Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) icon

Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*)
Скачати 145.97 Kb.
НазваОбґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*)
Дата28.10.2014
Розмір145.97 Kb.
ТипОбґрунтування

Перелік документів,

необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури)

у Національному університеті «Львівська політехніка»
окументи необхідно подавати до відділу докторантури і аспірантури на паперовому та електронному носіях не пізніше ніж за два тижні до проведення планового засідання Вченої ради університету)
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні Вченої ради університету, необхідно подати такі документи:
Назва документу

Кількість примірників

1.

^ Витяг з протоколу засідання вченої ради інституту з рішенням (ухвалою) про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за даною спеціальністю.

1 примірник

2.

^ Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*).

3 примірники

(1 примірник - за підписом директора інституту та завідувача відповідної кафедри;

2 примірники оформлені для підпису ректора (проректора))
Електронна версія всіх зазначених документів.


3.

^ Відомості про наукове забезпечення спеціальності (за формою 1, що додається), на кожну спеціальність оформляється окремо (необхідно подати відомості про 3 (та більше) докторів наук та 2-3 (не більше) кандидатів наук, трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів університету).

4.

^ Відомості про напрями наукових досліджень інституту та кафедр зі спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури), (за формою 2, що додається)

5.

^ Список штатних працівників університету, що забезпечать підготовку фахівців за даною спеціальністю, трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів університету (за формою 3, що додається). У цьому списку наводяться відомості про тих працівників, що й у п.3. – «Відомості про наукове забезпечення спеціальності».

2 примірники

(за підписом начальника відділу кадрів)

6.

Ксерокопії першої та останньої сторінок трудових книжок, а також дипломів усіх науково-педагогічних працівників, прізвища яких зазначені у «Відомостях про наукове забезпечення спеціальності», завірені у відділі кадрів університету.

по 2 примірники


7.

Копії ліцензій про акредитацію спеціальностей, за якими ведеться підготовка спеціалістів та магістрів, що відповідають науковій спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури

2 примірники

8.

^ Таблиця з науковим забезпеченням та обґрунтуванням потреби у відкритті аспірантури (докторантури)*.

*
За формою, що додається, слід зауважити, що у відомостях про наукове забезпечення необхідно зазначати докторів (кандидатів) наук, які мають науковий ступінь зі спеціальності, за якою передбачається відкриття аспірантури (докторантури). Введення до наукового забезпечення докторів (кандидатів) наук з інших спеціальностей має бути обґрунтованим.

1 примірник

(в паперовому та електронному вигляді)

9.

Згода на збір та обробку персональних даних (за формою, що додається) за підписом кожного фахівця, який вказаний у формі, завірену начальником відділу кадрів та печаткою відділу кадрів.

1 примірник

В обґрунтуванні щодо відкриття аспірантури (докторантури) необхідно вказати :


 1. Історія створення ВНЗ.

 2. Форма власності.

 3. Рівень акредитації в повному обсязі.

 4. Структура ВНЗ – кількість інститутів, кафедр, відокремлених навчальних підрозділів тощо (у тому числі конкретно зі спеціальності, що відкривається).

 5. За якими спеціальностями ведеться підготовка спеціалістів і магістрів, підкресливши при цьому спеціальності, що відповідають науковій спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури. При відкритті докторантури – відповідно зазначаються спеціальності аспірантури.

 6. Кількість працівників в інституті та на кафедрах, в тому числі конкретно:

 • докторів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника + скільки з них є штатними працівниками університету з відповідним записом у трудовій книжці, а також - скільки на засадах сумісництва);

 • кандидатів наук (в дужках вказати, скільки з них мають вчене звання професора, доцента, старшого наукового співробітника + скільки з них працюють у штаті установи з відповідним записом у трудовій книжці і скільки на засадах сумісництва).

 1. З якого року відкрита в інституті аспірантура і докторантура та за скількома спеціальностями, (зазначити шифри і назви), якщо йдеться про розширення переліку наукових спеціальностей в аспірантурі або докторантурі.

 2. Мету відкриття.

 3. Чому виникла потреба у підготовці кандидатів (докторів) наук саме з цієї наукової спеціальності.

 4. Для кого будуть готуватися фахівці вищої кваліфікації з цієї спеціальності.

 5. Обґрунтувати реальну потребу у підготовці фахівців вищої кваліфікації саме за цією науковою спеціальністю.

 6. Напрями наукових досліджень інституту та кафедр за спеціальністю, що відкривається.

 7. Наявність наукової школи за даним науковим напрямом.

 8. Наявність експериментальної бази для проведення наукових досліджень за даним науковим напрямом.

 9. Плановий обсяг прийому за даною науковою спеціальністю.

 10. Наявність спеціалізованих вчених рад в університеті за спеціальністю, що відкривається.

 11. Наявність фахових видань.

 12. Наукове забезпечення даної спеціальності:

 • кількість штатних докторів і кандидатів наук за даною спеціальністю.

Форма 1

Відомості

про наукове забезпечення спеціальності (вказати шифр і назву спеціальності та галузь наук)

для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури)

у Національному університеті “Львівська політехніка”


№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Місце основної роботи (установа, її відомча підпорядкованість, посада)

Науковий ступінь, шифр та назва спеціальності, за якою захищена дисертація

Шифр спеціальності, за якою може здійснюватися кваліфіковане наукове керівництво або консультування

Основні праці (2-3 назви) за спеціальністю, з якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури)

1

2

3

4

5

6

1
Форма 2

^ Напрями наукових досліджень

Національного університету “Львівська політехніка”

за спеціальністю (вказати шифр і назву спеціальності)№ п/п

^ Шифр та назва спеціальності, за якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури)

Назва вищого навчального закладу (наукової установи),

інститут, кафедра,

підготовка спеціалістів та магістрів за даною спеціальністю


^ Напрями наукових досліджень вищого навчального закладу (наукової установи) за спеціальністю, за якою пропонується відкриття аспірантури (докторантури)


^ Наукове забезпечення

(прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, доктора наук (кандидата наук), шифр та назва спеціальності, за якою захищена дисертація, дата зарахування доктора (кандидата) наук до штату, основним місцем роботи якого є вищий навчальний заклад (наукова установа), в якому відкриває аспірантура (докторантура))

^ Мета відкриття аспірантури (докторантури)
(коротка інформація про потребу вищого навчального закладу у підготовці кандидатів (докторів) наук з даної наукової спеціальності)

1

2

3

4

5

6

Форма 3

^ Список штатних працівників

Національного університету «Львівська політехніка»,

які забезпечать наукове керівництво роботою аспірантів за спеціальністю (вказати шифр і назву спеціальності), трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів університету


№ п/п

Прізвище,

ім’я, по батькові

Науковий ступінь,

вчене звання

Шифр та назва спеціальності,

за якою здійснюватиметься наукове керівництво

1

2

3

4Проректор з наукової роботи

Національного університету “Львівська політехніка”

З. Г. ПіхНачальник відділу кадрів


Д. В. КожуровФорма 3

^ ПРО ВІДКРИТТЯ ПОСТІЙНОДІЮЧОЇ АСПІРАНТУРИ (ДОКТОРАНТУРИ)

ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ _____________________________________________

(вказати шифр та назву спеціальності)


п/ч

Прізвище, ім’я,

по батькові фахівців, які забезпечать підготовку

з вказаної спеціальності, рік народження

Місце основної роботи, посада

Шифр та назва спеціальності, за якою захищена дисертація, рік присудження наукового ступеня

(у яку спеціальність трансформована

Обгрунтування потреби у відкритті аспірантури (докторантури)

(коротко)

1

2

3

4

5

Інститут __________________________________________________

(вказати назву інституту)

Форма 4ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

(ПІБ)
Я, ________________________________________________________________________ ,

(народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії ___ №_________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду ^ Національному університету «Львівська політехніка»

(назва навчального закладу)

та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою відкриття в університеті постійнодіючої докторантури, а також для забезпечення роботи бази даних «Атестаційна колегія» Міністерства освіти і науки України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети.

„___” _________ ______ р., ____________ (__________________________________)
Особу та підпис __________________________________________ перевірено
Керівник кадрового підрозділу ________________ ( _____________________)

М.П.

Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою відкриття в університеті постійнодіючої докторантури, а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
____________ 20____ року.

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки України в університеті постійнодіючої докторантури.

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі перс.даних;

3. на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі перс.даних;

4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі перс.даних, а також отримувати зміст його перс.даних, що зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх перс.даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх перс.даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх перс.даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист перс.даних.
ЗГОДА

на збір та обробку персональних даних

(ПІБ)
Я, ________________________________________________________________________ ,

(народився „___” __________ 19 __ року , паспорт серії ___ №_________ ) шляхом підписання цього тексту, надаю згоду ^ Національному університету «Львівська політехніка»

(назва навчального закладу)

та Міністерству освіти і науки України на збір та використання інформації про мене з обмеженим доступом з метою відкриття в університеті постійнодіючої аспірантури, а також для забезпечення роботи бази даних «Атестаційна колегія» Міністерства освіти і науки України в межах, необхідних для досягнення вказаної вище мети.

„___” _________ ______ р., ____________ (__________________________________)
Особу та підпис __________________________________________ перевірено
Керівник кадрового підрозділу ________________ ( _____________________)

М.П.

Я, _________________________, посвідчую, що отримав повідомлення про включення інформації про мене до бази персональних даних з метою відкриття в університеті постійнодіючої аспірантури, а також відомості про мої права, визначені Законом України „Про захист персональних даних” та про осіб, яким мої дані надаються, для виконання зазначеної мети.
____________ 20____ року.

(підпис)

Повідомляємо, що надані Вами відомості включені до бази персональних даних Міністерства освіти і науки України в університеті постійнодіючої аспірантури.

Відповідно до ст.8 Закону України „Про захист персональних даних” суб’єкт персональних даних має право:

1. знати про місцезнаходження бази даних, яка містить його перс.дані, її призначення та найменування, місцезнаходження її володільця чи розпорядника;

2. отримувати інформацію про умови надання доступу до перс.даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його перс.дані, що містяться у базі перс.даних;

3. на доступ до своїх перс.даних, що містяться у відповідній базі перс.даних;

4. отримувати не пізніш як за 30 календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його перс.дані у відповідній базі перс.даних, а також отримувати зміст його перс.даних, що зберігаються;

5. пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх перс.даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;

6. пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх перс.даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

7. на захист своїх перс.даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

8. звертатися з питань захисту своїх прав щодо перс.даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту перс.даних;

9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист перс.даних.

Схожі:

Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Обґрунтування щодо відкриття аспірантури (докторантури) (перелік питань, які необхідно зазначити в обґрунтуванні, додається*) iconПерелік документів, необхідних для відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) у Національному університеті «Львівська політехніка»
Для розгляду питання про відкриття постійнодіючої аспірантури (докторантури) за кожною новою науковою спеціальністю на засіданні...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи