № 334/94-ВС (стаття 9, пункт 9.2.3) витрати на заробітну плату керівникам практик, відносити на собівартість виробів (робіт, послуг), які не оподатковуються і звільняють вищі навчальні заклади від фінансування цього виду навчального процесу.

^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програма практик студентів повинна відповідати:

– Положенню про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України;

– навчальному плану вищого навчального закладу;

– кваліфікаційним характеристикам спеціаліста;

– освітньо-професійній програмі підготовки фахівців;

– особливостям галузі, в якій буде працювати випускник після закінчення навчання;

– особливостям бази практики;

– наказам та рішенням Міносвіти щодо практики студентів.

Положенням про проведення практики студентів у вищих навчальних закладах України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 квітня 1993 року за № 35, передбачено, що зміст і послідовність практик визначаються у програмах, які розробляються кафедрами або предметними (цикловими) комісіями. Ці програми повинні давати рекомендації про види, форми та методи контролю рівня знань, вмінь та навичок, які повинні отримати студенти під час проходження практики, для кожного освітньо-кваліфікаційного ріння: молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр.

У навчальних планах по спеціальності, в тих випадках, коли передбачено проведення практик, повинен бути наведений перелік усіх видів практик, їх форми, тривалість та термін проведення.

Види та тривалість практики визначаються стандартами вищої освіти та відображаються відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу.

Програми практик є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників практик від навчального закладу та бази практики. При цьому, під базою практики слід розуміти усі підприємства, організації та установи різних галузей, на яких, студенти вищих навчальних закладів можуть проходити практику. Ці підприємства, організації та установи (в багатьох випадках) закріплені за вищими навчальними закладами як бази практик спільними наказами (договорами, розпорядженнями, листами або іншими документами).

Основне завдання програм практики, які відповідають сучасним вимогам, полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів і викладачів в цей період навчального процесу, який проводиться на базі практики.

Зміст, наступність та взаємозв’язок усіх видів практик визначаються наскрізною програмою практики. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних видів практики.

Робочі програми практики розробляє кафедра з подальшим затвердженням на Вченій Раді факультету, а наскрізні, які включають весь цикл практик, затверджує проректор з науково-педагогічної роботи.

Програма може бути розроблена для проходження практики на окремому курсі (по окремій дисципліні) або для усіх практик, які будуть проходити студенти під час всього навчання у вищому навчальному закладі, тобто об’єднуюча (наскрізна) програма. При цьому слід пам’ятати, що наскрізна програма – це не формальне об’єднання в одну програму декількох програм окремих курсів. Загальні питання повинні бути об’єднані в наскрізній програмі, яка повинна бути короткою, конкретною по змісту, не мати дублювання і повторів в загальних положеннях. Перевагою наскрізної програми є те, що вона дає повну уяву про всю систему практичної підготовки по спеціальності і по своєму обсягу, як правило, буває меншою ніж сумарний обсяг програм окремих курсів.

Програми практик для заочної форми навчання студентів, які навчаються без відриву від виробництва, повинна відрізнятись від програм практик для студентів стаціонару. В цих програмах повинні бути відображені рівень підготовки, специфіка постійного місця праці та інші особливості навчання цієї категорії практикантів.

У загальному випадку програма практики може складатися з таких розділів та підрозділів:

1. Вступ.

2. Мета і завдання практики.

3. Організація проведення практики

4. Зміст практики

4. 1. Індивідуальні завдання.

4. 2. Навчальні посібники.

4. 3. Методичні рекомендації.

5. Форми і методи контролю.

6. Вимоги до звіту.

7. Підтвердження підсумків практики.

У залежності від специфіки навчання студентів, особливостей баз практик, на яких вони, в більшості випадків, проходять практику, досвіду організації проведення практик у вищому навчальному закладі або по іншим обґрунтованим причинам у Програмі можуть бути відсутні ті чи інші-розділи або можуть бути включені інші.

Розроблена програма практик повинна мати наскрізну нумерацію сторінок і заголовків. Ці програми повинні бути надруковані на комп’ютері, підписані виконавцем та завідуючим кафедрою (головою циклової комісії), .а також розглянуті методичною комісією (радою), затверджені керівником вищого навчального закладу і розмножені в необхідній кількості. До початку практики вищий навчальний заклад узгоджує з базами практики програму практики.

^ ЗМІСТ РОЗДІЛІВ ПРОГРАМИ

Розробка програми практики студентів є великим і відповідальним творчим процесом викладацького складу вищого навчального закладу, який обмежити якимись рамками та схемами було б недоцільно. Але є загальні принципи розробки програми, які з успіхом можуть бути використані навчальними закладами різного профілю і рівня акредитації. До таких загальних принципів відносяться: максимальне використання досвіду організації в проведенні практики, накопиченого вищим навчальним закладом у попередні роки; відображення сучасного економічного і структурного стану баз практик; ринкові взаємовідносини виробників і споживачів; особливості умов майбутньої роботи випускників та інше. Виходячи з цього, у програмі доцільно, висвітити положення, які подалі наводяться.

У Вступі необхідно вказати курс, спеціальність (шифр та назва), тривалість Практики за навчальним планом, можливі бази практики та їх особливості, основні обов’язки студентів та керівників практик від навчального закладу та інші питання загального характеру.

Розділ Мета і завдання практики є одним з основних розділів програми, який визначає направленість діяльності студентів та викладачів під час практики. У цьому розділі необхідно перерахувати усі цілі, які повинен досягнути студент під час практики, та усі задачі, що стоять перед ним.

Таким чином, формулювання у програмі мети і завдань практики повинно базуватися на змістовному аналізі дисциплін навчального плану і визначенню його переліку знань, умінь і навичок, якими повинні оволодіти студенти на практиці, як на відповідному етапі навчання, так і в процесі всього навчання у вищому навчальному закладі.

Розділ Організація проведення практики”. На початку практики студенти отримують інструктаж з охорони праці, наказ керівника вищого навчального закладу про проведення практики, тривалість робочого часу студентів на практиці. Обов’язки студентів, викладачів, методистів та керівників від баз практик під час проходження практики.

Чітко і обґрунтовано визначені у програмі мета та завдання практики дозволяють легко контролювати хід виконання практики та оперативно вносити необхідні зміни.

Основною частиною програми є розділ Зміст практики”. В цьому розділі необхідно докладно і конкретно викласти усі необхідні заходи по досягненню поставлених цілей і завдань практики для цієї спеціальності і цього етапу навчання. Виходячи з особливостей і можливостей баз практики доцільно навести приблизний перелік місць (посад), на яких можуть проходити практику студенти. У цьому розділі доцільно дати приблизний розрахунок часу, необхідного для виконання окремих завдань, передбачених програмою.

Досить часто під час практики студенти залучаються адміністрацією для надання допомоги базам практики. Для того, щоб ця праця носила організований характер, можливість використання студентів для надання допомоги базі практики повинна бути визначена в програмі з вказівкою на те, що характер такої праці повинен суворо відповідати профілю навчання і по тривалості не заважати виконанню учбових завдань.

У цьому розділі програми необхідно чітко вказати на необхідність суворого виконання студентами прийнятих на базі практики правил охорони праці і протипожежної безпеки з обов’язковим проходженням ними інструктажів (вступного і на кожному конкретному місці праці).

Підрозділ Індивідуальні завдання включається в програму а метою надбання студентами під час практики умінь та навичок самостійного розв'язання виробничих, наукових або організаційних завдань. Виконання одного або декількох індивідуальних завдань активізує діяльність студентів, розширює їх світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики більш конкретним і цілеспрямованим.

У цьому підрозділі доцільно навести зразковий перелік індивідуальних завдань, зміст яких конкретизується і уточнюється під час проходження практики керівниками від навчального закладу і бази практики. Матеріали, отримані студентом під час виконання індивідуального завдання, можуть в подальшому бути використані для виконання курсової або дипломної роботи (проекту), для підготовки доповіді, статті або для інших цілей по узгодженню з кафедрою та базою практики.

Підрозділ програми Навчальні посібники повинен мати перелік літератури, яку необхідно вивчити студенту для того, щоб вони змогли виконати програму практики. Перелік навчальних посібників повинен бути мінімальним за номенклатурою і обсягом, строго необхідним і реально враховувати резерв часу, який можуть виділити студенти для їх вивчення за час проходження практики.

У підрозділі Методичні рекомендації повинна бути викладена методологічна специфіка практики з спеціальності, показана різниця між навчальною і фактичною діяльністю студентів на базі практики та особливості проведення навчального процесу в цей період. Студентам повинні бути вказані чіткі і конкретні рекомендації про те, що і як вони повинні зробити для виконання програми а практики.

РозділФорми та методи контролю включений в програму для того, щоб студенти знали про прийняту в навчальному закладі й на базі практики систему поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів і всієї програми практики. Студенти повинні знати, що на базах практик існує, установлений режим праці, можливий контроль часу початку та закінчення роботи (табелювання), правила ведення поточних записів і складання підсумкового звіту з практики. Крім цього, навчальним закладом може бути встановлена необхідність ведення щоденника а практики. У цьому розділі програми висвітлюються усі питання, які стосуються контролю діяльності студентів керівниками практики від вищого навчального закладу і бази практики.

Розділ Вимоги до звіту повинен містити інформацію про обсяг звіту, наявність в ньому основних розділів, послідовність висвітлення матеріалу, правила оформлення. У звітах повинно бути коротко і конкретно описана робота, особисто виконана студентом. В звітах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії бази, технічних описів тощо), а також цитування літературних джерел.

Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і підготовки звіту, студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. Аркуші звіту повинні бути зшиті.^ Обов’язковим є щоденник з практики.

У випадку, коли студент проходить практику за угодою з підприємством, зміст практики може складатись індивідуально з урахуванням угоди на цільову підготовку.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками практик від бази і навчального закладу.

У заключному розділі програми Підведення підсумків практики вказується, що підсумки підводяться у процесі складання студентом заліку комісією, яка призначена завідуючим кафедрою (предметною або цикловою комісією). Диференційна оцінка згідно кредитно-модульної системи з практики враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. В цих випадках, коли практика закінчується після проведення екзаменаційної сесії і призначення стипендії, оцінка практики з оцінками наступного семестру.

Результати складання заліків з практики заносяться в екзаменаційну відомість, проставляються в заліковій книжці і в журналі обліку успішності.

Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільній відгук на базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку направляється на практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.

Керівник практики інформує адміністрацію навчального закладу щодо фактичних термінів початку і закінчення практики, складу груп студентів, які пройшли практику, їх дисципліни, стану охорони праці і протипожежної безпеки на базі практики і з інших питань організації і проведення практики.


Зразки титульних сторінок та наказу практики наведені в додатках 1, 2, 3

Додаток 1


__________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) ________________________________


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Проректор з науково-

педагогічної роботи

__________________________

“____”_____________20___ р.


^ НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


_________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань _______________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки ________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) _____________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету________________________________________________________

(назва факультету)


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

________________

Протокол № ___ від

“____”_______ 20 __ р.


Завідувач кафедрою

_______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”___________ 20___ р.


Львів 20 ___

Додаток 2


__________________________________________________________________

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) ________________________________


“ЗАТВЕРДЖУЮ”


Вчена рада факультету

__________________________

“____”_____________20___ р.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ


_________________________________________________________________

(шифр і назва навчальної дисципліни)

галузі знань _______________________________________________________

(шифр і назва галузі знань)

напряму підготовки ________________________________________________

(шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей) _____________________________________________

(шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації_______________________________________________________

(назва спеціалізації)

факультету________________________________________________________

(назва факультету)


^ Кредитно-модульна система

організації навчального процесу


Робоча програма затверджена

на засіданні кафедри

________________

Протокол № ___ від

“____”_______ 20 __ р.


Завідувач кафедрою

_______________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

“___”___________ 20___ р.


Львів 20 ___

Додаток 3

Міністерство освіти і науки України

^ Львівський національний університет імені Івана Франка


НАКАЗ

м. Львів


“__”________________2010 р. №_____У студентських справах денного навчання ___________ факультету.

Згідно з навчальними планами та “Положенням про проведення практики студентів вищих навчальних закладів, затвердженого Міністерством освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 року


н а к а з у ю


§ 1

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________


Проректор ____________________


Погоджено:


Декан факультету

Завідувачпрактики

Відділ охорони праці

Головний бухгалтер (частково)

Схожі:

Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconПрограма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики для студентів філософського факультету
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconПлани семінарів та загальні методичні рекомендації трудове право
Трудове право. Плани семінарських занять та загальні методичні рекомендації для студентів географічного факультету за напрямом підготовки...
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconПоложення про наукову премію імені Івана Франка для студентів та аспірантів Наукову премію імені Івана Франка присуджує Вчена рада Львівського національного університету імені Івана Франка далі
Відзначення лауреатів наукової премії імені Івана Франка відбувається на урочистому засіданні Вченої Ради Університету
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconПлани семінарів та загальні методичні рекомендації трудове право Факультет: географічний Галузі знань: 0306 «Менеджмент і адміністрування»
Трудове право. Плани семінарських занять та загальні методичні рекомендації для студентів географічного факультету за напрямом підготовки...
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconПрограма та методичнi рекомендацiї до педагогiчної практики
Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка 79000 Львів, вул. Дорошенка, 41
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconВісник Львівського університету. Серія прикладна математика та інформатика. 2008. Випуск 14. 214 с
Яльність заслуженого професора Львівського національного університету імені Івана Франка, доктора фізико-математичних наук, завідувача...
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2011 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconЗатверджено на засіданні приймальної комісії Львівського національного університету імені Івана Франка
Правилами прийому до Львівського національного університету імені Івана Франка на 2012 р. Упродовж періоду подачі документів для...
Методичні рекомендації для складання програм практики студентів львівського національного університету імені івана франка львів 2010 iconЛьвівського національного університету імені Івана Франка
Прошу перераховувати із моєї заробітної плати профспілкові внески на рахунок Первинної профспілкової організації викладачів і співробітників...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи