Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" icon

Положення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Скачати 112.1 Kb.
НазваПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Дата06.03.2014
Розмір112.1 Kb.
ТипПоложенняТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про кафедру

Національного університету "Львівська політехніка"

Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка" (надалі - Політехніка) та її керівних органів.


1.ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ


 1. Кафедра - основний навчальний, науково-дослідний підрозділ Університету, призначений для проведення навчально-виховної і науково-дослідної діяльності у визначеній галузі або споріднених галузях знання. Діяльність всіх інших підрозділів Університету сприяє забезпеченню максимальних можливостей для ефективної роботи кафедри.

 2. Кафедра об'єднує не менше ніж п'ять педагогічних працівників відповідної кваліфікації та спеціальності. За видом діяльності кафедри поділяються на кафедри базової та фахової підготовки. Кафедра веде наукову роботу в межах фонду робочого часу викладача вищої школи та у створюваних при ній держбюджетних і госпдоговірних лабораторіях. В аспірантурі (докторантурі) кафедри здійснюється підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.

 3. Кафедра базової підготовки, як правило, забезпечує виконання навчальної програми базового рівня вищої освіти за професійним спрямуванням з однієї або кількох дисциплін і відповідає за якість викладання цих дисциплін. Кафедра базової підготовки, акредитована за ІУ рівнем, може вести підготовку магістрів. Базовий рівень підготовки з дисциплін природничо-наукового циклу здійснюється, як правило, через кафедри базової підготовки.

 4. Кафедра фахової підготовки забезпечує виконання навчальної програми спеціаліста і магістра однієї або кількох спеціальностей, профілів і відповідає за рівень підготовки. Кафедра фахової підготовки забезпечує виконання навчальної програми базового рівня підготовки за професійним спрямуванням з дисциплін професійного спрямування. Кафедра фахової підготовки також може забезпечувати виконання навчальної програми базового рівня підготовки за професійним спрямуванням з окремих дисциплін природничо-наукового циклу. Якщо кафедра фахової підготовки веде курси базового рівня, то на неї розповсюджуються і пункти положення про базову кафедру.

 5. Кафедри входять до складу інституту (університету).

 6. Кафедра створюється наказом Ректора Політехніки на підставі ухвал Вчених рад інститутів і Політехніки за потреби у фахівцях спеціальностей, які є в Державному класифікаторі, за запитами підприємств, фірм, організацій, установ регіону, держави за наявності матеріальної бази, доктора наук та фахівців-спеціалістів, яких об'єднує кафедра.

1.7. Кафедра ліквідується або реорганізується наказом Ректора у випадках:

- непідтвердження атестації відповідно до нормативних документів Політехніки (для кафедр фахової підготовки);

 • невідповідності рівня знань студентів вимогам Державного стандарту (для кафедр базової підготовки);

 • при рішенні Вченої ради Політехніки про комплексну реорганізацію двох чи більше кафедр.

1.8. У розпорядження кафедри надаються за встановленими нормами за наказом ректора:

 • приміщення для стаціонарних робочих місць кожного працівника;

 • приміщення для навчальних і наукових лабораторій;

 • матеріальні засоби для забезпечення навчального процесу та наукової діяльності кафедри;

 • складські приміщення. Відповідно до функціональної діяльності при кафедрі можуть існувати навчально-методичний кабінет, бібліотека, майстерні, станції, полігони тощо.

1.9. Кафедра має право мати кошти, набуття, виділення і використання яких регламентується окремим нормативним документом Політехніки.


2. ^ КОМПЕТЕНЦІЯ КАФЕДРИ

 1. Професійна компетентність кафедри щодо викладання дисциплін на певному освітньому рівні навчання, а кафедри фахової підготовки - щодо підготовки фахівців певної спеціальності (спеціалізації), визначається рівнем атестації.

 2. Функції кафедри щодо викладання дисциплін, які є у її віданні:
 • розробка робочих програм дисциплін і навчально-методичного їх забезпечення;

 • проведення всіх видів навчальних занять;

 • проведення контрольних заходів перевірки знань студентів та вибір форм поточ­ного контролю;

 • вибір і застосування необхідних матеріально-технічних засобів навчання;

 • підготовка і підбір викладачів для викладання навчальних дисциплін;

 • планування підвищення кваліфікації викладачів;

 • заслуховування звітів докторантів, аспірантів, стажистів-викладачів та стажистів-дослідників;

 • проведення виховної роботи серед студентів, аспірантів, докторантів і викладачів кафедри.

2.3. Функції кафедри фахової підготовки:

 • розробка навчальних планів;

 • затвердження робочих програм навчальних дисциплін і погодження тих, що є у віданні інших кафедр;

 • викладання дисциплін, що визначають фахову підготовку студентів;

 • визначення змісту і організація практики студентів;

 • визначення змісту і організація дипломного проектування та виконання диплом­них робіт;

 • організація рецензування і захисту дипломних проектів (робіт);

 • контроль якості вивчення всіх навчальних дисциплін;

 • організація студентської науково-дослідної роботи;

 • подання кафедрам і керівним органам Політехніки та інституту пропозицій щодо забезпечення виконання навчальних програм;

 • визначення змісту, організація і проведення науково-дослідної роботи.

2.4. Функції кафедри базової підготовки:

- викладання дисциплін, що визначають базову підготовку;

- контроль якості вивчення навчальних дисциплін, які читаються на кафедрі;

- організація студентської науково-дослідної роботи;

- організація і проведення науково-дослідної роботи.

2.5. Функції кафедр у науковій діяльності визначаються чинними нормативними документами, що регламентують науково-дослідну діяльність у Політехніці.

^ 3. ОРГАНИ ВРЯДУВАННЯ КАФЕДРИ

 1. Управління кафедрою здійснюється поєднанням колегіальності та одноосібності відповідно до Статуту Політехніки, Положення про інститут і цьогоПоложення.

 2. Колегіальним органом управління кафедри є засідання кафедри, в якому беруть участь педагогічні працівники та наукові працівники лабораторій, котрі функціонують при кафедрі і трудові книжки яких знаходяться у відділі кадрів Політехніки.

 3. Засідання кафедри проводиться завідувачем не менше ніж один раз на місяць. Рішення кафедри є чинним, якщо в її засіданні взяли участь 2/3 чисельності працівників.

 4. До компетенції засідання кафедри належать:
 • рекомендація кандидатури на посаду завідувача кафедри;

 • рекомендація кандидатур науково-педагогічних працівників у виборні органи Університету;

 • рекомендація кандидатур на посади педагогічних працівників кафедри;

 • заслуховування виконання індивідуальних планів працівників кафедри;

 • розгляд проектів навчальних планів і затвердження робочих Програм дисциплін;

 • рішення про видання навчально-методичної літератури;

 • рекомендації щодо публікації наукових праць;

 • заслуховування і представлення у спеціалізовану Раду висновків щодо наукових праць на здобуття вчених ступенів;

 • рекомендації про присвоєння вченого звання;

 • затвердження розподілу навчальної, наукової та інших видів робіт між пра­цівниками кафедри;

 • розгляд питань наукової і науково-дослідної роботи кафедри;

 • розгляд питань підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації;

 • розгляд річних і семестрових планів діяльності кафедри і подання до затвердження.

3.5. Керівництво кафедрою здійснює завідувач кафедри, який відповідає за результати її діяльності. Розпорядження завідувача кафедри є обов'язковими для всіх працівників кафедри. На подання завідувача кафедри Ректор призначає заступника завідувача.

 1. Завідувач кафедри наймається на посаду відповідно до "Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності" Ректором Політехніки. Кандидатуру на посаду завідувача кафедри рекомендує Ректорові Вчена рада Політехніки на підставі пропозицій кафедри і Вченої ради інституту, виражених таємним голосуванням. Якщо згаданим вище шляхом посаду завідувача кафедри заповнити неможливо, проводиться конкурс згідно з "Положенням...".

 2. Функціональні обов'язки та права завідувача кафедри:
 • пропозиції Ректору Університету за погодженням з директором інституту про прийняття і звільнення з роботи працівників кафедри;

 • представлення ухвал кафедри на Вченій раді інституту;

 • організація і контроль навчальних процесів, що належать до компетенції кафедри та їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;

 • планування, організація і контроль навчально-методичної і науково-дослідної роботи в межах бюджету робочого часу працівників кафедри;

- організація підвищення кваліфікації працівників кафедри;

- організація науково-дослідної роботи та господарсько-підприємницької роботи кафедри;

- оперативно-календарне планування і контроль роботи допоміжного персоналу кафедри;

- контроль за дотриманням норм охорони і безпеки праці в приміщеннях, що пере­дані у розпорядження кафедри;

- забезпечення раціонального використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів кафедри;

- виконання наказів Ректора, розпоряджень проректорів і директора інституту в межах компетенції, визначеної відповідними нормативними документами;

 • організація і керівництво засіданнями i семінарами кафедри;

 • організація обліку і звітності про діяльність кафедри в установленому порядку;

 • проведення контрольних заходів з охорони праці;

 • забезпечення виконання приписів служб з охорони праці і пожежної безпеки;

 • представлення і захист інтересів кафедри перед керівними особами та органами інституту і Політехніки;

 • розпорядження виділеними кафедрі матеріальними і фінансовими ресурсами за їх призначенням;

- визначення обсягу і змісту роботи працівників кафедри відповідно до законодавства і чинних в Політехніці нормативних документів;

 • планування, організація і контроль підготовки кадрів вищої кваліфікації;

 • контроль і оцінка роботи працівників кафедри.

3.8. Завідувач кафедри відповідає за:

 • стан навчальної, виховної та наукової роботи на кафедрі, виконання наказів та розпоряджень Ректора Політехніки, розпоряджень директора інституту, виконання ухвал Вчених рад Політехніки й інституту та вимог правил внутрішнього трудового розпорядку і чинного трудового законодавства України;

 • рівень підготовки спеціаліста даної спеціальності;

 • рівень підготовки магістра даного профілю, якщо керівником магістерської дисертації є працівником даної кафедри;

- реалізацію навчальних планів і програм;

 • здійснення контролю за виконанням розкладу навчальних занять;

 • підвищення акредитаційного рівня кафедри, який визначається за відповідними нормативними положеннями;

 • організацію навчально-методичної роботи на кафедрі;

 • стан обліку та звітності з усіх видів роботи кафедри, збереження документів та якісне діловодство;

 • організацію збереження матеріальних цінностей, закріплених за кафедрою;

 • своєчасне реагування на заявки та листи працівників і студентів кафедри;

 • рівень наукової діяльності кафедри, яка оцінюється за чинними в Політехніці положеннями.

^ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ КАФЕДРИ

4.1. Заохочення працівників кафедри до покращання їх діяльності здійснюється у таких формах:

 • подяка завідувача, що занотовується у протоколі засідання кафедри;

 • подяка, оголошена розпорядженням декана або наказом Ректора Політехніки;

 • представлення до одноразової премії або надбавки до посадового окладу.

4.2. За невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, в т.ч. розпоряджень завідувача, працівник кафедри підлягає одному з адміністративних стягнень:

 • попередження завідувача кафедри про подальшу недопустимість аналогічних проступків, яке оголошується на засіданні кафедри і заноситься в протокол;

 • догана за поданням завідувача кафедри, оголошена розпорядженням декана чи наказом Ректора;

 • звільнення з посади працівника кафедри в установленому порядку.

 1. Працівник кафедри може оскаржити розпорядження завідувача кафедри та адміністративне стягнення перед вищими керівними особами впродовж 5 днів, якщо інше не передбачене чинним законодавством.

 2. Розпорядження завідувача кафедри може бути скасоване його наступним розпорядженням, розпорядженням Директора інституту або ректора.

5. ДОКУМЕНТАЦІЯ

5.1. Документація кафедри, ведення якої є обов'язковим:

 • кваліфікаційна характеристика спеціаліста;

 • комплекс діагностичних засобів для перевірки рівня знань спеціаліста;

 • комплекс контрольних завдань для перевірки залишкових знань;

 • річний або семестровий план діяльності кафедри;

 • індивідуальні плани роботи викладачів;

 • протоколи засідань кафедри;

 • протоколи методичних і наукових семінарів кафедри;

 • робочі програми навчальних дисциплін;

 • навчальні плани (для кафедр фахової підготовки);

 • звіти про виконання навчальної, методичної і науково-дослідної робіт;

 • інвентаризаційні відомості обліку обладнання і матеріалів;

 • журнал контрольних заходів з охорони праці;

 • інструкції з охорони праці в лабораторіях кафедри та контрольні листи інструктажу студентів;

 • журнал екзаменів з охорони праці;

 • план підвищення кваліфікації та звіти про його виконання.


Схожі:

Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про почесного доктора І професора Національного університету "Львівська політехніка"
Дане положення регламентує присвоєння звання почесного (достойного) доктора і професора Національного університету "Львівська політехніка"...
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про навчально-науковий інститут Національного університету "Львівська політехніка" загальна частина
Це Положення регламентує загальні юридичні, економічні та управлінські засади функціонування навчально-наукового інституту (надалі...
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про відділ кадрів Національного університету „Львівська політехніка”
Відділ кадрів є структурним підрозділом Національного університету „Львівська політехніка” І діє на підставі цього положення
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про гранти Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених Голова ради молодих вчених А. С. Куцик Львів 2007 рік загальні засади
Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених (далі гранти Львівської політехніки), які фінансуються Національним...
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про Асоціацію випускників Національного університету „ Львівська політехніка" Загальні положення Асоціація випускників Національного університету "Львівська політехніка" є постійно діючою організацією
Асоціація випускників Національного університету “Львівська політехніка” є постійно діючою організацією
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconНаказ №83-2-10 Про призначення грантів Національного університету «Львівська політехніка» для молодих вчених
...
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconНаказ №189-10 Про призначення грантів Національного університету "Львівська політехніка" для молодих вчених
На виконання ухвали науково-технічної ради Національного університету "Львівська політехніка" від 29 листопада 2007 р. (протокол...
Положення про кафедру Національного університету \"Львівська політехніка\" iconДо національного університету львівська політехніка
Правил прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2011 році за результатами співбесіди зараховуються...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи