Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі icon

Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі
Скачати 97.26 Kb.
НазваРекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі
Дата14.09.2012
Розмір97.26 Kb.
ТипКонкурс

Рекомендації

щодо заповнення запиту на участь у конкурсі


науково-технічних проектів з розроблення найважливіших новітніх технологій

за державним замовленням

на 2011 рік1.НАЗВА ПРОЕКТУ

Назва проекту повинна відповідати обраній тематиці та основній меті виконання проекту.

Назва повинна бути лаконічною (не більше 12 слів).

Не використовувати ускладнену термінологію, формули, позначки та скорочення.2. ПРІОРИТЕТНИЙ НАПРЯМ

Зазначити один із наведених пріоритетних напрямів:

 1. Збереження навколишнього середовища (довкілля) та сталий розвиток

 2. Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань

 3. Нові комп’ютерні засоби і технології інформатизації суспільства

 4. Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі

 5. Нові речовини і матеріали

Наприклад:

5) Нові речовини і матеріали


^ 3. ДЕРЖАВНИЙ ЗАМОВНИК

Державним замовником проектів є Міністерство освіти і науки України.


4. АВТОРИ ПРОЕКТУ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Наводяться дані про наукового керівника, відповідального виконавця, та авторів проекту: прізвище, ім’я, по батькові; місце роботи; посада; науковий ступінь; телефон; e-mail.


^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ–ЗАЯВНИК ПРОЕКТУ

Зазначається повна назва організації, що подає проект на конкурс, її реквізити та відомча підпорядкованість.


6. КЛЮЧОВІ СЛОВА ПРОЕКТУ

Загальна кількість ключових слів – не більше семи.


^ 7. ОРГАНІЗАЦІЇ – СПІВВИКОНАВЦІ та ОРГАНІЗАЦІЇ-КОНКУРЕНТИ

7.1. Організації-співвиконавці.

Дозволяється залучення не більше двох організацій-співвиконавців. Зазначаються їх повна назва, відомча підпорядкованість, поштова адреса та частка у загальному обсязі фінансування проекту. Загальний обсяг вартості робіт співвиконавців не може бути більше 40% вартості всього проекту.

7.2. Організації-конкуренти.

З метою здійснення, при необхідності, тендерної процедури вказати декілька інститутів, організацій або установ, що займаються аналогічними розробками або про відсутність таких.


^ 8. ВИД ТА СПРЯМОВАНІСТЬ ПРОЕКТУ

8.1 Вид проекту

Необхідно зазначити вид проекту, наприклад - прикладна науково-дослідна робота.

8.2. Спрямованість проекту

Зазначається спрямованість проекту. Дозволяється вказувати декілька напрямів.


^ 9. СТУПІНЬ РОЗРОБЛЕННЯ ПРОЕКТУ

Необхідно вказати відсотки, що характеризують ступінь розроблення проекту за стадіями, наведеними у таблиці.


10. МЕТА ПРОЕКТУ ТА ЙОГО СТИСЛИЙ ЗМIСТ (не більше 0,5 сторінки)

Необхідно чітко сформулювати мету проекту та його зміст (стисло), яку проблему буде вирішено завдяки виконанню розробки і впровадженню її результатів.


^ 11. ХАРАКТЕРИСТИКА НАУКОВО-ТЕХНIЧНОЇ ПРОДУКЦIЇ, ЯКУ БУДЕ СТВОРЕНО ВНАСЛIДОК ВИКОНАННЯ ПРОЕКТУ (не більше 1 сторінки)

Зазначити і охарактеризувати науково-технічну продукцію, яка буде створена внаслідок виконання проекту (конструкторська або технологічна документація, макетні, дослідні або експериментальні зразки, методики, розрахунки, програмні продукти, протоколи досліджень, науково-технічні звіти, нормативні документи тощо).


^ 12. ДЕТАЛЬНИЙ ЗМIСТ ПРОЕКТУ (не більше 2-х сторінок)

У цьому розділі викладається загальна характеристика роботи, основний зміст, актуальність розробки проекту, важливість результатів для України, науковий рівень проекту у порівнянні зі світовим, передбачувані результати та їх практичне значення, можливість та напрями впровадження.


^ 13. ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ

13.1. Iдеї, результати попереднiх дослiджень та розробок, якi покладенi в основу проекту (не більше 0,5 сторінки)

Зазначити основу ідею проекту та результати яких попередніх досліджень та розробок покладені в основу проекту.

^ 13.2. Техніко-економічне обґрунтування проекту (не більше 1 сторінки)

Необхідно зазначити:

 • очікувані переваги нової продукції перед існуючими вітчизняними та зарубіжними аналогами;

 • очікувані наслідки впровадження (використання) результатів розробки, можливі річні обсяги виробництва нової продукції, загальна потреба в ній, терміни окупності витрат на розробку та виробництво;

 • вагомість нової продукції для України, можливі ринки збуту (вітчизняні та зарубіжні); очікуваний економічний ефект від впровадження результатів розробки.

^ 13.3. Календарний план робіт за проектом з розподілом коштів між виконавцями

У стовпчику 2 зазначити найменування всіх робіт, що виконуватимуться за етапами. Необхідно використовувати термінологію згідно з вимогами ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт та ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт.

Перелік робіт і науково-технічна продукція, що буде створена в результаті роботи, мають випливати з розділу 11 запиту.

У стовпчику 3 необхідно зазначити термін виконання кожного етапу роботи з урахуванням того, що розробка виконується, як правило, у два етапи на рік, а сама робота у термін не більше 2-х років. Термін виконання етапу: наприклад 01.2011 – 06.2011.

У стовпчику 4 вказати скорочену назву головної організації-виконавця та співвиконавців робіт за кожним етапом.

У стовпчиках 5 і 6 зазначити обсяги фінансування робіт за етапами, у тому числі співвиконавців.

У стовпчику 7 зазначається науково-технічна продукція, що буде створена внаслідок виконання кожного етапу. Науково-технічною продукцією є: конструкторська або технологічна документація, науково-технічний звіт, макетні, дослідні або експериментальні зразки, розрахунки, методики, програмні продукти, нормативні документи тощо.

^ 13.4. Правове забезпечення виконання проекту

Якщо для виконання проекту використовуються отримані раніше патенти або know-how, то необхідні дані про них зазначаються у таблиці вказаними позначками.

13.5. Власна оцінка науково-технічного рівня розробки, що пропонується

Ставиться позначка  або + . Дозволяється вибір декількох рівнів.


^ 14. ФIНАНСОВI АСПЕКТИ ПРОЕКТУ

Вартість проекту наводиться у тисячах гривень з одним знаком після коми.

14.1. Загальна вартість проекту

Наприклад: “Загальна вартість проекту (без ПДВ) - 160,0 (сто шістдесят) тис.грн.,

у тому числі на 2011 рік – 80,0 (вісімдесят) тис.грн.

^ 14.2. Строки виконання

Загальний термін виконання проекту – не більше 2-х років.

14.3. Інвестори проекту

Зазначаються: країна; назва організації, обсяги фінансування; частка у фінансуванні проекту відповідного інвестора у відсотках від загальної вартості проекту.

Державний замовник – МОН України не є інвестором проекту.

^ 14.4. Очiкуванi витрати на реалiзацiю проекту

Витрати на виконання всього проекту бажано розподілити між етапами порівну.

Розподіл за статтями кожного з етапів здійснюється з урахуванням того, що

 • Витрати на оплату праці” - не більше 53% від загального обсягу витрат.

 • Відрахування на соціальне страхування” - не більше 36,4% від обсягу витрат на оплату праці.

 • Матеріалине більше 30% від вартості етапу.

 • “Паливо і енергія для науково-виробничих цілей” – заповнюється у тому разі, коли для виконання проекту необхідно витратити суттєві обсяги палива та енергії.

 • “Витрати на службові відрядження” – мають бути обґрунтованими і не перевищувати 10% від загального обсягу витрат за проектом.

 • “Витрати на роботи, які виконуються сторонніми організаціями та підприємствами” –

не більше 40% від загального обсягу витрат за етапом.

У разі необхідності залучення співвиконавців надається обґрунтування доцільності їх участі у розробці, із наданням інформації про спеціалізацію, досвід, технічне оснащення і т.і.).

 • “Спецобладнання” – не більше 30% від вартості етапу.

У разі необхідності придбання спецустаткування надається відповідне обґрунтування. До “Спецустаткування для наукових (експериментальних) робіт” належать верстати, пристрої, інструменти, прилади, стенди, апарати, механізми, інше спецобладнання, необхідне для проведення НДДКР.

 • “Інші витрати” - за цією статтею передбачаються витрати на інформаційні послуги Інтернет, ремонт оргтехніки, затвердження нормативно-технічної документації, експертні послуги, захист об’єктів інтелектуальної власності, видання друкованих праць за матеріалами роботи, що виконується, тощо.

 • “Накладні витрати” – рекомендується не більше 30% від витрат на оплату праці.

Якщо за окремими статтями витрати не передбачаються, то у відповідному стовпчику ставиться ““.


^ 15. ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦIЇ

15.1. Напрями витрат

Обов’язковою умовою розробок за державним замовленням є використання (впровадження) створеної науково-технічної продукції. Тому необхідно оцінити (експертно) витрати на їх впровадження. Виконання самого проекту не є його впровадженням, тому витрати, які передбачаються на виконання проекту не відображаються в цій таблиці.

^ 15.2. Перелiк науково-технiчної продукцiї, що буде створена внаслідок виконання проекту

Вказати, яка науково-технічна продукція буде отримана внаслідок виконання проекту, які підприємства зможуть її випускати, в яких обсягах, за якою ціною.

Для підтвердження цієї інформації, до запиту необхідно додати листи підтримки (довільного змісту) від підприємств (не менше двох), що зацікавлені у результатах виконання розробки.

^ 15.3. Потенційні споживачі науково-технічної продукції (послуг)

Навести країну, галузь, підприємство, організацію (науково-дослідний або проектно-конструкторський інститут, конструкторське бюро, вищий навчальний заклад), які є потенційними споживачами науково-технічної продукції проекту. Назвати 2 - 3 організації чи підприємства, які є потенційними споживачами науково-технічної продукції, що буде створена за результатами виконання проекту.


^ 16. НАЯВНИЙ ДОСВІД

16.1. Вказати, скільки років автори та виконавці проекту працюють над проблемою.

16.2. Наводяться 2 - 3 приклади найбільш вагомих розробок членів авторського колективу та виконавців проекту.

16.3. Якщо проект вже був профінансований або фінансується з інших джерел, в цьому пункті необхідно зазначити інвестора та обсяги фінансування.

16.4. Вказати кількість монографій, статей, отриманих патентів авторського колективу за тематикою проекту. Наводиться не більше 4 найбільш вагомих публікацій за останні 5 років.


ЗАПИТ друкується українською мовою у 3-х примірниках (для МОН, для Мінекономіки, для експертизи) на паперових носіях та в електронному вигляді (дискета) і надсилається з супроводжувальним листом.

Друкувати шрифтом Times New Roman, кегль 12,

(в таблицях допускається – 10 або 11), інтервал – одинарний,

На дискеті вказується:

ДЗ-2011, назва організації (скорочена), назва проекту.


Листи підтримки (на чорно-білому бланку – з печаткою підприємства (організації), на кольоровому – без печатки). Надаються у трьох примірниках: оригінал і дві копії.

Заповнюється у 2-х прим.

обсягом не більше 1 арк.


^ РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА

(ЗРАЗОК ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ)


Реєстраційний

номер
^ Дата

реєстрації
(заповнюється Міністерством освіти і науки України)


Назва проекту

(не більше 12 слів)

Розроблення та освоєння виробництва полімерних ізоляторів з силіконовою оболонкою для ліній електропостачання та контактної мережі залізниць

Пріоритетний напрям

^ 5) Нові речовини і матеріали

Організація-виконавець

(повна та скорочена назви)

Науково-дослідний інститут полімерних матеріалів

(НДІПМ)

Поштова адреса,

тел/ факс, е-mail

84121, м. Слов’янськ, Донецької обл., вул. Інститутська, 12

Керівник організації

(назва посади, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

Директор НДІПМ

^ Петров Володимир Іванович,

к.т.н.

Форма власності, підпорядкування

Державна

Національна академія наук України

Науковий керівник проекту

(назва посади, ПІБ, науковий ступінь, вчене звання

тел/ факс, е-mail)

^ Завідувач відділом спеціальних матеріалів,

Карпенко Петро Михайлович,

д.х.н., професор

Мета проекту

Проект передбачає розробку матеріалу, конструкції і технології виробництва полімерних ізоляторів нового покоління для ліній електропостачання та контактної мережі залізниць

^ Очікувані результати,

економічний ефект від впровадження

Вирішення проблеми енергозбереження, підвищенні надійності та безпеки функціонування об’єктів енергетичного комплексу, транспорту, зв’язку.

Розроблення технології, освоєння виробництва і випуск дослідних зразків полімерних ізоляторів.

Підвищення надійності, довговічності, зменшення вартості.

Безпосередній економічний ефект у виробництві і експлуатації не менше 1,5 млн.грн. на рік.

Вартість проекту всього

У тому числі по роках

200,0 (двісті) тис.грн. (без ПДВ),

2010 рік - 100,0 тис.грн., 2011 рік - 100,0 тис.грн.


Науковий керівник (ПІБ)


Відмітка відділу державного замовлення про реєстрацію запиту:Схожі:

Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconМетодичні рекомендації щодо заповнення декларації
Декларація та з метою роз’яснення заповнення окремих позицій Декларації, забезпечення дотримання єдиного порядку заповнення Декларації,...
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconЗвіт щодо причин та наслідків страйку та Інструкцію щодо її заповнення (додаються). Поширити форму державної статистичної звітності n 1-пв (страйк) та Інструкцію щодо її заповнення на всіх юридичних осіб
Затвердити та ввести в дію, починаючи зі звіту за I квартал 2001 року, форму державної статистичної звітності n 1-пв
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconІнформація про документ
Рекомендації щодо заповнення Додатка до диплома про вищу освітуНомер документа: 1/9-118
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconМетодичні рекомендації щодо оформлення класного журналу (фізика та астрономія)
Заповнення журналу є одним із важливих моментів роботи вчителя. Класний журнал – державний нормативно-фінансовий документ. Нормативний...
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconЗаявка на участь у конкурсі
Кафедра екології Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка запрошує школярів до участі у конкурсі...
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconОголошено початок відбору на участь в українській школі політичних студій 2011 року
Етап I: Заповнення заявки на участь у Щорічній програмі Української школи політичних студій
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconМетодичні рекомендації щодо проведення обласного огляду-конкурсу психологічних кабінетів дошкільних навчальних закладів системи освіти Чернівецької області
У огляді-конкурсі приймають участь працівники психологічних служб, які працюють в дошкільних навчальних закладах області та представляють...
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconПрийом заявок на участь у другому конкурсі на отримання Премії Future Generation Art Prize продовжено до 20 травня 2012 року
Продовження прийому заявок на участь у другому конкурсі на отримання Премії Future Generation Art Prize до 20 травня 2012 року надає...
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconІванова Івана Івановича № п/п Назва документів Сторінки Заява про участь у конкурс
Витяг з протоколу засідання кафедри щодо рекомендації прийняття на роботу за конкурсом
Рекомендації щодо заповнення запиту на участь у конкурсі iconПерелік інформаційних матеріалів щодо підсумків наукової та науково-технічної діяльності
Державного комітету статистики України від 10. 08. 2010 №323 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи