Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ icon

Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ
НазваІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ
Сторінка1/20
Дата14.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”


ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ
І МІСТОБУДУВАННЯТестовий контроль знань

ДО МОДУЛЯ ІІ


для студентів усіх спеціальностей

базового напряму 06.01.02 “Архітектура”


Частина І

(третій семестр)


Затвердженно

на засіданні кафедри

дизайну та основ архітектури.

Протокол № 4 від 20.11.2008 р.


Львів – 2009

Історія архітектури і містобудування: Тестовий контроль знань до модуля ІІ для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06.01.02 “Архітектура”. Частина І (третій семестр) / Укл.: Т.М. Клименюк. – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2009. –
36 с.


Укладач Клименюк Т.М., канд. арх., доц.


Відповідальний за випуск Черкес Б.С., д-р арх., проф.


Рецензенти Дида І.А., канд. арх., доц.,

Ковальчук Х.І., канд. арх., доц.


^ МЕТА І ЗАДАЧІ КУРСУ “ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ
І МІСТОБУДУВАННЯ”Метою викладання дисципліни “Історія архітектури і містобудування” є: ознайомити з найважливішими етапами розвитку архітектури народів світу відповідно до змін суспільно–економічних формацій, а також навчити студента розуміти закономірності розвитку функції і форми, соціальної ролі архітектури як засобів матеріальної і духовної організації життя суспільства.

Завданням дисципліни є: навчити студента розуміти вплив соціально-політичної і ідеологічної ситуації, що панує в певній економічній формації на розвиток архітектури; вивчення студентами відомостей про розвиток будівельної техніки і конструктивних рішень, а також особливостей архітектурно-планувальних і містобудівних прийомів основних архітектурних пам’яток та їх комплексів, поселень, міст; опанування студентами професійної термінології.

Вивчають матеріали розділів у такій послідовності:

  • загальна характеристика регіону, що розглядається, його природно-кліматичні особливості, будівельні матеріали, конструктивні рішен­ня, форми та декорування характерних будівель;

  • розгляд найхарактерніших споруд, комплексів як прикладів архітек­тури певного історичного періоду в певному регіоні з детальним аналізом архітектурно-художнього і конструктивного вирішення, творчого методу автора;

  • узагальнені висновки щодо певного розділу.

Після закінчення вивчення кожної теми студентам пропонується вико­нати графічні роботи. З метою глибшого вивчення матеріалу деякі теми пропонуються для самостійного вивчення; для самоперевірки пропонуються контрольні запитання.

Для контролю знань студентів наведено тестові завдання та реко­мендовано навчальну літературу.

Отриманий в результаті вивчення курсу обсяг знань дасть студентам змогу професійно орієнтуватися в забудові історичних міст і селищ.

Під час навчального процесу викладач пропонує проведення тематичних екскурсій, під час яких проводяться порівняльні аналізи місцевих пам’яток архітектури певного періоду з відповідними світовими зразками.

Лише засвоївши все прогресивне і найкраще, що створено людством, і спираючись на власні національні традиції, українські студенти зможуть зробити свій вагомий внесок у розвиток загальносвітової архітектури.


^ РОБОЧА ПРОГРАМА З КУРСУ
“Історія архітектури і містобудування” для спеціальності
06.01.02 “Архітектура”

РІВЕНЬ – БАКАЛАВР АРХІТЕКТУРИ

Курс ІІ. Семестр: ІІІ. Лекцій 30 год. Практичних занять немає.
Самостійна робота 72 год. Модульний контроль 4 год.
Разом годин 106. Екзамен ІІІ семестр№ з/п

Найменування розділів, тем

Годин

ІІІ семестр. Модуль ІІ

1–4

(12–15)

Розділ ІІ. 4. АРХІТЕКТУРА ДАВНЬОГО РИМУ


Джерела римської матеріальної і художньої культури та їх зв’язок з культурою етрусків і греків. Основні етапи розвитку римської архітектури у ранній, середній і пізній періоди та їх особливості в розвитку художньої та будівельної культури.

Архітектура Риму періоду республіки. Будівельні матеріали і розвиток конструктивних систем та інженерних споруд, доріг, мостів, акведуків. Житлове будівництво. Містобудування (Помпеї, Остія, Рим). Розвиток типів громадських споруд та основні типи храмів. Трактат Вітрувія. Архітектура періоду розквіту Римської імперії. Винахід римського бетону і розвиток нових типів арочно-склепінчатих та купольних конструкцій. Римські ордерні системи та особливості їхнього застосування. Форуми і громадські споруди: театри, амфітеатри, цирки, терми, храми, базиліки, тріумфальні арки, Колізей і Пантеон. Палаци і житлові будинки. Проблеми синтезу архітектури і мистецтва. Ранньохристиянська архітектура.


8


5–6

(16–17)

^ РОЗДІЛ ІІІ. АРХІТЕКТУРА СЕРЕДНІХ ВІКІВ.

1.АРХІТЕКТУРА ВІЗАНТІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ


Античні традиції і вплив християнської релігії на форму­вання візантійського мистецтва і архітектури. Основні етапи розвитку візантійської архітектури та її особливості. Будівельна техніка, конструкції та формування основних об’ємно–просторових вирішень і застосування синтезу мистецтв у ранньовізантійській архітектурі. Собор Софії у Константинополі. Архітектура середньовізантійського періоду. Розвиток хрестово­купольних об’ємно-просторових вирішень та

4Продовження

№ з/п

Найменування розділів, тем

Годин
видатні пам’ятки архітек­тури. Характерні особливості архітек­тури пізньовізан­тійсько­го періоду. Значення візантійської архітектури та її вплив на формування художньої та будівельної культури у Вірменії, Грузії та Київській державі.
7 (18)

^ 2. АРХІТЕКТУРА КРАЇН АРАБСЬКОГО ХАЛІФАТУ, МУСУЛЬМАНСЬКОГО СХОДУ ТА КРАЇН СХІДНОЇ АЗІЇ


Загальна характеристика архітектурних шкіл мусульманської архітектури, особливості їх об’ємно–просторових, конструк­тивних та художніх вирішень. Характерні види споруд та видатні пам’ятки архітектури Арабського халіфату. Синтез візантійських і арабських концепцій в архітектурі Османської імперії.

2

8 (19)

Особливості розвитку архітектури народів Середньої Азії. Арабські завоювання і виникнення нових типів споруд. Будівельна техніка і художнє опорядження. Видатні пам’ят­ники архітектури Середньої Азії. Мавзолей Ісмаїла Саманіда в Бухарі, мечеть Бібі–Ханим та архітектурні ансамблі Самаркадну. Матеріальна і духовна культура середньовічного Китаю. Характерні риси споруд, конструктивні і художні особливості китайського зодчества. Китайський сад. Своєрідні риси архітектури Японії, Індії та сусідніх країн.

2^ Самостійна робота


Мета завдання: закріпити лекційний матеріал. Навчитися працювати з додатковою літературою, зарисовувати пам’ятки архітектури, їх декор, конструктивне рішення, а також відтворювати об’ємне зображення споруди за ортогональними проекціями.

Мета виконання роботи: отримання знань з проекційного креслення, рисунка. За заданою темою вибирають плани і фасади споруди і будують її аксонометрію.

Завдання виконують: в конспекті і на аркуші паперу формату А-4 олівцем з подальшим обведенням тушшю. Зображення оздоблюють антуражем і стафажем ретроспективного характеру.

з/п

Зміст роботи

Годин

ІІІ семестр. Модуль ІІ

11

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІ. 4. Архітектура Давнього Риму.

4

12

Практичне завдання 7. Архітектура Давнього Риму у ранній період. Етруський храм та його ортогональні зображення.

4

13

Практичне завдання 8. Архітектура Давнього Риму у республі­канський період. Типи житлових і громадських споруд та їхнє ортогональні зображення.

4

14

Практичне завдання 9. Архітектура Давнього Риму в імпера­торський період. Типи храмових і громадських споруд і їх ортогональні зображення.

4

15

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки з розділу ІІІ.1. Архітектура Візантійської імперії.

4

16

Закріплення лекційного матеріалу, зарисовки до розділу ІІІ.2. Архітектура країн Арабського халіфату, мусульманського сходу та країн Східної Азії.

4

17

Графічна робота 1. Композиційний аналіз пам’ятки архітектури.

Мета завдання: ознайомитись з різними архітектурними стилями на прикладах пам’яток архітектури. Набути навичок для самостійного композиційного аналізу пам’ятки архітектури.

Завдання виконується у вигляді таблиці на аркуші ватману формату А-2. Кожний студент самостійно вибирає об’єкт дослідження. На першій стадії збирає матеріал за літературними та іконографічними джерелами. На другій стадії здійснює композиційний аналіз проекту.


Продовженняз/п

Зміст роботи

Годин
На третій стадії зібраний матеріал (історична довідка, ситуаційний план, фото, рисунок, ортогональні креслення, перспективні чи аксонометричні зображення) компонуються на аркуші і виконуються в довільній графічній техніці.

18
Разом за ІІІ семестр

72
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Схожі:

Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconІсторія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до І модуля
Тестовий контроль знань до І модуля для студентів усіх спеціальностей базового напряму 06. 01. 02 “Архітектура”. Частина І (третій...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconН.І. Криворучко Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Історія містобудування, архітектури та мистецтва Європи та Америки хіх-сер. ХХ...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconТестовий контроль знань, умінь І навичок з модуля „Мікроекономіка”
Тестовий контроль знань, умінь І навичок студентів з модуля „Мікроекономіка”. Тестові завдання за змістовими модулями для студентів...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconЛ. П. Панова історія мистецтва, архітектури та містобудування бароко І класицизму конспект
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування бароко І класицизму» (для студентів 3 курсу денної...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconО. В. Конопльова Навчальний посібник з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
«Історія мистецтв, архітектури та містобудування» «Архітектура та мистецтво Відродження» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconКонспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування»
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 2 курсу напрямку підготовки 060102...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconХарківська національна академія міського господарства методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «історія мистецтва, архітектури та містобудування»
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія мистецтва, архітектури та містобудування» (для...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconГ. Л. Коптєва історія мистецтв, архітектури та містобудування розділ 2 мистецтво, архітектура та містобудування початку ХХ ст. Конспект
...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconМіністерствоосвітиінауки україни
Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» (для студентів 3 курсу напрямку...
Історія архітектури І містобудування тестовий контроль знань до модуля ІІ iconКонспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» для студентів 3 курсу напрямку 1201 060102)
Конспект лекцій з дисципліни «Історія мистецтв, архітектури та містобудування» для студентів 3 курсу напрямку 1201 060102 «Архітектура»...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи