Вимоги до матеріалів icon

Вимоги до матеріалів
Скачати 66.44 Kb.
НазваВимоги до матеріалів
Дата28.10.2014
Розмір66.44 Kb.
ТипДокументи

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ,

що подаються для опублікування
у всеукраїнському науково-виробничому журналі

ІННОВАЦІЙНА ЕКОНОМІКА”
Всеукраїнський науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка” зареєстрований ВАК України у переліку № 20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Бюлетень ВАК України № 7 (93) 2007 с. 3; Постанова Президії ВАК України від 10.032010 р. № 1-05/2).
До друку приймаються статті, що мають науково-виробничу і практичну цінність. Автор має право представити тільки одну наукову статтю в один номер, яка раніше не публікувалася. Автор несе відповідальність за оригінальність тексту статті, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації. Редакція не несе відповідальності за викладену в статті інформацію. Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Редакційною колегією, яка також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.


  • Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених нижче вимог, редколегія не розглядає.


^ Технічні вимоги:

Стаття подається українською, російською, польською або англійською мовами.

- електронний варіант статті у форматі *.doc, *.docx або *.rtf, підготовлений у текстовому редакторі Microsoft Word.

- обсяг статті 10-30 сторінок;

- формат А4 через 1,5 інтервал;

- шрифт Times New Roman, розмір 14;

- поля з усіх сторін – 20 мм.
^ Структура статті:

рядок 1 — УДК (вирівнювання по лівому краю);

рядок 2 — прізвище та ініціали автора статті;

рядок 3 — науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи (кожен співавтор з нового рядка), вирівнювання по правому краю;

рядок 4 — назва статті (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт, великі літери);

рядок 5 — текст статті із зазначенням необхідних елементів та дотриманими вимогами щодо оформлення.

Відповідно до постанови президії ВАК України від 15.01.2003 р. №7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України» наукові статті, що подаються до друку, повинні містити такі необхідні елементи з їх зазначенням:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, де вказати започаткування розв'язання даної проблеми та на які опирається автор, а також обов’язково виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття.

Постановка завдання (формулювання цілей статті).

Виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розробок у даному напрямку.
^ Вимоги щодо оформлення статті:

- всі структурні розділи по тексту мають бути виділені жирним шрифтом;

- всі статистичні дані мають бути підкріплені посиланнями на джерела;

- всі цитати мають закінчуватися посиланнями на джерела;

- якщо в огляді літератури або далі по тексту автор посилаєтесь на прізвище вченого – його публікація має бути у загальному списку літератури.
Література (не менше 8-ми джерел) розміщується після статті у порядку згадування або у алфавітному порядку; друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman і оформляється у відповідності до наказу ВАК № 63 від 26.01.2008 р. та встановленими вимогами міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках, наприклад, [2, с. 25; 5, с. 33–38], в яких перша цифра вказує порядковий номер джерела в списку літератури, а друга – відповідну сторінку в цьому джерелі; одне джерело (без сторінок) відокремлюється від іншого крапкою з комою [3; 4; 6; 8; 12; 15].

Окрім того, обов’язково подається транслітерований латиницею список літератури, що продиктоване обов’язковими вимогами світових реферативних та наукометричних баз даних. Транслітерувати список літератури потрібно згідно постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 27.01.2010 р. Для транслітерування латиницею використовуйте наступний он-лайн сервіс www.translit.kh.ua
Після літератури подаються анотації (кожна анотація має бути не меншою ніж на 1 сторінку) і ключові слова (5-7 слів) разом з назвою статті та прізвищами авторів на трьох мовах — українською, російською та англійською (друкується через 1,5 інтервал, 14 розміром, шрифтом Times New Roman). Приклад оформлення статті та анотації дивіться нижче у Додатку 1.

Цифровий матеріал подається у таблиці, що має порядковий номер, вирівнювання по правому краю (наприклад, Таблиця 1) і назву (друкується над таблицею посередині напівжирним шрифтом, текст таблиці подається шрифтом Times New Roman, розмір 12, інтервал 1).
Рисунок повинен бути єдиним графічним об’єктом (тобто згрупованим). Після таблиць та рисунків – зазначити джерело ([ ]; розробка автора; складено автором на основі [ ] тощо). Ілюстрації також потрібно нумерувати і вони повинні мати назви, які вказуються поза згрупованим графічним об’єктом, (наприклад, Рис. 1. Динаміка рівня заробітної плати в Україні). Формат таблиць та рисунків лише книжний.
Формули (з стандартною нумерацією) виконуються в редакторі Microsoft Equation. Підписи рисунків та формул повинні бути доступні для редагування.


Адреса та контактні дані:
Поштова адреса редакції:
Редакція журналу "Інноваційна економіка",
Тернопільська державна с/г
дослідна станція ІКСГП НААН
вул. Тролейбусна, 12, к. 214
м. Тернопіль, Україна, 46027
Телефон: +38 (067) 702-34-26

Електронна пошта: editor@innoveconom.in.ua

Офіційний сайт: innoveconom.in.ua

Додаток 1

УДК 631.1

Шевченко О.І.,

к.е.н., доцент, професор кафедри менеджменту

Одеський державний аграрний університет
Скакун А.М.,

аспірант (Науковий керівник аспіранту: Антонов В.О. – д.е.н., професор)

Одеський державний аграрний університет
^ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Постановка проблеми. Відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств відбувається в нових соціально-економічних умовах ...

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ефективного формування і використання персоналу підприємств … вивчали такі науковці, як В.Антонюк [1], … та ін. Однак у більшості наукових розвідок мало уваги приділено … Усе це свідчить про актуальність теми, а відтак зумовило вибір напряму дослідження в науковому і практичному аспектах.

Постановка завдання. Метою дослідження є розробка теоретичних, методологічних положень і практичних рекомендацій щодо ...

Виклад основного матеріалу дослідження. Персонал підприємства формується та змінюється під впливом внутрішніх і зовнішніх чинників ...

Висновки з даного дослідження. Таким чином, відтворення персоналу сільськогосподарських підприємств … .
Література:

1. Антонюк В. Кадри для інноваційної діяльності: проблеми формування та використання / В. Антонюк // Україна: аспекти праці. - №5. – 2007. – С. 42-47.
References:

1. Antonyuk V. Kadry dlya innovatsiynoyi diyal'nosti: problemy formuvannya ta vykorystannya / V. Antonyuk // Ukrayina: aspekty pratsi. - №5. – 2007. – S. 42-47.

Анотація

Шевченко О.І., Скакун А.М. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Мета статті полягає у розробці...

Методика дослідження. В процесі дослідження застосовано...

Результати. Обґрунтовано потребу розробки...

Наукова новизна результатів дослідження. Проведене дослідження дало змогу...

^ Практична значущість результатів дослідження. Розроблену модель доцільно застосовувати...

Ключові слова: персонал, кадри, сільське господарство, відтворення, ефективність, продуктивність праці, підприємство.
Аннотация

Шевченко О.И., Скакун А.М. ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

^ Цель статьи заключается в разработке...

Методика исследования. В процессе исследования применена...

Результаты. Обоснована потребность разработки...

^ Научная новизна результатов исследования. Проведенное исследование дало возможность...

Практическая значимость результатов исследования. Разработанную модель целесообразно применять...

Ключевые слова: персонал, кадры, сельское хозяйство, эффективность, воспроизводство, производительность труда, предприятие.
Annotation

Shevchenko O.I., Skakyn A.M. PROBLEMS OF FORMATION AND THE USE OF THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Purpose. The purpose of the article is...

Methodology of research. In research author used...

Findings. The need for developing...

Originality. The research carried...

Practical value. The developed model is reasonable for using...

Keywords: personnel, personnel, agriculture, playback, performance, productivity, enterprise.

Схожі:

Вимоги до матеріалів iconВимоги до оформлення рукописів, що направляються у журнал «вісник сумДУ. Серія економіка»
Відповідно до порядку включення журналів в «Базу даних Scopus» редакція розробила І затвердила правила-вимоги до змісту І оформлення...
Вимоги до матеріалів iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві...
Вимоги до матеріалів iconТеорія різання ● Основи технології машинобудування
Вимоги до фізико-механічних властивостей інструментальних матеріалів. Характеристика основних інструментальних матеріалів. Вуглецеві...
Вимоги до матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Через один рядок прізвище та ініціали автора, назва організації (вирівнювання по центру)
Вимоги до матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів публікації: Структура статті повинна
Необхідно виділити назви кожного з елементів у тексті статті за зразком, наведеним у додатку Невиконання або часткове виконання цієї...
Вимоги до матеріалів iconВимоги до оформлення публікацій у збірнику матеріалів конференції та у монографії колективу авторів до збірника матеріалів конференції приймаються доповіді або тези доповідей обсягом
Назва доповіді/тез українською/російською та англійською мовами (шрифт напівжирний, літери великі, вирівнювання по центру)
Вимоги до матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Текст слід підготувати у редакторі word, формат вимоги до статей будуть надіслані окремо. Файли надсилаються електронною поштою на...
Вимоги до матеріалів iconВимоги до оформлення матеріалів
Тези, які не відповідають вимогам, не будуть ухвалені до друку. Дозволяється спів
Вимоги до матеріалів iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 4 сторінок формату а 4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Вимоги до матеріалів iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Вимоги до матеріалів iconПовідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Вимоги до оформлення тез доповідей: обсяг до 3 сторінок формату А4
Наукові повідомлення учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи