Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання icon

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Скачати 217.26 Kb.
НазваМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Дата23.04.2013
Розмір217.26 Kb.
ТипМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ


щодо проходження виробничої практики з фаху


студентами VІ курсу заочної форми навчання


спеціальності 8.050106 “Облік і аудит”


МИКОЛАЇВ – 2010


Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 7.050106 “Облік і аудит” підготували:

Пшениченко А.С. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку,

^ Сердюк В.Т. – старший викладач кафедри бухгалтерського обліку,

Потриваєва Н.В. – к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку.


Рецензенти:

Потриваєв І.І. – нач. відділу обліку і аудиту Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської обласної державної адміністрації.

Іваненко Г.М. – кандидат економічних наук, доцент, декан факультету перепідготовки та підвищення кваліфікації Миколаївського державного аграрного університету.


Відповідальний за випуск - кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ Дубініна М.В.


Друкується згідно з рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету

Протокол № ____ від “____” _______________2010 року.


ВступНа сьогоднішньому етапі розвитку бухгалтерського обліку роль бухгалтера не зводиться тільки до чіткого виконання інструкцій та вказівок. Йому надається широке поле для професійної творчості, розвитку його професійної думки.

Водночас із збільшенням прав зростає і відповідальність бухгалтера: користувачі інформації мають право вимагати пояснень, чим саме керувався бухгалтер при вирішенні спірних питань.

Виробнича практика з фаху є подовженням навчального процесу і важливим етапом у підготовці фахівців.

Мета практики – закріплення та поглиблення теоретичних знань, набуття практичних навичок з організації фінансового обліку, розвиток науково –дослідницької роботи і залучення студентів до громадського життя трудового колективу сільськогосподарського підприємства.

Виробничу практику студенти проходять на підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності, які виконують повний комплекс робіт з бухгалтерського обліку. Місце проходження практики визначається кафедрою бухгалтерського обліку, або обирається студентом самостійно.

Термін проходження виробничої практики встановлюється Робочим навчальним планом університету.

По закінченні практики студенти подають на кафедру Звіт про проходження виробничої практики з фаху, характеристику студента-практиканта, видану підприємством та підписану його керівником і головним бухгалтером.


Ч А С Т И Н А 1


^ ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ І ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ ПРОВЕДЕННЯ


  1. Основні завдання практики


Завданнями практики є:

 • активна участь студентів у впровадженні на практиці сучасних економічних методів управління в Україні;

 • вивчення принципів побудови різних форм бухгалтерського обліку;

 • засвоєння порядку прийому і обробки первинних і зведених документів у кожному відділі бухгалтерії;

 • прийняття безпосередньої участі в підготовці інформації для запису в облікові регістри синтетичного і аналітичного обліку;

 • участь у проведенні внутрішньої річної інвентаризації господарських засобів;

 • критична оцінка діючої практики обліку і обробки інформації, аналізу цих процесів, проявлення елементів науково-дослідницької роботи;

 • участь студентів в опрацюванні первинних і зведених документів при застосуванні комп’ютерної або інших автоматизованих форм обліку.


1.2.Об’єкти проходження і організація проходження виробничої практики з фаху


Виробничу практику з фаху студенти проходять в передових державних, приватних підприємствах – агрофірмах і інших сільськогосподарських формуваннях області.

Загальна тривалість виробничої практики з фаху регламентується календарним планом, який складається студентом спільно з головним бухгалтером господарства на основі приблизного розподілу бюджету часу.

Календарний план проходження практики складається на весь період і згоджується з керівником господарства.

При складанні календарного часу рекомендується наступна послідовність проходження практики:

 • знайомство з господарством, його виробничою структурою, управлінням, результатами господарської діяльності, діючими інструктивними матеріалами по організації бухгалтерського обліку;

 • обробка первинних і зведених документів та занесення їх даних в регістри аналітичного обліку грошових коштів і розрахунків, розрахункових операцій, засобів;

 • придбання навичок з обліку запасів в умовах діючого способу обліку (кількісно-сумового, сальдового, сумового);

 • придбання навиків з обліку праці і заробітної плати тощо.

Студент починає виробничу практику з вивчення основних економічних показників розвитку господарства, проводить екскурсію в окремі підрозділи господарства, місця зберігання цінностей з докладним вивченням принципів організації роботи кожного відділу.

Під час проходження виробничої практики студенти зобов’язанні:

 • правильність складання і виконання графіка документообігу і ознайомитись з організацією бухгалтерського обліку та обліковою політикою на підприємстві;

 • з формою бухгалтерського обліку;

 • з Методичними рекомендаціями з планування обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств;

 • Методичними рекомендаціями щодо застосування регістрів журнально-ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств №390 від 04.06.09р., затверджені МАПУ;

 • вивчити прийнятий в бухгалтерському обліку господарства план рахунків і виявити відхилення від нового плану рахунків, який набув чинності з 1 січня 2000 року;

 • ознайомитись з кваліфікаційним складом облікової служби підприємства і розподілом обов’язків між бухгалтерами. Розподіл обов’язків прикласти до звіту;

 • проаналізувати прикласти його до звіту.

В звіті про практику вказати форму і методи бухгалтерського обліку, що використовуються в господарстві, розробити конкретні пропозиції щодо вдосконалення розподілу обов’язків і графіка документообігу.


1.3.^ Приблизний бюджет робочого часу на період проходження практики
п/п

Зміст роботи

Тривалість (дні)

1

Економічна характеристика підприємства

1

2

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві

2

3

Вивчення діючих інструктивних матеріалів з організації бухгалтерського обліку на підприємстві

2

4

Облік грошових коштів

2

5

Облік поточних зобов’язань і дебіторської заборгованості

3

6

Облік основних засобів та інших необоротних активів

2

7

Облік сільськогосподарської продукції і виробничих запасів

2

8

Облік праці та її оплати

2

9

Облік доходів, витрат і результатів діяльності

2

10

Складання фінансової звітності

2
Разом

20


^ 1.4. КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ


Керівництво практикою з боку університету

Здійснення організації керівництва виробничою практикою студентів з боку університету забезпечують викладачі кафедри бухгалтерського обліку. Керівники від університету консультують всі питання виробничої практики щодо техніки складання документів, облікових регістрів, ведення книги реєстрації проходження практики написання звіту, перевіряють якість і послідовність проходження програми практики, корегують план її подальшого проходження.

Керівник практики інформує кафедру і деканат про хід проходження практики. Він має право поставити питання щодо звільнення студента від практики перед ректором університету, якщо студент не виконує програму, порушує дисципліну внутрішнього розпорядку дня.


^ Керівництво практикою з боку господарства

Відповідальним керівником практики студентів з бухгалтерського обліку в господарстві є головний бухгалтер, який в перший день практики знайомиться з програмою разом зі студентами, визначає послідовність і основні етапи її проходження.

Керівник практики забезпечує кожного студента робочим місцем надає необхідні документи і облікові регістри, передбачені програмою практики з окремих ділянок організації облікової інформації, призначає консультантів з числа працівників бухгалтерії, контролює систематичність виконання календарного плану проходження практики, перевіряє і підписує щоденник, повідомляє на кафедру бухгалтерського обліку про випадки порушення трудової дисципліни.

По закінченні виробничої практики з фаху головний бухгалтер повинен дати оцінку проходження практики і видати виробничу характеристику.

Під час проходження практики студент повинен:

- виконувати діючий в господарстві внутрішній розпорядок дня, приймати участь в роботі виробничих нарад, зборів, заходів суспільного життя господарства;

 • своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики;

 • виконувати доручення і накази головного бухгалтера та керівника практики.

В процесі проходження практики студент повинен не тільки вивчити фактичний стан обліку по вказаних розділах, але й дати критичний аналіз організації бухгалтерського обліку в господарстві. Тому необхідно виявити невідповідність прийнятих форм облікових регістрів, способів обліку, схем документообігу в господарстві відносно діючих інструктивних положень (стандартів) по організації бухгалтерського обліку і відобразити в звіті свої висновки і пропозиції щодо вдосконалення облікової інформації.

Ч А С Т И Н А 2


^ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ З ФАХУ


Звіт про проходження виробничої практики з фаху повинен містити такі основні розділи:


1. Економічна характеристика підприємства.

Розкрити місцезнаходження підприємства, його основний вид діяльності, розмір і спеціалізацію.


^ 2. Основи побудови фінансового обліку.

Ознайомитись з організацією облікового процесу, формою бухгалтерського обліку, схемою організації документообігу на підприємстві.

^ Додати до звіту схему організації документообігу, наказ про облікову політику підприємства, робочий план рахунків та розподіл функціональних обов’язків між працівниками бухгалтерії.


 1. Облік грошових коштів:
  1. Облік касових операцій.

При написанні звіту студентам слід:

   1. Ознайомитись з порядком ведення касових операцій в народному господарстві України, затвердженим Національним банком України.

   2. Ознайомитись з первинними документами. Скласти і додати до звіту:

- прибутковий касовий ордер (1 екземпляр);

- видатковий касовий ордер (1 екземпляр);

- платіжну відомість (1 екземпляр);

- звіт касира (2 екземпляра);

- аркуш-розшифровку касових операцій;

- виписку журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових

ордерів;

- журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість 1.1 с.-г. за рахунком 30 “Каса”

   1. Звірити підсумки журнала-ордера № 1 с.-г. з іншими регістрами. В звіті накреслити схему документообігу касових операцій.

За даними журналу № 1 с.-г. здійснити записи в Головну книгу.


  1. Облік банківських операцій

   1. Ознайомитись з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах, затвердженою НБУ від 12.11.03р. № 492.

   2. Ознайомитись з видами рахунків грошових коштів підприємства в установі банку, порядок їх відкриття та оформлення по них операцій.

   3. Відвідати установу банка разом з головним бухгалтером і касиром, ознайомитись з роботою установи банку.

   4. Взяти участь в обробці виписок банку по основній діяльності, короткостроковому і довгостроковому кредитуванню.

   5. Заповнити журнали-ордери № 1, 2, 4Б с.-г. і здійснити записи в Головну книгу.
  1. Облік валютних операцій

   1. Ознайомитись з нормативними документами, які регламентують порядок відображення операцій в іноземній валюті.

   2. Вияснити чи відкритий в установі банку валютний рахунок, вивчити існуючий порядок відображення операцій в іноземних валютах і виявити відхилення від нормативної бази.

   3. Додати до звіту виписку банку, журнал-ордер № 1 с.-г. та відомість 1.2 с.-г.


^ 4. Облік поточних зобов’язань і дебіторської заборгованості.

4.1. Ознайомитись зі змістом П(С)БО – 10 “Дебіторська заборгованість”.

Вивчити систему розрахункових відносин господарства з покупцями і авансами розрахунків з підзвітними особами, за претензіями, за нарахованими доходами робітникам господарства і учасниками.

  1. Ретельно вивчити порядок оформлення розрахунково-платіжних документів: рахунків-фактур, розрахункових вимог, розрахункових доручень, заяв на акредитив, розрахункових чеків.

  2. Вивчити форми безготівкових розрахунків, які використовуються в господарстві.

  3. Придбати практичні навики складання реєстрів, документів до журналів-ордерів № 3А, 3Б с.-г., авансових звітів. Виявити і описати облік неотфактурованних постачань.

  4. Прийняти участь в заповненні відомостей журналів-ордерів № 3А, 3Б, 3Г, 6, 4А с.-г., вивчити порядок виведення сальдо по рахунках № 36, 371, 373, 376, 377, 38, 34, 16.

  5. Перевірити кореспонденцію бухгалтерських рахунків з обліку розрахунків по відшкодуванню матеріального збитку, інших розрахункових операціях, які застосовуються в господарстві.

  6. Заповнити Головну книгу за даними журналів-ордерів № 3А, 3Б, 3Г с.-г.

Відомості аналітичного обліку до нього. Накреслити схему документообігу по обліку розрахункових операцій, яка застосовується в господарстві.

  1. Ознайомитись з порядком проведення інвентаризації розрахунків, відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації.

  2. Додати до звіту: рахунок-фактуру /2-3 прим./, платіжну вимогу-доручення /2 прим./, платіжне доручення /2 прим./, журналів-ордерів 3А, 3Б, 3Г с.-г. та відомості аналітичного обліку.


^ 5. Облік основних засобів та інших необоротних активів

5.1. Ознайомитись з первинною документацією з обліку основних засобів: надходження, переміщення та вибуття основних засобів.

  1. Ознайомитись з первинною документацією з обліку ремонту основних засобів.

5.3. Скласти відомість нарахування амортизації.

5.4. Скласти первинні документи на оприбуткування ОЗ (ОЗ-1, ОЗ-2. ОЗ-5).

  1. . Скласти первинні документи на вибуття основних засобів (форма

ОЗ-3, ОЗ-4)

  1. Скласти інвентарні карти обліку основних засобів (ОЗ-6), опис інвентарних карток (ОЗ-7), інвентарний список (ОЗ-9).

  2. Скласти журнал-ордер 4А с.-г. по господарству, здійснити звіряння з іншими обліковими регістрами Головну книгу (аналітичні відомості до журналу –ордера 4А с.-г). Додати до звіту всі зазначені документи з обліку основних засобів, що використовуються на підприємстві.


6 Облік готової продукції і виробничих запасів.

6.1. Вивчити діючі в господарстві інструктивні вказівки.

  1. Ознайомитись з первинними документами з обліку виробничих запасів, порядок їх оформлення.

  2. Вивчити документацію та документообіг, які застосовуються в господарстві щодо обліку зернової продукції.

  3. Вивчити порядок ведення обліку на складі та складання звіту про рух матеріальних цінностей по рахунках № 20, 26, 28.

  4. Ознайомитись і описати методику розробки планово-облікових цін в господарстві. Відмітити позитивні та негативні факти.

  5. Вивчити і описати сальдовий метод обліку товарно-матеріальних цінностей. Відмітити особливості, якщо такі мають місце в оформленні сальдових відомостей, журналу-ордеру № 5А с.-г. навести схему документообігу. Вивчити сумовий метод обліку. Ознайомитись з нормами списання природних втрат продукції, по яких проводиться їх списання.

  6. Ознайомитись з порядком проведення інвентаризації запасів, відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації.

  1. Заповнити Головну книгу за даними ж/о № 5А с.-г. (рахунку № 20, 27, 26, 28).

  2. ^ Додати до звіту про практику звіт про рух ТМЦ, накладну, лімітно-забірні карти і забірні картки, інші документи, виписки із сальдових відомостей з вказівками початку і кінця відомості (разом за твердими цінами, відхилення, всього по рахунку (по субрахункам : 203, 205, 208), журнал-ордер № 5А с.-г. (по рахунках: 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 27, 28, 26).
 1. Облік праці та її оплата

7.1. Ознайомитись з положенням про оплату праці в господарстві, з порядком прийому та звільнення працівників господарства, документацією з цих питань;

7.2. Вивчити методику планування фонду заробітної плати (оплати праці)на рік. З’ясувати, які виплати входять в фонд оплати праці, а які ні.

7.3. Вивчити форми та системи оплати праці, які застосовуються в господарстві. Ознайомитись з обліком і контролем оплати праці в господарстві.

7.4. Приймати участь в складанні первинних документів з обліку праці та її оплати в рослинницькій бригаді, фермі, автопарку, ремонтній майстерні, будівничій бригаді.

7.5. Вивчити документацію, яка подається до банку для отримання зарплати.

7.6. Засвоїти техніку складання розрахунково-платіжних відомостей (книги обліку з оплати праці). Детально вивчити методику нарахування почасової, відрядної оплати, за класність стаж роботи, за листками непрацездатності, за час відпусток тощо. Порядок обліку кожного виду утримань з нарахованої суми заробітної плати.

7.7. Вивчити порядок систематизації, групування даних про заробітну плату (оплату праці) та віднесення їх у витрати виробництва разом з нарахованими внесками до фондів соціального страхування, в резерв для забезпечення майбутніх витрат і платежів

7.8. Приймати участь в складанні зведених відомостей до ж-о. 5 Бс.-г. Нарахування та розподілу оплати праці та відрахувань від неї по об’єктах обліку. Провести звірку кінцевих показників з відповідними регістрами і журнали-ордери № 1, 3 А , 3 Б, 3 Г, 5 Б с.-г.

^ Прикласти до звіту про практику (по 1 примірнику.): всі первинні документи, накопичувальні, групувальні відомості, які використовують для складання журналу-ордеру № 5Б с.-г. по рахунках 66, 65,відомість 7.3 с.-г. по рахунку 47, розрахунково-платіжну відомість чи книгу розрахунків з оплати праці, зведені відомості, привести приклади розрахунку заробітку, відпускних, допомоги по непрацездатності, скласти звіти і розрахунки сум страхових внесків до соціальних фондів, утримання з доходів податку на доходи фізичних осіб.

  1. Накреслити схему обліку розрахунків по заробітній платі (оплаті праці), виявити і обґрунтувати відхилення від діючих інструктивних вказівок.
 1. Облік доходів, витрат і результатів діяльності.

8.1. Вивчити порядок обліку витрат виробництва по рослинництву у розрізі аналітичних рахунків, за статтями витрат. Засвоїти порядок розподілу і закриття вказаних аналітичних рахунків. Розглянути застосовану в господарстві номенклатуру статей витрат, порівняти з плановою і визначити шляхи її вдосконалення відповідно до методичних рекомендацій № 132, П(С)БО 16 “Витрати”.

  1. Прийняти участь в складанні бухгалтерських довідок з обліку витрат і виходу продукції рослинництва з заповненням відомостей аналітичного обліку, синтетичного обліку (журнал-ордер № 4А, 5В с.-г., Головна книга), накреслити схеми документообігу

  2. Прикласти до звіту про практику: журнал-ордер № 5В с.-г., журнал обліку робіт і витрат (ф. 37), розрахунки собівартості продукції, звіт, аналітичні відомості 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10 с.-г.

  3. Вивчити порядок обліку витрат і виходу продукції тваринництва в розрізі аналітичних рахунків, номенклатуру статей витрат і запропонувати шляхи його вдосконалення.

  4. Прийняти участь в складанні виробничого звіту , журналу-ордера №5В с.-г., Головної книги. Накреслити схему документообігу.

  5. Вивчити методику калькулювання собівартості продукції тваринництва, порядок закриття аналітичних рахунків в господарстві.

  6. Прикласти до звіту про практику розрахунки собівартості продукції: молока, приплоду, приросту великої рогатої худоби, яєць, меду.

  7. Облік доходів від реалізації і результатів діяльності підприємства. Облік доходів від реалізації. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів. Облік надзвичайних доходів. Облік фінансових результатів. Облік нерозподіленого прибутку або непокритого збитку.

  8. ^ Прикласти до звіту журнал-ордер № 6 с.-г. Та аналітичні дані до рахунків 70, 71, 74, журнал-ордер № 5Г с.-г. і Головну книгу.
 1. Складання фінансової звітності.

Загальні вимоги до фінансової звітності. Мета фінансової звітності. Її склад та елементи. Звітний період. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової звітності. Баланс: склад, порядок заповнення, використання для потреб управління. Звіт про рух грошових коштів: склад, порядок заповнення, використання для потреб управління. Звіт про фінансові результати: склад, порядок заповнення, використання для потреб управління. Звіт про власний капітал: склад, порядок заповнення, використання для потреб управління. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва: облік згідно П(С)БО 25. Розкриття інформації у примітках до фінансової звітності, бухгалтерський звіт підприємства, звіт за сегментами.

Заповнені форми звітності підприємства додаються до звіту про проходження практики.

На підставі критичної оцінки стану бухгалтерського обліку в базовому підприємстві студент робить належні висновки і вносить пропозиції щодо вдосконалення обліку активів, капіталу і господарських операцій.


Ч А С Т И Н А 3


^ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

З ФАХУ


3.1. Вимоги до оформлення та представлення звіту з практики.

Під час перебування в господарстві складається звіт щодо проходження виробничої практики з фаху.

При складанні звіту необхідно використовувати дані книги реєстрації проходження практики, де показано короткий аналіз організації облікової інформації в господарстві і пропозиції по її удосконаленню.

У вступі описуються: роль і значення бухгалтерського обліку в розвитку агропромислового комплексу країни і випливаючи на цій основі вимоги до організації облікової інформації в сільськогосподарських підприємствах.

В розділі “Економічна характеристика підприємства” необхідно описати місце знаходження, виробничий напрямок підприємства. У розділі “Організація бухгалтерського обліку на підприємстві” описують форму і систему бухгалтерського обліку, аналіз використовуваного плану рахунків, розподіл обов’язків між працівниками бухгалтерії, пропозиції щодо вдосконалення цих питань.

За іншими розділами звіту методичні вказівки приведені в другій та третій частинах програми.

В завершенні звіту вказується перелік недоліків в організації бухгалтерського обліку по даному господарству і пропозиції щодо його удосконалення. Вони повинні спиратися на інформацію, викладену в звіті і мати коротке економічне обґрунтування.


Обов’язковими додатками до звіту є:

 1. Направлення на проходження виробничої практики з фаху, завірене підписом керівника і печаткою господарства;

 2. Бухгалтерська документація (вказана в завданні);

 3. Характеристика про виробничу роботу під час проходження практики студентом, підписана керівником господарства і головним бухгалтером.

Звіт повинен мати підписи керівника практики з підприємства та керівника практики від кафедри бухгалтерського обліку.

.

  1. ^ Загальні вимоги до оформлення основного тексту звіту.


Обсяг звіту практики повинен становити 50 сторінок рукописного тексту або 35 друкованого.

Текстову частину звіту виконують на аркушах встановленої форми рукописним текстом, або за допомогою комп'ютера. Текст звіту необхідно друкувати на аркушах білого паперу формату А4 (210-297мм), через два міжрядкових інтервали до тридцяти рядків на сторінці. Мінімальна висота шрифта 1,8 мм. Текст звіту необхідно друкувати, залишаючи поле таких розмірів: ліве – не менше 20 мм, праве – не менше 10 мм, верхнє – не менше 20 мм, нижнє – не менше 20 мм.

Цифровий матеріал, який приводиться в звіті, як правило, повинен оформлюватися у формі таблиць. Кожна таблиця повинна мати назву і слово “Таблиця". Назву не підкреслюють. Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не менше ніж 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці не треба включати. Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш, при перенесені таблиці на іншу сторінку назву вміщують тільки над першою частиною. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Текст основної частини звіту поділяють на розділи, підрозділи.

Заголовки структурних частин звіту “ЗМІСТ”, “ВСТУП”, “РОЗДІЛ”, “ВИСНОВКИ”, “ДОДАТКИ” – друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою.

Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої).

Відстань між заголовками (за винятком заголовка пункту)та текстом повинна дорівнювати 2 інтервали. Кожний розділ звіту треба починати з нової сторінки.


^ 3.3.Вимоги до додатків.


Додатки до звіту з практики можуть включати форми первинних і зведених документів, накопичувальних відомостей, регістрів синтетичного і аналітичного обліку, організаційно-технологічних схем.

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його сторінках, розміщуючи їх згідно порядку появи посилань у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, написаний або надрукований з великої букви, симетрично відносно тексту сторінки. Посеред рядка друкується слово “Додаток” і велика літера, що означає додаток. Додатки слід позначити послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь (наприклад “Додаток А”).Текст кожного додатка за необхідністю може бути поділений на розділи та підрозділи, які нумерують у межах кожного додатку.


^ 3.4. Вимоги до представлення звіту.


Звіт з практики погоджується студентом з керівником бухгалтерської служби підприємства і надається на кафедру бухгалтерського обліку у трьохденний термін після закінчення практики. Звіт приймається за умови, що студент виконав вимоги програми практики. Звіт повинен бути скріплений нитками, шнуром, металевими скобами. Якщо звіт не відповідає установленим вимогам, керівник не допускає студента до захисту. Звіт повинен бути виправлений студентом відповідно до зауважень керівника.


^ 3.5. Порядок захисту звіту з практики


Захист звіту з практики проводиться за графіком, встановленим керівником практики кафедри бухгалтерського обліку.

Мета захисту – студент-практикант має підтвердити відповідну підготовку й оцінку здібностей і навичок виконання виробничих функцій. Студент повинен добре орієнтуватися у змісті поданого до захисту звіту, вміти розкрити питання, які наведені у частині 2 програми практики.

Насамперед студенту потрібно підготувати відповіді на зауваження викладача –керівника з практики, а потім готуватися до захисту звіту в цілому. Кожний звіт, виходячи з його змісту і захисту може буде бути оцінений за прийнятою у вищих навчальних закладах бальною системою. Звіт вважається захищеним, якщо він оцінюється позитивно (“відмінно”, “добре”, “задовільно”).

Звіт, визнаний незадовільним, повертається студенту для переробки та усунення окремих недоліків. Несвоєчасна здача звіту з практики на кафедру прирівнюється до неявки. Тим студентам, які не здали без поважних причин у встановлений термін звіт з практики, ставиться оцінка “незадовільно”.


^ Список використаних джерел


 1. Наказ Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993р.

 2. Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене Наказом Міносвіти України № 161 від 2 червня 1993р.

 3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затверджене наказом Міносвіти України № 93 від 8 квітня 1993р.

 4. Виконання програмних завдань студентами, затверджене Міносвіти України від 5 липня 2001р.ДОДАТКИ


Додаток А


^ МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


ЗВІТ


проходження виробничої практики з фаху


практиканта групи ЗБ 6/____


______________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)


____________________

(назва господарства)


Керівник виробничої Звіт прийняв викладач

практики з фаху

від підприємства __________ ___________________

(посада) (П.І.Б.)

______________________

(П.І.Б.)


Миколаїв 20___


ЗМІСТ


Вступ 3

1. Завдання практики і організація її проведення 4

2. Приблизний бюджет робочого часу на період проходження

практики 6

3. Керівництво виробничою практикою 6

4. Методичні рекомендації щодо проходження виробничої

практики 7

5. Правила оформлення звіту з практики 11

6. Вимоги до додатків 12

7. Порядок захисту звіту з практики 14

8.Список використаних джерел 15

Додатки 16
Схожі:

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами спеціальності 050106 “Облік і аудит” підготували
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики студентами IV курсу денної та V курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами денної та заочної форм навчання напряму підготовки 030601 «Менеджмент»,...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження комплексної практики з фаху студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 "облік І аудит"
Методичні вказівки щодо проходження комплексної практики з фаху студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності 050106 “Облік...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання
Методичні вказівки щодо проходження переддипломної практики з бухгалтерського обліку студентами 5 курсу денної форми навчання спеціальності...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до проходження виробничої практики студентами 6-го курсу спеціальності 505107 „Економіка підприємства заочного факультету
Методичні вказівки до проходження виробничої практики студентами 6-го курсу спеціальності 050107 „Економіка підприємства” заочного...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої та переддипломної практики 8508/1 «Фінанси» магістерської програми «Державний фінансовий менеджмент» (денна форма навчання)
...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів 3 курсу
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фінансового обліку І для студентів III курсу напряму підготовки 030509...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні вказівки з виробничої практики для студентів 4 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки з виробничої практики для студентів 4 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 050104 «Фінанси» / Уклад.:...
Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики з фаху студентами VІ курсу заочної форми навчання iconМетодичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету
Методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики для студентів економічного факультету денної форми навчання зі спеціальності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи