Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" icon

Правила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Скачати 219.76 Kb.
НазваПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Дата06.03.2014
Розмір219.76 Kb.
ТипПравила

ПРАВИЛА

внутрішнього розпорядку Національного університету

"Львівська політехніка"


Правила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка" (надалі Львівська політехніка) опрацьовані на підставі чинного законодавства України, Статуту Львівської політехніки і типових правил внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів України.

Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки і є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються або перебувають на території Львівської політехніки.

Територія Львівської політехніки визначається її територіальним планом. На території Львівської політехніки розташовані такі об'єкти: будівлі, наземні та підземні споруди, спортивні та рекреаційні зони, малі архітектурні форми, елементи благоустрою. Частина вказаних об'єктів і територій є заповідною та охороняється державою.

^ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Правила внутрішнього розпорядку (надалі Правила) вводяться з метою підвищення ефективності праці та зміцнення дисципліни.

 2. Усі питання, пов'язані із застосуванням Правил, вирішує адміністрація відповідно до чинного законодавства України та Статуту Львівської політехніки в межах наданих їй повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, -спільно з профспілковими комітетами.

Адміністрація - це адміністративно-виконавчий орган, який здійснює управління Університетом в межах наданих йому прав. До складу адміністрації входять Ректор, проректори, директори інститутів. Свої функціональні обов'язки адміністрація здійснює через керівників підрозділів.

1.3. На території окремих підрозділів Львівської політехніки можуть діяти додаткові до

даних правила внутрішнього розпорядку, які мають бути узгоджені з цими Правилами і затверджені Ректором.

 1. Правила внутрішнього розпорядку Львівської політехніки, зміни та доповнення до них приймаються згідно зі Статутом Львівської політехніки.

 2. Ознайомлення з Правилами працівників під час прийняття їх на роботу або осіб, які зараховуються на навчання, є обов'язковим. Правила та витяги з них вивішуються в приміщеннях Львівської політехніки.


^ 2. НАЙМАННЯ ТА ЗВІЛЬНЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ

 1. Трудові відносини між працівниками і Львівською політехнікою в особі Ректора встановлюються на підставі трудового договору або контракту, в тому числі на конкурсній основі.

 2. Адміністрація Львівської політехніки формує штатний розпис у межах кошторису.

 3. Перелік осіб, котрі належать до професорсько-викладацького складу, визначається

Законом України про освіту.

2.4. При найманні на роботу Ректор або уповноважена ним особа (орган) зобов'язані зажадати від особи, що працевлаштовується: подання трудової книжки, оформленої у встановленому порядку, пред'явлення паспорта, диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку. Військовослужбовці, звільнені зі Збройних
сил України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, Цивільної оборони України, Управління охорони вищих посадових осіб України, інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України, пред'являють військовий квиток.

Особи, які влаштовуються на роботу, що вимагає спеціальних знань, зобов'язані подати відповідні документи про освіту чи професійну підготовку (диплом, атестат, посвідчення), копії яких завіряються особою (органом), уповноваженою Ректором, і залишаються в особовій справі працівника.

При укладанні трудової угоди забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність, походження та документи, подання яких не передбачене законодавством України.

2.5. Посади професорсько-викладацького складу Львівської політехніки заміщуються відповідно до вимог закону України про освіту, положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників навчальних закладів, що є у загально- державній власності, та Кодексом законів «Про працю».

 1. Порядок наймання інших категорій працівників Львівської політехніки визначається Кодексом законів «Про працю» та чинним законодавством України.

 2. Працівники Львівської політехніки можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

 3. Наймання на роботу оформляється наказом Ректора, з яким працівник ознайомлюється під розписку.

 4. На осіб, які пропрацювали на основній роботі понад п'ять днів, заводиться трудова книжка.

Відповідальним за організацію ведення обліку, зберігання і видавання трудових книжок у Львівській політехніці є начальник відділу кадрів.

2.10. При найманні або переведенні працівника в установленому порядку на іншу роботу
Ректор або за його дорученням уповноважена особа зобов'язані:

 • роз'яснити працівникові його права, обов'язки та умови праці, наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів та можливі наслідки їх впливу на здоров'я, його права на пільги і компенсацію за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективної угоди;

 • визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

 • ознайомити з Правилами;

- проінструктувати працівника з правил техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони.

 1. Розірвання трудового договору (контракту) може відбуватись з ініціативи працівника або Ректора відповідно до вимог чинного законодавства.

 2. Припинення трудового договору оформляється наказом Ректора.

 3. Ректор або уповноважена ним особа зобов'язані в день звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок відповідно до чинного законодавства. Записи про причини звільнення в трудовій книжці повинні проводитись відповідно до формулювань чинного законодавства із посиланням на відповідний пункт статті закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

 4. Зарахування студентів, переведення з інших навчальних закладів здійснюється згідно з «Правилами прийому до Львівської політехніки».

^ 3. ОСНОВНІ ОБОВ'ЯЗКИ АДМІНІСТРАЦІЇ, ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

3.1. Адміністрація Львівської політехніки зобов'язана:

- забезпечити належні організаційні та економічні умови для проведення навчально-

виховного процесу на рівні державних стандартів якості, для ефективної роботи педагогічних та інших працівників Львівської політехніки відповідно до їх спеціальності чи кваліфікації;

 • створювати умови для наукової діяльності;

 • створювати умови для поліпшення якості підготовки спеціалістів з урахуванням вимог сучасного виробництва, останніх досягнень науки і техніки, перспектив їх розвитку та наукової організації праці; організовувати і впроваджувати передові методи навчання;
 • створювати умови для проведення культурно-просвітницької роботи, занять фізичною культурою:

 • забезпечувати дотримання трудової і виробничої дисципліни, постійно здійсню­ючи організаторську роботу, спрямовану на її зміцнення, усунення втрат робочого часу, раціональне використання трудових ресурсів, формування стабільних колективів;

 • вживати заходи щодо порушників трудової дисципліни;

 • вживати необхідні заходи для профілактики виробничого травматизму, професійних та інших захворювань працівників; у випадках, передбачених законодавством України, своєчасно надавати пільги і компенсації у зв'язку зі шкідливими умовами праці (скорочений робочий день, додаткові відпустки, лікувально-профілактичне харчування тощо), забезпечити відповідно до чинних норм і положень спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, організувати належне їх зберігання в межах виділених коштів;

 • постійно контролювати знання і виконання всіма працівниками і тими, хто навчається, вимог інструкцій техніки безпеки, виробничої санітарії та гігієни праці, протипожежної безпеки;

 • видавати заробітну плату працівникам і стипендію студентам у встановлені терміни, крім випадків, незалежних від адміністрації Львівської політехніки. Надавати щорічні відпустки працівникам відповідно до графіка відпусток:

 • сприяти впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, під­тримувати і заохочувати новаторів виробництва, сприяти масовій науково-технічній творчості;

 • забезпечувати систематичне підвищення кваліфікації працівників і створювати належні умови для суміщення роботи з навчанням на виробництві і в навчальних закладах;

 • чуйно ставитись до повсякденних потреб працівників і студентів Львівської політехніки, забезпечувати надання їм встановлених пільг і привілеїв;

 • своєчасно подавати центральним органам державної виконавчої влади статис­тичну і бухгалтерську звітність, а також інші необхідні відомості;

 • забезпечувати належне утримання приміщень, опалення, освітлення, вентиляції, обладнання, створювати належні умови для зберігання верхнього одягу працівників і студентів Львівської політехніки.

3.2. Усі працівники Львівської політехніки зобов'язані: працювати чесно і сумлінно, дотримуючись дисципліни праці

- основи порядку в навчальному закладі, своєчасно і точно виконувати розпорядження адміністрації, використовувати весь робочий час для продуктивної праці, утримуватись від дій, котрі заважають іншим працівникам виконувати свої обов'язки;

 • виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами й інструкціями;

 • вживати заходи для негайної ліквідації причин та умов, що заважають нормальній роботі (простій, аварія), і негайно повідомляти про це керівника;

 • дотримуватись встановленого порядку зберігання матеріальних цінностей і документів;

 • берегти й ефективно використовувати обладнання, бережливо ставитись до інструментів, вимірювальних приладів, спецодягу і раціонально витрачати сировину, матеріали, енергію, паливо та інші матеріальні ресурси;

 • систематично підвищувати кваліфікацію.

3.2.1.Професорсько-викладацький склад Львівської політехніки зобов'язаний:

 • проводити на високому професійному і науковому рівні навчальну і методичну роботу за своєю спеціальністю;

 • проводити наукові дослідження і брати участь у впровадженні результатів цих досліджень;

 • вдосконалювати теоретичні знання, практичний досвід, методику ведення наукової роботи, педагогічну майстерність, здійснювати підготовку науково-педагогічних кадрів;

 • виявляти причини неуспішності студентів, надавати їм допомогу в органі­зації самостійних занять, а також брати активну участь у профорієн­таційній роботі і залучати молодь для навчання до Львівської політехніки;

 • керувати науково-дослідною роботою студентів;

 • підтримувати постійні зв'язки з випускниками Львівської політехніки,

 • вивчати їх виробничу діяльність і на основі її аналізу вдосконалювати навчання студентів.

3.2.2.Наукові працівники Львівської політехніки зобов'язані:

- подавати виконані науково-дослідні роботи до державної реєстрації відповідно до встановлених вимог;

 • виконувати науково-дослідну роботу у встановлені терміни на високому науково-технічному рівні;

 • брати участь у впровадженні науково-дослідних розробок Львівської політехніки у виробництво;

 • відповідати за достовірність і якість отриманих результатів.

3.2.3.Інші категорії працівників Львівської політехніки зобов'язані:

 • своєчасно і старанно виконувати роботи відповідно до завдань;

 • покращувати якість виконуваної роботи, не допускати браку в роботі, дотримуватись технологічної дисципліни;

 • утримувати своє робоче місце, обладнання і пристрої в порядку, чистоті і в справному вигляді, а також підтримувати чистоту на закріпленій території.

3.2.4.Докторанти, аспіранти, магістранти, студенти, курсанти і слухачі Львівської
політехніки зобов'язані:

 • систематично і глибоко оволодівати теоретичними знаннями і практичними навичками за вибраною спеціальністю;

 • відвідувати навчальні заняття і виконувати у встановлені терміни всі види завдань, передбачені навчальним планом і програмами;

 • брати активну участь у роботі органів студентського самоврядування, а також у спортивному житті;

 • берегти і раціонально використовувати майно Львівської політехніки;

 • підтримувати чистоту і порядок у навчальних приміщеннях та на території Львівської політехніки.

^ 4. РОБОЧИЙ І НАВЧАЛЬНИЙ ЧАС ТА ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ

4.1. Для працівників Львівської політехніки, крім професорсько-викладацького складу,
встановлюється п'ятиденний робочий тиждень з таким графіком робочого дня:

 • початок роботи о 8 год 30 хв;

 • обідня перерва від 13 год 00 хв до 13 год 45 хв;

 • закінчення робочого дня о 17 год 15 хв;

 • у передсвяткові дні - о 16 год 15 хв.

Графіки робочого дня, відмінні від вказаного, затверджуються Ректором на підставі подання керівника відповідного структурного підрозділу з погодженням профспілкового комітету

Тривалість робочого дня працівників становить 8 годин, якщо інше не передбачене законодавством або колективною угодою.

4.2. Тривалість робочого часу викладача встановлюється 1548 годин на рік при

середньотижневій тривалості 36 год. Тривалість робочого дня викладача не може перевищувати 8 академічних годин.

4.3. Навчальні дні визначаються навчальним графіком. Графік на наступний навчальний

рік складає навчально-методичне управління з урахуванням взаємних перенесень робочих та вихідних днів, погоджує з профспілковими органами працівників та студентів і затверджує в Ректора до 30 квітня поточного навчального року.

4.4. Графік робочого дня викладача визначається розкладом аудиторних навчальних
занять і консультацій, розкладом або графіком контрольних заходів та іншими видами
робіт, передбаченими робочим планом викладача. Час і місце виконання робіт, не
передбачених розкладом або графіком контрольних заходів, затверджує завідувач
кафедри, директор інституту або Ректор.

Тривалість робочого дня викладача не може перевищувати 8 академічних годин. У разі необхідності завідувач кафедри має право своїм розпорядженням змінити графік робочого дня викладача. Зміни в індивідуальному робочому плані викладача проводяться в порядку, передбаченому для його затвердження.

 1. Робочі дні та їх тривалість для працівників Львівської політехніки, крім викладачів, визначаються річними графіками робочого часу структурних підрозділів. Графік для структурного підрозділу на наступний календарний рік складає його керівник відповідно до чинного законодавства України, погоджує з відповідним профспілковим органом та затверджує в Ректора за місяць до початку календарного року.

 2. При змінній роботі графік змінності затверджує Ректор за поданням керівника відповідного структурного підрозділу згідно з чинним законодавством України.

 3. Внесення змін до затверджених річних графіків навчального та робочого часу здійс­нюється наказом Ректора тільки на підставі рішень відповідних державних органів.

 4. У разі необхідності працівник може бути переведений на індивідуальний графік робочого дня, який затверджує Ректор на підставі погодженого з відповідним профспілковим органом подання керівника відповідного структурного підрозділу.

 5. Одноразові зміни графіка робочого дня працівників, які забезпечують проведення навчального процесу, здійснюються на підставі розпорядження завідувача кафедри або декана.

 6. Діяльність статутних органів Львівської політехніки здійснюється в робочий час Планові засідання Ректорату, Вченої ради Львівської політехніки, Вчених рад інститутів, засідання кафедр проводяться за графіками. Графік засідань Ректорату складає Ректор. Графік засідань рад на наступний навчальний рік складають голови відповідних рад, графіки засідань кафедр - завідувачі кафедр. Дні проведення засідань Ректорату, Вчених рад, засідань кафедр встановлюються Ректором.

 7. Забороняється відволікати студентів та викладачів від аудиторних навчальних занять, консультацій та контрольних заходів, передбачених розкладом.

 8. Забороняється в робочий час залучати працівників до будь-якої діяльності, не пов'язаної з виконанням їх посадових (службових) обов'язків або з роботою в статутних органах Львівської політехніки, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

 9. Навчальний час студента денної форми навчання складається з аудиторних навчальних занять і самостійної роботи та становить 54 академічні години на тиждень. Обсяг аудиторних занять не перевищує 36 академічних годин на тиждень. Тривалість навчального дня для студентів денної форми навчання не повинна перевищувати 8 академічних годин.

 10. Аудиторні навчальні заняття проводяться парами по дві академічні години з 5-хвилинною перервою між ними. Академічна година становить 45 хвилин. Перерва між парами становить 15 хвилин, а після третьої пари перерва становить 30 хвилин.

^ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

5.1. Основним нормативним документом, що визначає організацію навчального процесу,
є навчальний план, який затверджується Ректором. Організація навчального процесу
базується на законі України "Про освіту", державних стандартах освіти, інших
актах України з питань освіти.

5.2. Організація начального процесу здійснюється навчальними підрозділами -
інститутами, кафедрами, відділеннями у таких формах

 • аудиторні навчальні заняття;

 • виконання індивідуальних занять;

 • самостійна робота студентів;

 • практична підготовка;

 • контрольні заходи.

Навчальні заняття включають: лекцію, лабораторне, практичне, семінарське, індивідуальне заняття; консультацію.

5.3. Завідувач кафедри зобов'язаний не пізніше ніж за місяць до закінчення поточного

семестру подати в навчально-методичне управління пропозиції щодо розкладу аудиторних занять і консультацій на наступний семестр з навчальних дисциплін, які веде дана кафедра.

5.4. Навчально-методичне управління зобов'язане погодити складений нею розклад у директора інституту, затвердити його в Ректора та подати примірник затвердженого розкладу в деканат не пізніше ніж за два тижні перед початком занять. Деканат інституту зобов'язаний вивісити розклад на дошці оголошень не пізніше ніж за
тиждень перед початком занять. Зміни в розкладі здійснюються тільки на підставі подання декана до навчально-методичного управління.

5.5. Розклад аудиторних занять і консультацій викладачів формується кафедрою на підставі розкладу аудиторних занять і консультацій, розроблених навчально-методичним управлінням. Розклад має бути доведений до відома викладачів відповідної кафедри за тиждень перед початком занять у семестрі.

5.6. Самостійна робота студентів у приміщеннях Львівської політехніки додатково регламентується:

 • у бібліотеках - правилами користування бібліотекою;

 • у методичних кабінетах, навчальних і наукових лабораторіях, комп'ютерних класах тощо

- правилами техніки безпеки, охорони праці і санітарної гігієни, а також інструкціями, затвердженими для цих приміщень.

5.7. Контрольні заходи включають:

 • поточний контроль рівня знань студентів під час аудиторних занять:

 • модульний контроль, який проводиться згідно з положенням про систему оцінювання знань студентів;

 • семестровий контроль у формі заліків та екзаменів;

 • вихідний контроль у формі державних екзаменів та захисту дипломних проектів і робіт, магістерських наукових робіт

5.8. Модульний контроль проводиться за розкладом (графіком), який складає навчально-методичне управління, погоджує декан та затверджує Ректор за тиждень до початку модульного контролю. Терміни проведення модульного контролю вивішуються деканатом на дошці оголошень перед початком занять у поточному семестрі.

5.9. Розклад екзаменів складається навчально-методичним управлінням на підставі подання

декана з урахуванням пропозицій кафедр та органів студентського самоврядування (пропозиції подаються не пізніше як за місяць до початку сесії) і затверджується Ректором. Розклад екзаменів доводиться до відома викладачів та студентів не пізніше як за два тижні до початку екзаменаційної сесії.

 1. Розклад державних екзаменів та графік захисту дипломних проектів (робіт) і магістерських наукових робіт складає навчально-методичне управління за поданням завідувача кафедри і погодженням з директором інституту. Вказані розклад та графік затверджуються Ректором та доводяться до відома студентів не пізніше ніж за місяць до їх початку.

 2. Внесення змін до затвердженого розкладу екзаменів проводиться за поданням декана

до навчально-методичного управління і затверджується Ректором.

 1. Під час занять у всіх навчальних та прилеглих до них приміщеннях мають дотримуватись належні тиша та порядок. Забороняється переривати аудиторні навчальні заняття, виходити з навчального приміщення під час академічної години. В окремих випадках викладач може дозволити студентові в цей час увійти або вийти з навчального приміщення.

 2. Допускається вільне відвідування лекційних занять (для студентів 4-5 курсів). Відвідування інших видів аудиторних занять є обов'язковим для студентів або вільне тільки для студентів, яким рішенням відповідної кафедри надано право на індивідуальний графік підготовки.

 3. У разі неявки на заняття з поважних причин студент зобов'язаний протягом одного тижня повідомити про це деканат, а протягом тижня після закінчення дії поважної причини - подати відповідні документи про причини пропуску занять у деканат. У разі хвороби студент подає деканові довідку встановленого взірця. У день подання довідки в деканат здійснюється її реєстрація в журналі деканату.

У разі невиконання студентом вказаних вище вимог документи про причини пропусків занять не приймаються.

^ 6. ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ТА ПІДТРИМАННЯ ПОРЯДКУ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

 1. Приміщення використовується за функціональним призначенням, окресленим його паспортом.

 2. Адміністрація забезпечує підготовку об'єктів Львівської політехніки до експлуатації, їх належну експлуатацію, охорону об'єктів, території, майна, а також підтримання порядку на території та в приміщеннях Львівської політехніки.

 3. Документи, які визначають призначення об'єктів та приміщень і порядок користування об'єктами та приміщеннями на території Львівської політехніки затверджує Ректор.

 4. Відповідальність за використання приміщень за призначенням покладається на керівників підрозділів відповідно до наказу або розпорядження Ректора про закріплення приміщень.

^ 7. НОРМА ПОВЕДІНКИ

7.1. Нормою поведінки для осіб, які перебувають на території Львівської політехніки, є дотримання таких засад:

 • взаємна доброзичливість, вимогливість та повага між людьми, шанування особистої гідності людини, її національних і релігійних почуттів, доброго імені Львівської політехніки;

 • повага до культурно-національних, духовних та історичних цінностей України;

 • сумлінне ставлення до навчання та праці;

 • дбайливе ставлення до об'єктів, території та майна: дотримання законності та правопорядку, встановлених державою, Статутом Львівської політехніки, іншими Правилами та іншими нормативними документами.

7.2. Порушеннями норми поведінки є вчинки, які суперечать засадам, окресленим

в п.7.1, а також

 • використання приміщень з метою, не передбаченою їх функціональним призначенням;

 • пошкодження та забруднення об'єктів, території та майна;

 • вживання спиртних напоїв;

 • куріння в приміщеннях;

 • участь в азартних іграх, а також гра в карти на території Львівської політехніки;

 • бешкетування та нецензурні висловлювання;

 • продаж речей у невідведених для цього місцях або без дозволу адміністрації;

 • перебування чоловіків у приміщеннях в головних уборах;

 • перебування в навчальних та службових приміщеннях у верхньому одязі;

- перебування в нетверезому стані.

^ 8. ЗАХОДИ ЗАОХОЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ

 1. Адміністрація Львівської політехніки за погодженням з профспілковим комітетом відзначає та заохочує своїх працівників, які відзначаються досягненнями у праці, зразковим виконанням своїх обов'язків, або тих, які зробили вагомий внесок у розвиток Львівської політехніки чи спричинилися до зростання престижу Львівської політехніки за її межами. Львівська політехніка застосовує як моральні, так і матеріальні засоби для відзначення та заохочення працівників.

 2. Заходами відзначення та заохочення, які здійснюються в адміністративному порядку, є:

 • оголошення подяки;

 • преміювання або нагородження іменним подарунком;

 • працівникам, які успішно й сумлінно виконують свої трудові обов'язки, надають­ся переваги та пільги в сфері соціально-культурного і житлово-побутового обслуговування (путівки до санаторіїв та будинків відпочинку, поліпшення житлових умов тощо). Таким працівникам надається також перевага у просуванні по роботі;

- нагородження почесною грамотою Львівської політехніки. Ці заходи відзначення та заохочення здійснюються на підставі наказу Ректора за подан­ням керівника відповідного структурного підрозділу (директора інституту тощо).

8.3. Заходами відзначення та заохочення, які здійснюються на підставі ухвал колективних
органів (Рад інститутів, Вченої ради Львівської політехніки), є:

 • нагородження Почесними дипломами факультетів (відділень, інститутів) або Почесним дипломом Львівської політехніки;

 • надання звання почесного доктора Львівської політехніки. Процедура розгляду пропозицій щодо відзначення та заохочення окремих осіб визначається окремими положеннями.

8.4. Студенти Львівської політехніки можуть бути заохочені за успіхи у навчанні так:

 • призначенням підвищеної стипендії:

 • призначенням іменної стипендії інституту:

 • призначенням іменної стипендії Львівської політехніки:

 • призначенням стипендії, утвореної окремими організаціями або фондами;

 • призначенням Державної іменної стипендії;

 • спрямуванням для навчання в навчальні та наукові заклади за межами України;

 • наданням пільг у працевлаштуванні та для продовження навчання в магістратурі, аспірантурі.

Призначення відповідних стипендій здійснюється в порядку, передбаченому положеннями про стипендії.

8.5. Студенти Львівської політехніки можуть бути відзначені за визначні успіхи у навчанні

та науковій роботі так:

 • оголошенням подяки;

 • нагородженням почесним дипломом або медаллю;

 • преміюванням або нагородженням іменним подарунком.

8.6. Заохочення застосовуються Ректором або уповноваженою особою за погодженням
із відповідним профспілковим комітетом.

Заохочення оголошуються наказом в урочистій обстановці і заносяться до трудових книжок працівників відповідно до правил їх ведення.

^ 9. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРАВИЛ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЇХ ПОРУШЕННЯ

9.1. Контроль за дотриманням Правил здійснює керівник підрозділу та адміністрація

Львівської політехніки.

9.2. За порушення Правил Ректор може застосовувати одне із таких покарань:

 • догану;

 • звільнення працівника з роботи;

 • відрахування докторанта, аспіранта, магістранта, студента, курсанта, слухача.

 1. Стягнення за порушення Правил оголошуються у відповідному наказі Ректора.

 2. Підставою для накладання відповідного стягнення є подання про порушення Правил, складене особами, перерахованими в п.9.1, та письмове пояснення особи, щодо якої складене подання.

Відмова особи, яка порушила Правила, дати письмове пояснення оформляється актом і не може бути перепоною для накладення стягнення.

9.5. Стягнення за порушення Правил накладається безпосередньо після порушення, але не пізніше від одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби або перебування у відпустці особи, яка порушила Правила.

Стягнення не може бути накладене пізніше від шести місяців від дня порушення. За кожне порушення Правил може бути накладене лише одне стягнення, не вра­ховуючи відшкодування нанесених збитків.

 1. Наказ про накладання стягнення на особу, яка порушила Правила, обов'язково доводиться до її відома під розписку та до відома працівників відповідного структурного підрозділу (для працівників) або до відома студентів відповідної академічної групи (для студентів).

 2. Кожний працівник Львівської політехніки зобов'язаний дотримуватись цих Правил,

а у разі їх порушення кимось робити зауваження особі, яка допустила порушення. У разі, якшо особа, яка допустила порушення, виявляє грубість або не реагує на зауваження, то працівник повинен зробити спробу встановити особу порушника та повідомити адміністрацію про цей факт. Адміністрація Львівської політехніки зобов'язана здійснювати всебічну допомогу та сприяння у виявленні таких фактів та вжиття заходів, для покарання винних.

9.8. Матеріальні збитки, зумовлені порушенням Правил, відшкодовуються винуватцем добровільно або у встановленому порядку.


Схожі:

Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconВитяг з правил внутрішнього розпорядку Національного університету
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка" (надалі Львівська політехніка) опрацьовані на...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
Правила внутрішнього розпорядку діють на території Львівської політехніки І є обов'язковими для всіх осіб, які працюють, навчаються...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПравила внутрішнього розпорядку Національного університету "Львівська політехніка"
move to 0-1268900
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПравила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках Національного авіаційного університету загальні положення
Правила встановлюють єдиний внутрішній розпорядок діяльності гуртожитку, визначають порядок поселення, виселення, обов’язки та відповідальність...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconШановний (а) п. ! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Четвертої всеукраїнської виставки навчальної та наукової літератури «Політехніка книжкова»
Національного університету «Львівська політехніка» за адресою м. Львів, вул. Митрополита Андрея, 5, хол IV навчального корпусу Національного...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconПоложення про кафедру Національного університету "Львівська політехніка"
Це Положення регламентує загальні правові та організаційні засади функціонування кафедри Національного університету "Львівська політехніка"...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" icon"затверджую" Ректор Національного університету "Львівська політехніка" проф. Ю. Я. Бобало
Ннцпко утворений на базі Центру професійної орієнтації та Малої технічної академії наук Національного університету «Львівська політехніка»...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconСтату т національного університету "львівська політехніка"
Всі зміни І доповнення до Статуту (нова редакція) є невід’ємною частиною установчих документів Національного університету "Львівська...
Правила внутрішнього розпорядку Національного університету \"Львівська політехніка\" iconРекомендаційні вимоги до претендентів на посади асистента, старшого викладача, доцента та професора Національного університету «Львівська політехніка»
Наказ Ректора Національного університету “Львівська Політехніка” №194-10, від 29. 11. 11
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи