Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх icon

Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх
Скачати 330.09 Kb.
НазваПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх
Сторінка1/2
Дата14.09.2012
Розмір330.09 Kb.
ТипПоложення
  1   2

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет «Львівська політехніка»«Затверджую»

Ректор

Національного університету

«Львівська політехніка»


________________ Ю.Я. Бобало

«___» _______________ 2012 р.Положення

про порядок прикріплення та підготовки

здобувачів наукового ступеня кандидата наук

у Національному університеті «Львівська політехніка»


Проректор з наукової роботи З.Г. Піх


Положення введено в дію наказом Ректора

№ 413-1-10 від 22.06.2012 р.Львів-2012


 1. Загальні засади

«Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» розроблене на підставі «Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 1999 р. № 309, постанови Кабінету Міністрів України від 19 січня 1998 р. № 45 «Про затвердження умов, тривалості, порядку надання та оплати творчих відпусток», Статуту та інших нормативних документів Національного університету «Львівська політехніка».

Самостійна робота над дисертацією на здобуття наукового ступеня кандидата наук є однією з форм підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів.

Здобувачами наукового ступеня кандидата наук (далі – здобувачами), які поза аспірантурою працюють над дисертаціями, можуть бути особи, які мають повну вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра.

Здобувачі прикріплюються до кафедр університету, на яких здійснюється підготовка фахівців через аспірантуру за відповідними спеціальностями, терміном до 5 років:

 • для підготовки і захисту кандидатської дисертацій,

 • поглибленого вивчення спеціальних дисциплін, іноземної мови і філософії та складання відповідних кандидатських іспитів,

Підготовка здобувачів для сторонніх організацій проводиться за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, про що укладається відповідний договір (додатки 1, 2 ).

Іноземці та особи без громадянства можуть бути здобувачами на підставі:

 • міжнародних договорів України;

 • загальнодержавних програм;

 • договорів, укладених університетом з фізичними та юридичними особами.

Організацію, облік і контроль за роботою здобувачів над дисертацією здійснює відділ докторантури і аспірантури університету.

Особи, які пройшли повний курс навчання в аспірантурі за державним замовленням або повністю використали термін прикріплення, правом повторного прикріплення здобувачами не користуються.


^ 2. Порядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Критеріями для прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук до кафедр університету є наявність:

 • повної вищої освіти за обраною спеціальністю;

 • середнього балу за додатками до дипломів не менше як 4,5;

 • стажу роботи за фахом не менше одного року;

 • відповідності напряму дисертаційних досліджень науковій спеціальності, за якою прикріплюється здобувач;

 • наукового доробку та опублікованих наукових статей у фахових виданнях;

Для прикріплення здобувачем у відділ докторантури та аспірантури подаються такі документи:

 1. заява на ім’я Ректора;

 2. особовий листок з обліку кадрів;

 3. автобіографія;

 4. копії дипломів про вищу освіту і кваліфікацію бакалавра, спеціаліста або магістра, копії додатків до дипломів;

 5. перелік опублікованих наукових праць і винаходів, а також копії статей;

 6. витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією про прикріплення здобувача наукового ступеня (на підставі результатів співбесіди та доповіді претендента за матеріалами проведених наукових досліджень) із зазначенням кількості публікацій у фахових виданнях, терміну прикріплення, а також прізвища передбачуваного наукового керівника;

 7. письмовий висновок передбачуваного наукового керівника із зазначенням наукового доробку та обгрунтуванням доцільності підготовки фахівця з даної спеціальності для потреб кафедри або інституту (для працівників університету);

 8. розгорнутий план дисертаційної роботи.

Для прикріплення лише з метою складання кандидатських іспитів здобувач подає документи, зазначені у пп. 1 - 6, а також витяг з протоколу засідання вченої ради вищого навчального закладу, наукової установи (для працівників Львівської політехніки – витяг з протоколу засідання вченої ради інституту), де виконується дисертаційна робота. У витягу зазначаються рішення про прикріплення здобувача до кафедри для підготовки та складання кандидатських іспитів, шифр і назва наукової спеціальності відповідно до напряму наукових досліджень. У випадку прикріплення здобувача для складання кандидатського іспиту зі спеціальності подається витяг з протоколу засідання вченої ради установи, де виконувалась дисертація, про затвердження теми дисертаційної роботи (для працівників Львівської політехніки – витяг з протоколу засідання вченої ради інституту). Відгук передбачуваного наукового керівника та розгорнутий план дисертаційної роботи не подаються.

Термін подання документів у відділ докторантури та аспірантури для прикріплення здобувачів за рахунок коштів державного бюджету – щороку з 15 січня до 15 лютого. Терміни прийому документів для оформлення здобувачів на комерційних засадах не обмежуються.

Бланки для оформлення вказаних документів можна отримати у відділі докторантури і аспірантури.

На підставі аналізу поданих документів видається наказ Ректора про прикріплення здобувача і призначення наукового керівника.

Науковими керівниками здобувачів призначаються, як правило, доктори наук, а також кандидати наук, яким на підставі рішення Вченої ради університету надано право наукового керівництва. На здійснення наукового керівництва щороку відводиться 25 академічних годин на одного здобувача. Кількість здобувачів, прикріплених до одного наукового керівника, не повинна перевищувати 5 осіб одночасно, включаючи аспірантів і докторантів.


 1. ^ Порядок підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук

Здобувачі працюють за індивідуальними планами роботи, якими, зокрема, передбачається:

  • виконання наукових досліджень за темою дисертації;

  • публікування отриманих результатів, а також їхню апробацію на наукових конференціях;

  • підготовку та складання кандидатських іспитів з іноземної мови, філософії та спеціальності;

  • оформлення дисертаційної роботи та подання її у встановлений термін до розгляду у спеціалізовану вчену раду, або її захист.

Упродовж місяця після прикріплення здобувачі подають на кафедру для затвердження погоджений з науковим керівником індивідуальний план роботи на весь термін прикріплення (додаток 3), а також розгорнутий план роботи на перший рік навчання (додаток 4).

Теми дисертацій здобувачів після погодження на кафедрі затверджуються вченою радою інституту (додаток 5).

Індивідуальний план роботи на весь термін прикріплення; обгрунтування вибору теми дисертації; розгорнутий план роботи на перший рік навчання здобувачі подають не пізніше 15 квітня у відділ докторантури і аспірантури.

Здобувачі щорічно (у січні – лютому) звітують на засіданні кафедри про виконання дисертаційної роботи (за розгорнутим та індивідуальним планом роботи) та атестуються науковими керівниками. Витяг з протоколу засідання кафедри (додаток 6) та звіт здобувача, завізований науковим керівником, не пізніше 25 лютого подаються до відділу докторантури та аспірантури. Одночасно подається розгорнутий план роботи на наступний рік навчання (за підписом здобувача), погоджений із науковим керівником.

Здобувачі, які не виконують індивідуального плану роботи без поважних причин, на підставі висновку наукового керівника і рішення кафедри підлягають відрахуванню.

Здобувачі складають за місцем прикріплення кандидатські іспити з наукової спеціальності, іноземної мови та філософії.

Правила підготовки та терміни складання кандидатських іспитів регламентуються «Положенням про підготовку та складання кандидатських іспитів» Національного університету «Львівська політехніка».

Якщо університет не має права приймання кандидатських іспитів з окремих дисциплін (тобто у випадку відсутності аспірантури або спеціалізованої вченої ради з відповідної спеціальності), за клопотанням керівництва університету здобувачам дозволяється складати ці кандидатські іспити в інших вищих навчальних закладах та наукових установах (як правило, за місцем передбачуваного захисту дисертаційної роботи), що мають у своєму складі відповідні комісії.

Здобувачеві, який успішно поєднує виробничу або педагогічну діяльність з науковою роботою, може надаватися творча відпустка для завершення дисертаційної роботи тривалістю до 3 місяців. Відпустка надається за основним місцем роботи. Для отримання рекомендації про доцільність надання творчої відпустки здобувач наукового ступеня повинен зробити наукову доповідь на засіданні кафедри, де виконувалась дисертаційна робота. За результатами доповіді кафедра подає вченій раді інституту мотивований висновок з обґрунтуванням тривалості творчої відпустки. Остаточне рішення щодо надання творчої відпустки працівникам Львівської політехніки приймає Вчена рада університету.

Здобувачі, які склали кандидатські іспити і виконали індивідуальний план роботи, допускаються до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.


^ Заступник начальника науково-дослідної частини Л.В. Жук


Завідувач докторантури і аспірантури І.О. Шишкіна

Додаток 1


Типовий договір

на підготовку здобувача

за рахунок коштів фізичних осіб


ДОГОВІР

м. Львів, Україна № «__»___________20__ р.


^ Національний університет «Львівська політехніка», що надалі іменується «УНІВЕРСИТЕТ», в особі проректора з наукової роботи Піха З.Г., що діє на підставі Статуту університету, з однієї сторони та (прізвище, імя, по батькові здобувача), що надалі іменується «ЗДОБУВАЧ» з другої сторони, уклали даний договір про наступне:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

Здобувач доручає, а УНІВЕРСИТЕТ приймає на себе зобов’язання забезпечити в період з (вказати терміни прикріплення) підготовку здобувача наукового ступеня кандидата наук в особі (прізвище, імя, по батькові здобувача), за спеціальністю (шифр і назва спеціальності) відповідно до вимог Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 року.


^ 2. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

2.1. Забезпечити ЗДОБУВАЧА науковим керівником.

2.2. Надавати ЗДОБУВАЧУ згідно з індивідуальним планом роботи здобувача робоче місце в лабораторії та необхідне обладнання для проведення наукових досліджень з числа того, що є на кафедрі, а також право користуватися послугами бібліотеки УНІВЕРСИТЕТУ.

2.3. Забезпечити поглиблене вивчення іноземної мови, філософії та спеціальних дисциплін відповідно до профілю підготовки ЗДОБУВАЧА.

2.4. Забезпечити пріоритет при поданні кандидатської дисертації для захисту у спеціалізовану вчену раду УНІВЕРСИТЕТУ.


^ 3. ЗДОБУВАЧ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

3.1. Виконувати всі договірні зобов’язання.

 1. Щорічно проводити оплату за підготовку в розмірі (вказати розмір оплати за один рік прикріплення, цифрами та прописом) ґрн. 00 коп.

 2. Загальна сума оплати за (вказати загальний термін прикріплення) роки підготовки становить (вказати загальний розмір оплати за весь термін прикріплення, цифрами та прописом) ґрн. 00 коп.

 3. Аванс за перший рік підготовки в розмірі 50% від встановленої річної суми внести на рахунок університету до (вказати термін оплати); наступну оплату за перший рік підготовки в розмірі 50 % від встановленої річної суми провести (вказати термін оплати).

 4. Оплату за кожний наступний рік проводити поетапно: 50% від встановленої суми до (вказати термін оплати) та 50 % від встановленої річної суми до (вказати термін оплати) поточного навчального року. Початком навчального року вважається дата зарахування ЗДОБУВАЧА за наказом.

 5. Оплату за підготовку та складання кандидатських іспитів проводити додатково за виставленим рахунком.


^ 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1 Цей договір набирає чинності після оплати за підготовку згідно з пп. 3.2 – 3.4 з дня зарахування здобувача за наказом ректора.

4.2 У випадку розірвання договору протягом навчального року, сума внесених ЗДОБУВАЧЕМ коштів не повертається.

4.3 Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, які його уклали, із складанням протоколу, який буде невід’ємною частиною даного договору. Зміни до договору оформляються додатковою угодою.

4.4. При несплаті ЗДОБУВАЧЕМ у вказані терміни встановленої суми за підготовку на рахунок УНІВЕРСИТЕТУ, ЗДОБУВАЧ відраховується з УНІВЕРСИТЕТУ і цей договір припиняє свою чинність.

4.5. У разі виникнення суперечок або розходжень між сторонами, вони вирішуються згідно із Законодавством України.

4.6. Цей договір укладається у 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної сторони; обидва примірники мають однакову юридичну силу.


^ ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:

«УНІВЕРСИТЕТ»

«ЗДОБУВАЧ»

Поштова адреса: 79013,

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12


(прізвище, ініціали)

Адреса: ____________________________

Розрахунковий рахунок

31254272211046 в ГУДКУ

МФО 825014; ЗКПО 02071010

____________________________________

^ Паспортні дані: ______________________

______________________________________

Телефон: 258-23-98

(відділ докторантури і аспірантури

Національного університету «Львівська політехніка»)^ Проректор з наукової роботи

_________________ З.Г. Піх

Здобувач

_________________(прізвище, ініціали)

Проректор з економічних питань -

головний бухгалтер

________________ А.С. Мороз
^ Начальник юридичного відділу

________________ І.П. Штибель
Директор інституту

________________(прізвище, ініціали)
^ Науковий керівник

________________ (прізвище, ініціали)Підпис здобувача підтверджую:
Зав. докторантури і аспірантури
___________ І.О. Шишкіна

Додаток 2


Типовий договір

на підготовку здобувача

за рахунок коштів юридичних осіб


^ ДОГОВІР

м. Львів, Україна «__»____________20__р.


Національний університет «Львівська політехніка», що надалі іменується «Університет», що не є платником податку, в особі проректора з наукової роботи Піха З.Г. з однієї сторони та ____________________________, що надалі іменується «Підприємство», що є (або не є) платником податку, в особі директора ____________________ з другої сторони, уклали даний договір про наступне:


^ 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:

«Підприємство « доручає, а «Університет» приймає на себе зобов’язання забезпечити в період з ___________ 20__ р. до ____________ 20__ р. підготовку здобувача наукового ступеня кандидата наук в особі _________________________________ за спеціальністю __________________________________________________________________________________


^ 2. УНІВЕРСИТЕТ ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

2..1. Забезпечити здобувача науковим керівником.

2.2. Надавати здобувачу згідно з планом робоче місце в лабораторії та необхідне обладнання для проведення наукових досліджень з числа того, що є на кафедрі, а також право користуватися послугами бібліотеки «Університету».

 1. Забезпечити поглиблене вивчення спеціальних дисциплін, іноземної мови та філософії, а також інших дисциплін за рішенням вченої ради Інституту ________________________ у відповідності до профілю підготовки здобувача.

 2. Забезпечити місцем у гуртожитку на період складання кандидатських іспитів за рахунок коштів «Підприємства», або здобувача. У випадку розірвання даного договору право на проживання в гуртожитку припиняється.

 3. Забезпечити пріоритет при поданні кандидатської дисертації для захисту у спеціалізовану вчену раду «Університету».


^ 3. ПІДПРИЄМСТВО ЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ:

3.1. Виконувати всі договірні зобов’язання.

3.2. .Щорічно проводити оплату за підготовку в сумі ______ 00 грн. (вказати суму прописом). Аванс в розмірі 50% від встановленої річної суми внести на рахунок університету до _________ 20__ р., наступну оплату в розмірі 50 % від встановленої річної суми здійснити до ________ 20__ р.

3.3.Оплату за кожний наступний рік проводити поетапно: 50% від встановленої суми – до ___________ поточного року; 50% від встановленої річної суми – до _________ поточного року.

3.3 Компенсувати додаткові витрати на підготовку здобувача, пов’язані з придбанням за погодженням з «Підприємством» необхідного обладнання для виконання дисертаційних досліджень за виставленим рахунком.

 1. Оплата за підготовку та складання кандидатських іспитів буде проводитись додатково за виставленим рахунком.


^ 4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Даний договір набирає чинності з дня оплати за підготовку згідно з п. 3.2 цього договору після зарахуванням здобувача за наказом.

 1. .У випадку розірвання договору протягом навчального року сума внесених « Підприємством» коштів не повертається.

4.3. Договір може бути змінений або розірваний за згодою сторін, які його уклали, із складанням протоколу, який буде невід’ємною частиною даного договору. Зміни до договору оформляються додатковою угодою.

 1. .У випадку суперечок або розходжень між сторонами, вони вирішуються згідно із Законодавством України.


^ ЮРИДИЧНА АДРЕСА СТОРІН ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ


«УНІВЕРСИТЕТ»

«ПІДПРИЄМСТВО»

Поштова адреса: 79013,

79013, м. Львів, вул. С. Бандери, 12

Поштова адреса: ___________________________________

___________________________________

Розрахунковий рахунок

31254272211046 в ГУДКУ

Розрахунковий рахунок ______________

___________________________________

МФО 825014; ЗКПО 02071010

МФО _____ ; ЗКПО ________________

Тел. Відділу докторантури і аспірантури

(032) 258 23 98; 258 27 12

Контактні відомості відповідальної особи

6. Цей договір укладається в 2-х примірниках, по одному примірнику для кожної сторони, обидва примірники мають однакову юридичну силу.

^ Проректор з наукової роботи

_________________ З.Г. Піх

Керівник підприємства _________________(прізвище, ініціали)

^ Проректор з економічних питань -

головний бухгалтер

________________ А.С. Мороз


Головний бухгалтер

_________________(прізвище, ініціали)

^ Начальник юридичного відділу

________________ І.П. Штибель
Науковий керівник

________________(прізвище, ініціали)
Додаток 3

Зразок


Індивідуальний план роботи (на 3 роки)*

здобувача кафедри _______________________________


(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

Спеціальність __________________________________________________________________________

Тема дисертаційної роботи ______________________________________________________________________________________

.

Рік підготовки

Заходи з реалізації плану роботи

Термін виконання

І

Постановка задачі та вибір напряму дисертаційних досліджень.

Березень – квітень

Проведення літературного огляду за темою дисертації. Формулювання мети та задачі досліджень, вибір методів досліджень. Визначення новизни та обґрунтування актуальності досліджень.

Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального плану роботи, а також розгорнутого плану роботи на перший рік підготовки (план підписує здобувач та затверджує науковий керівник; приклад додається).

Квітень-травень

Подання для затвердження на засіданні кафедри індивідуального плану роботи на весь термін прикріплення.

Березень-квітень

Відвідування оглядових лекцій з філософії та практичних занять з іноземної мови (вказати мову), підготовка до складання кандидатських іспитів з цих дисциплін.

Березень-травень

Подання у відділ докторантури і аспірантури заяв про допуск до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови (вказати мову) у весняну сесію**.

1 березня – 15 квітня

Подання для затвердження на засіданні вченої ради інституту теми дисертаційної роботи (форма бґрунтування вибору теми дисертації додається).

Травень

Подання у відділ докторантури і аспірантури:

 • обґрунтування вибору теми дисертаційної роботи, затвердженого вченою радою інституту;

 • індивідуального плану роботи на весь термін прикріплення, затвердженого на засіданні кафедри;

 • розгорнутого плану роботи на перший рік підготовки.

До 1 червня

Складання іспитів з філософії та іноземної мови

Травень-червень

Написання I розділу дисертації з літературним оглядом та аналізом існуючих методів досліджень, поглядів і думок, що склалися за обраним напрямом.

Упродовж навчального року (вказати орієнтовні терміни упродовж навчального року)

Вибір методик, проведення досліджень відповідно до затвердженого розгорнутого плану роботи

(вказати, які дослідження планується провести).

Визначення шляхів впровадження результатів.

Підготовка та подання до друку статей. Участь у наукових семінарах та конференціях.

Формування розгорнутого плану роботи на другий рік підготовки (план підписує здобувач та затверджує науковий керівник).

До 15 лютого


Звітування на засіданні кафедри про результати проведених досліджень за перший рік підготовки.

Подання у відділ докторантури і аспірантури атестаційних документів щодо виконання індивідуального плану роботи за перший рік підготовки:

 • короткого звіту,

 • витягу з протоколу засідання кафедри про хід виконання розгорнутого плану роботи за перший рік підготовки (приклад додається)

 • розгорнутого плану роботи на другий рік підготовки.До 1 березня

ІІ


Вказати основні етапи подальших дисертаційних досліджень: одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математичної моделі, завершення отримання вихідних даних для подальших досліджень тощо. Визначення об’єктів впровадження результатів досліджень.

Упродовж навчального року (вказати орієнтовні терміни упродовж навчального року)

Завершення теоретичної частини та початок роботи над експериментальною частиною дисертації.

Опрацювання другого і третього розділів дисертації.

Підготовка та подання до друку статей. Участь у наукових семінарах та конференціях.

Формування розгорнутого плану роботи на третій рік підготовки (план підписує здобувач та затверджує науковий керівник).

До 15 лютого

Звітування на засіданні кафедри про хід виконання дисертаційної роботи за другий рік підготовки. Згідно з розгорнутим планом роботи другого року підготовки.

До 15 лютого

Подання у відділ докторантури і аспірантури атестаційних документів щодо виконання розгорнутого плану роботи за другий рік підготовки:

 • короткого звіту,

 • витягу з протоколу засідання кафедри про результати дисертаційних досліджень за другий рік підготовки;

 • розгорнутого плану роботи на третій рік підготовки.

До 1 березня

ІІІ

Завершення експериментальної частини дисертації. Остаточне формулювання новизни роботи, практичної цінності та основних положень, які  виносяться на захист.

Упродовж навчального року

(вказати орієнтовні терміни)

Підготовка до складання кандидатського іспиту зі спеціальності

(терміни складання кандидатського іспиту – у весняну або осінню сесію, визначає здобувач та його науковий керівник).

Подання для затвердження на засіданні вченої ради інституту додаткової програми кандидатського іспиту зі спеціальності, схваленої на засіданні кафедри:**

  • для складання кандидатського іспиту у весняну сесію

  • для складання кандидатського іспиту в осінню сесіюБерезень – травень

Травень –вересень

Подання у відділ докторантури і аспірантури:

 • додаткової програми та екзаменаційних питань за основною програмою, затверджених на засіданні вченої ради інституту для складання кандидатського іспиту зі спеціальності:

- у весняну сесію

- в осінню сесію

Заяви про допуск до складання кандидатського іспиту зі спеціальності подаються:

 • на весняну сесію

 • на осінню сесію1 березня – 15 квітня

1 липня – 15 вересня


1 березня – 15 квітня

1 липня – 15 вересня

Складання кандидатського іспиту зі спеціальності (вказати, в яку сесію планується складання іспиту):

 • у весняну сесію

 • в осінню сесіюТравень – червень

Жовтень – листопад

Опублікування основних положень роботи та подання до друку статей, які відображають результати досліджень. Впровадження одержаних результатів та отримання підтверджувальних документів.

Упродовж навчального року (вказати орієнтовні терміни)

Участь у наукових семінарах та конференціях.

Підготовка до захисту дисертації. Оформлення дисертаційної роботи, написання автореферату. Підготовка презентації та доповіді за матеріалами завершеної дисертаційної роботи на засіданні кафедри.

Листопад – грудень

Доповідь за матеріалами завершеної дисертаційної роботи на засіданні кафедри.

Січень – лютий

Подання у відділ докторантури і аспірантури атестаційних документів щодо виконання розгорнутого плану роботи за третій рік підготовки:

 • короткого звіту,

 • витягу з протоколу засідання кафедри за матеріалами завершеної дисертаційної роботи з рекомендацією для подання дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену. ***

До 15 лютого

^ Подання завершеної дисертації до розгляду у спеціалізовану вчену раду.

До 28 лютогоЗдобувач


підпис

(прізвище, ініціали)

«Погоджено»:
Науковий керівник

(науковий ступінь, вчене звання)


підпис

( прізвище, ініціали)Індивідуальний план роботи затверджено на засіданні

кафедри _______________________________________

протокол № від _______ 20___ р.


Завідувач кафедри д.т.н., проф. ______________Прізвище, ініціали

                                                                                 (підпис)


____________________________________________________________________________________

* Здобувач може розподіляти завдання індивідуального плану роботи ІІ і ІІІ років навчання на термін до 4 років


** Приклади оформлення заяв про допуск до складання кандидатських іспитів та правила оформлення додаткової програми можна знайти на сайті: lp.edu.ua → «Наука» → «Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів» → «Кандидатські іспити».


*** Приклад оформлення витягу з протоколу про попередній захист дисертації на засіданні кафедри знаходиться на сайті lp.edu.ua → «Наука» → «Підготовка та атестація науково-педагогічних і наукових кадрів» → «Аспірантура» → «Документація аспіранта» → «Порядок проведення попереднього захисту дисертації».

Додаток 4

Зразок

Розгорнутий план роботи

здобувача першого року підготовки

кафедри _______________________Інституту______________________

_________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові здобувача)

спеціальність ____________________________________Назва етапу

Термін виконанняВибір теми дисертаційної роботи, пов'язаної з розробленням методів та засобів сканувальної промислової пірометрії. Проведення літературного огляду методів температурних вимірювань. Вивчення курсів філософії, французької мови.

до 30 квітняОбгрунтування актуальності досліджень, визначення новизни у постановці задачі та відмінностей від раніше виконаних робіт. Вивчення курсів філософії, французької мови.

до 30 квітняФормулювання мети та задачі досліджень, вибір методів досліджень. Опрацювання методики зменшення впливу адитивних завад у перетворювачах фаза-код. Вивчення курсів філософії, французької мови.

до 30 квітняПідготовка та подання документів для затвердження теми на засіданнях кафедри та вченої ради Інституту.

до 10 травняПодання у відділ докторантури і аспірантури індивідуального плану роботи на п’ять(чотири) роки підготовки, розгорнутого плану роботи на перший рік підготовки та обгрунтування вибору теми дисертації.

до 1 червняПодання у відділ докторантури і аспірантури заяв про допущення до складання кандидатських іспитів з філософії та іноземної мови у весняну сесію.

до 15 квітняРозроблення методики виконання робіт. Ознайомлення з контактними і безконтактними методами вимірювання температури. Підготовка і подання на кафедри рефератів з курсу філософії та французької мови.

до 30 квітняВивчення літературних джерел, ознайомлення з промисловою пірометрією в Україні і за кордоном. Підготовка до друку статті (вказати назву статті). Складання кандидатських іспитів з філософії та французької мови.

до 15 червняДослідження основних технічних характеристик існуючих пірометрів випромінювання. Формулювання технічних вимог для сканувального пірометра. Теоретичні дослідження схемних і конструктивних рішень сканувальних пірометрів.

до 15 лютого наступного календ. рокуЗавершення написання I-го розділу дисертації з оглядом і аналізом існуючих методів досліджень, станом поглядів і думок за даною темою. Підготовка до друку статті (вказати назву статті).

до 15 лютого наступного календ. рокуПідготовка звіту. Доповідь на засіданні кафедри про результати наукових досліджень і виконання індивідуального та розгорнутого планів роботи за звітний період.

до 15 лютого

наступного календ. рокуПодання у відділ докторантури і аспірантури звіту та витягу з протоколу засідання кафедри про виконання індивідуального та розгорнутого плану роботи за звітний період та розгорнутого плану на наступний рік підготовки.

до 28 лютого

наступного календ. року
Здобувач
(Прізвище, ініціали)

«Погоджено»:

Науковий керівник

д.т.н., проф. (Прізвище, ініціали)


Додаток 5

Форма
Затверджено

на засіданні вченої ради

Інституту ______________________________
Протокол № ____ від «___»_________20 __ р.

_________________________________

(Підпис голови вченої ради інституту)


Обгрунтування теми дисертаційної роботи здобувача
(прізвище, ім’я, по батькові здобувача)


КафедраСпеціальність:^ 1. Назва теми:
^ 2. Обгрунтування вибору теми:  1   2

Схожі:

Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconПоложення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconПро затвердження «Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка»
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня...
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconЗатверджую Проректор з наукової роботи Національного університету "Львівська політехніка" проф. З. Г. Піх " " 201 р. (Печатка установи) витя г
Форма витягу розроблена для здобувачів наукового ступеня кандидата та доктора наук
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconПорядок прикріплення здобувачів наукового ступеня кандидата наук
Здобувачі наукового ступеня кандидата наук прикріплюються до кафедр університету, які мають аспірантуру з відповідних спеціальностей,...
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconПоложення про науково-технічну раду Національного університету «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх Львів 2007 Загальні засади
Науково-технічна рада (нтр) університету організовується згідно з Положенням про науково-дослідну частину Національного університету...
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconНаціональний університет "львівська політехніка"
Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconПоложення про порядок підготовки та складання кандидатських іспитів
Кандидатські іспити є складовою частиною атестації науково педагогічних та наукових кадрів, їх складання є обов’язковим для присудження...
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconМетодичні вказівки для здобувачів наукового ступеня Порядок проходження документів на захист дисертацій
...
Положення про порядок прикріплення та підготовки здобувачів наукового ступеня кандидата наук у Національному університеті «Львівська політехніка» Проректор з наукової роботи З. Г. Піх iconНаціональний університет "львівська політехніка" оголошу є прийом до цільової докторантури за державним замовленням у 2009 році за такими спеціальностями
Паспорт та дипломи про вищу освіту та присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи