Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» icon

Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
НазваМетодичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік»
Сторінка1/12
Дата20.06.2013
Розмір1.69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Міністерство аграрної політики ТА ПРОДОВОЛЬСТВА України


Вознесенський коледж

Миколаївського державного аграрного університету


Методичні рекомендації


для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни

«ФІНАНСОВИЙ облік»


2012

Таранова Г.Д.; Цимбалюк Л.М.

Методичні рекомендації для студентів спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік»: Вознесенськ, 2012 р.
Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи складенні з врахуванням сучасних вимог освіти, згідно з якими більша увага приділяється самостійній роботі студентів. Методичні рекомендації містять перелік тем та їх зміст для самостійного поглибленого вивчення тієї чи іншої ділянки облікової роботи, вимоги до змісту та оформлення структурних частин курсової роботи, наведено широкий перелік рекомендованої літератури.

Для студентів облікових спеціальностей вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України.


Рецензенти:

Гаврисенко Л.В. – заступник директора з навчальної роботи Вознесенського коледжу Миколаївського ДАУ.


Розглянуто на засідання циклової комісії облікових та комерційних дисциплін

Протокол №7 від 23 березня 2012 року.


ВСТУП

У період становлення в Україні ринкової економіки, появи нових господарських структур різних форм власності та господарювання, розвитку міжнародних економічних зв’язків зростає роль бухгалтерського обліку як необхідної умови отримання достовірної інформації для прийняття обґрунтованих рішень, вибору надійних господарських партнерів і запобігання підвищеного ризику діяльності.

Без даних бухгалтерського обліку неможливо дати об’єктивну оцінку результатам господарської діяльності підприємства. На підставі облікової інформації створюється інформаційна основа для розвитку ринків капіталу, збільшення інвестицій та оцінки ефективності функціонування приватного сектора.

Курсова робота відображає рівень теоретичних знань і практичних навичок студента, його здатність до самостійної професійної діяльності як фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

Курсова робота виконується індивідуально за затвердженою тематикою. При написанні курсової роботи необхідно дослідити стан обліку на прикладі конкретного господарства. У господарстві, під час проходження практики та написання курсової роботи, студент повинен вивчити організаційно-правовий статус господарства, ознайомитися з виробничо-фінансовою характеристикою, основними економічними показниками діяльності підприємства, а також станом бухгалтерського обліку, використання первинних документів та облікових регістрів.

Написання курсової роботи повинно здійснюватись на підставі нормативно-законодавчих актів, літературних джерел, наукових праць вчених, економістів, практиків обліку та первинної документації і облікових регістрів досліджуваного господарства.

По завершенню написання курсової роботи необхідно зробити висновки і пропозиції, в яких вказати на недоліки, які мають місце на конкретному підприємстві, запропонувати шляхи вдосконалення щодо їх ліквідації.

Термін виконання курсової роботи встановлюється навчальним планом.

Методичні рекомендації допоможуть у підготовці та написанні курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік».


1. Мета і завдання курсової роботи


 • Систематизувати, закріпити та розширити теоретичні й практичні навички студентів;

 • Уміти користуватися у виробничих умовах первинними та зведеними документами, обліковими регістрами, звітними й іншими інформаційними матеріалами, аналізувати їх та давати їм критичну оцінку;

 • Робити висновки, вносити пропозиції щодо удосконалення діючої методики ведення обліку на підприємствах;

 • Навчитись правильно вирішувати проблемні питання з вибраної теми.


^ 2. Зміст курсової роботи та організація її виконання


2.1. Вибір теми, підбір та вивчення літератури


Тему курсової роботи студенти вибирають самостійно відповідно до тематики методичних рекомендацій.

Курсову роботу виконують на основі вивчення літературних джерел інструкцій, а також планових, облікових і звітних матеріалів конкретного підприємства, на базі якого буде розроблятися тема.

Приступаючи до виконання курсової роботи студент повинен самостійно або з допомогою керівника підібрати матеріал, який буде покладено в її основу, скласти детальний список необхідної літератури (книги, брошури, статті), вивчити літературу і зробити висновки.

Перш за все необхідно ознайомитися з нормативними та інструктивними матеріалами Міністерства фінансів України, Мінагрополітики України, монографіями, статтями, підручниками та навчальними посібниками.

Необхідну літературу студент повинен підбирати за каталогом або довідковою картотекою бібліотеки, інструктивний матеріал знайти в довідкових і періодичних виданнях та інформаційних бюлетенях.


2.2. Складання плану курсової роботи


Після підбору та ретельного вивчення літератури студент, складає план, в якому необхідно врахувати:

 • теоретичні основи обліку з обраної теми (із посиланнями на нормативні акти, інструкції, вказівки, положення, що регламентують облік даного об’єкта на підприємстві);

 • вимоги, що ставлять до обліку даного об’єкта і можливості їх забезпечення при діючому порядку обліку (особливу увагу потрібно приділити оперативно-економічним і аналітичним функціям обліку);

 • прогресивний метод обліку та шляхи його удосконалення для даного об’єкта;

 • критичну оцінку організації обліку об’єкта конкретного господарства та пропозиції щодо його вдосконалення;

 • основи організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку з даної теми з використання ПЕОМ.Орієнтовний план виконання курсової роботи


Вступ

 1. Виробничо-фінансова характеристика господарства та організація облікової роботи

 2. Основна частина

Висновки і пропозиції.

Список використаних джерел

Додатки


2.3. Вимоги до змісту та виконання курсової роботи


У вступі (1-2 с.), з урахуванням теми курсової роботи, визначається місце та роль сільського господарства, об’єктів обліку, актуальність вибраної теми, вказується цільове призначення і методи її дослідження.

Розділ 1 (5-6 с.). У даному розділі аналізують виробничо-фінансову діяльність підприємства (дані для теми дослідження взяти за попередні три роки).

Указати загальні питання організації бухгалтерського обліку (форми обліку в господарстві, документообіг, склад і розподіл обов’язків працівників бухгалтерії).

Розділ 2 (15-18 с.). Основний розділ роботи.

У ньому на підставі літературних джерел та фактичного стану справ у господарстві розкривається зміст певних питань курсової роботи, економічний зміст об’єктів бухгалтерського обліку, згідно з нормативними документами (інструкцій, вказівок, положень тощо). При цьому студент зупиняється на тих недоліках, що мають місце в організації обліково-аналітичної роботи на базовому підприємстві.

З найбільш важливих питань плану курсової роботи студент повинен провести дослідження, проаналізувати й оцінити отриманий результат, внести пропозиції щодо удосконалення обліку на підприємстві. Всі пропозиції потрібно підтверджувати експериментальними перевірками, розрахунками тощо. Ці пропозиції повинні бути направлені на зменшення витрат і підвищення ролі обліку в системі управління підприємством.

Висновки і пропозиції (2-3 с.).

У висновках формулюються та обґрунтовуються пропозиції, що випливають із змісту даної курсової роботи, які спрямовані на удосконалення існуючих методів ведення обліку. Тут же даються рекомендації щодо реалізації висунутих пропозицій. Висновки викладаються у вигляді окремих пунктів у межах одного абзацу, формулюються коротко, чітко, конкретно, аргументовано.

У додатки (без обмежень) виносять первинні і зведені документи, синтетичні та аналітичні регістри бухгалтерського обліку за формою обліку базового господарства, про які йде мова у курсовій роботі, схеми, малюнки, графіки, таблиці та інші матеріали, що стосуються роботи. Додатки оформити як продовження курсової роботи на наступних її сторінках, розміщуючи їх у порядку появи у тексті роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у горі малими літерами з першої великої. З правого боку рядка над заголовком малими буквами з першої великої друкується слово «Додаток…» і велика літера української абетки, наприклад «Додаток А», «Додаток Б». Додатки треба позначати послідовно відповідно до букв алфавіту, за винятком букв Г,Є, І,Ї,Й,О,Ч,Ь. Один додаток позначається як додаток А. Додатки не включаються до загальної нумерації сторінок курсової роботи. За текстом курсової роботи обов’язково робляться посилання на додатки (дод.А).

Курсова робота виконана без елементів наукового дослідження не може заслуговувати високої оцінки. Конкретні питання дослідження теми та порядок їх висвітлення студент обговорює з викладачем.

Курсова робота повинна бути складовою частиною звіту з виробничої практики по бухгалтерському обліку.


2.4. Написання та оформлення курсової роботи


Орієнтовний обсяг курсової роботи – 15-20 сторінок машинописного тексту.

При написанні тексту число рядків на кожному листі – 28-30, а поля зліва, зверху, знизу – 20 мм, справа – не менше 10 мм.

Всі сторінки нумеруються від титульної до останньої, цифри проставляють у правому верхньому куті листа. Цифри не пишуться на завданні, титульному листку, змісті. (Орієнтовні зразки оформлення показані в додатках 1, 2).

Для нумерації розділів і підрозділів використовують арабські цифри. Вступ, висновки, список використаних джерел, додатки не нумеруються.

Кожен розділ роботи розпочинають з нової сторінки, а підрозділи в межах розділу продовжуються на тій же сторінці.

Посилання на літературні джерела слід робити в квадратних дужках за допомогою двох цифр. Наприклад, [6,82], де „6” – порядковий номер літературного джерела в списку використаної літератури, а „82” – сторінка, з якої взята інформація.

Таблиці в тексті будують відкритими (при написанні роботи від руки) і закриті (при виконанні роботи за допомогою комп’ютера).

Нумеруються таблиці та додатки послідовно арабськими цифрами.

При посиланні в тексті на таблиці чи додатки слова „таблиця”, „додаток” пишуться повністю.

Список використаної літератури рекомендується наводити в такій послідовності:

 • закони по роках прийняття (з найдавнішого по теперішній час);

 • накази міністерств і відомств України по роках прийняття;

 • постанови по роках прийняття;

 • інструкції;

 • положення (стандарти) бухгалтерського обліку;

 • монографії (в алфавітному порядку);

 • навчальна література;

 • наукові статті;

 • матеріали підприємства.

Законодавчі акти та інструктивні матеріали записують в такій послідовності: назва, номер, дата затвердження.

За кожним літературним джерелом слід вказати прізвище, ініціали автора, повну назву роботи, видавництво, рік видання, обсяг роботи (сторінок).

Якщо в списку літератури вказується стаття, опублікована у періодичних виданнях (газетах, журналах), потрібно записувати спочатку прізвище, ініціали автора, назву статті, назву газети чи журналу, рік, номер газети чи журналу і сторінки, на яких була написана ця стаття.

Літературні джерела розміщують в алфавітному порядку за прізвищами авторів. До списку потрібно включати ту літературу, яка безпосередньо використана студентами.


2.5.Захист курсової роботи


Виконану і належним чином оформлену курсову роботу студенти в призначений термін здають викладачу на рецензування.

Керівник курсової роботи знайомиться з її змістом і готує на неї письмовий відгук. У відгуку відмічаються позитивні й негативні сторони роботи, недоліки її змісту та оформлення.

При необхідності робота повертається студенту на доопрацювання.

Прорецензована робота повертається студенту для підготовки до захисту перед комісією, яку призначає завідувач відділенням.

Студент на протязі 5-8 хв. доповідає про зміст роботи, дає відповіді на критичні зауваження, які вказані в рецензії, а також на питання членів комісії. Комісія, як правило, задає питання по темі роботи студента. У виступі доцільно висвітлити найважливіше, а саме: аргументувати вибір теми і обґрунтувати її актуальність; розкрити мету і об’єкт дослідження; показати, що вдалось встановити, виявити, довести чи спростувати; які труднощі були під час дослідження теми роботи, які теоретичні положення вдалось підтвердити на досліджуваному об’єкті, а що не було підтверджено; які зроблено висновки.

Захищені роботи, підписані головою і членами комісії передають по реєстру завідувачу архіву для зберігання із подальшою ліквідацію на підставі акта про ліквідацію курсових робіт.


Критерії оцінки виконання та захисту курсових робіт^ Загально­обов'язкові вимоги

Вимоги щодо графіку виконання: робота вико­нана відповідно до затвердженого плану та вста­новленого графіка виконання курсової роботи. Передбачається зниження оцінки за несвоєчасне представлення курсової роботи на перевірку згідно з затвердженим графіком: за кожний прострочений тиждень - "1" бал.

^ Оцінка "відмінно"

Вимоги щодо змісту: студент у повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, показав систематичні та глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, є у наявності обгрунтування вибору теми, її актуальність, формулювання мети та завдань кур­сової роботи, робота носить науково-дослідний характер, дана глибока оцінка стану розв'язання поставлених проблем, робота насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений глибокий їх аналіз, застосовані інноваційні інфор­маційні технології щодо обробки та аналізу даних, дотримано співвідношення теоретичної та практич­ної частини робіт, зміст курсової роботи викладе­ний у логічній послідовності, зроблено відповідні узагальнення і висновки, наведено практичні прик­лади в контексті тематичного теоретичного мате­ріалу. Під час написання курсової роботи викорис­товується широкий перелік сучасних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність офор­млення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін. У додатках наводяться практичні матеріали організації, чи підприємства та інформація, яка вважається за потрібне додати для ілюстрації суті даної проблеми.

^ Оцінка "добре"

Вимоги щодо змісту: студент у достатньо пов­ному обсязі розкриває зміст затверджених до роз­гляду розділів курсової роботи, показує систе­матичні та достатньо глибокі знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, є у наявності обгрунтування вибору теми, її актуальність, форму­лювання мети та завдань курсової роботи, робота носить науково-дослідний характер, достатньо насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), проведений їх аналіз, застосовані інно­ваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних, але допущені незначні помилки у розрахунках. Дотримано співвідношення теоретич­ної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений у логічній послідовності, зроб­лені певні узагальнення і висновки, наведені практичні приклади в контексті тематичного теоретичного матеріалу, але є незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований достатньо широкий перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформ­лення роботи вимогам діючих нормативних документів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.

^ Оцінка "задовільно"

Вимоги щодо змісту: студент не в повному обсязі розкрив зміст затверджених до розгляду розділів курсової роботи, не в достатній мірі пока­зав знання навчального матеріалу з тематики курсо­вої роботи?, обґрунтування вибору теми, її актуаль­ності, формулювання мети та завдань курсової роботи. Робота не має чітких рис науково-дослід­ного характеру, не в повній мірі насичена фактич­ними даними (у вигляді таблиць, рисунків), прове­дений поверхневий їх аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не у логічній послідов­ності, зроблені поверхневі узагальнення і висновки, не наведені практичні приклади в контексті тема­тичного теоретичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків та пропозицій. При написанні курсової роботи застосований обмежений перелік основних літературних джерел. Вимоги щодо оформлення: відповідність оформ­лення роботи вимогам діючих нормативних доку­ментів щодо виконання та оформлення таблиць і рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторі­нок, додатків та ін.

^ Оцінка "незадовільно"

Вимоги щодо змісту: студент не розкрив зміст затверджених до розгляду питань курсової роботи, не показав знання навчального матеріалу з тематики курсової роботи, обґрунтування вибору теми, її актуальності, формулювання мети та завдань кур­сової роботи. Робота не носить науково-дослідного характеру, не насичена фактичними даними (у вигляді таблиць, рисунків), не проведений аналіз, не застосовані інноваційні інформаційні технології щодо обробки та аналізу даних. Не дотримано співвідношення теоретичної та практичної частини робіт, зміст курсової роботи викладений не у логіч­ній послідовності, зроблені помилкові узагальнення і висновки або вони взагалі відсутні, не наведені практичні приклади в контексті тематичного теоре­тичного матеріалу, є грубі помилки у формулюванні термінів, категорій, проміжних та остаточних висновків і пропозицій. При написанні курсової роботи використаний вузький (до 10 джерел) перелік основних літературних джерел.

^ Вимоги щодо оформлення: оформлення роботи не відповідає вимогам діючих нормативних доку­ментів щодо виконання та оформлення таблиць та рисунків, списку літератури, наявності в роботах посилань на використані джерела, нумерації сторінок, додатків та ін.


^ Захист курсової роботи

Вимоги до захисту: Оцінювання самостійності ;та якості курсової роботи проводиться на підставі публічного захисту перед комісією у складі не менше двох викладачів кафедри, які призначаються директором коледжу, зокрема керівника курсової роботи.

Під час захисту студент робить коротку доповідь до 10 хвилин), у якій викладає мету, зміст і основні результати виконаної курсової роботи. Після доповіді студент відповідає на запитання членів комісії із захисту курсових робіт в контексті тем роботи, що мають за мету виявити глибину знань та ступінь самостійності виконання студентом даної

роботи.

Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються колегіально за чотирибальною шкалою ("відмінно", "добре", "задовільно", "незадовільно").
3. Перелік тем курсових робіт


 1. Організація бухгалтерського обліку за національними стандартами.

 2. Стан і напрями удосконалення обліку готівкових грошових коштів підприємства.

 3. Стан та напрями удосконалення обліку грошових коштів на рахунках банку.

 4. Організація обліку дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість” на підприємстві.

 5. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків із підзвітними особами.

 6. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед банком.

 7. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед постачальниками і підрядниками.

 8. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань перед учасниками та інших операцій на підприємстві.

 9. Стан та напрями удосконалення обліку поточних зобов’язань за податками і платежами.

 10. Стан та напрями удосконалення обліку надходження виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

 11. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття виробничих запасів відповідно до П(С)БО 9 “Запаси” на підприємстві.

 12. Бухгалтерський облік сільськогосподарської продукції.

 13. Стан та напрями удосконалення обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів на підприємстві.

 14. Стан та напрями удосконалення обліку поточних біологічних активів.

 15. Стан та напрями удосконалення обліку надходження основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

 16. Стан та напрями удосконалення обліку вибуття основних засобів відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби” на підприємстві.

 17. Стан та напрямки удосконалення обліку нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 „Нематеріальні активи” на підприємстві.

 18. Облік інших необоротних матеріальних активів відповідно до П(С)БО 7 „Основні засоби” на підприємстві.

 19. Стан та напрями удосконалення обліку амортизації, зносу необоротних активів на підприємстві.

 20. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці по галузях виробництва на підприємстві.

 21. Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці за час відпусток.

 22. Первинний облік праці та порядок нарахування допомоги з тимчасової втрати працездатності.

 23. Стан та напрями удосконалення обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві.

 24. Облік формування доходів і витрат основної діяльності підприємства.

 25. Облік формування доходів і витрат операційної діяльності підприємства.

 26. Визнання та облік фінансового результату сільськогосподарської діяльності.

 27. Стан та напрями удосконалення обліку капітальних інвестицій на підприємстві.

 28. Стан та напрями удосконалення обліку власного капіталу на підприємстві.

 29. Стан та напрями удосконалення обліку забезпечення зобов’язань на підприємстві.

 30. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.

 31. Організація обліку витрат за елементами на підприємстві.

 32. Облік витрат і калькуляція собівартості робіт та послуг допоміжних виробництв на сільськогосподарських підприємствах.

 33. Облік витрат з організації виробництва і управління та порядок їх розподілу.

 34. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції зернових і технічних культур.

 35. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції овочівництва відкритого і закритого ґрунту та садівництва на підприємстві.

 36. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції основного стада великої рогатої худоби.

 37. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції вирощування і відгодівлі великої рогатої худоби.

 38. Облік витрат, калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг промислових і підсобних виробництв.

 39. Облік витрат звичайної та надзвичайної діяльності на підприємстві.

 40. Організація комп’ютерної форми обліку на підприємстві.

 41. Облік обов’язкових платежів підприємства та порядок складання звітності.

 42. Організація обліку у селянських (фермерських) господарствах.

 43. Особливості обліку в підприємствах з різними організаційно-правовими формами.

 44. Бухгалтерська фінансова звітність на підприємстві.

 45. Організація податкового обліку на підприємстві, яке є платником фіксованого сільськогосподарського податку.

 46. Організація податкового обліку на підприємствах, які знаходяться на загальній системі оподаткування.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconЩодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік”
Щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “фінансовий облік” денної та заочної форм навчання для студентів зі спеціальності...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні рекомендації для самостійної роботи студентів згідно вимог до знань, умінь І навичок для студентів ІІ курсу
Методичні рекомендації містять перелік питань для самостійного опрацювання, рекомендовану літературу, короткі теоретичні відомості...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "бухгалтерський облік"
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи Для студентів 4 курсу
Фінансовий облік [Текст] : методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи / [уклад.: І. М. Бурденко, І. О. Макаренко, Ю. С....
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Бухгалтерський облік» для студентів спеціальності 050104. «Фінанси»
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу „Бухгалтерський облік”/ Укладачі: В.І. Лисиця, Л. Б. Рябушка. – Суми: Вид-во...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік іі» для студентів напряму підготовки
Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий облік» для студентів напряму підготовки 030509 – облік І...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни " бухгалтерський облік " для студентів денної та заочної форм навчання
Методичні вказівки щодо виконання курсової роботи з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів денної та заочної...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМетодичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік І аудит»
Методичні рекомендації щодо структури, змісту та оформлення дипломної роботи для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит»...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconХарківська державна академія міського господарства н.І. Гордієнко методичні вказівки
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни з дисципліни "Фінансовий облік 1" І "Фінансовий облік...
Методичні рекомендації для студентів спеціальності 03050901 «Бухгалтерський облік» щодо виконання курсової роботи з дисципліни «фінансовий облік» iconМіністерство освіти І науки України
Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи з дисципліни “Фінансовий облік” для студентів спеціальності 050100...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи