Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г icon

Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Скачати 111.12 Kb.
НазваЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Дата28.10.2014
Розмір111.12 Kb.
ТипДокументи

Затверджую

Проректор з наукової роботи

Національного університету

"Львівська політехніка"

проф._________________ З.Г.Піх

"____"___________201_ р.

(Печатка установи)


В И Т Я Г*

* Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук

з протоколу № засідання кафедри _____________
(або міжкафедрального семінару кафедр _____ та________)

Національного університету "Львівська політехніка" від ______ ____201_р.


1. ПРИСУТНІ:

___ із ___ (вказати кількість працівників за штатним складом) науково-педагогічних та __ наукових працівників кафедри ______________, а саме: (перерахувати із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, наукового ступеня, вченого звання). (До наукових працівників належать: наукові співробітники, а також інженери – за умови, що вони займаються науковою діяльністю):

 1. _________________________

 2. _________________________

 3. _________________________


Для міжкафедрального семінару:

___ із ___ (вказати кількість працівників за штатним складом) науково-педагогічних та __ наукових працівників кафедри ______________, а саме: (перерахувати із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, наукового ступеня, вченого звання). (До наукових працівників належать: наукові співробітники, а також інженери – за умови, що вони займаються науковою діяльністю):

 1. __________________________

 2. __________________________

 3. __________________________

___ із ___ (вказати кількість працівників за штатним складом) науково-педагогічних та __ наукових працівників кафедри ______________, а саме: (перерахувати із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові, посади, наукового ступеня, вченого звання). (До наукових працівників належать: наукові співробітники, а також інженери – за умови, що вони займаються науковою діяльністю):

 1. __________________________

 2. __________________________

 3. __________________________


На засіданні присутні аспіранти кафедри (перерахувати із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові):
На засідання запрошені (перерахувати із зазначенням місця основної роботи, посади, наукового ступеня, вченого звання):

 1. _________________________

 2. _________________________

 3. _________________________


З присутніх – ___ докторів наук та ____ кандидатів наук – фахівці за
профілем представленої дисертації. (Засідання вважається правочинним, якщо на ньому присутні не менше двох третин наукових та науково-педагогічних працівників профільної кафедри, у тому числі не менше 5 фахівців з науковими ступенями зі спеціальності (разом із запрошеними), за якою представляється дисертаційна робота. Рекомендується, щоб на представленні докторської дисертації були присутніми не менше 3-х докторів наук за профілем роботи).
Голова засідання – (вказати науковий ступінь, вчене звання, посаду, прізвище, ініціали головуючого на засіданні). (Якщо науковим керівником чи консультантом здобувача наукового ступеня є завідувач кафедри, то головувати на засіданні повинен один з членів кафедри або запрошений фахівець, як правило, доктор наук).
2.СЛУХАЛИ:


Доповідь докторанта (аспіранта, здобувача, асистента, доцента) кафедри (вказати назву кафедри, прізвище, ім’я, по батькові здобувача) за матеріалами дисертаційної роботи: «_____________», представленої на здобуття наукового ступеня доктора/кандидата (вказати галузь) наук за спеціальністю (вказати шифр та назву наукової спеціальності).


Науковий консультант (науковий керівник – для кандидатської дисертації) _______ (вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали консультанта (керівника)).
Тему дисертації затверджено “___”_____201__р. на засіданні Вченої ради Національного університету «Львівська політехніка», протокол № __ та уточнена “___”_____201__р. на засіданні вченої ради Національного університету «Львівська політехніка» протокол № __ .

^ Робота виконана на (вказати назву кафедри) Національного університету "Львівська політехніка".
По доповіді було задано ____(вказати кількість) запитань, на які доповідач дав правильні та ґрунтовні відповіді. Питання були задані:

 • _______________________________

 • _______________________________

(Вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові осіб, які задавали запитання. Запитання та відповіді наводити не потрібно.)
3. Виступи присутніх.
З оцінкою дисертаційної роботи ____ (вказати прізвище, та ініціали здобувача) виступили рецензенти:

 • _______________________________

 • _______________________________

(вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові рецензентів),

які зазначили (вказати позитивні сторони дисертаційної роботи) .
Також було вказано на (якщо є зауваження до дисертаційної роботи, їх необхідно вказати).

З оцінкою дисертаційної роботи також виступили присутні на засіданні кафедри (міжкафедрального семінару) (вказати посаду, науковий ступінь, прізвище, ім’я, по батькові промовців та зазначити позитивні сторони та зауваження, які прозвучали у виступах).

(Необхідно відзначити актуальність теми, наукову новизну і практичне значення основних результатів та висновків дисертації, особистий внесок здобувача, практичне застосування та впровадження одержаних результатів.

^ Загальна характеристика дисертаційної роботи – позитивна.)
З характеристикою наукової зрілості здобувача виступив науковий консультант (науковий керівник – для кандидатської дисертації)_______ (вказати науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали консультанта (керівника)), який відзначив _______ (подати коротку характеристику наукової зрілості здобувача).
4. Заслухавши та обговоривши доповідь _____(вказати прізвище, ім’я, по батькові здобувача наукового ступеня), а також за результатами попередньої експертизи представленої дисертації на кафедрі (міжкафедральному семінарі) _______ (вказати назву кафедри (кафедр)), прийнято наступні висновки щодо дисертаційної роботи "....................":

Висновок

кафедри (міжкафедрального семінару) про наукову та практичну цінність дисертаційної роботи «___________»

здобувача наукового ступеня (доктора / кандидата (вказати галузь) наук за спеціальністю (вказати шифр та назву наукової спеціальності) )


  1. ^ Актуальність теми дисертації (на фоні загальної оцінки стану проблеми у вітчизняній та зарубіжній науці);

  2. Зв'язок теми дисертації з державними програмами, науковими напрямами університету та кафедри (необхідно вказати, що тема дисертації відповідає науковому напряму кафедри (зазначити назву кафедри та науковий напрям); дисертаційна робота виконана в межах науково-дослідних робіт: (зазначається назва роботи, № держреєстрації); термін виконання);

  3. ^ Особистий внесок здобувача в отриманні наукових результатів (характеристика особистого внеску має бути конкретизована та відображати роль здобувача в розробленні нових наукових ідей, формулюванні задачі, обґрунтуванні методики її розв'язання, обробці статистичного матеріалу, в проведенні експериментальних досліджень та інтерпретації отриманих результатів);

  4. ^ Достовірність та обґрунтованість отриманих результатів та запропонованих автором рішень, висновків, рекомендацій (підтверджується теоретичним розробленням (обґрунтуванням) базових положень, результатами апробації, відповідністю результатів, а також моделювання (розрахунку) експериментальним результатам, їх зв’язком з існуючими результатами, отриманими із застосуванням класичних методів (алгоритмів); відповідність результатам інших авторів, а також результатам, одержаним іншими методами; якщо наукова обґрунтованість підлягає сумніву, то необхідно перерахувати причини, що викликають ці сумніви, або акцентувати увагу на дискусійних питаннях;

  5. ^ Ступінь новизни основних результатів дисертаційної роботи порівняно з відомими дослідженнями аналогічного характеру (акцентувати увагу на відмінностях одержаних результатів від відомих раніше, описати ступінь новизни (вперше одержано, удосконалено, набуло подальшого розвитку));

  6. ^ Перелік наукових праць, які відображають основні результати дисертації (формується за ступенем важливості опублікованих робіт, де, в першу чергу, зазначаються статті у фахових виданнях України та статті у наукових періодичних виданнях інших держав або у виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз); також необхідно конкретизувати у вигляді короткого опису особистий внесок автора у колективно опублікованих працях; дати висновок про повноту викладення основних положень та результатів роботи;

  7. ^ Апробація основних результатів дослідження на конференціях, симпозіумах, семінарах тощо (навести їх перелік);

  8. Наукове значення виконаного дослідження із зазначенням можливих наукових галузей та розділів програм навчальних курсів, де можуть бути застосовані отримані результати (для докторських дисертацій обов'язковою є наявність рекомендацій про включення результатів роботи у навчальні курси з відповідних дисциплін за навчальним планом);

  9. ^ Практична цінність результатів дослідження із зазначенням конкретного підприємства або галузі народного господарства, де вони можуть бути застосовані;

  10. ^ Оцінка структури дисертації, її мови та стилю викладення (необхідно, зокрема, зазначити, що дисертаційна робота за структурою, мовою та стилем викладення відповідає вимогам МОН України);


Для докторської дистерації необхідно вказати ступінь використання матеріалів кандидатської дисертації.

  1. Відповідність дисертації паспорту спеціальності, за якою вона представлена до захисту (вказати напрям досліджень із зазначених у паспорті, якому відповідає дисертаційна робота).


^ У ході обговорення дисертаційної роботи до неї не було висунуто жодних зауважень щодо самої суті роботи (якщо зауваження щодо суті роботи були, то необхідно їх перерахувати).
5. З урахуванням зазначеного,
кафедра/міжкафедральний семінар ухвалила/ухвалив:


 1. Дисертаційна робота (вказати прізвище, ім’я, по батькові здобувача наукового ступеня) «_____________» є завершеною науковою працею, у якій розв’язано ________ (конкретизувати наукову проблему*, або завдання**), що має важливе значення для_________________(вказати галузь науки).

*(Докторська дисертація повинна містити раніше незахищені наукові дослідження та отримані автором нові науково обґрунтовані результати у певній галузі науки та техніки, які у сукупності розв’язують важливу наукову або науково‑прикладну проблему);

**(Кандидатська дисертація повинна містити результати проведених автором досліджень та отримані автором нові, науково обґрунтовані результати, які у сукупності розв’язують конкретне наукове завдання).

  1. У ____ (зазначити кількість) наукових публікаціях повністю відображені основні результати дисертації, з них ____ (зазначити кількість) статей у фахових виданнях України та ____ статей у наукових періодичних виданнях інших держав; ____ статей у виданнях України, які входять до міжнародних наукометричних баз.

  2. Дисертація відповідає паспорту спеціальності ________(вказати шифр та назву спеціальності). та пп. ______ (пп.9, 10, 12 для докторської дисертації або пп. 9, 11, 12 для кандидатської дисертації) «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника».

  3. * З урахуванням наукової зрілості та професійних якостей ________(вказати прізвище та ініціали здобувача наукового ступеня) дисертаційна робота «____________» рекомендується для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.


За затвердження висновку проголосували:

У голосуванні беруть участь науково-педагогічні та наукові працівники кафедри, а              також запрошені фахівці (аспіранти, присутні на засіданні, участі у голосуванні не              беруть)
за

-

(вказати кількість прописом)проти

-

(немає)утримались

-

(немає)
Голова засідання,

зав. кафедри __________, д.т.н., професорпідпис(прізвище, ініціали)


Секретар,

к.т.н., доцент


підпис


(прізвище, ініціали)"___"_________201_р.

Загалом щодо п.5.4 – кафедра може прийняти одну з таких ухвал:

 1. Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

 2. Рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду з врахуванням композиційних, редакційно-стилістичних, технічних та граматичних поправок.

(В цьому випадку автор вносить необхідні виправлення в текст дисертації й інформує в робочому порядку про це рецензентів та завідувача кафедри (керівника міжкафедрального семінару).

 1. ^ Рекомендувати дисертацію до розгляду на міжкафедральному семінарі на предмет подання до захисту у спеціалізовану вчену раду у грудні поточного року. Це стосується тільки аспірантів, щоб показати ефективність випуску з аспірантури у поточному році.

 2. Не рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду у зв'язку з необхідністю внесення змін принципового характеру. (В цьому випадку автору надається певний термін для усунення відзначених недоліків, після чого дисертація повторно розглядається на засіданні кафедри (міжкафедральному семінарі). Якщо, на думку рецензентів та співробітників кафедри (кафедр), здобувач успішно вирішив поставлене перед ним завдання, то кафедра (міжкафедральний семінар) приймає рішення про рекомендацію роботи для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду. Відповідно оформлюється протокол засідання кафедри (міжкафедрального семінару).

 3. Не рекомендувати дисертацію для подання до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

(В цьому випадку у протоколі аргументовано висвітлюються причини, які не дозволяють позитивно оцінити представлену роботу).

Схожі:

Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г icon«затверджую» «затверджую» Проректор з наукової роботи Національного університету «Львівська політехніка»

Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх
Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. №309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. №45 «Про затвердження...
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconІгсн основи демократії
Основи демократії: Плани та методичні вказівки для підготовки контрольної роботи (як обов"язкової індивідуальної роботи) для студентів...
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconНаціональний університет “Львівська політехніка” Кафедра політології /назва кафедри/ «Затверджую»
...
Затверджую Проректор з наукової роботи Національного університету \"Львівська політехніка\" проф. З. Г. Піх \" \" 201 р. (Печатка установи) витя г iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи