Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів icon

Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів
НазваПоложення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів
Сторінка1/6
Дата20.06.2013
Розмір0.83 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4   5   6

БЛОК 1


1. В рамках навчальної дисципліни Судові та правоохоронні органи України вивчається:

- Основні питання щодо організації та діяльності судових, правоохоронних та правозастосовних органів нашої держави;

- Питання щодо роботи судової системи, міліції та прокуратури;

- Загальнотеоретичні питання, які стосуються роботи правоохоронних органів;


2. Предметами дисципліни є:

- Положення про основи організації, систему, завдання ,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів;

- Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів;

- Вивчення законів України, що стосуються судових та правоохоронних органів


^ 3. Організація судових та правоохоронних органів перебуває у тісному зв’язку з суміжними навчальними дисциплінами, такими як:

- Теорія держави і права, Конституційне право зарубіжних країн, Державне будівництво;

- Трудове право, Історія держава і права, Конституційне право України;

- Теорія держави і права, Конституційне право України, Адміністративне право;


^ 4. Правоохоронна діяльність – це:

- Спеціалізована діяльність з правової охорони суспільних відносин, якою займаються спеціально створені для цього органи держави;

- Діяльність державних та недержавних органів, яка регулюється нормативно-правовими актами з правової охорони та діє лише на території України;

- Компетенція правоохоронних органів, яка реалізується згідно Конституції України та розповсюджується лише на громадян України;


^ 5. Основними об’єктами правоохоронної діяльності є:

- Фізичні особи, юридичні особи, держава;

- Особистість – її права та свободи, суспільство – його матеріальні та духовні цінності, держава – її конституційний лад, суверенітет, територіальна цільність;

- Матеріальні та нематеріальні права, з приводу яких виникають правовідносини;


^ 6. Правоохоронні органи – це:

- Існуючі в суспільстві і державі установи та організації, що здійснюють правозастосовну та правоохоронну функції;

- Система відносно відокремлених від інших і пов’язаних між собою органів держави, які регулюють певну групу однорідних суспільних відносин;

- Органи державного характеру, компетенцією яких є регулювання суспільних відносин, з метою забезпечення правопорядку;


^ 7. В чому полягає основне завдання правоохоронних органів?

- В забезпеченні правопорядку та боротьбі зі злочинністю;

- В боротьбі з корупцією та контрабандою, в захисті суверенітету держави та її територіальної цілісності;

- В забезпеченні законності захисту прав та законних інтересів громадян, юридичних осіб, боротьбі зі злочинністю та іншими правопорушеннями;


^ 8. Де міститься перелік правоохоронних органів України?

- В ЗУ «Про державну виконавчу службу»

- В ЗУ «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів»

- В ЗУ «Про оперативно-розшукову діяльність»


^ 9. Чим здебільшого вирішуються та контролюються організаційні питання діяльності правоохоронних органів?

- Постановами ВРУ

- Постановами і розпорядженнями КМУ

- Відомчими та міжвідомчими правовими актами


^ 10. Поряд з державним органами правовою охороною займаються і інші установи, які виконують важливу державну правоохоронну функцію, такими органами є:

- Адвокатура, прокуратура

- Державна податкова служба та юстиції

- Адвокатура та нотаріат


^ 11. Дайте визначення поняття «правоохоронна система»:

- Це система взаємозалежних та узгоджених юридичних засобів, призначених для регулювання суспільних відносин, а також юридичних явищ, що виникають внаслідок такого регулювання

- Це сукупність державно-правових засобів, методів, гарантій, що забезпечують захищеність особи від протиправних порушень

- Це відносно самостійна сукупність правових норм, яка регулює якісно однорідну сферу суспільних відносин специфічним методом правового регулювання


^ 12. Питання організації і діяльності правоохоронних органів вирішують:

- Укази і розпорядження Президента України

- Постанови і розпорядження КМУ

- Конституція України


^ 13. Основним завданням правозахисної діяльності є:

- Захист прав, свобод та інтересів юридичних та фізичних осіб, контроль за виконанням обов’язків покладених на них

- Контроль за належним виконанням обов’язків юридичними особами, які мають пряме відношення до забезпечення прав фізичних осіб

- Роз’яснення громадянам їх прав і обов’язків, здійснення правовстановлюючих та правозабезпечувальних функцій тощо


^ 14. Зміст правозахисної діяльності полягає в:

- Наданні кожному, хто цього потребує, правової охорони у спірних питаннях, державному гарантуванні охорони прав громадян, захисті фізичних осіб від обвинувачення тощо

- В захисті прав фізичних і юридичних осіб та в забезпеченні нормального функціонування структури юридичних осіб

- Забезпечені публічного інтересу, акцентуванні уваги на заборонах і обов’язках людей перед державою


^ 15. Суб’єктами правозахисної діяльності є:

- Державні органи, підприємницькі структури, громадські організації

- Комерційні організації, громадські об’єднання, держава

- Громадяни, іноземці, апатриди, біпатриди, соціальні спільноти


16. До якої з діяльностей відносяться: конституційний контроль, правосуддя, прокурорський нагляд, охорона громадського порядку, розслідування злочинів, захист прав та інтересів громадян та організацій, правова робота в різних сферах господарської діяльності?

- До правозахисної діяльності

- До правоохоронної діяльності


^ 17. Судова влада – це:

- Самостійна незалежна галузь державної влади, яка формується найвищим законодавчим органом відповідно до процедури, встановленою КУ і яка діє на демократичних засадах та охоплює різних суб’єктів правових відносин

- Це самостійна незалежна галузь державної влади, очолювана Верховним судом України

- Система судів різних ланок та інстанцій, які здійснюють правосуддя відповідно до закону


^ 18. Правосуддя – це:

- Сукупність методів, принципів та різноманітних засобів, за допомогою яких реалізується судова влада

- Система теоретичних знань та практичних вмінь, які є основою судової влади та за допомогою яких відбувається розгляд та вирішення справ, які ґрунтуються на конституційних засадах

- Метод реалізації судової влади, який заклечається в розгляді та вирішення суддею одноособово та судом колегіально цивільних, кримінальних, адміністративних, господарських справ


^ 19. Вкажіть види правосуддя:

- Колегіальне, одноособове

- Кримінальне, цивільне, адміністративне, конституційне, господарське

- Регулятивне, охоронне


^ 20. До форм правосуддя відносяться:

- колегіальне, одноособове

- матеріальне, процесуальне

- імперативне, диспозитивне


21. Прокурорський нагляд, який здійснюється Генеральним прокурором України та системою підпорядкованих йому прокурорів, спрямований на:

- Попередження, припинення та розкриття порушень законності та правопорядку

- Виявлення порушень законності та викриття осіб, винуватих у їх вчиненні

- Опротестування та скасування актів органів державного управління та громадських організацій, які суперечать закону, а також попередження незаконних дій посадових осіб та громадян


^ 22. Правова робота в різних сферах господарської діяльності, як вид правоохоронної діяльності, покладена на:

- Адвокатуру та нотаріат

- Систему господарських судів та юридичні служби підприємств

- Органи МВС


^ 23. Громадська правоохоронна діяльність здійснюється:

- Адвокатурою

- Міліцією

- Добровільними громадськими об’єднаннями шляхом надання допомоги правоохоронним органам у виконанні окремих завдань, пов’язаних із забезпеченням охорони громадського порядку


^ 24. Правопорядок – це:

- Принцип державного устрою, який полягає у вимозі точного та неухильного дотримання законів усіма організаціями, посадовими особами та громадянами

- Система суспільних відносин, які регулюються правом та базуються на законності

- Суспільні відносини, які регулюються нормативно-правовими актами, порушення яких тягне за собою дисциплінарну відповідальність


БЛОК 2


^ 1. Вкажіть правильно носіїв судової влади в Україні, які у відповідності до законодавства України здійснюють правосуддя:

- третейські судді;

- арбітри;

- професійні судді;

- судді товариських судів;

- мирові судді.


^ 2. Найважливішою ознакою судової влади є

- повнота;

- єдність;

- виключність.


3. Посадові особами судової влади, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України та судах загальної юрисдикції це -

- судді;

- прокурори;

- народні засідателі;

- присяжні;

- народні судді.

4. Вставте пропущене словосполучення в наступному законодавчому положенні: „ Судді є __________, які відповідно до Конституції України наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов’язки на професійній основі ...”:

- уповноваженими особами;

- представниками судової влади;

- представниками державної влади;

- посадовими особами судової влади;

- представниками народу.


^ 5. Вкажіть правильно ознаку судової влади:

- самостійність;

- підзвітність;

- процесуальна незалежність;

- підпорядкованість;

- змагальність.


^ 6. Вкажіть правильно ознаку судової влади:

- процесуальний характер діяльності;

- підзвітність;

- процесуальна незалежність;

- підпорядкованість;

- змагальність.


^ 7. Хто виділив три гілки влади-законодавчу, виконавчу, судову?

- Понтій Пілат;

- Джон Люкк;

- Шарль Луї Монтеск’є.


8. Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення судової влади, яке найбільш точно характеризує цю гілку державної влади:

- судова влада - це специфічна, самостійна та незалежна гілка державної влади, яка реалізується уповноваженими на те спеціальними органами — судами, а її призначенням є вирішення всіх виникаючих у суспільстві правових конфліктів;

- судова влада – це гілка державної влади, основним призначенням якої є вирішення правових конфліктів, які виникають у суспільстві;

- судова влада – це гілка державної влади, яка реалізується виключно судами.


^ 9. Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення правосуддя:

- це діяльність судових органів по розгляду і вирішенню у судових засіданнях при дотриманні процесуальної форми цивільних, господарських, адміністративних, кримінальних та конституційних справ

- це юрисдикційні повноваження судових органів, якими вони наділені за чинним законодавством.

- це діяльність судів щодо розгляду і вирішення справ, віднесених до їх компетенції, а також дії інших суб'єктів, які реалізують свої права та обов'язки або вступають у процесуальні відносини із судом.


^ 10. Серед перелічених оберіть, будь-ласка, визначення апеляції:

- це форма перегляду рішень суду першої інстанції, що не набрали чинності, судами вищої інстанції.

- це форма перегляду судових рішень, що вступили у законну силу, судами касаційної інстанції (вищими спеціалізованими судами та Верховним Судом України)

- це форма судових засідань, в яких беруть участь склад суду та інші учасники процесу, і які проводяться у відкритій, усній формі.


^ 11. В чому полягає сутність принципу забезпечення доведеності вини:

- полягає в тому, що суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання

- означає таку побудову процедури здійснення даного виду державної діяльності, яка забезпечує учасникам судового процесу при розгляді цивільних та кримінальних справ рівні можливості при відстоюванні ними своїх прав та законних інтересів

- полягає в тому, що при розгляді судом кримінальних справ прокурор, виконуючи одну з покладених чинним законодавством на прокуратуру функцій, підтримує перед судом державне обвинувачення, бере участь у дослідженні доказів, подає суду свої міркування з приводу застосування кримінального закону і міри покарання щодо підсудного.

^ 12. В чому полягає сутність принципу колегіального та одноособового розгляду справ:

- полягає в прагненні держави забезпечити такі умови, в яких суд може мати реальну можливість приймати відповідні рішення без стороннього втручання, без будь-якого тиску чи іншого впливу ззовні, на міцній основі приписів закону і тільки закону.

- полягає у тому, що судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суддів чи судом присяжних. Правильне визначення складу суду, що розглядатиме конкретну справу, має суттєве значення для забезпечення законності, компетентності і неупередженості суду.

- який закріплюється ст. 12 Закону "Про судоустрій і статус суддів", полягає у тому, що судочинство в Україні за загальним правилом провадиться державною мовою, якою є українська мова.


^ 13. Судову систему України складають:

- місцеві суди, апеляційні суди, касаційні суди, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України;

- місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний Суд України, Касаційний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України;

- місцеві суди, апеляційні суди, Апеляційний Суд України, вищі спеціалізовані суди, Верховний Суд України.


^ 14. Списки народних засідателів затверджують на строк:

-5 років;

-2 роки;

-4 роки.


15. Функції першої інстанції в підсистемі спеціалізованих судів відповідного кодексу адміністративного судочинства України:

- окружні адміністративні суди і місцеві загальні суди, Вищий адміністративний суд України;

- місцеві, загальні та окружні адміністративні суди.


^ 16. Засідання президії апеляційного суду проводиться:

- не рідше 1 разу на місяць;

- не рідше 1 разу на 3 місяці;

- не рідше 1 разу на рік.


^ 17. Суддям забороняється займатися:

- творчою діяльністю;

- профспілковою діяльністю;

- науковою діяльністю;

- викладацькою діяльністю.


^ 18. До форм реалізації судової влади належать:

- цивільне і кримінальне судочинство;

- конституційне та цивільне судочинство;

- конституційне, цивільне, господарське, адміністративне, та кримінальне судочинство;

- судове провадження.


^ 19. Кількість суддів у судах визначається:

- Президентом України за поданням Голови Державної судової адміністрації України, погодженим з головою Верховного Суду України;

- Президентом України за поданням голови Державної судової адміністрації України, погодженим з головою Верховного Суду України або головою вищого спеціалізованого суду.

- Президентом України за поданням міністра юстиції України, погодженим з головою Верховного Суду України.


^ 20. Судді загальних судів призначаються на адміністративні посади Президентом України за поданням:

- Міністра юстиції України;

- Голови Державної судової адміністрації України;

- Голови Верховного Суду України.


^ 21. Найвищим органом суддівського самоврядування є:

- Вища рада юстиції;

- Конституційний Суд України;

- Пленум Верховного Суду України;

- з’їзд суддів України.

^ 22. Основною функцією судової влади є:

- офіційне засвідчення юридичних фактів;

- вирішення юридично значущих справ, що мають правові наслідки;

- розгляд скарги на дії посадових осіб;

- розгляд правових конфліктів.


^ 23. Юрисдикція судів України визначається так:

- юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають в державі;

- юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини;

- юрисдикція суддів визначається Законом України «Про судоустрій і статус суддів».


^ 24. Дисциплінарне провадження щодо суддів апеляційних судів здійснюють:

- Вища рада юстиції;

- Вища кваліфікаційна комісія;

- кваліфікаційна комісія суддів.


^ 25. Суддями Верховного Суду України можуть бути громадяни України, які:

- мають стаж роботи у галузі права не менше 10 років, у тому числі не менше 3-х років на посаді судді;

- мають стаж роботи у галузі права не менше 10-ти років у тому числі не менше 5-ти років на посаді судді;

- мають стаж роботи у галузі права не менше 15-ти років у тому числі не менше 10-ти років на посаді судді.


^ 26. Голова Верховного Суду України обирається:

- Президією Верховного Суду України строком на 5 років;

- Пленумом Верховного Суду України строком на 7 років;

- Пленумом Верхового Суду України строком на 5 років.


^ 27. До повноважень Вищого спеціалізованого суду належить:

- розгляд у касаційному порядку справ, віднесених до юрисдикції цих судів процесуальним законодавством:

- надання методичної допомоги Верховного Суду ;

- розгляд справ по першій інстанції у випадках, передбачених процесуальним законодавством.


^ 28. Суддів Конституційного Суду України на посаду призначають:

- Президент України, Верховна Рада України, конференція суддів України;

- Президент України, конференція суддів України, Вища рада юстиції;

- Президент України, Верховна Рада України, з’їзд суддів України.


^ 29. Народні засідателі приймають участь у розгляді справи:

- по першій інстанції;

- при розгляді справ у порядку виключного провадження;

- при перегляді справ у апеляційному порядку;

- при розгляді справ у касаційному порядку.


^ 30. Принципи судової влади слід визначити як:

- норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів;

- керівні засади розгляду судами справ;

- норми найбільш загального характеру, що визначають місце судової влади в системі єдиної державної влади, побудову її основних інститутів і процедуру розгляду справ судами.


^ 31. Народними засідателями може бути громадянин України, який досяг:

-25-ти річного віку;

-30-ти річного віку;

-35-ти річного віку.


32. Вкажіть правильно положення, яке розкриває зміст принципу гласності судочинства:

- будь-хто незалежно від статі, віку може бути присутній під час розгляду справи судом без жодних обмежень;

- ніхто не може бути обмежений у праві на отримання у суді усної або письмової інформації про результати розгляду його справи

- інформація про прийняте рішення у справі є конфіденційною, доки сторони заперечують проти її оприлюднення;

- ніхто не може бути присутнім під час розгляду справи, якщо він незацікавлений у її результатах;

- інформація про результати розгляду справи повідомляється лише зацікавленим сторонам, якщо інше не передбачене законом.


^ 33. Мінімальний вік особи, по досягненню якого вона може бути присутньою при розгляді справи в залі судового засідання.

- 14 років;

- 16 років;

- 18 років;

- 21 рік.


^ 34. Вкажіть правильно завдання Конституційного Суду України?

- нагляд за додержанням і застосуванням законів;

- забезпечення верховенства Конституції України на всій території держави;

- забезпечення прав і свобод громадян України;

- представництво інтересів громадян і держави в суді;


^ 35. Вкажіть правильно термін постійного проживання на території України особи, яка претендує на посаду судді Конституційного суду України?

- 5 років;

- 10 років;

- 15 років;

- 20 років.


^ 36. Вкажіть правильно, протягом якого часу після припинення повноважень судді Президент України повинен призначити нового суддю Конституційного Суду України?

- 1 місяць;

- 2 місяці;

- 3 місяці;

- 10 днів.

  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconДержавна прикордонна служба україни
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconДержавна прикордонна служба україни
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів І військових формувань України
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconТема: «Судова влада в зарубіжних країнах»
Види судових систем та конституційно-правові принципи їх організації та діяльності
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconМісце і роль нагляду за виконанням судових рішень серед інших видів прокурорської діяльності
Суть, завдання, предмет і об’єкти нагляду за виконанням судових рішень та його специфічні риси
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconМетодичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи із дисципліни
Методичні вказівки до проведення практичних (семінарських), індивідуальних занять та самостійної роботи з дисципліни «Організація...
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconКитайская Народная Республика: Конституция и закон
Ця система правових норм відповідної держави визначає положення людини в суспільстві та державі, засади суспільного ладу, засади...
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconНазва дисципліни (курсу) Загальний обсяг
...
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconОсика І. М. (ад’юнкт Університету внутрішніх справ) Проблеми боротьби з підробкою та використанням підроблених пластикових карток та чеків у Великобританії
Ння як в наукових дослідженнях, так І в практичній діяльності правоохоронних органів України. На наш погляд, представляють інтерес...
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconІнфантилізм, неправильного положення матки, ендометріоза, запальних
Тісний зв'язок сечовидільної системи із статевою проявляється порушенням функції першої при травмах статевих органів, запальних І...
Положення про основи організації, систему, завдання,функції, повноваження та принципи діяльності судових та правоохоронних органів; Суспільні відносини, які виникли в процесі діяльності судових та правоохоронних органів iconПоложення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються за кредитно-модульною системою організації навчального процесу Вступ
Положення про систему оцінювання навчальної діяльності, порядок переведення, відрахування та поновлення студентів, які навчаються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи