Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами icon

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами
Скачати 367.09 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами
Дата23.04.2013
Розмір367.09 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку`


Методичні вказівки

для виконання контрольних робіт з дисципліни

,,Облік за міжнародними стандартами”

студентами спеціальності 7.050106 ,,Облік і аудит“

заочної форми навчання


Миколаїв – 2008

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік за

міжнародними стандартами»:

Потриваєва Н.В. - к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Дубініна М.В. - к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку

Сирцева С.В. – асистент кафедри бухгалтерського обліку

Бабич А.В. – асистент кафедри бухгалтерського обліку

Рецензенти:

Потриваєв І.І. – начальник відділу економічного розвитку, фінансово-кредитного забезпечення, бухгалтерського обліку і звітності Головного управління сільського господарства і продовольства Миколаївської облдержадміністрації.


Іваненко Г.М. – к.е.н., доцент кафедри економіки сільського господарства, декан факультету перепідготовки і підвищення кваліфікації МДАУ


Відповідальний за випуск – завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ доктор економічних наук, професор Пантелєєв В.Д.


Розглянуто на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

протокол № 2 від « 18 » вересня 2008 р.


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету МДАУ


Протокол № від « » ______________ 200_ р.


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Методичні вказівки ув'язані із Законом України "Про вищу освіту", інструктивними вказівками Міністерства освіти України, відповідає нормативній програмі професійно-орієнтованих дисциплін, нормативній програмі фундаментального никлу підготовки спеціалістів напряму "Облік і аудит", Положенню Миколаївського державного аграрного університету про кредитно-модульну систему навчання, затвердженому рішенням вченої ради університету.

Метою методичних вказівок є підвищення рівня знань студентів діючих національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, визначення та порядку визнання елементів фінансових звітів, розбіжностей в обліку за міжнародними та національними стандартами бухгалтерського обліку.

Методичні вказівки передбачають вивчення студентами особливостей ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у відповідності до міжнародних (стандартів) фінансової звітності.

Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в завданнях, умовні.


^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота з дисципліни ,,Облік за міжнародними стандартами “ виконується згідно навчального плану студентами 6 курсу економічного факультету заочної форми навчання спеціальності 7.050106 “Облік і аудит ”.

У ході написання контрольної роботи передбачається використання матеріалу різноманітних літературних джерел, у тому числі підручників, нормативних і законодавчих актів.

Контрольна робота виконується на листах формату А-4, міжстроковий інтервал 1,5, шрифт 14 або оформлюється рукописно.

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та двох практичних завдань; виконується по варіанту, який визначається останніми двома цифрами залікової книжки студента. Нижче подається таблиця, за допомогою якої кожний студент обирає свій варіант теоретичного питання і задачі для розв’язку.

Робота подається до деканату не пізніше як за 15 днів до початку сесії.

За відсутності контрольної роботи студент не допускається до складання заліку.


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ


 1. Мета та шляхи гармонізації фінансової звітності.

 2. Організація діяльності ради МСБО.

 3. Регламентація обліку за міжнародними стандартами.

 4. Міжнародні організації зі стандартизації бухгалтерського обліку і звітності.

 5. Міжнародні стандарти фінансової звітності: статус і застосування.

 6. Концептуальна основа складання та подання фінансової звітності.

 7. Призначення та склад фінансової звітності у відповідності до МСБО 1 ,,Подання фінансової звітності.

 8. Вимоги до подання інформації у фінансових звітах.

 9. Перехід від національних стандартів до міжнародних стандартів фінансової звітності.

 10. Порядок подання фінансових звітів.

 11. Елементи Балансу, їх визнання та оцінка.

 12. Структура і зміст Балансу.

 13. Події після дати Балансу.

 14. Призначення та елементи Звіту про прибутки та збитки.

 15. Структура і зміст Звіту про прибутки та збитки.

 16. Прибуток на акцію.

 17. Звіт про зміни у власному капіталі.

 18. Зміст і структура Звіту про рух грошових коштів.

 19. Подання та розкриття інформації про рух грошових коштів.

 20. Методика складання Звіту про рух грошових коштів.

 21. Склад та подання Приміток до фінансових звітів.

 22. Виправлення помилок у фінансових звітах.

 23. Зміни в обліковій політиці.

 24. Зміни в облікових оцінках.

 25. Сфера застосування МСБО 16 ,,Основні засоби“.

 26. Амортизація основних засобів.

 27. Переоцінка основних засобів.

 28. Припинення визнання основних засобів.

 29. Поняття, склад товарно–матеріальних запасів відповідно до МСБО 2 ,,Запаси“.

 30. Облік руху запасів.

 31. Методи оцінки вибуття запасів.

 32. Особливості обліку інвестиційної нерухомості та розкриття її у
  фінансовій звітності.

 33. Визначення та визнання забезпечення.

 34. Оцінка та використання забезпечень.

 35. Особливості застосування правил визнання та оцінки до окремих

забезпечень.

 1. Непередбачені зобов'язання та активи.

 2. Розкриття інформації про забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи.

 3. Сутність та результати сільськогосподарської діяльності.

 4. Визнання та оцінка біологічних активів і сільськогосподарської продукції.

 5. Подання та розкриття інформації про сільськогосподарську діяльність.

 6. Визначення та класифікація будівельних контрактів.

 7. Об'єднання та сегментування будівельних контрактів.

 8. Дохід від будівельного контракту.

 9. Витрати за будівельним контрактом.

 10. Визнання доходу і витрат.

 11. Розкриття інформації про будівельні контракти.

 12. Визначення оренди та її класифікація.

 13. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендаря.

 14. Відображення орендних операцій в обліку та звітності орендодавця.

 15. Зворотна оренда, або продаж з наступною орендою.

 16. Визначення сегментів та їх види.

 17. Елементи звітності та облікова політика сегмента.

 18. Розкриття сегментної інформації.

 19. Асоційовані підприємства та методи обліку інвестицій у них.

 20. Облік інвестицій в асоційовані підприємства методом участі в капіталі.

 21. Зміна методу обліку інвестицій.

 22. Розкриття інформації про асоційовані підприємства.

 23. Процедури консолідації фінансових звітів.

 24. Розкриття інформації про консолідацію фінансових звітів.

 25. Процедури консолідації фінансових звітів.ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

Задача №1

Відобразити об'єкти обліку за міжнародними стандартами та відповідно до системи бухгалтерського обліку України.

Таблиця 1

Об’єкти обліку


^ Об’єкти обліку

МСБО

П(С)БО

Грошові коштиДебіторська заборгованістьЗапасиВитрати майбутніх періодівІнвестиціїОсновні засобиМШПНематеріальні активиЗобов’язанняВласний капіталВкладений капіталДоходи

Задача № 2

На підставі наведеної інформації необхідно розрахувати величину капіталу підприємця, за умови, що ним придбано:

Підприємець для організації бізнесу:

 1. приміщення – 10000 дол.;

 2. автомобіль – 6000 дол., за який оплатив лише третину вартості;

 3. товари – 2000 дол. (оплатив половину вартості);

Крім того, у нього залишилась готівка в касі – 600 дол., та кошти на рахунку у банку – 1400 дол. , отримано кредит у сумі 6 000 дол.


Задача № 3

Необхідно розрахувати середньозважену кількість акцій в обігу на підставі приведеної інформації:

01.01. 2007р. – 1000 акцій в обігу;

01.04. 2007р. – випущено 900 акцій;

01.10. 2007р. – викуплено 600 акцій.


Задача № 4

Необхідно визначити чисті активи компанії ,,Вікторія“ на підставі наведених даних (табл.2):

Таблиця 2

Вихідні дані

Показники

Сума, грн.

Споруди

100000

Нарахована заробітна плата

15000

Вексель банку

60000

Рахунки до отримання

72000

Товари

28000

Грошові кошти

9000

Податки до сплати

3000

Знос обладнання

15000

Страховка оплачена наперед

21000

Франшиза

72000

Адміністративні витрати

69000

Рахунки до сплати

58000

Векселі отримані

28000

Матеріали на складі

17000

Знос споруд

20000

Обладнання

73000

Бюджетне відшкодування

5000


Задача № 5

Потрібно обрати правильну відповідь , відмітивши його позначкою ,,+“ .

Концептуальна основа складається з наступних розділів:


Розділ

Так

Ні

 1. Вступ 1. Ціль і статус концептуальної основи 1. Ціль фінансової звітності 1. Принцип нарахування 1. Якісні характеристики фінансових звітів 1. Елементи фінансових звітів 1. Результати діяльності 1. Визначення елементів фінансових звітів 1. Призначення елементів фінансової звітності 1. Оцінка елементів 1. Концепції капіталу та збереження капіталу 1. Примітки та додаткові таблиці
Задача № 6

На підставі наведеної інформації (табл.3) необхідно розрахувати величину капіталу ВАТ ,,Зелений Гай“:

Елементи фінансової звітності ВАТ ,,Зелений Гай“, грн.

Таблиця 3

Статті

Сума, грн.

Кредит банка ,,Альфа - банк“

10000

Грошові кошти на рахунку у банку

5000

Рахунки до оплати

8000

Зобов’язання з одержаних авансів

4000

Банківський овердрафт

5000

Рахунки до отримання

48000

Вексель до оплати

3000

Дебіторська заборгованість за виданими авансами

10000

Одержаний вексель від покупця

2000

Задача № 7

Скласти баланс ВАТ «Меркурій» станом на 31 грудня 200_року, використовуючи таку інформацію (табл. 4), тис. грн.:

Таблиця 4

Перелік статей активу та джерел їх утворення

Статті

тис. грн

Основні засоби

1926

Запаси

184

Довгострокові позики

1200

Відстрочений податок

300

Дебіторська заборгованість

1900

Торговельна та інша кредиторська заборгованість

200

Випущений капітал за номіналом

2 000

Інші нематеріальні активи

120

Нерозподілений прибуток

400

Короткострокові забезпечення

100

Грошові кошти та їх еквіваленти

410

Короткострокові позики

400

Інвестиції, доступні для продажу

60

Поточний податок, що підлягає сплаті

50

Інвестиції в асоційовані компанії

1500

Інші резерви

200

Довгострокові забезпечення

800

Частка меншості

120

Додатковий оплачений капітал

200

Поточна частина довгострокових позик

400Задача № 8

Необхідно розрахувати базисний прибуток на акцію на підставі наведеної інформації:

 1. Чистий прибуток за 2006 рік - 275000 грн.;

 2. Чистий прибуток за 2007 рік – 315000 грн.;

 3. станом на 01.01. 2007р. – 1000 акцій знаходяться в обігу;

 4. станом на 01.05.2005р. – бонус на випуск акцій на умовах: дві додаткові акції за одну акцію.


Задача № 9

Скласти Звіт про прибутки та збитки компанії ,,Amoco“ за показниками (дол..):

1) доходи від реалізації 356145

2) собівартість реалізованих товарів 220260

3) витрати на реалізацію 35780

4) адміністративні витрати 29504

5) прибуток по відсотках 1600

6) витрати по відсотках 3631


Задача № 10

Необхідно визначити нерозподілений прибуток корпорації ,,Благо“ станом на 31 грудня 2007 року, на підставі наведеної інформації, грн.:

Прибуток, відображений у звітності 1700000

Сплата дивідендів грошовими коштами (800000)

Кумулятивний вплив змін в облікових принципах (120000)

Дивіденди, сплачені акціями (200000)

Коректуючи зміни попереднього періоду, відображені

станом на 1 січня 2007 року 75000.

Задача № 11

Вкажіть, які нижче помилки вплинуть на чистий прибуток у Звіті про прибутки та збитки та на власний капітал у Балансі.

Використовуйте символи: ,,+“ – у випадку завищення, ,,-“ – у випадку заниження, ,,0“ – без змін.


Таблиця 5

Вихідні дані, рікПоказники

2006

2007


Звіт про прибутки та збитки

Баланс

Звіт про прибутки та збитки

Баланс

 1. Запаси станом на кінець 2006 року завищені

 1. У 2006 році не нарахований дохід по відсотках одержаних

 1. Витрати на модернізацію обладнання (строк служби 5 років) були помилково списані на витрати у 2006 році

 1. Завищено амортизацію за 2006 рік, у 2007 році амортизація нарахована вірно

 1. Придбані товари наприкінці 2006 року були відображені у 2007 році, але враховані під час інвентаризації за 2006 рік.Задача № 12

Необхідно оборати правильну відповідь та відмітити її позначкою ,,+“ .

На які активи не поширюється вимоги МСФЗ 5 ,,Непоточні активи, призначені для продажу, і діяльність що припиняється“ ?

Таблиця 6

Вихідні дані

Визначення


МСФЗ 5 може застосовуватись


МСФЗ не використовується

 1. Непоточні активи, призначені для використання

 2. Нематеріальні активи

 3. Біологічні активи

 4. Група біологічних активів

 5. Фінансові інструменти, оцінені за справедливою вартістю

 6. Інвестиційна нерухомість

 7. Непоточні активи, вартість яких буде компенсована грошима

 8. Відстрочені податкові активиЗадача № 13

Необхідно визначити чистий прибуток від продажу ВАТ,,Сандора“ за звітний період.

Вихідні дані:

Сума рахунків, виставлених покупцям компанії ,,Апогей“ за звітний період склала 15720 000 грн.; повернення продаж склали - 370000 грн.; знижки з продажу склали – 175000 грн.; транспортні витрати з доставки товарів покупцям – 140000 грн.


Задача № 14

Необхідно визначити суму, яку потрібно відобразити у Звіті про прибутки та збитки підприємства ,,Золота долина“ за 2007 рік за статтею ,,Результат від припиненої діяльності“, ігноруючи податок на прибуток

Підприємство ,,Золота долина“ вирішило станом на 1 січня 2007 року припинити діяльність підрозділу, який займався виготовленням пластмаси. Підрозділ, який був звітним сегментом, був проданий 1 червня 2007 року. Активи підрозділу балансовою вартістю 650000 грн., були продані за 400000 грн. Прибуток підрозділу за період з 1 січня по 30 травня 2007 року склав 100000 грн.


Задача № 15

Обчислити амортизаційні відрахування за кожен рік за методом нарахування амортизації пропорційно обсягові виконаних робіт, нагромаджений знос і залишкову вартість. Початкова вартість автомобіля - 40000дол., ліквідаційна вартість – 4000 дол., термін експлуатації – 5 років, пробіг автомобіля - 60000 миль, у т.ч. за : 1-й рік – 20000 миль, 2-й рік -20000 миль, 3-й рік -10000 миль, 4-й рік – 5000 миль, 5-й рік -5000 миль.


Задача № 16

Обчислити суму амортизаційних відрахувань за кожний рік, нагромаджений знос і залишкову вартість на підставі таких даних:

а) початкова вартість автомобіля – 35000 дол.

б) ліквідаційна вартість автомобіля – 4000 дол.

в) термін служби автомобіля - 6 роки.


Задача № 17

Розрахувати суму до оцінки та річну суму амортизаційних відрахувань.

Первісна вартість споруди дорівнює 9 млн. грн., а термін її корисної експлуатації становить 30 років. Через 10 років цю споруду було дооцінено до 12 млн. грн.

На дату переоцінки балансова вартість споруди дорівнює, млн. грн..:

Первісна вартість - 9

Накопичена амортизація - З

Балансова вартість - ?


Задача № 18

Здійснити відображення продажу автомобіля.

Автомобіль, балансова вартість якого становить 40 000 дол., а накопичена амортизація - 10 000 дол, був проданий за 60 200 дол. Залишок дооцінки автомобіля за час його експлуатації дорівнював 12 500 дол.


Задача № 19

Здійснити пропорційну переоцінку накопиченої амортизації основних засобів.

Первісна вартість обладнання - 800 00 грн., сума його накопиченої амортизації на дату першої переоцінки - 200000 грн. В результаті експертної оцінки встановлено, що відновлювальна вартість цього обладнання на дату переоцінки дорівнювала 1200 000 грн.


Задача № 20

Необхідно визначити амортизовану вартість за кожен рік експлуатації при подвійній нормі амортизації, нагромаджений знос і залишкову вартість. Нарахуйте амортизацію обладнання за роки експлуатації.

Інформаційне забезпечення:

 • початкова вартість автомобіля – 88000 дол.;

 • Ліквідаційна вартість автомобіля- 8000 дол.;

 • Термін експлуатації – 5 років.

Задача № 21

Про компанію «Сапран», відоме дол.: основні засоби - 400 000, дебіторська заборгованість: покупців - 100 000, за відсотками, що підлягають отриманню -3 000; кредиторська заборгованість: штрафи, що підлягають сплаті - 15 000, відсотки, що підлягають сплаті - 5 000.

Податкова база основних засобів дорівнює 350 000 дол.

Первісна вартість дебіторської заборгованості покупців становить 110 000 дол., резерв сумнівних боргів 10 000 дол. Для цілей оподаткування сумнівний борг визнається тільки у разі банкрутства дебітора. Відсотки оподатковуються за касовим методом. Штрафи не підлягають вирахуванню з метою оподаткування. Ставка податку на прибутки становить 25%.

Визначити податок на прибуток.


Задача № 22

Необхідно визначити початкову вартість об’єкта (виготовленого власними силами).

Машинобудівельний завод використовує в своїй виробничій діяльності станки, які й використовує. Дані щодо операцій, які він здійснює при виготовленні одного станка наведені нижче, грн..:


Метал 300000

Комплектуючі вироби 20 000

Оплата праці 210000

Страхування робочої сили 70000

Відсоток постійних накладних витрат 150000

Витрати на установку 3900

Справедлива вартість аналогів 900000

Прибуток, закладений в ціну 140000


Задача № 23

Визначити чисту вартість реалізації незавершеного та готового виробу.

Розрахункова ціна продукції, яку виготовляє підприємство ,,Авакадо“ становить 100 грн., собівартість незавершеного виробу – 60 грн., готового – 80 грн. Згідно з розрахунками для завершення виробництва виробу потрібно 16 грн., для реалізації готового виробу – 10 грн.


Задача № 24

Обчислити повну вартість матеріальних запасів.

Оцінити матеріальні запаси за методом середньої вартості.

Інформаційне забезпечення:

 • залишок матеріальних запасів на початок періоду – 2200 одиниць;

 • ціна за одиницю – 10 дол.;

 • за звітний період поступило матеріальних запасів – 300 одиниць;

 • ціна за одиницю – 12 дол.


Задача № 25

Скласти розрахунок дивідендів, що підлягають виплаті за звичайними акціями. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з оголошення та виплати дивідендів.

10.04. 2007р. Радою директорів корпорації ,,Mobil Corporation“ було оголошено дивіденди у розмірі 1 дол. на кожну з 100000 випущених звичайних акцій. Реєстрація акціонерів відбулася 25.04.2007 р., виплату дивідендів здійснено 10.05.2007р.


Задача № 26

На основі приведених даних таблиці 2, складіть консолідований баланс двох підприємств за умови, що підприємство ,,Вebbi“ має 80% в акціонерному капіталі підприємства ,,Vic“:

Таблиця 7

Робоча таблиця консолідації балансів на 31.12.200- р., тис. дол..

Статті

Підприємство ,, Вebbi “

Підприємство ,, Vic “:

Консолідація

Основні засоби

50

30
Стаття

?

?
Довгострокові активи

?

?
Поточні активи

20

10
Короткострокові зобов’язання

(4)

(1)
Поточні чисті активи

?

?
Всього чисті активи

?

?
Акціонерний капітал і резерви

?

?
Всього власний капітал

?

?


Підставте замість значків ,,?“ необхідні статті і суми, здійсніть необхідні розрахунки. Вкажіть, які статті підлягають елімінуванню.


Задача № 27

Розрахувати розбавлений прибуток па акцію з урахуванням впливу опціонів.

Підприємство ,,Марійка“ випустило в обіг (на початку року) опціон на придбання 20 000 звичайних акцій за ціною 12 грн. кожна. Середня ціна звичайної акції підприємства протягом року була 15 грн. протягом року в обігу перебувало 100000 звичайних акцій, а чистий прибуток за рік становив 250 000 грн. привілейованих акцій в обігу немає.


Задача № 28

Розрахувати дохід від зміни справедливої вартості та відобразити на рахунках обліку.

Компанія «Райсад» має яблуневий сад, який було закладено у 2000 році. Яблука придатні для продажу, сад почав плодоносити у звітному році. 80% яблук компанія реалізує одразу після збирання урожаю, а решту 20% яблук визнає запасами па дату звітності. Справедлива варість яблунь за вирахуванням очікуваних витрат у місці продажу на 30 червня минулого року (попередню дату звітності) становила 200 000 дол.

Перелік операцій компанії упродовж звітного року:

 1. Загальна сума поточних витрат компанії (оплата праці, оренда) становила 80 000 дол.;

 2. Справедлива вартість зібраного урожаю яблук за вирахуванням очікуваних витрат у місці продажу дорівнює 240 000 дол., а втирати, пов'язані зі збором та пакуванням урожаю становили 60 000 дол.;

 3. Частину (80%) зібраного урожаю було продано одразу після його збирання;

 4. На 30 червня поточного року справедлива вартість яблуневого саду становила 220 000 дол.


Задача № 29

Визначити суму інвестиційної нерухомості та зробити відповідні записи на рахунках бухгалтерського обліку.

Компанія «Магнат» збудувала два будинки у 2005 році. Після завершення будівництва не було прийнято рішення щодо подальшого використання цих будинків. Будинки оцінюються за справедливою вартістю, яка на 1 січня 2007 року становила, дол..: будинок №1 - 2 000000; будинок №2 -1 800 000. У січні було прийнято рішення перший будинок продати, а другий було зайнято власником. Необхідно зробити відповідні записи та визначити суму інвестиційної нерухомості.

Задача № 30

Визначити в якій сумі буде визнаватися щорічно дохід та здійснити записи на рахунках обліку в кінці кожного року.

Компанія «Толерант» передала 2007 року компанії «Везувій» право на

використання певної технології протягом 3 років. Загальна сума доходу з укладеним контрактом становить 300 000 грн. Платежі здійснюються на підставі пропорційного методу наприкінці кожного року.


Задача № 31

Визначити, які коригувальні бухгалтерські проведення були складені у кінці року та як вони вплинули на чистий прибуток компанії (зменшили чи збільшили).

Компанія ,,Сервіс“ має на кінець 2007 року такі зобов’язання:

 • векселі до сплати – 40000 грн.;

 • рахунки до сплати – 15000 грн.;

 • дохід по контракту, отриманий авансом – 20000 грн.;

 • заробітна плата до сплати – 7200 грн.;

 • відсотки до сплати – 2500 грн.;

 • податок з прибутку до сплати – 3100 грн.


Задача № 32

Визначити дохід від продажу товару та відобразити його на рахунках. Звичайна ціна реалізації одиниці товару «Ексклюзив» становить 450 дол. Покупець придбав 20 одиниць товару з торговельною знижкою 20%. Продавець визнає дохід у даному прикладі у сумі 7 200 дол.


Задача № 33

Відобразити в обліку авансові платежі податку на прибуток, нарахування податку на прибуток та остаточні розрахунки з бюджетом.

Перераховано податок на прибуток за звітний період (авансові платежі) 10000 дол.; визначена наприкінці року сума податку до сплати до бюджету за рік 15000 дол.

Задача № 34

Необхідно здійснити бухгалтерські записи щодо наведеної інформації.

Компанія «Магнат» збудувала два будинки у 2007 році. Після
завершення будівництва не було прийнято рішення щодо подальшого використання цих будинків. Будинки оцінювали за справедливою
вартістю, яка на 1 січня поточного року становила, дол.:
Будинок №1 - 2000000;

Будинок №2 - 1800000.

У січні поточного року було прийнято рішення перший будинок продати, а другий - було зайнято власником.


Задача № 35

Визначити поточну вартість суми, яка буде сплачена через два роки і дати бухгалтерське проведення; відобразити витрати на відсотки по векселю до сплати за кожний рік; відобразити повне погашення векселя.

01.01.2007 року компанія ,,Alcan“ придбала нове устаткування вартістю 20000 дол. На оплату устаткування компанія видала безпроцентний вексель на суму 20000 дол. терміном на 2 роки. Банківська ставка відсотка по кредитах – 12% річних.


^ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПО КУРСУ

Перелік нормативних документів 1. Міжнародний стандарт фінансової звітності 1 ,,Застосування міжнародних стандартів фінансової звітності вперше “

 2. Міжнародний стандарт фінансової звітності 2 ,,Виплати за використанням акцій “

 3. Міжнародний стандарт фінансової звітності 3 ,,Об’єднання підприємств“

 4. Міжнародний стандарт фінансової звітності 4 ,,Страхові контракти“.

 5. Міжнародний стандарт фінансової звітності 5 ,,Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність“.

 6. Міжнародний стандарт фінансової звітності 6 ,,Дослідження та оцінка корисних копалин“.

 7. Міжнародний стандарт фінансової звітності 7 ,,Фінансові інструменти: розкриття “.

 8. Міжнародний стандарт фінансової звітності 8 ,,Операційні сегменти“.

 9. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 1 ,,Подання фінансових звітів“.

 10. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 2 ,,Запаси“.

 11. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 7 ,,Звіти про рух грошових коштів“.

 12. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 8 ,,Чистий прибуток або збиток за період, суттєві помилки та зміни в обліковій політиці“.

 13. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 10 ,,Події після дати балансу“.

 14. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 11 ,,Будівельні контракти“.

 15. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 12 ,,Податки на прибуток“.

 16. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 16 ,,Основні засоби“.

 17. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 17 ,,Оренда“.

 18. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 ,,Дохід“.

 19. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 19 ,,Виплати працівникам“.

 20. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 20 ,,Облік державних грантів і розкриття інформації про державну допомогу“.

 21. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 21 ,,Вплив змін валютних курсів“.

 22. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 23 ,,Витрати на позики“.

 23. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 24 ,,Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін“.

 24. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 26 ,,Облік та звітність щодо програм пенсійного забезпечення“.

 25. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 27 ,,Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства“.

 26. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 28 ,,Облік інвестицій в асоційовані компанії“.

 27. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 29 ,,Фінансова звітність в умовах гіперінфляції“.

 28. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 31 ,,Фінансова звітність про частку у спільних підприємствах“.

 29. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 ,,Фінансові інструменти: розкриття та подання“.

 30. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 33 ,,Прибуток на акцію“.

 31. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 34 ,,Проміжна фінансова звітність“.

 32. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 36 ,,Зменшення корисності активів“.

 33. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 37 ,,Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи“.

 34. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 38 ,,Нематеріальні активи“.

 35. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 39 ,,Фінансові інструменти: визнання та оцінка“.

 36. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 40 ,,Інвестиційна нерухомість“.

 37. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 41 ,,Сільське господарство“.СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
^

Основна література


 1. Галузина С.М., Пупшис Т.Ф. Международный учет и аудит. – СПб.: Питер, 2006. – 272 с.

 2. С.Ф. Голов, В.Н. Костюченко. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международным стандартам: Практическое пособие. – К.: Либра, 2007. – 272 с.

 3. Губачова О.М. Фінансова звітність за міжнародними стандартами: Текст лекції. – Полтава: ПКІ, 1999. – 14 с.


Додаткова література

 1. Антони Р. Н. Основы бухгалтерського учета. – М. Триада НТТ, 1992.

 2. Международные стандарты финансовой отчетности / Под ред. Л.А. Горбатой. – М.: Волтер Клувер, 2006. – 544 с.

 3. Мюллер Г., Герсон Х., Минк Г, Учет: международная перспектива: Пер. с англ.. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 136 с.ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 3


ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 4


ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 5


ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 8

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПО КУРСУ 23

ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ МАТЕРІАЛІВ 23


СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 26


Основна література 26


Додаткова література 26

Додаток А 28


^

Додаток А

Передостаннє число шифру
^

Останнє число шифру
0123456789

0

П – 1;51

3 – 1; 35

П -2;60

З -2; 34

П -3;59

З –3;33

П -4;58

З –4;32

П -5;57

З –5;31

П- 6;56

З –6;30

П 7;55

З- 7;29

П 8;54

З –8;28

П 9;83

З -9;27

П-0;52

З -9;26

1

П –

11;41

З – 10;25


П –

12;40

З – 11;24

П –

13;39

З – 12;23

П –

15;38

З – 13;22

П –

16;37

З – 14;21

П –

17;36

З -15;20

П –

18;35

З -16;35

П –

19;34

З – 17;34


П –

14;33

З -18;33

П –

20;32


З -19;1

2

П-

21;51

З – 20;2

П –

22;54

З –21;3

П –

23;55

З -22;4

П –

24;56

З –23;5

П –

25;57

З –24;6

П-

26;60

З –25;7

П –

27;51

З –26;8

П -28;52

З -27;9

П –

29;50

З -28;10

П –

30;58

З -29;11

3

П –

31;1

З -30;12

П –

32;2

З -31;13

П –

33;3

З – 32;14

П –

34;4

З -33;15

П –

35;5

З -34;15

П –

36;6

З – 35;16

П –

37;7

З- 30;1

П –

38;8

З –31;2

П –

39;9

З -32,3

П –

40;10

З -33;4

4

П –

41;20

З – 35;5

П –

42;19

З –6;29

П –

43;18

З –7;28

П –

44;17

З –8;26

П –

45;16

З - 9;25

П –

46;15

З –5;24


П –

47;14

З –6;23

П –

48;13

З –1;35

П –

49;12

З –2;34

П –

8,11

З -3;33

5

П –

50;39

З – 4;32

П –

9;28

З –5;31

П –

48;27

З -6;30

П –

47;26

З –7;29

П –

46;24

З -8;28

П –

45;23

З –9;27

П –

44;12

З -10;26


П –

43;19

З – 11;25

П –

52;31

З – 12;24

П –

10;59

З -13;23

6

П –

20;49

З – 14;22


П –

20;48

З – 13;21

П –

28;47

З – 14;20

П –

57;14

З – 15;19

П –

56;28

З – 16;35

П –

55;32

З – 17;34

П –

54;43

З -18;33

П –

53;33

З – 19;32

П –

52;12

З –20;1

П –

51;11

З -21;2

7

П –

30;23

З – 22;3

П –

32;22

З – 23;4

П –

38;23

З –24,5

П –

27;34

З –25;6

П –

44;25

З –26;7

П –

25;5

З –27;8

П –

24;3

З –28,9

П –

23;38

З 29,10

П –

22;49

З – 30,11

П –

34;54

З -31,12

8

П -

20;31

З – 32;13

П –

19;44

З – 33,14

П –

18;33

З – 34;15

П –

14;60

З -35;16

П –

18;35

З –17;1

П –

16, 55

З –18;2

П –

15;47

З –19,3

П-

12;58

З -20;4

П –

13;59

З –21,5

П –

21;32


З -23;6

9

П –

10;60

З – 24;7

П –

9;28

З – 25;8

П –

8;53

З -26;9

П –

7;57

З – 27;10

П –

6;55

З – 28;11

П –

5;39

З – 29;12

П –

4;51

З – 30;13

П –

3;14

З – 31,14

П –

2;13

З – 32;15

П –

51;17

З – 33;16Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання
Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» підготувала
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» студентами заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» підготувала
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з предмету: “управлінський облік” для студентів спеціальності 030509 “Облік І аудит”, напрям 0305 «Економіка І підприємництво»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу “Управлінський облік” для студентів заочного відділення спеціальності 030509...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconТ. В. Блажко методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Основи психології та педагогіки» (для студентів 1 курсу заочної форми...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика для студентів заочної форми навчання напряму «Інформатика»
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни „Дискретна математика” /Укладачі: Л. Д. Назаренко, З.І. Маслова. –...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни,,Облік за міжнародними стандартами iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни "Цивільний процес" для студентів спеціальності 030402 "Правознавство"
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни “Цивільний процес” / укладач А. В. Солонар. – Суми: Сумський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи