Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу icon

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Скачати 261.82 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу
Дата23.04.2013
Розмір261.82 Kb.
ТипМетодичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо проходження виробничої практики

з організації обліку і аудиту

для студентів 5 курсу

спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”


МИКОЛАЇВ – 2008

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку і аудиту для студентів 5 курсу спеціальності 8.050106 “Облік і аудит” підготували:

Пантелєєв В.Д. – д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку

Дубініна М.В. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Потриваєва Н.В. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Пшениченко А.С. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Сіренко Н.М. – к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Боднар О.А. – асистент кафедри бухгалтерського обліку

Кузьома В.В. – асистент кафедри бухгалтерського обліку

Мельник О.І. – асистент кафедри бухгалтерського обліку


Протокол № 4 від 20.11.2008 року.


Рецензенти:

^ Потриваєв I.I. - начальник відділу економічного розвитку фінансово-кредитного забезпечення бухгалтерського обліку i звітності головного управління сільського господарства i продовольства облдержадміністрації 1ваненко Г.М. - кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки сільського господарства, декан факультету перепідготовки i підвищення кваліфікації МДАУ


Відповідальний за випуск - завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ доктор економічних наук, професор Пантелєєв В.Д.


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету МДАУ від 11.12.2008 року протокол № 4


ЗМІСТ


Вступ 4

1 Завдання практики і організація її проведення 6

1.1.Основні завдання практики 6

1.2.Об’єкти проходження виробничої практики 6

1.3.Приблизний бюджет робочого часу на період проходження

практики 8

1.4.Керівництво виробничою практикою 8

 1. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики 11

 2. Правила оформлення звіту з виробничої практики 17

3.1. Вимоги до оформлення та представлення звіту з практики 17

3.2. Загальні вимоги до оформлення основного тексту звіту 18

3.3.Вимоги до представлення звіту 20

3.4.Порядок захисту звіту з практики 20

Додатки 22


ВСТУП


З розвитком ринкової економіки ускладнюються внутрішньо-господарські та зовнішні зв’язки підприємства, зростають потоки економічної та іншої інформації, яка має бути ефективно оброблена та перетворена в інформацію, корисну для обґрунтування та прийняття рішень оперативного, тактичного, стратегічного порядку. Переважну частину цієї інформації надає система бухгалтерського обліку. Саме тому від того, як організовано бухгалтерський облік на підприємстві, як він виконує свої облікові, контрольні та аналітичні функції, значною мірою залежить рівень прийнятих управлінських рішень.

Організація бухгалтерського обліку – це сукупість дій зі створення цілісної системи бухгалтерського обліку, науково обґрунтована сукупність умов, за яких найбільш економно і раціонально здійснюється збір, обробка і зберігання бухгалтерської інформації з метою оперативного контролю за ефективним використанням майна підприємства та надання користувачам неупередженої інформації для прийняття управлінських рішень.

Організація обліку – це складний процес, дію якого мають забезпечувати висококваліфіковані спеціалісти – організатори обліку на підприємстві. Це спеціалісти широкого профілю, які крім глибоких знань з бухгалтерського обліку, вміють працювати з кадрами, управляти потоками ресурсів, використовувати внутрішню і зовнішню інформацію для формування компетентних суджень і прийняття обґрунтованих рішень тощо.

Виробнича практика з організації обліку і аудиту є продовженням навчального процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації обліку і аудиту, розвиток науково –дослідницької роботи і залучення студентів до громадського життя трудового колективу сільськогосподарського підприємства.

Виробничу практику студенти проходять на підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності, які виконують повний комплекс робіт з бухгалтерського обліку. Місце проходження практики визначається кафедрою бухгалтерського обліку, або обирається студентом самостійно.

Термін проходження виробничої практики встановлюється Робочим навчальним планом університету.

По закінченні практики студенти подають на кафедру Звіт про проходження виробничої практики, книгу реєстрації проходження практики, характеристику студента-практиканта, видану підприємством та підписану його керівником і головним бухгалтером.


Ч А С Т И Н А 1


^ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ


  1. Основні завдання практики


Завданнями практики є:

 • активна участь студентів у впровадженні на практиці сучасних економічних методів управління в Україні;

 • вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку, елементів облікової політики підприємства;

 • засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у кожному відділі бухгалтерії;

 • прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації для запису в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;

 • засвоєння порядку використання методів внутрішнього і зовнішнього контролю, засад організації і методики аудиту;

 • критична оцінка діючої практики організації обліку і аудиту, аналізу цих процесів із застосуванням елементів науково-дослідницької роботи.


1.2. Об’єкти проходження і організація проходження виробничої практики

Виробничу практику з організації обліку і аудиту студенти проходять в передових державних, приватних підприємствах – агрофірмах та інших сільськогосподарських формуваннях області.

Загальна тривалість виробничої практики регламентується календарним планом, який складається студентом спільно з головним бухгалтером господарства на основі приблизного розподілу бюджету часу.

Календарний план проходження практики складається на весь період і узгоджується з керівником господарства.

Згідно з календарним планом студент виконує роботу за вказаними розділами, що знаходить відображення в Книзі реєстрації проходження практики і звіті про проходження виробничої практики.

Студент починає виробничу практику з вивчення основних економічних показників розвитку господарства, проводить екскурсію в окремі підрозділи господарства, місця зберігання цінностей з докладним вивченням принципів організації роботи кожного відділу.

Під час проходження виробничої практики студенти зобов’язані:

 • ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку та обліковою політикою на підприємстві;

 • з формою бухгалтерського обліку;

 • Методичними рекомендаціями щодо складання розпорядчого документа про облікову політику підприємства №921 від 17 грудня 2007р., затверджені Міністерством аграрної політики України;

 • вивчити прийнятий в бухгалтерському обліку господарства робочий план рахунків;

 • ознайомитись з кваліфікаційним складом облікової служби підприємства і розподілом обов’язків між бухгалтерами;

 • проаналізувати правильність складання і виконання графіка документообігу і прикласти його до звіту.

В звіті про практику вказати порядок проведення, методи внутрішнього і зовнішнього контролю, що використовуються в господарстві, розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення організації обліку і аудиту на підприємстві.


^ 1.3. Приблизний бюджет робочого часу на період проходження практикип/п

Зміст роботи

Тривалість (дні)

1

Знайомство з організаційно-правовою та фінансово-економічною діяльністю підприємства, складання календарного плану

1

2


Вивчення змісту та складових облікової політики

підприємства


3


3

Організація діловодства, документування та документообігу

2

4

Організація матеріальної відповідальності

1

5

Завершення облікового процесу

3

6

Податкова та фінансова звітність підприємства

3

7

Організація внутрішнього фінансово-аудиторського контролю

4

8

Зовнішній контроль діяльності підприємства

4

9

Організація і методика аудиту

4
Разом

25^ 1.4. Керівництво виробничою практикою


Керівництво практикою з боку університету


Здійснення організації керівництва виробничою практикою студентів з боку університету забезпечують викладачі кафедри бухгалтерського обліку. Керівники від університету консультують всі питання виробничої практики щодо техніки складання документів, облікових регістрів, ведення книги реєстрації проходження практики, написання звіту, перевіряють якість і послідовність проходження програми практики, корегують план її подальшого проходження.

Керівник практики інформує кафедру і деканат про хід проходження практики. Він має право поставити питання щодо звільнення студента від практики перед ректором університету, якщо студент не виконує програму, порушує дисципліну внутрішнього розпорядку дня.


^ Керівництво практикою з боку підприємства


Відповідальним керівником практики студентів з бухгалтерського обліку в господарстві є головний бухгалтер, який в перший день практики знайомиться з програмою разом зі студентами, визначає послідовність і основні етапи її проходження.

Керівник практики забезпечує кожного студента робочим місцем, надає необхідні документи і облікові регістри, передбачені програмою практики з окремих ділянок організації облікової інформації та проведення контролю, призначає консультантів з числа працівників бухгалтерії, контролює систематичність виконання календарного плану проходження практики, перевіряє і підписує щоденник, повідомляє кафедру бухгалтерського обліку про випадки порушення трудової дисципліни.

По закінченні виробничої практики головний бухгалтер повинен дати оцінку проходження практики і видати виробничу характеристику.

Під час проходження практики студент повинен:

- виконувати діючий в господарстві внутрішній розпорядок дня, приймати участь в роботі виробничих нарад, зборів, заходів суспільного життя господарства;

 • своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • виконувати доручення і накази головного бухгалтера та керівника практики;

 • вести книгу реєстрації проходження виробничої практики (щоденник), де він в короткій формі записує проведену за день роботу, а також свої спостереження, зауваження та висновки (додаток Б).

В кінці кожного тижня щоденник дають головному бухгалтеру для підпису. В кінці практики щоденник завіряється підписами керівника, головного бухгалтера і гербовою печаткою підприємства. На основі записів в щоденнику студент складає звіт про виробничу практику (додаток А).

В процесі проходження практики студент повинен не тільки вивчити фактичний стан організації обліку і аудиту по вказаних розділах, але й надати їх критичну оцінку. Тому необхідно виявити невідповідність прийнятих форм і методів в господарстві відносно діючих інструктивних положень (стандартів) по організації бухгалтерського обліку і аудиту та відобразити в звіті свої висновки і пропозиції щодо їх вдосконалення.

Ч А С Т И Н А 2

^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ

Звіт про проходження виробничої практики повинен містити такі основні розділи та підрозділи.

^ 1. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1.1. Організаційно-правова та фінансово-економічна характеристика підприємства.

В процесі розгляду даного питання необхідно:

- ознайомитись зі статутом підприємства;

- дати організаційно-правову характеристику базового підприємства;

- ознайомитись зі структурою підприємтсва та структурою бухгалтерії, службою внутрішнього контролю;

- надати фінансово-економічну характеристику підприємства (його розмір, спеціалізація та показники фінансового стану), на підставі проведених розрахунків зробити висновки.

  1. ^ Облікова політика підприємства.

В процесі розгляду даного питання необхідно ознайомитися зі складовими облікової політики підприємства, порядком внесення змін до неї та надати критичну оцінку діючому положенню про облікову політику на підприємстві.

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Ознайомитись зі змістом наказу про організацію

бухгалтерського обліку та положенням про облікову політику підприємства.

Вказати форму організації бухгалтерського обліку на підприємстві.

Ознайомитися (розробити) робочий план рахунків бухгалтерського обліку.

Обґрунтувати вибір і дати характеристику форми ведення бухгалтерського обліку, вказати її переваги і недоліки.

1. Наказ про організацію

бухгалтерського обліку.

2. Наказ про облікову політику
підприємства.

3. Робочий план рахунків
бухгалтерського обліку.

4. Схема форми бухгалтерського
обліку.

^ 1.3. Організація діловодства, документування та документообігу

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Вивчити нормативну базу щодо організації документування, Єдину систему діловодства (ЄСД) і правила спеціального діловодства бухгалтерії.

Проаналізувати організацію доку-ментування господарських операцій.

Ознайомитись з організацією доку-ментообігу.


1. Номенклатура справ бухгалтерії.

2. Журнал реєстрації вхідних документів.

3. Журнал реєстрації вихідних і внутрішніх документів.

4. Графік документообігу.

5. Акт приймання-передачі бухгал-терських справ.

6. Розрахунок чисельності персоналу бухгалтерії.

7. Посадові інструкції персоналу бухгалтерії.^ 1.4. Організація матеріальної відповідальності

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Вивчити зміст нормативних актів, що регулюють матеріальну відповідальність.

Ознайомитись з формами матеріальної відповідальності на підприємстві, порядком прийому на роботу матеріально-відповідальних осіб, порядком укладання угод про матеріальну відповідальність.

Вивчити порядок застосування довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, як договору про повну матеріальну відповідальність.

Вивчити порядок відшкодування матеріально-відповідальною особою завданої підприємству шкоди.


1. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

2. Договір про колективну матеріальну відповідальність.

3. Довіреність.

4. Журнал реєстрації довіреностей.

5. Строки звітності матеріально-відповідальних осіб.

6.Розрахунок розміру відшкодування матеріального збитку в залежності від виду майна.^ 1.5. Завершення облікового процесу

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Ознайомитися з порядком закриття облікових регістрів.

Виконати узагальнення і перевірку записів по рахунках:

-порівняти обороти по кожному аналітичному і синтетичному рахунку з підсумками документів, які були підставою для записів на цьому рахунку;

-порівняти обороти і залишки або тільки залишки по кожному синтетичному рахунку з відповідними показниками аналітичного обліку;

-порівняти відповідні обороти і залишки або тільки залишки по всім рахункам синтетичного обліку;

-виправити встановлені в бухгалтерських записах помилки.

Скласти оборотну відомість (оборотний баланс) по синтетичним рахункам.

Заповнити Головну книгу підприємства.


1. Всі журнали-ордери (меморіальні ордери), які ведуться на підприємстві.

2. Оборотна відомість по синтетичним рахункам.

3. Головна книга (5-6 рахунків).^ 1.6. Податкова та фінансова звітність підприємства

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Заповнити форми звітності підприємства та вивчити вимоги до неї і терміни подання.

1. Баланс форма № 1.

2. Звіт про фінансові результати
форма № 2.

3. Звіт про рух грошових коштів
форма № 3.

4. Звіт про власний капітал форма № 4.

5. Примітки до річної фінансової звітності
форма № 5.

6. Додаток до річної фінансової
звітності "Інформація за
сегментами" форма №6.

7. Податкова декларація з ПДВ.

8. Податковий розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

9. Розрахунок суми податку з
власників транспортних засобів
та інших самохідних машин і
механізмів.

10. Розрахунок акцизного збору

(з додатками).

11. Податковий розрахунок збору
за забруднення навколишнього
природного середовища.

12. Звіт про суму збору на
розвиток виноградарства,
садівництва і хмелярства

13. Податковий розрахунок сум
доходу, нарахованого
(сплаченого) на користь
платників податку, і сум
утриманого з них податку
(форма № 1 ДФ).

14. Звіт про використання РРО та
КОРО (РК).

15. Розрахунок суми страхових
внесків на загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування.

16. Розрахункові відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування

17. Тощо


Примітка. наведений перелік документів є орієнтовним, тому потрібно враховувати специфіку діяльності базового підприємства, формуючи додатки до Звіту.


^ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГО ФІНАНСОВО-АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ.

Проаналізувати стан внутрішньогосподарського контролю на підприємстві.

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Застосовуючи прийоми фактичного і документального контролю здійснити контроль за:

 • організацією зберігання товарно-матеріальних цінностей;

 • своєчасністю і правильністю оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;

 • документальним оформленнням відпуску товарно-матеріальних цінностей у виробництво, для загально-виробничих і господарських потреб підприємства, на сторону тощо;

 • дотриманням норм витрачання відпущених товарно-матеріальних цінностей;

 • станом складського господарства, його забезпеченністю вагомірними приладами;

 • станом аналітичного обліку на складах;

 • станом касової дисціпліни;

 • сплатою штрафів, запобіганням виконаннюнепродуктивних і позареалізаційних витрат;

 • станом дебіторської та кредиторської заборгованості;

 • застосуванням типових форм первинних документів, станом їх оформлення та реестрації;

 • дотриманям документообігу, графіку передачі документів по підрозділах підприємства для їх перевірки та обробки, тощо;
1. Робочі матеріали ревізора:

- програма ревізії.

- план проведення ревізії.

- оперативний план проведення інвентаризації.

2. Акт ревізії.

3. Наказ про призначення постійно діючої інвентаризаційної комісії.

4. Графік план проведення інвентаризацій-ної роботи на підприємстві.

5. Наказ про проведення інвентаризації.

6. Інвентаризаційний опис товаро-матеріа-льних цінностей.

7. Звіряльна відомість результатів інвентаризацій товарно-матеріальних цінностей.

8. Інвентаризаційний опис основних засобів.

9 Акт про результати інвентаризації наявних грошових коштів.

10. Інвентаризаційний опис цінностій і бланків документів суворої звітності.

11. Акт інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками і іншими дебіторами і кредиторами.

12. Акт звірки розрахунків.

13. Довідка до акту інвентаризації розрахунків з покупцями, постачальниками і іншими дебіторами і кредиторами.

14. Відомість результатів інвентаризації.

15. Протокол засідання постійно діючої інвентаризаційної комісіїПримітка. Завдання доповнюється керівником практики навчального закладу з урахуванням спеціалізації підприємства.

Ознайомитись зі станом інвентаризаційної роботи на підприємстві, складом постійно діючої інвентаризаційної комісії, строками проведення планових інвентаризацій, планом-графіком проведення інвентаризаційної роботи на підприємстві.

Прийняти участь в інвентаризації товарно-матеріальних цінностей, основних засобів, нематеріальних активів грошових коштів, документів і розрахунків.

Оформити документально свою роботу за цим завданням.


^ 3. ЗОВНІШНІЙ КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Ознайомитись з функціями Державної контрольно-ревізійної служби України (ДКРС), її правами і взаємодією з іншими контролюючими органами, обов'язками і відповідальністю посадових осіб ДКРУ, фінансові санкції та адміністративні штрафи, що застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності ДКРС.

Ознайомитись з структурою Державної податкової служби, її правами, видами і порядком проведення податкових перевірок, порядком застосування фінансових санкцій та стягнення податкової заборгованості, порядком оскарження рішень податкової адміністрації; призначенням, структурою, функціями податкової міліції.

Вивчити особливості проведення та документального оформлення перевірок діяльності підприємства іншими контролюючими органами (фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування, прокуратура і правоохоронні ограни, органи з захисту прав споживачів, комітет з нагляду за охороною праці, санітарно-епідеміологічна служба, органи пожежного нагляду та ін.); порядок оскарження рішень контролюючих органів.

Ознайомитись зі змістом матеріалів перевірок різними контролюючими органами діяльності підприємства, здійснити аналіз зазначених в них недоліків та встановити причини, які спонукали їх.

1. Відомість результатів інвентаризації.

2. Протокол засідання постійно діючої інвентаризаційної комісії.

3. Законодавчі та нормативні документи щодо діяльності відповідних контролюючих органів.

4. Матеріали перевірок базового підприємства різними контролюючими органами.^ 4. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ.

Перелік облікових робіт

Рекомендовані документи для ознайомлення (додати у додатках до звіту) та складання (навести по тексту)

Вивчити нормативні документи, що визначають головні засади аудиторської діяльності в Україні; порядок організації роботи з персоналом суб'єктів аудиторської діяльності; порядок організації надання аудиторських послуг; планування аудиторської діяльності та планування конкретної аудиторської перевірки.

З'ясувати різницю між внутрішнім контролем та внутрішнім аудитом.

Розглянути методичні прийоми внутрішнього аудиту.

Дослідити взаємозв'язок внутрішнього та зовнішнього аудиту.

Ознайомитися з організацією, методикою проведення і вимогами до аудиту в умовах комп'ютерної обробки документів.

Виконати формальну та аналітичну перевірку звітності базового підприємства. Перевірити правильність складання фінансової звітності. Здійснити аудиторську перевірку господарсько-фінансової діяльності підприємства за темою майбутнього звіту.

Тема дослідження обирається студентом самостійно і погоджується з керівником виробничої практики від навчального закладу.

1. Програма проведення аудиту за темою дослідження.

2. План проведення аудиторської перевірки.

3. Робочі матеріали аудитора.

4. Аудиторський висновок.

Ч А С Т И Н А 3


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ


3.1. Вимоги до оформлення та представлення звіту з практики.

Під час перебування в господарстві складається звіт про проходження виробничої практики.

При складанні звіту необхідно використовувати дані книги реєстрації проходження практики, де показано короткий аналіз організації облікової інформації та її контролю в господарстві і пропозиції по їх удосконаленню.

У вступі описуються: роль і значення належної організації обліку і аудиту в розвитку агропромислового комплексу країни і випливаючі на цій основі вимоги до організації облікової інформації в сільськогосподарських підприємствах.

За відповідними розділами звіту методичні рекомендації приведені в другій та третій частинах програми.

У висновках звіту вказується перелік недоліків в організації бухгалтерського обліку і аудиту у базовому підприємстві і пропозиції щодо їх удосконалення. Вони повинні спиратися на інформацію, викладену в звіті і мати коротке економічне обгрунтування.

Обов’язковими додатками до звіту є:

 1. Книга реєстрації проходження практики, завірена керівником практики від господарства;

 2. Документація (вказана в завданнях до розділів);

 3. Характеристика про виробничу роботу під час проходження практики студентом, підписана керівником господарства і головним бухгалтером.

Звіт повинен мати підписи керівника практики з підприємства та керівника практики від кафедри бухгалтерського обліку


^ 3.2. Загальні вимоги до оформлення основного тексту звіту.

Обсяг звіту практики повинен становити 50 сторінок рукописного тексту або 35 друкованого.

Першою сторінкою звіту, що виконується, є титульний аркуш (Додаток А). Текстову частину звіту виконують рукописним або за допомогою комп’ютера з одного боку аркуша білого паперу формату А 4 шрифт Times New Roman, через 1,5 міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Таблиці та ілюстрації можна подавати на аркушах форматів А 3 і А 4.

На сторінках звіту необхідно виділяти поля: ліворуч - не менше 30 мм, праворуч -10 мм, верхні і нижні - не менше 20 мм.

Скорочення слів у роботі не допускаються (крім загальноприйнятих).

Текст звіту згідно з планом поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин звіту “Зміст”, “Вступ”, “Розділ”, “Висновки”, “Додатки” пишуться великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовки складаються з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Заголовки пунктів пишуть маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. В кінці заголовка, написаного в підбір до тексту, ставиться крапка. Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам. Кожну структурну частину звіту потрібно починати з нової сторінки.

Нумерація сторінок, розділів, підрозділів, рисунків, таблиць, формул подається арабськими цифрами без знака №. На титульному аркуші номер сторінок не ставлять, на наступних сторінках номер проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки в кінці. Зміст, перелік умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не нумерують. Номер розділу ставлять після слова “РОЗДІЛ”, після номера крапку не ставлять, а потім з нового рядка друкують заголовок розділу.

Підрозділи нумерують у межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, наприклад: “3.2” (другий підрозділ третього розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу.

Ілюстрації (схеми, графіки) і таблиці необхідно подавати у звіті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках роботи, включають до загальної нумерації сторінок.

Ілюстрації позначають словом “Рис.” і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад, Рис. 1.2. (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщують послідовно під ілюстрацією.

Таблиці нумеруються послідовно в межах розділу (за винятком таблиць поданих у додатках). У правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад, Таблиця 2.2 (друга таблиця другого розділу).

При переносі частини таблиці на інший аркуш (сторінку) слово “Таблиця” і номер її вказують один раз праворуч над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова “Продовження табл.” і вказують номер таблиці, наприклад: Продовження табл. 2.2.

При використанні формул необхідно дотримуватись певних техніко-орфографічних правил. Зокрема, пояснення значень символів і числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Формули треба виділяти з тексту вільними рядками. Вище і нижче кожної формули потрібно залишити не менше одного вільного рядка. Якщо рівняння не вмішується в один рядок, його слід перенести після знака рівності (=) або після знаків (+), мінус (-), множення (х) і ділення (:). Формули в дипломній роботі (якщо їх більше одної) нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в округлих дужках, наприклад: (3.1.) (перша формула третього розділу).

При повторному зверненні до ілюстрації таблиці чи формули, необхідно зробити відповідне посилання на них в тексті роботи. Наприклад: “Див. Рис. 1.2.” або “Див. Табл. 2.3.1.”, або Див. (3.1.).

Додатки оформлюються як продовження звіту на наступних його сторінках. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок та велику літеру української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь.

Ілюстрації, таблиці та формули, розміщені в додатках нумерують у межах кожного додатка, наприклад: “Рис. Д.1.2.” – (другий рисунок першого розділу додатка Д), “формула (А. 1)” - перша формула додатка А.

^ 3.3. Вимоги до представлення звіту.

Звіт з практики погоджується студентом з керівником бухгалтерської служби підприємства і надається на кафедру бухгалтерського обліку у трьохденний термін після закінчення практики. Звіт приймається за умови, що студент виконав вимоги програми практики. Звіт повинен бути скріплений нитками, шнуром, металевими скобами.Якщо звіт не відповідає установленим вимогам, керівник не допускає студента до захисту. Звіт повинен бути виправлений студентом відповідно до зауважень керівника.

^ 3.5. Порядок захисту звіту з практики.

Захист звіту з практики проводиться за графіком, встановленим керівником практики кафедри бухгалтерського обліку.

Мета захисту – студент-практикант має підтвердити відповідну підготовку й оцінку здібностей і навичок виконання виробничих функцій. Студент повинен добре орієнтуватися у змісті поданого до захисту звіту, вміти розкрити питання, які наведені у частині 2 програми практики.

Насамперед студенту потрібно підготувати відповіді на зауваження викладача –керівника з практики, а потім готуватися до захисту звіту в цілому. Кожний звіт, виходячи з його змісту і захисту може буде бути оцінений за прийнятою у вищих навчальних закладах бальною системою. Звіт вважається захищеним, якщо він оцінюється позитивно (“відмінно”, “добре”, “задовільно”).

Критерії оцінки звіту з проходження виробничої практики

Оцінка

«Відмінно»

«Добре»

«Задовільно»

«Незадовільно»

Бали

90-100

75-89

60-74

Менше 60

Робота оцінюється вищою оцінкою “відмінно” за всебічне і глибоке розкриття необхідних розділів звіту на основі використання широкого кола інформаційних джерел, якщо виявлене критичне відношення до використаних матеріалів, самостійність суджень, правильні розрахунки і висновки, немає істотних недоліків у стилі викладу і помилок у відповідях на питання в процесі захисту.

Робота оцінюється оцінкою “добре” при порушенні однієї з вище викладених вимог, наприклад, у випадку помилок у висновках або у випадку неправильних розрахунків.

Робота оцінюється оцінкою “задовільно”, якщо її зміст, текст і цифрові дані свідчать про те, що студент сумлінно ознайомився і опрацював основні джерела, без використання яких робота взагалі не могла б бути виконана, і зміст звіту, хоча і по обмежених інформаційних джерелах, розкрито в основному правильно.

Звіт, визнаний незадовільним, повертається студенту для переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача звіту з практики на кафедру прирівнюється до неявки. Тим студентам, які не здали без поважних причин у встановлений термін звіт з практики, ставиться оцінка “незадовільно”.


ДОДАТКИ


Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


ЗВІТ

проходження виробничої практики

з організації обліку і аудиту

практиканта групи ________

______________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________

(назва господарства)


Керівник практики з Звіт прийняв викладач

організації обліку і аудиту

від підприємства __________ ___________________

(посада) (П.І.Б.)

______________________

(П.І.Б.)


Миколаїв-2010

Додаток Б


КНИГА


реєстрації проходження виробничої практики в


___________________________

(назва господарства)


практиканта групи __________


_____________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)Дата

Місце проходження

практики

Завдання і обов’язки студента при виконанні облікової роботи

Зауваження та

пропозиції

щодо виконання завдання


Підпис

керівника


Підпис практиканта


Підпис керівника


Дата


Схожі:

Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів 3 курсу
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів III курсу напряму підготовки 030509...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconКафедра фінансів методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в міністерстві фінансів україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни для студентів денної форми навчання спеціальності
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики в місцевих фінансових органах україни
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики з організації обліку І аудиту для студентів 5 курсу iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи