Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи icon

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
НазваМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи
Сторінка1/13
Дата23.04.2013
Розмір3.03 Mb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Міністерство аграрної політики України

Миколаївський державний аграрний університет


Кафедра бухгалтерського обліку


Методичні вказівки


щодо виконання контрольної роботи

з дисципліни “Організація обліку в суб’єктах малого підприємництва” студентами 5 курсу заочної форми навчання спеціальності 7.050106

“Облік і аудит”


Миколаїв – 2009


УДК 657.1


Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з дисци­пліни “Організація обліку в суб’єктах малого підприємництва” підготували :

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку М.В. Дубініна

к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку А.С. Пшениченко

асистент кафедри бухгалтерського обліку В.В. Кузьома


Рецензенти:


Заступник начальника Головного управління

сільського господарства Миколаївської

облдержадміністрації Кіщак І.Т.


к.е.н., доцент кафедри економіки сільського

господарства, декан факультету перепідготовки

і підвищення кваліфікації МДАУ Іваненко Г.М.


Відповідальний за випуск: завідувач кафедри бухгалтерського обліку,

д.е.н., професор Пантелєєв В.Д.


Друкується за рішенням методичної комісії економічного факультету Миколаївського державного аграрного університету


Протокол № від____________2009 року


Передмова


Діяльність суб’єктів малого підприємництва має специфічні особливості бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, фінансової звітності, оподаткування. Вони є предметом даної дисципліни.

Завданням дисципліни є вивчення ролі та значення малих підприємств в розвитку економіки країни та Миколаївської області, розгляд та вивчення варіантів обліку діяльності суб’єктів малого підприємництва з використанням спрощеної чи загальнодіючої системи бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності.

Знання студентом Миколаївського державного аграрного університету сучасної законодавчо-нормативної бази економічної діяльності суб’єктів малого підприємництва дозволить йому вирішувати питання подолання неплатоспроможності, забезпечення достатньої прибутковості і своєчасності розрахунків з бюджетом того підприємства, де випускник буде працювати.


^
Методичні поради до виконання контрольної роботиКонтрольну роботу з дисципліни “Організація обліку в суб’єктах малого підприємництва” студенти заочної форми навчання виконують до складання ними іспиту з даної дисципліни.


Мета контрольної роботи полягає в поглибленні й закріпленні отриманих на лекціях теоретичних знань з даного кола питань та вивченні особливостей обліку діяльності суб'єктів малого підприємництва з використанням спрощеної чи загальнодіючої системи бухгалтерського обліку, оподаткування та звітності.

Завдання для виконання теоретичної частини контрольної роботи визначається, виходячи з шифру залікової книжки за двома останніми цифрами (див. додаток Б.). Наприклад при шифрі 22 запитання для теоретичної частини контрольної роботи будуть 23, 18, 73. Варіант виконання практичної частини роботи для даного шифру залікової книжки – В5. Практичну частину завдання, яка має вигляд наскрізної задачі, потрібно виконати за двома формами (варіантами) бухгалтерського обліку, згідно обраного варіанту за 9 та 10 операціями в журналі реєстрації господарських операцій:


1.Проста, за якої використовується один регістр - Головна книга (Журнал-Головна).

За простої форми обліку:

 • на підставі вихідних даних відкрити бухгалтерські рахунки у Головній книзі та перенести в неї початкові залишки по рахункам;

 • визначити кореспонденцію рахунків по господарським операціям та провести їх запис по рахунках;

 • підрахувати обороти та визначити залишки по рахунках у Головній книзі;

 • заповнити основні елементи фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва (баланс та звіт про фінансові результати );

 • скласти податкову декларацію з ПДВ.


2.Спрощена, за якої використовують облікові регістри для ведення бухгалтерського обліку суб’єкта малого підприємництва.

За спрощеної форми обліку:

 • на основі вихідних та даних господарських операцій заповнити відомості обліку за наведеними формами;

 • підрахувати обороти та залишки по відомостях;

 • заповнити за даними відомостей оборотну відомість шахової форми;

 • перевірити правильність заповнення балансу та звіту про фінансові результати, які були складені за простою формою.


Примітка: Операції, які пов’язані з нарахуванням та сплатою податків відображати відповідно до Указу Президента України від 28 червня 1999 р. № 746/99 “Про спрощену систему оподаткування та звітності”.

Для розкриття змісту теоретичних питань та розв'язання практичного завдання студент повинен вміти використовувати рекомендовану літературу. Перед виконанням контрольної роботи відповідно до поставлених теоретичних питань і умови завдання слід підібрати літературу ( нормативні та законодавчі документи, монографії, журнальні та газетні статті, підручники тощо). Після цього студент приступає до виконання контрольної роботи.

Відповідаючи на теоретичні питання, студент повинен показати глибину засвоєння теоретичного матеріалу. Відповідь на питання повинна бути повною. Матеріал слід викладати лаконічно, не допускати скорочення слів та назв.

Розв'язання наскрізної задачі дозволить студенту поглибити теоретичні знання з питань організації обліку суб'єктами малого підприємництва.

У кінці контрольної роботи необхідно навести список використаної літератури та інших джерел, поставити дату і свій підпис.

Контрольні роботи студенти виконують в міжсесійний період і подають на кафедру не пізніше як за 10 днів до початку сесії. Успішно виконані контрольні роботи зараховуються. При неправильних чи неповних відповідях на теоретичні питання або неповному чи неправильному розв'язанні теоретичної частини, контрольні роботи повертаються для внесення виправлень і доповнень.

Студенти, які не виконали контрольні роботи або їх роботу не зарахували, до іспиту з даної дисципліни не допускаються.

Теоретичну частину контрольної роботи студенти виконують від руки на стандартних листках білого паперу формату А4 або в учнівському зошиті.

Практична частина контрольної роботи полягає в заповненні відповідних облікових регістрів та елементів фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва згідно з завданням до практичної частини роботи.


Перелік теоретичних питань контрольної роботи
 1. Закон України ”Про державну підтримку малого підприємництва”.

 2. Які підприємства відносяться до малих?

 3. Хто є суб’єктом малого підприємництва?

 4. В чому полягає державна підтримка малого підприємництва?

 5. За якими основними принципами ведеться бухгалтерський облік та складається фінансова звітність СМП?

 6. Хто обирає форми бухгалтерського обліку СМП?

 7. В чому полягає спрощення бухгалтерського обліку та фінансової звітності СМП?

 8. Яким нормативним документом регламентується порядок ведення книги обліку доходів і витрат СМП?

 9. В чому тотожність та відмінності загальнодіючого плану рахунків та спрощеного («малого») Плану рахунків СМП?

 10. Які особливості обліку необоротних активів СМП за спрощеним Планом рахунків?

 11. В чому полягають основні завдання обліку необоротних активів СМП?

 12. Який порядок оцінки необоротних активів СМП?

 13. Який порядок документування надходження, експлуатації та вибуття необоротних активів?

 14. Коли необхідна переоцінка необоротних активів СМП?

 15. Як нараховується амортизація необоротних активів СМП?

 16. Де відображуються витрати на утримання, вибуття необоротних активів?

 17. Що таке запаси?

 18. Які основні завдання обліку запасів?

 19. Які документи містять інформацію про надходження, зберігання та вибуття запасів?

 20. В чому полягають особливості синтетичного та аналітичного обліку запасів?

 21. Як оцінити запаси при їх вибутті ?

 22. В чому полягають умови визнання витрат, їх класифікація?

 23. В чому полягають тотожності та відмінності обліку витрат за статтями та елементами?

 24. В яких облікових регістрах відображаються витрати СМП?

 25. В чому полягають особливості обліку готової продукції СМП?

 26. Що є складовими частинами капіталу СМП?

 27. В чому полягають основні завдання обліку власного капіталу?

 28. Як організувати синтетичний та аналітичний облік капіталу?

 29. Як треба вести облік ліквідації СМП?

 30. В яких фінансових звітах відображається рух капіталу підприємства?

 31. На які види поділяється дебіторська заборгованість?

 32. Як оцінити дебіторську заборгованість?

 33. Яка дебіторська заборгованість вважається простроченою, сумнівною, безнадійною?

 34. За якими видами заборгованості створюється резерв сумнівних боргів?

 35. Як впливає на фінансовий стан підприємства наявність дебіторської та кредиторської заборгованості?

 36. Що таке зобов’язання підприємства?

 37. На які види поділяються довгострокові зобов’язання?

 38. Які документи надає СМП для укладання кредитної угоди?

 39. Як ведеться облік довгострокових позик?

 40. Як відображаються довгострокові зобов’язання у фінансовій звітності СМП?

 41. Які податки сплачує СМП?

 42. Який порядок заповнення Розрахунку сплати єдиного податку СМП?

 43. Як ведеться облік і сплата єдиного податку СМП?

 44. В чому полягає особливість оподаткування СМП?

 45. Які вимоги до бухгалтерського обліку податків і обов’язкових платежів?

 46. Які зобов’язання СМП відносяться до поточних?

 47. В чому полягають основні завдання обліку товарних і нетоварних операцій СМП?

 48. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і підрядниками СМП?

 49. Як ведеться облік розрахунків зі страхування?

 50. Які основні завдання обліку розрахунків з оплати праці?

 51. Які утримання з заробітної плати здійснюються без згоди працівника?

 52. В яких регістрах ведеться синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці?

 53. Які основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів?

 54. Як організувати облік доходів від звичайної діяльності?

 55. В чому полягають фінансові результати діяльності СМП?

 56. Чим відрізняються між собою доходи від реалізації продукції, фінансової діяльності та надзвичайної діяльності?

 57. Як ведеться облік використання прибутку, покриття збитків підприємства?

 58. Що таке елементи та статті витрат?

 59. На які складові поділяються витрати діяльності?

 60. Який склад, порядок заповнення, використання для потреб управління фінансового звіту СМП?

 61. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» від 19 жовтня 2000 р. №2063-ІІІ.

 62. Визначення малого підприємства, суб’єкта малого підприємництва згідно законодавства України .

 63. В чому полягають основні напрями державної підтримки малого підприємництва .

 64. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 26.09.2001 р. №1269 .

 65. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва .

 66. Облік матеріальних витрат (рахунок 80).

 67. Облік витрат на оплату праці (рахунок 81).

 68. Облік відрахувань на соціальні заходи (рахунок 82).

 69. Облік амортизації (рахунок 83).

 70. Облік інших операційних витрат (рахунок 84).

 71. Облік інших затрат (рахунок 85).

 72. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (дати коротку характеристику чинним П(С)БО).

 73. Податковий облік платників єдиного податку.

 74. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

 75. Особливості складання фінансової звітності СМП.

 76. Можливі варіанти бухгалтерського обліку діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 77. Облікова політика суб’єкта малого підприємництва.

 78. Особливості обліку необоротних активів за спрощеним планом рахунків.

 79. Особливості обліку виробничих запасів за спрощеним планом рахунків.

 80. Особливості обліку виробництва і готової продукції за спрощеним планом рахунків.

 81. Особливості обліку власного капіталу суб’єкта малого підприємництва.

 82. Особливості обліку розрахунків з різними дебіторами за спрощеним планом рахунків.

 83. Облік та узагальнення інформації про довгострокові зобов’язання суб’єкта малого підприємництва.

 84. Облік та узагальнення інформації про розрахунки за податками і платежами суб’єкта малого підприємництва за спрощеним планом рахунків.

 85. Облік та узагальнення інформації про поточні зобов’язання (рахунок 68).

 86. Облік та узагальнення інформації про доходи (рахунок 70).

 87. Облік витрат операційної діяльності та інших затрат (рахунки 84,85).

 88. Основні завдання обліку необоротних активів.

 89. Основні завдання обліку запасів.

 90. Документування операцій, пов’язаних з рухом запасів.

 91. Основні завдання обліку витрат, пов’язаних з виробництвом.

 92. Основні завдання обліку власного капіталу. Документування операцій.

 93. Законодавчо-нормативне регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва.

 94. Облікова політика суб’єкта малого підприємництва.

 95. Капітал як об’єкт обліку суб’єкта малого підприємництва.

 96. Елементи фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.

 97. Алгоритм визначення валового доходу та чистого доходу від реалізації продукції товарів та послуг.^ Вихідні дані для виконання практичної частини роботи.

Вихідні дані для розв'язування задачі взяті з господарських операцій по малому підприємству "Меблі", яке створене у вигляді товариства з обмеженою відповідальністю. Статутний капітал малого підприємства складається із вступних внесків засновників. Воно має свої основні засоби та займається виробництвом меблів (шафи і столи). В ньому працюють 5 осіб: Сорока І.В. - директор, Кощіц В.М. - бухгалтер, Півень Н.В. - касир, Бурлака В.К., Іванов К.Л. — столяри.

Основні засоби МП обліковують пооб’єктно у відомості. Виробничі матеріали - у кількісному та вартісному виразі за безперервною системою з використанням звітів про рух матеріальних цінностей. Рахунки класу 8 "Витрати за елементами" не використовують. На підставі даних бухгалтерського обліку передбачено скласти фінансову і податкову звітність.

^ Баланс МП "Меблі" на 1 січня 2009 р.


Актив

На початок звітного періоду

Пасив

На початок звітного періоду

Основні засоби:
Статутний

капітал

103500

Залишкова вартість

57000

Розрахунки з постачальниками

4000

Знос*

33000Первісна вартість*

90000Виробничі запаси

11500Розрахунки з дебіторами

7000Каса

2000Поточний рахунок

30000Баланс

107500

Баланс

107500Залишки по аналітичним рахункам на 1 січня 2009 року

Рахунки "Розрахунки з постачальниками та підрядчиками " "Розрахунки з покупцями та замовниками"
Рахунок


Аналітичні рахунки


Номери документів


Дебет


Кредит

63

Завод "Вулкан"

186
4000

36

Фабрика "Прогрес"

16

2000
36

Палац спорту

81

5000
Рахунок "Статутний капітал ";Прізвище, ім'я, та по батькові засновників


Сума, грн.

Сорока І.В.

23500

Кощіц В.М.

20000

Півень Н.В.

20000

Бурлака В.К.

20000

Іванов К.Л.

20000

Разом

103500

Рахунок "Виробничі запаси ":Назва матеріалу

Одиниця виміру

Ціна, грн.

Кількість

Сума., грн.

Дошки

куб. м

300

20

6000

Плита ДСП

кв. м

20

100

2000

Клей

кг

10

200

2000

Цвяхи

кг

5

300

1500

Разом

X

Х

Х

11500Рахунок 10 "Основні засоби "Інвент. номери

Призначення та назва об'єктів

Надходження

Амортизація
датадокументів

Початкова вартість

Знос, грн.

Норма % за рік

Сума зносуЗа рік

За місяць

Виготовлення шаф, цех № 1
(визначити самостійно)

1

Будівля цеху

дек.93

1

40000

20000

52

Станок універсальний

окт.98

2

5000

1500

153

Станок стругальний

авг.99

3

3000

500

154

Комп'ютер

дек.99

4

2000

-

25


Разом по цеху № 150000

22000


Виготовлення столів, цех № 25

Будівля цеху

авг.94

5

30000

10000

56

Станок універсальний

сен.97

6

6000

500

157

Мотоцикл МТ-10

июл.99

7

4000

500

15


Разом по цеху № 240000

11000

ВСЬОГО90000

33000

Виде

922.01

Видано із складу в цех №1 і витрачено на виробництво шаф

Сума,

грн.


Кореспонденція рахунків

Варіант

Дошки,

куб. м.

Плита

ДСП, м2

Клей, кг

Цвяхи,

кг

Дт

Кт

1

23

99

245

45


2

20

88

236

61


3

25

89

209

62


4

22

101

222

69


5

20

109

211

86


6

19

125

231

42


7

21

135

191

65


8

26

141

182

31


9

25

152

174

68


10

16

165

162

84Підстава: лімітно - забірна карта №1 (суму визначити)


10

22.01

Видано із складу в цех №;

і витрачено на

виробництво столів

Сума,

грн.

Кореспонденція

рахунків

Варіант

Дошки,

куб. м.

Плита

ДСП, м2

Клей,

кг

Цвяхи,

кг

Дт

Кт

1

11

19

49

101


2

10

11

39

82


3

11

20

30

90


4

8

32

36

105


5

7

50

20

70


6

5

41

58

32


7

6

60

70

40


8

5

60

78

49


9

4

40

90

60


10

3

50

70

80

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Схожі:

Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " фінанси підприємств " для студентів економічного факультету
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з напрямів 030508 – «Фінанси І кредит», 030509 «Облік І аудит», 030504 – «Економіка...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні рекомендації студентам-заочникам щодо виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Маркетинг” для студентів заочної форми навчання з напряму...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи icon1 загальні методичні вказівки щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Завдання до теоретичної частини контрольної роботи ( першого одз). Теоретичні питання 10
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни аудит у зарубіжних країнах
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Аудит у зарубіжних країнах” для студентів заочної форми...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни " Технологічна оснастка" для студентів спеціальності 090202
Вміщують робочу програму, контрольні питання для перевірки знань, методичні вказівки до виконання контрольної роботи та приклад її...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconЗп-11 Методичні рекомендації щодо виконання та оформлення контрольної роботи
Одночасно зі студентом проводиться індивідуальна консультація, на якій викладач з'ясовує ступінь підготовленості студента щодо написання...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки для виконання контрольної роботи студентами 5 курсу обліково-фінансового факультету заочної форми навчання
Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік у галузях народного господарства» підготували
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної д и сципліни „логістика для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни „Логістика” для студентів заочної форми навчання зі...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки до виконання розділів домашньої контрольної роботи 7 1 Загальні положення 7
Методичні вказівки до виконання домашньої контрольної роботи за темою «Використання ос windows та прикладних програм ms office» з...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМ. В. Кадничанський методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни
Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіко-математичні моделі в управлінні...
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи iconМетодичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни " статистика" для студентів заочної форми навчання
Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни “Статистика” для студентів заочної форми навчання за...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи