Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання icon

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання
Скачати 289.57 Kb.
НазваМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання
Дата23.04.2013
Розмір289.57 Kb.
ТипМетодичні вказівки


МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Кафедра бухгалтерського обліку


Методичні вказівки

для виконання контрольних робіт з дисципліни

«Облік у бюджетних установах»

студентами заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Миколаїв – 2012

Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» підготувала:

Боднар О.А. - асистент кафедри бухгалтерського обліку.


Рецензенти:


Відповідальний за випуск – завідувач кафедри бухгалтерського обліку МДАУ доцент Дубініна М.В.


Розглянуто на засіданні кафедри бухгалтерського обліку

протокол № від « » ___________ 2012 р.


Друкується за рішенням методичної комісії обліково- фінансового факультету МДАУ


Протокол № від « » __________ 2012 р.


^ ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Методичні рекомендації розроблені відповідно до робочої навчальної програми дисципліни «Облік у бюджетних установах» для студентів напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Мета написання контрольної роботи - формування у студентів напряму підготовки 6.030509 - "Облік і аудит" теоретичних і практичних знань з бухгалтерського обліку в бюджетних установах.

Завдання: вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку.

Виконання завдань ґрунтується на матеріалах лекцій та рекомендованих навчально-методичних матеріалах.

Найменування підприємств, цифрові та інші дані, приведені в задачах, умовні.

^ ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ


Контрольна робота виконується згідно з навчальним планом з дисципліни «Облік у бюджетних установах» на 4-5 курсі студентами заочної форми навчання обліково-фінансового факультету напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит».

Контрольна робота складається з двох теоретичних питань та однієї практичної задачі; виконується по варіанту, який визначається останніми двома цифрами залікової книжки студента (додаток А).

Навчальну та спеціальну літературу з теми контрольної роботи студенти підбирають самостійно, керуючись списком літератури, який наведено в методичці. Особливу увагу слід звернути на першоджерела (законодавчі акти, нормативні та інструктивні матеріали). Користуватися необхідно лише новими виданнями та останніми редакціями нормативних актів. Список використаних літературних джерел та інших матеріалів необхідно систематизувати у загальноприйнятому порядку і навести у кінці контрольної роботи.

Наведені в роботі цифрові дані, цитати, таблиці, якщо вони взяті з першоджерел, мають супроводжуватися посиланнями на ці джерела.

Контрольна робота має бути написаною чітко й розбірливо, грамотною й охайною. Контрольна робота виконується на листах формату А-4, міжстроковий інтервал 1,5, шрифт 14 або оформлюється рукописно.

Виправлення, закреслювання, скорочення слів та використання абревіатур (крім загальновживаних) у тексті не дозволяється.

У кінці роботи студент ставить свій підпис і дату виконання роботи.

Якщо виконана контрольна робота не відповідає зазначеним вимогам, вона не приймається до рецензування.

Готова контрольна робота подається на заочне відділення університету в термін, визначений навчальним графіком, не пізніше 10 днів до початку сесії. Контрольні роботи рецензує викладач кафедри бухгалтерського обліку.

Якщо контрольна робота не відповідає вимогам цих методичних вказівок, її повертають студентові на доопрацювання. До другого (доопрацьованого) варіанта студент обов'язково додає рецензію на перший варіант.

Робота зараховується лише за підсумками співбесіди з викладачем.

Скласти іспит з курсу «Облік у бюджетних установах» студент може тільки після захисту контрольної роботи.

^ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ

ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»


 1. Роль і завдання бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами та особливості його організації.

 2. Бюджетна система України та організація обліку виконання бюджету.

 3. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків.

 4. Кошториси доходів і видатків бюджетних установ. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.

 5. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних установах.

 6. Бухгалтерський баланс бюджетної установи.

 7. Суть та принципи бюджетного фінансування.

 8. Загальні засади обліку необоротних активів. Поняття оцінки необоротних активів.

 9. Документування операцій з обліку основних засобів Облікова реєстрація руху основних засобів.

 10. Облік основних засобів та інших необоротних активів.

 11. Облік надходження необоротних активів.

 12. Облік переоцінки (індексації) необоротних активів.

 13. Облік витрат, пов'язаних з ремонтом, реконструкцією та модернізацією основних засобів.

 14. Облік вибуття основних засобів.

 15. Облік зносу необоротних активів.

 16. Визнання та класифікація запасів. Визначення вартості запасів.

 17. Документування операцій з обліку запасів. Облікова реєстрація запасів

 18. Синтетичний облік надходження і вибуття запасів.

 19. Облік виробничих запасів та тварин на вирощуванні та відгодівлі.

 20. Облік матеріалів та продуктів харчування та малоцінних і швидкозношуваних предметів.

 21. Облік готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва.

 22. Облік грошових коштів у касі.

 23. Облік грошових коштів на рахунках, відкритих в органах Державного казначейства України та на поточних рахунках в банку.

 24. Облік фонду у необоротних активах.

 25. Облік фонду у малоцінних та швидкозношуваних предметах.

 26. Облік результатів виконання кошторису. Облік результатів переоцінок.

 27. Основні вимоги щодо обліку дебіторської та кредиторської заборгованості.

 28. Основні вимоги щодо обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів.

 29. Державні закупівлі товарів, робіт і послуг.

 30. Облік розрахунків із замовниками за науково-дослідні роботи.

 31. Облік розрахунків з іншими дебіторами.

 32. Облік розрахунків з оренди.

 33. Облік розрахунків за виконані роботи.

 34. Облік кредитних операцій та інших фінансових зобов'язань.

 35. Облік розрахунків за іншими операціями і кредиторами.

 36. Облік внутрішніх розрахунків за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей.

 37. Аналітичний облік розрахунків з іншими дебіторами та іншими кредиторами.

 38. Договірне оформлення господарських відносин. Договірне регулювання трудових відносин.

 39. Форми і системи оплати праці. Структура фонду оплати праці.

 40. Документальне оформлення трудових відносин. Облік особового складу та робочого часу.

 41. Порядок нарахування заробітної плати. Особливості здійснення інших виплат працівникам.

 42. Облік відпусток. Облік допомоги в разі тимчасової непрацездатності.

 43. Індексація заробітної плати. Компенсація заробітної плати.

 44. Облік утримань із заробітної плати.

 45. Особливості обліку розрахунків із стипендіатами.

 46. Облік виплати заробітної плати.

 47. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.

 48. Розрахунки із Пенсійним фондом України.

 49. Розрахунки з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності України.

 50. Розрахунки із Фондом соціального страхування на випадок безробіття.

 51. Розрахунки з Фондом соціального страхування від нещасних випадків на виробництві.

 52. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із соціального страхування.

 53. Оподаткування бюджетних установ та облік розрахунків за платежами в бюджет.

 54. Облік розрахунків з підзвітними особами.

 55. Загальні поняття доходів бюджетних установ. Облік доходів загального фонду.

 56. Облік доходів спеціального фонду.

 57. Облік доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт.

 58. Облік касових та фактичних видатків.

 59. Облік видатків загального фонду. Облік видатків за рахунок коштів спеціального фонду.

 60. Облік виробничих витрат. Облікова реєстрація видатків.


ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ


Завдання 1.


Залишок готівкових коштів на 1.10.201Х в касі Мукачівського технологічного коледжу становив 60,66 грн. У жовтні 201Х р. касиром було передано до бухгалтерії чотири звіти касира, операції за якими наведено в таблиці 1.

Необхідно:

 1. Зазначити кореспонденцію рахунків за здійсненими операціями та вказати КЕКВ, використовуючи таблицю 1.

 2. Визначити залишок коштів на 01.11.201Хр.

 3. На підставі даних скласти меморіальний ордер №1.

Таблиця 1

Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій технологічного коледжу
Зміст операції

КЕКВ

Коресп. рахунків

Сума, грн

касові

фактичні

Дт

Кт

^ Звіт касира за 04.10.201Х р.

1

Надійшла в касу виручка за платні послуги (від Костюка І. С.)

100

2

Видано аванс на господарські потреби Петровичу І.В.

150

^ Звіт касира за 05.10.201Х р.

1

Повернено Петровичем І. В.

40

2

Надійшла в касу готівка за чеком із реєстраційного рахунку для виплати заробітної плати

5400

3

Видана з каси заробітна плата

5000

4

Здано на спеціальний реєстраційний рахунок невикористаний залишок підзвітної суми

40

^ Звіт касира за 07.10.201Х р

1

Отримана готівка з спеціального реєстраційного рахунку для видання авансу на відрядження

200

2

Видано аванс на відрядження Петровичу І.В.

200

3

Депонована заробітна плата

400

4

Здано на реєстраційний рахунок суму депонованої заробітної плати

400

^ Звіт касира за 17.10.201Х р

1

Надійшла в касу виручка за платні послуги

450

2

Надійшла в касу з реєстраційного рахунку готівка за чеком для виплати:

- стипендій;

- депонованої заробітної плати3000

400

3

Видано з каси:

- стипендію;

- депоновану заробітну плату


3000

400

4

Здана в кінці дня готівка на спе­ціальний реєстраційний рахунок

450

.

Меморіальний ордер № 1

за жовтень 201Х р.

Накопичувальна відомість за касовими операціями


Дата звіту касира

Дебет субрахунку 301

Кредит субрахунку 301до кредиту субрахунків

до дебету субрахунків

з/н
Разом


Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

04.10.1Х р.2

05.10.1Х р.3

07.10.1Х р.4

17.10.1Х р.


Усього
Залишок на початок місяця грн Залишок на кінець місяця грн


Завдання 2.


Черкаський державний технологічний інститут (фінансується за рахунок коштів Державного бюджету) перерахував постачальнику, який виграв тендерні торги, 72720,9 грн. (зокрема ПДВ — 12120,15 грн.) за комп'ютерну тех­ніку. За рахунок коштів загального фонду також було оплачено послуги за транс­портування комп'ютерної техніки в сумі 1200 грн. ( зокрема ПДВ —200 грн). Бюджетна установа не є платником ПДВ.

Заповнити таблицю 2.

Таблиця 2

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з купівлі основних засобів неплатником ПДВ


№ з/п

Зміст господарської операції

КЕКВ

Кореспонденція рахунків

Сума, грнКасові

Фактичні

Дебет

Кредит
1

Здійснено попередню оплату постачальнику
2

Оприбутковано основні засоби
3

Формування фонду у необоротних активах
4

Списано суми копійок з придбаних основних засобів на видатки бюджетної установи
5

Списано суму ПДВ
6

Оплачено послуги з транспортування комп'ютерної техніки
7

Списано на видатки установи вартість послуг з транспортування

Завдання 3.


Бюджетною установою-закупником на замовлення установи-замовника було придбано борошно на суму 25200 грн (в т.ч. ПДВ 4200 грн) за рахунок власних надходжень спеціального фонду кошторису. Установа – замовник не є платником ПДВ. Відобразити операцію з централізованого постачання на рахунках установи-закупника та установи-замовника.


Завдання 4.


Львівський державний аграрний університет (фінансується за рахунок коштів Державного бюджету) перерахував постачальнику, який виграв тендерні торги, 112200,9 грн. (зокрема ПДВ — 18 700,15 грн.) за сільськогосподарську техніку. За рахунок коштів загального фонду також було оплачено послуги за транс­портування техніки в сумі 1 800 грн (зокрема ПДВ — 300 грн.). Відобразити операції в обліку.


Завдання 5.

Глібовицький технічний коледж .додатково; крім освітніх послуг, також надає платні послуги з ремонту побутових машин і приладів, ;теле-, аудіо-, відеоапаратури. Надання побутових послуг підлягає оподатку­ванню ПДВ. Вартість наданих послуг за місяць становить 18 000 грн (в т.ч. ПДВ — 3 000 грн). За рахунок отриманих коштів адміністрацією коледжу було (придбано верстат для свердління, який планується використовувати в діяль­ності з надання платних послуг Вартість верстат становить: 14400 грн (в т.ч. ПДВ — 2400 грн). Відобразити операції в обліку.


Завдання 6.


Бухгалтерією Романівського медичного коледжу за лютий 2010 р. відображено такі операції за рахунок коштів загального фонду. Заповнити таблицю.

Таблиця 3

Відображення в бухгалтерському обліку операцій за рахунок коштів загального фонду в 201Х р.


№ з/п

Зміст господарської операції

КЕКВ

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

№ мораль-ного ордераКасові

Фактичні

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Нарахована зарплата за лютий 201Х р

44500
2

Нараховано внески до Пенсійного фонду (ЄСВ)3

Утримано внески до Пенсійного фонду (ЄСВ)4

Утримано податок з доходів фізичної особи5

Отримано в касу грошові кошти для виплати заробітної плати6

Перераховано внески до Пенсійного фонду7

Перераховано податок з доходів фізичної особи8

Видано з каси заробітну плату9

Списано витрати за поточ­ний ремонт приміщення (в т.ч. ПДВ 3000 грн.)

18000
7

Оплачено витрати за поточ­ний ремонт приміщення (в т.ч. ПДВ 3000 грн.)

18000


НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ


Законодавчо-нормативні документи

 1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI.

 2. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-Х1У.

 3. Податковий Кодекс України [Електронний ресурс] : кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755 – VI. – Режим доступу : http//zakon.rada.gov.ua.

 4. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу. Затверджена ДКУ 30.10.98 р., № 90.

 5. Інструкція з обліку коштів, розрахунків та інших активів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 26.12. 2003 р., № 242.

 6. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевих бюджетів. Затверджена ДКУ та ДКСУ 02.12.1997 р., № 125/70.

 7. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 17.07.2000 р., № 64.

 8. Інструкція з обліку запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 08.12.2000 р., № 125.

 9. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання. Затверджено ДКУ 27.07.2000 р., №68.

 10. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Затверджена ДКУ 10.07.2000 р., № 61 (зі змінами та доповненнями).

 11. Інструкція про порядок відображення в обліку бюджетних установ операцій із централізованого постачання матеріальних цінностей. Затверджена ДКУ 16.12.02 р., № 232.

 12. Інструкція про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ. Затверджена ДКУ 18.12.2000 р., № 130.

 13. Перелік груп власних надходжень бюджетних установ, вимоги щодо їх утворення та напрямів використання. Затверджено КМУ 17.05. 2002 р., № 659.

 14. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Затверджено МФУ 24.05.1995 р., № 88.

 15. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУ ДКУ 10.12.1999 р., № 114 (зі змінами та доповненнями).

 16. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. Затверджений ГУДКУ 10.12.1999 р., № 114 (зі змінами та доповненнями).

 17. Порядок обслуговування Державного бюджету за видатками. Затверджено ДКУ 25.05. 2004 р., № 89.

 18. Порядок казначейського обслуговування місцевих бюджетів. Затверджено ДКУ 04.11. 2002 р., № 205.

 19. Порядок відкриття рахунків в національній валюті в органах Державного казначейства. Затверджено ДКУ 02.12. 2002 р., №221.

 20. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті. Затверджений ДКУ 24.07.2001 р., № 126 (у редакції наказу ДКУ від 27.05. 2005 р. № 96).

 21. Порядок списання кредиторської заборгованості бюджетних установ, термін позовної давнини якої минув. Затверджено ДКУ 08.05.2001 р., № 73.

 22. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку бюджетних установ. Затверджено ДКУ 06.10.2000 р., № 100 (зі змінами).

 23. Порядок складання, розі ляду, затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ. Затверджений КМУ 28.02.2002 р., № 228.

 24. Порядок обліку зобов'язань розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства України. Затверджено ДКУ 09.08.2004 р., № 136.

 25. Порядок подання фінансової звітності. Затверджено КМУ 28.02.2000 р., № 419.

 26. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, недостач, знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено КМУ 22.01.1996 р., № 116.

 27. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ. Затверджена ДКУ та МЕУ 10.08.2001 р., № 142/181.


Список літератури

  1. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — Житомир: ГІГІ «Рута», 2004. - 448 с.

  2. Джога Р.Т. Облік у бюджетних установах: Підручник / Р.Т. Джога. - К.: КНЕУ, 2006.- 480 с.

  3. Джога Р.Т. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчально-методичний посібник / Р.Т. Джога. - К.: КНЕУ, 2006. - 296 с.

  4. Матвеєва В. Все про облік і оподаткування бюджетних організацій / В. Матвеєва, С. Замазій. - X.: Фактор, 2005. - 1024 с.

  5. Панкевич Л.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібник / Л.В. Панкевич. - Львів: Аверс, 2002. - 316 с.

  6. Сахарцева И.И. Бухгалтерский учет в бюджетних учреждениях и организациях: Учеб. пособие / И.И. Сахарцеві, Т.П. Романеско. - К.: Кондор, 2003. - 328 с.

  7. Свірко С.В. Бухгалтерський облік в бюджетних установах: методологія та організація / С.В. Свірко - К.: КНЕУ, 2006. - 244 с.

  8. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посібник / С.В. Свірко. - К.: КНЕУ, 2006. - 380 с.

  9. Ткаченко І.Т. Облік у бюджетних установах і організаціях: Навч. посібник / І.Т. Ткаченко. - К.: КНЕУ, 2005 - 548 с.

  10. Періодичні видання «Баланс», «Баланс-бюджет», «Бухгалтерія», «Бюджетная бухгалтерия», «Все про бухгалтерський облік» та ін.

ДОДАТОК А


^ Вибір варіанта для виконання контрольної роботи

з дисципліни «Облік у бюджетних установах»

студентами заочної форми навчання

напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит»


Остання цифра номера залікової книжки

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Передостання цифра номера залікової книжки

0

П-1,41

З-1

П-11,51

З-2

П-21,1

З-3

П-31,11

З-4

П-41,21

З-5

П-51,31

З-6

П-1,41

З-1

П-11,51

З-2

П-21,1

З-3

П-31,11

З-4

1

П-2,42

З-5

П-12,52

З-6

П-22,2

З-1

П-32,12

З-2

П-42,22

З-3

П-52,32

З-4

П-2,42

З-5

П-12,52

З-6

П-22,2

З-1

П-32,12

З-2

2

П-3,43

З-3

П-13,53

З-4

П-23,3

З-5

П-33,13

З-6

П-43,23

З-1

П-53,33

З-2

П-3,43

З-3

П-

13,53

З-4

П-23,3

З-5

П-33,13

З-6

3

П-4,44

З-1

П-14,54

З-2

П-24,4

З-3

П-34,14

З-4

П-44,24

З-5

П-54,34

З-6

П-4,44

З-1

П-14,54

З-2

П-24,4

З-3

П-34,14

З-4

4

П-5,45

З-5

П-15,55

З-6

П-25,5

З-1

П-35,15

З-2

П-45,25

З-3

П-55,35

З-4

П-5,45

З-5

П-15,55

З-6

П-25,5

З-1

П-35,15

З-2

5

П-6,46

З-3

П-16,56

З-4

П-26,6

З-5

П-36,16

З-6

П-46,26

З-1

П-56,36

З-2

П-6,46

З-3

П-16,56

З-4

П-26,6

З-5

П-36,16

З-6

6

П-7,47

З-1

П-17,57

З-2

П-27,7

З-3

П-37,17

З-4

П-47,27

З-5

П-57,37

З-6

П-7,47

З-1

П-17,57

З-2

П-27,7

З-3

П-37,17

З-4

7

П-8,48

З-5

П-18,58

З-6

П-28,8

З-1

П-38,18

З-2

П-48,28

З-3

П-58,38

З-4

П-8,48

З-5

П-18,58

З-6

П-28,8

З-1

П-38,18

З-2

8

П-9,49

З-3

П-19,59

З-4

П-29,9

З-5

П-39,19

З-6

П-49,29

З-1

П-59,39

З-2

П-9,49

З-3

П-19,59

З-4

П-29,9

З-5

П-39,19

З-6

9

П-10,50

З-1

П-20,60

З-2

П-30,10

З-3

П-40,20

З-4

П-50,30

З-5

П-60,40

З-6

П-10,50

З-1

П-20,60

З-2

П-30,10

З-3

П-40,20

З-4

Позначення: П –номер питання, З – номер завдання .

ЗМІСТ


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ...…………………………………………………..........3

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ.......................................4

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»..................................5

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ.........................................................................................7

НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ........................................................11

Законодавчо-нормативні документи.......................................................................11

Список літератури.....................................................................................................12

Додаток А...................................................................................................................14Схожі:

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» студентами заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах і організаціях» підготувала
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання icon"основи обліку та аналізу в бюджетних установах"
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни,,Основи обліку та аналізу в бюджетних установах" для...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМіністерство освіти І науки України
Методичні рекомендації щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни,,Облік у бюджетних установах" для студентів заочної...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " податковий облік" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “ Податковий облік” для студентів денної та заочної форми...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни " облік зовнішньоекономічної діяльності" для студентів
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни “Облік зовнішньоекономічної діяльності” для студентів...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік у галузях народного господарства»...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Моделі І методи прийняття рішень в аналізі І аудиті...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «теорія економічного аналізу» для студентів заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Теорія економічного аналізу» для студентів заочної форми...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни "податки в системі бухгалтерського обліку" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни „Податки в системі бухгалтерського обліку” для студентів...
Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Облік у бюджетних установах» студентами заочної форми навчання iconМетодичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «психологія» для студентів 1 курсу заочної форми навчання
Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Психологія» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи