Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України icon

Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Скачати 130.92 Kb.
НазваРобоча навчальна програма дисципліни Політична історія України
Дата14.09.2012
Розмір130.92 Kb.
ТипДокументи


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

"ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"


Кафедра історії, теорії та практики культури

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Голова Науково-методичної ради ІГСН

_________ Куньч З.Й.

«28» 08. 2008 р.РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА


Дисципліни Політична історія України

Для базового напряму всі напрями

Вид роботи

Денна форма

Заочна форма

1 семестр

2 семестр

Всього

1 семестр

2 семестр

Всього

Лекційні заняття, год

8
8

3
4

Практичні заняття, год

8
8

4
4

Модульний контроль, год

-
-


Всього аудиторних, год.

20
20

7
7

Самостійна робота, год

34
34

47
47

Загальний обсяг, год

54
54

54
54

Курсова роботаКонтрольні роботи, шт

1
1

1
1

ЕкзамениЗаліки

1
1

1
1Львів – 2008


Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми ГСВО напряму ___всі напрями___


Робоча навчальна програма складена:


доц., к. і. н.
^ Гаврилів І.О.
Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні кафедри

Історії, теорії та практики культури.


Протокол № 1 від 28.08. 2008 р.


Завідувач кафедри Зінкевич Р.Д.


Робоча програма обговорена та схвалена на засіданні методичної комісії базового напрямку підготовки


Протокол №1 від ­01.09. 2008 р.


.


1. Мета та завдання дисципліни та її місце у навчальному процесі


1.1. Метою вивчення дисципліни є: не дублюючи в деталях шкільного курсу історії України, розкрити основні етапи з історичної боротьби нашого народу за українську державність та її розбудову на сучасному етапі, не залишаючи осторонь найважливіших подій самої історії українського народу.


1.2.Завдання вивчення дисципліни: вироблення навиків систематичної самостійної роботи над опрацюванням джерел, документів, наукової літератури, періодичних видань на основі принципів науковості, історизму, об`єктивності, гуманізму та загальнолюдських цінностей; формування почуття патріотизму, національної гідності, об`єктивності в оцінці подій і фактів Політичної історії України.


^ В результаті вивчення дисципліни підготовлений фахівець повинен знати: основні етапи розвитку Політичної історії України; бути ознайомленими з основними історичними джерелами та історіографією курсу: розуміти хід історичного процесу в Україні; знати діячів нашої минувщини; розуміти досягнення та труднощі сучасної розбудови Української держави.


^ Підготовлений фахівець повинен уміти : аналізувати історичні процеси на території України; співставляти минуле та сучасне; порівнювати героїчне та трагічне в історії України з боротьбою за свободу і державність інших народів Європи та світу; вміти зпрогнозувати поступ української державності у ХXІ ст.


1.3 Перелік дисциплін, знання яких необхідні студенту для вивчення курсу:


№ з/п

Назва дисципліни

Назва розділів та тем

1

Українська та зарубіжна культура
Всі

2

Нова історія країн Західної Європи

Всі


^ 2. Зміст дисципліни


2.1. Лекції - 8 год.№п/п
^

Найменування розділів, тем, їх питання


Години


Лек.

Сем.

1

2

3

4

1.Вступ. Становлення українського етносу та його державності. Українська державність княжої доби.

Предмет, завдання, концепція і методологія курсу “Політична історія України ”. Джерела та історіографія курсу. Держава як історичне явище. Основні типи держав, атрибути держави.

Україна – одна з колисок світової цивілізації. Головні етапи генези українського етносу. Українці – автохтонне ( корінне) населення праукраїнських земель. Перші державні утворення на території України.

Теорії виникнення Київської держави та їх оцінка. Дохристиянський період розвитку держави Київської Русі.

Князь Володимир Великий. Завершення процесу об`єднання земель. Зміцнення централізованої влади київського великого князя. Ярослав Мудрий. Економічний, політичний та культурний розквіт Київської Русі, її суспільно-політичний лад.

Початок князівських міжусобиць. Останнє піднесення Київської Русі за Володимира Мономаха і Мстислава Великого. Розпад Київської держави на окремі князівства та його причини.

Політичний та соціальний розвиток галицьких та волинських земель. Початки Галицько-Волинської держави. Розквіт могутності Галицько-Волинської держави за короля Данила Галицького. Соціально-економічний та суспільно-політичний устрій Галицько-Волинської держави. Занепад та історичне значення Галицько-Волинської держави для розвитку і зміцнення української нації, її державності.

222.

^ Козацько-гетьманська держава.

Причини, характер і початок Визвольної війни під проводом гетьмана Б.Хмельницького. Зборівський трактат і відновлення державності України. Діяльність Б.Хмельницького по розбудові суверенної держави. Політичний та адміністративно-територіальний устрій Української гетьманської держави, її військовий характер.

Руїна Української козацької держави.

Збереження автономного статусу українських земель на Лівобережній Україні. Глухівські статті. Обрання гетьманом І.Самойловича і перетворення України в гетьманську аристократичну державу. “Вічний мир” між Москвою та Польщею і остаточне закріплення поділу України.

Коломацькі статті. Гетьман І.Мазепа та зростання авторитету гетьманської влади. Стосунки Мазепи з Москвою. Порушення Московщиною прав і вольностей козацтва. Зростання антимосковських настроїв. Переговори Мазепи з Польщею та Швецією. Розрив Мазепою угоди з Москвою, союз з Швецією і боротьба за відновлення незалежності України та її наслідки. Гетьман – емігрант П.Орлик, його конституція та державницька діяльність.

Великодержавницька шовіністична політика Петра І в Україні після Полтавської катастрофи. Ліквідація Катериною ІІ автономії Гетьманщини і Слобожанщини. Наступ російського царизму на “Вольності” Запоріжжя. Знищення Запорізької Січі, його причини та наслідки для українського народу. Три поділи Польщі і розчленування українських земель між Росією та Австрією.


2

2

3.Українська національна революція 1917-1921 рр. Відновлення державності України.

Українське питання напередодні і в роки І світової війни. Пробудження національно-державного життя в Україні в умовах Лютневої революції у Петрограді, його перші кроки.22


Створення Центральної Ради і її захист по відновленню української державності. Проголошення незалежності УНР та вплив цієї події на подальший хід історії України. Гетьман України П.Скоропадський та діяльність його уряду. Вступ Директорії до Києва. Відновлення УНР. Піднесення національного руху на західноукраїнських землях. Проголошення ЗУНР. Акт соборності українських земель та його історичне значення. Українсько-польська війна, її хід. Діяльність Директорії УНР. Українські землі під владою більшовиків. Ризький мирний договір та його наслідки для України. Причини невдач визвольних змагань українського народу за відродження національної державності у 1917-1921 рр, та їх історичні уроки.
4.Українських визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Розпад СРСР. Прголошення незалежності Української Держави та її розбудова.

Матеріальні і людські втрати України під час ІІ світової війни. Відбудова народного господарства.

Суспільно-політичне життя в Україні. Посилення культу Сталіна і новий виток репресій. Рух ОУН-УПА на західноукраїнських земляхю Антиукраїнська політика уряду Польщі в післявоєнний період. Акція “Вісла”.

Початок лібералізації суспільного життя в Україні в середині 50-х – на початку 60-х рр. Розширення деяких прав республіки в економічному та культурному розвитку. Хрущовська відлига. Зростання демократичних процесів. Курс на русифікацію народної освіти.

Нове посилення тоталітаризму. Шістдесятники. Виникнення нелегальних організацій та їх діяльність. Петро Шелест. Антиукраїнська діяльність В.Щербицького та його поплічників.. Поступ в соціально-економічному розвитку України. Русифікація. Фальсифікація історичного минулого України. Продовження репресій проти українського визвольного руху.

Загально-політична, економічна і духовна криза в радянському суспільстві. Курс на перебудову та його крах. Перші прояви демократизації суспільного життя в Україні у другій половині 80-х рр. Формування політичних організацій.

Народний рух України – перемога демократичних сил. Вибори до Верховної Ради та місцевих Рад. Успіх Демократичного блоку у західних областях України. Прийняття Декларації про державний суверенітет України. Формування в Україні багатопартійної системи.

Антиконституційний переворот в СРСР. Проголошення повної незалежності Української держави. Референдум 1 грудня 1991 р. – підтвердження Акту незалежності України, вибори президента країни.

Активізація зовнішньополітичної діяльності української дипломатії. Розгортання та підсумки виборчих кампаній 1993-1994 рр.та 1998-1999 рр. Конституція України ( 28.06.1996 р.). Всеукраїнський референдум за народною ініціативою 2000 р. та його підсумки. Вибори до Верховної Ради 2002 р. та іх результати.

Розвиток незалежної Української держави на поч. ХХ ст.: успіхи, труднощі, перспективи.22


    1. Практичні заняття – 8 год.


п/п
^
Зміст ( теми) занять

Години

Лекц.

Семін.

1

2

3

4

1.

Вступ. Становлення українського етносу. Українська державність княжої доби.

2

2

2.

Козацько-гетьманська держава.

2

2

3.

Українська національна революція в 1917-1921 рр.

Відновлення державності України.

2

2

5.

Український визвольний рух в умовах кризи комуністичного тоталітарного режиму. Проголошення державної незалежності України та її розбудова.

2

2
ВСЬОГО:

8

8


2.3. Самостійна робота ­­- 34 год.
п/п

Зміст роботи

Кількість годин

1.

Підготовка до семінарських занять

18

2.

Підготовка до контрольних занять

8

3.

Виконання індивідуального домашнього завдання

8
^ 3. Навчально-методичні матеріали

  1. 3.1. Література до теоретичного курсу.

1. Курс лекцій з Політичної історії України. За науковою редакцією проф. Дещинського Л.Є. – Львів, 2008.

3.2. Література до практичних (семінарських) занять.

1. Плани семінарських занять та методичні поради до них. - Львів, 2003.


4. Узгодження з іншими дисциплінами


№ з/пНазва дисципліни, з якою проводиться узгодження


Прізвище викладача

Під-пис, дата

1

2

Українська та зарубіжна культура

Нова історія країн Західної Європи


Денісов Я.Я.

Мазур О.Я.Схожі:

Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconРобоча навчальна програма дисципліни Історія України
Робоча навчальна програма складена на основі освітньо-професійної програми гсво напряму іеск- 2
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 3 курсу заочної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconО. В. Шкурко програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Ціноутворення у жкг» (для студентів 4 курсу денної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу денної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconВ. М. Тюріна Карпушенко М. Ю. Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» (для студентів 3 курсу денної...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Історія політичної думки в Україні напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Історія політичної думки в Україні для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconМіністерство освіти І науки украіни харківська національна академія міського господарства василевська Н. Є. Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік 2» (для студентів 3 курсу денної та...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconВ. М. Тюріна Василевська Н.Є., Левченко Н. А. Програма навчальноі дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни
Програма навчальної дисципліни І робоча навчальна програма з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів 3 курсу заочної форми...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча навчальна програма дисципліни Політична історія України iconД. В. Сисоєв програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма
Програма навчальної дисципліни та робоча навчальна програма з дисципліни «Фінансова діяльність підприємств» (для студентів 5 курсу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи