Форма п- 2ДС icon

Форма п- 2ДС
Скачати 225.61 Kb.
НазваФорма п- 2ДС
Дата29.07.2012
Розмір225.61 Kb.
ТипДокументи

Форма П- 2ДС

Затверджено наказом Мінстату України від 26.12.1995 р. №343


_


Місце для фотокартки
_____________________________________________

(державний орган, відомство, організація)
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ Код за УКУД


Номер документа

Стать (ч/ж)

Табельний №

Алфавіт


Особова картка № ________


I. Загальні відомості*


1. Прізвище _________________________ 3. Місце народження _________________________

ім'я ______________________________ ___________________________________________

по батькові ________________________ __________________________________________

2. Громадянство України з_____________ __________________________________________ ____________________________________ 4. Дата народження _________________________

5. Освіта ____________________________

(вища, середня)

Назва навчального закладу та його місце знаходження

Рік вступу

Рік закінчення або вибуття

Спеціальність

Кваліфікація

№ диплома, дата видачі диплома


6. Науковий ступінь, вчене звання


Назва

Рік присвоєння

№ диплома, дата видачі диплома


7. Якими мовами володієте і якою мірою _________________________________________________________

(читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно)

8. Наукові праці та винаходи ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

9. Сімейний стан__________________________ 10. Паспорт: серія _______ № _______________________

(перелічити членів сім'ї із Ким виданий ____________________________________

зазначенням дати народження) ________________________________________________

_________________________________________ Дата видачі ______________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

11. Домашня адреса, телефон ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Особистий підпис ______________________________

___________________

*) Заповнює державний службовець


12. Дата прийняття Присяги державного службовця 14. Загальний стаж роботи ____________________

«___»_________________ р. 15. Безперервний стаж роботи _________________

16. Стаж державної служби ___________________


13. Прийняття на державну службу:

а) на підставі конкурсу. Протокол № ____ від _____ «___»_____________________ р.

б) до патронатної служби _____________________ _______________________

(посада керівника)

в) з резерву «____»______________________ р. г) інше ___________________________________

(дата включення в резерв ) (згідно з встановленим законодавством)


II. Продовження терміну перебування на державній службі


На термін __________ років з __________ до _____________ Підстава ___________________

На термін __________ років з __________ до _____________ Підстава ___________________

На термін __________ років з __________ до _____________ Підстава ___________________


III. Просування по службі в державному органі


Дата

Назва структурного підрозділу

Назва посади

Категорія, оклад, ранг

Спосіб просування по службі: (конкурс; стажування; резерв)

Підстави

Підпис власника особової картки


IV. Відпустки

Вид відпустки

За який період

Дата

Підстава

початку відпустки

закінчення відпустки

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5V. Дисциплінарна відповідальність


Причина

Вид стягнення, захід дисциплінарного впливу

Підстава

Дата скасування

Підстава


VI. Заохочення, нагороди, почесні звання


Вид заохочення (нагороди, почесні звання)

Підстава

Дата


VII. Зарахування до кадрового резерву


Орган, до якого зараховано в кадровий резерв

Посада (на яку пропонується в резерв)

Дата зарахування в резерв

Підстава


VIII. Підвищення кваліфікації


Найменування навчального закладу, установи, організації, у тому числі за кордоном

Період навчання

Програма чи тематика підвищення кваліфікації

Номер і дата видачі диплома, посвідчення

початок

кінець

IX. Відомості про військовий облік


Група обліку ____________________________ Придатність до військової служби___________________

Категорія обліку _________________________ ________________________________________________

________________________________________ Назва райвійськкомату за місцем проживання __________

Склад __________________________________ _________________________________________________

Військове звання ________________________ _________________________________________________

Військово-облікова спеціальність № ________ Перебуває на спецобліку №_________________________

_________________________________________________

Додаткові відомості*:


а) Відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про Державну службу»____________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

б) Про наявність пільг _________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Дата і причина звільнення

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


Трудову книжку отримав «______» ___________________ р.


^ Підпис власника трудової книжки _____________________


Підпис працівника кадрової служби ___________________


*) Відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України «Про державну службу» та про наявність пільг, передбачених законодавством заповнює державний службовець.


Примітка:

Форма П- 2ДС заповнюється відповідно до діючого законодавства та інструкції

по заповненню форми П- 2ДС.

^ Витяг з Інструкції

по заповненню Особових карток

(форма П- 2ДС)

Особові картки (форма П-2 ДС) заповнюють всі органи, установи (організації), на працівників яких поширюється Закон України "Про державну службу" (3723-12).

Питання, пов'язані з порядком ведення Особової картки, її зберіганням, повнотою інформації, актуальністю, регулюються чинним законодавством, цією інструкцією та іншими документами (паспорт, військовий квиток, дипломи, свідоцтва).

^ Заповнення Особової картки.

Особова картка заповнюється українською мовою, в називному відмінку (крім окремо зазначеного).

До Особової картки заносяться:

I. Загальні відомості

Пункти 1-11 заповнює державний службовець відповідно до записів у паспорті, дипломі, свідоцтві, атестаті про освіту та інших документах.

1. Прізвище: теперішнє, дівоче - в дужках, якщо таке існує; ім'я та по батькові.

2. Громадянство України: (дд) число - двозначне число, місяць - назва, (рррр) рік - чотиризначне число.

3. Місце народження: країна, область, район, місто (село).

4. Дата народження: (дд) число, (мм) місяць, (рррр) рік - чотиризначне число.

5. Освіта: вища, середня;

назва навчального закладу (на момент закінчення) та його місцезнаходження;

(рррр) дата вступу і закінчення навчального закладу;

спеціальність: заповнюється відповідно до запису у дипломі (свідоцтві);

кваліфікація: заповнюється відповідно до запису у дипломі (свідоцтві);

диплом (свідоцтво): номер і (дд, мм, рррр) дата його видачі.

Якщо державний службовець навчається у навчальному закладі, то заповнюються тільки графи: назва навчального закладу та його місцезнаходження, рік вступу, спеціальність, як було вказано вище.

6. Науковий ступінь, вчене звання: заповнюється відповідно до запису у дипломі, (рррр) рік присвоєння, номер диплома, (дд, мм, рррр) дата його видачі.

7. Якими мовами володієте і якою мірою: читаєте та перекладаєте із словником, читаєте і можете розмовляти, володієте вільно.

8. Наукові праці та винаходи: кількість опублікованих монографій, статей, винаходів; список опублікованих робіт додається.

9. Сімейний стан: перелічити членів сім'ї із зазначенням дати народження, прізвища, ім'я та по батькові.

10. Паспорт: серія, номер, ким виданий, дата видачі - записується відповідно до запису у паспорті.

11. Домашня адреса, телефон: місто, поштове відділення, вулиця, корпус, номер будинку, квартира.

Особистий підпис.

^ IX. Відомості про військовий облік

Заповнюється згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах відповідно до записів у військовому квитку.

При заповненні особових карток на солдатів, матросів, старшин, прапорщиків та мічманів запасу необхідно дотримуватися наступних вимог:

1) у рядку "Група обліку" - пункт 24 військового квитка;

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 23 військового квитка;

3) у рядку "Склад" - пункт 25 військового квитка;

4) у рядку "Військове звання" - пункт 20 військового квитка;

5) у рядку "Військово-облікова спеціальність №" - пункт 26 військового квитка;

6) у рядку "Придатність до військової служби" вказується:

"стройовий", якщо в розділі V військового квитка відсутній запис про стан здоров'я або є відмітка про придатність до стройової служби;

"нестройовий по гр. ____ ст. ____ наказу МО 19__ р. № ____ ", якщо в розділі V військового квитка є запис про придатність до нестройової служби з посиланням на відповідну статтю і наказ Міністра оборони України;

"непридатний із зняттям з обліку по гр. _____ ст. _____ наказу МО 19__р. № ____", якщо про це є відповідний запис в розділі ІХ військового квитка;

7) у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується найменування військкомату, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Якщо ж військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в виконкомі сільської (селищної, міської) Ради народних депутатів, то вказується найменування військкомату, який здійснює керівництво цим обліковим органом;

8) у рядку "Перебуває на спецобліку №" олівцем проставляється серія і номер посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункту та розділу переліку (постанови), відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов'язаного, а також дата оформлення відстрочки військовим комісаріатом.

Відомості про військовий облік в особових картках на генералів, адміралів і офіцерів запасу заповнюються у тому ж порядку (див. вище), але з такими відмінностями:

1) рядок "Група обліку" не заповнюється;

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 8 військового квитка офіцера запасу;

3) у рядку "Склад" - пункт 7 військового квитка офіцера запасу;

4) у рядку "Військово-облікова спеціальність №___" - пункт 6 військового квитка офіцера запасу;

5) рядок "Придатність до військової служби" на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих з військового обліку - пункт 20 військового квитка офіцера запасу.

^ Додаткові відомості:

а) відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу" (3723-12), а саме: не мав судимості, не займаюсь підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників, не працюю за сумісництвом, не повірений третіх осіб у справах державного органу, не член складу керівних органів підприємств тощо;

б) до якої категорії пільговиків відноситься, наприклад: чи є ліквідатором аварії на ЧАЕС, офіцер запасу - пенсіонер та інші, номер посвідчення, дата (дд, мм, рррр) видачі та назва органу, який видав.

^ IX. Відомості про військовий облік

Заповнюється згідно з Інструкцією про порядок ведення обліку військовозобов'язаних і призовників на підприємствах, в установах, організаціях та навчальних закладах відповідно до записів у військовому квитку.

При заповненні особових карток на солдатів, матросів, старшин, прапорщиків та мічманів запасу необхідно дотримуватися наступних вимог:

1) у рядку "Група обліку" - пункт 24 військового квитка;

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 23 військового квитка;

3) у рядку "Склад" - пункт 25 військового квитка;

4) у рядку "Військове звання" - пункт 20 військового квитка;

5) у рядку "Військово-облікова спеціальність №" - пункт 26 військового квитка;

6) у рядку "Придатність до військової служби" вказується:

"стройовий", якщо в розділі V військового квитка відсутній запис про стан здоров'я або є відмітка про придатність до стройової служби;

"нестройовий по гр. ____ ст. ____ наказу МО 19__ р. № ____ ", якщо в розділі V військового квитка є запис про придатність до нестройової служби з посиланням на відповідну статтю і наказ Міністра оборони України;

"непридатний із зняттям з обліку по гр. _____ ст. _____ наказу МО 19__р. № ____", якщо про це є відповідний запис в розділі ІХ військового квитка;

7) у рядку "Назва райвійськкомату за місцем проживання" вказується найменування військкомату, в якому військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку. Якщо ж військовозобов'язаний перебуває на військовому обліку в виконкомі сільської (селищної, міської) Ради народних депутатів, то вказується найменування військкомату, який здійснює керівництво цим обліковим органом;

8) у рядку "Перебуває на спецобліку №" олівцем проставляється серія і номер посвідчення про відстрочку, номер переліку, пункту та розділу переліку (постанови), відповідно до якого оформлено бронювання військовозобов'язаного, а також дата оформлення відстрочки військовим комісаріатом.

Відомості про військовий облік в особових картках на генералів, адміралів і офіцерів запасу заповнюються у тому ж порядку (див. вище), але з такими відмінностями:

1) рядок "Група обліку" не заповнюється;

2) у рядку "Категорія обліку" - пункт 8 військового квитка офіцера запасу;

3) у рядку "Склад" - пункт 7 військового квитка офіцера запасу;

4) у рядку "Військово-облікова спеціальність №___" - пункт 6 військового квитка офіцера запасу;

5) рядок "Придатність до військової служби" на офіцерів запасу, які перебувають на військовому обліку, не заповнюється. На офіцерів запасу, знятих з військового обліку - пункт 20 військового квитка офіцера запасу.

^ Додаткові відомості:

а) відомості відповідно до статей 12, 16 Закону України "Про державну службу" (3723-12), а саме: не мав судимості, не займаюсь підприємницькою діяльністю безпосередньо або через посередників, не працюю за сумісництвом, не повірений третіх осіб у справах державного органу, не член складу керівних органів підприємств тощо;

б) до якої категорії пільговиків відноситься, наприклад: чи є ліквідатором аварії на ЧАЕС, офіцер запасу - пенсіонер та інші, номер посвідчення, дата (дд, мм, рррр) видачі та назва органу, який видав.


Додаток 1

до особової картки П- 2ДС*


Виконувана робота з початку трудової діяльності (включаючи навчання у вищих і середніх спеціальних навчальних закладах, військову службу, роботу за сумісництвом).

При заповненні цього пункту установи, організації та підприємства необхідно іменувати так, як вони називалися у свій час, дані про військову службу записувати із зазначенням посади.


Місяць і рік

Посада із зазначенням установи, організації, підприємства, а також міністерства (відомства)

Місце знаходження установи, організації, підприємства

вступу

звільнення


*) Заповнює державний службовець


АВТОБІОГРАФІЯ*


Прізвище _________________________________________________________

Ім'я __________________ по батькові __________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________


*) Заповнює державний службовець

При заповненні особової картки форми П- 2ДС слід пам’ятати, що відповіді на всі питання особової картки (розділи І, VIII, IX та відомості про попередню роботу) заповнюються працівником особисто, відповідно до вимог зазначеної інструкції без скорочень та виправлень.

Автобіографія пишеться працівником особисто у довільній формі, в кінці ставиться підпис і дата. В ній, крім прізвища, імені та по батькові, дати і місця народження, висвітлюються питання, пов’язані з трудовою і громадською діяльністю, пояснюються причини переходу з однієї роботи на іншу, зміни місця проживання, тимчасового не працевлаштування, про навчання та інше. У разі необхідності можуть надаватися письмові пояснення з приводу важливих моментів особистого життя своїх близьких родичів (батька, матері, братів, сестер) та родичів дружини (чоловіка).

Схожі:

Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
move to 338-75249
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Форма п- 2ДС iconФорма п- 2ДС
Громадянство України з Дата народження
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи