Списо к icon

Списо к
Скачати 212.13 Kb.
НазваСписо к
Дата15.09.2012
Розмір212.13 Kb.
ТипДокументи

С П И С О К


наукових праць

Петрушенка Віктора Леонтійовича№№Назва

Хар-р робо-ти


Вихідні дані


Обсяг

Спів-

автори1

2

3

4

5

6

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95

О предпосылках сис-темы философского знания


Законом. познания и некоторые проблемы восп. ком. идейности студентов.


Понятие среды и проблема опред. хар-к архитектурной среды


Методол. принципы

препод. дисциплин мех-го профиля


Передбачення


Знание и активная жизненная позиция молодежи


Гуманизм как прин-цип ком. мировоз-зрения


Выст. на чит. конфер.

Журнала “Вопросы философии”


Принципы диалектики и проблема смысла в культуре


Духовность и духов-ный мир личности


Знать или верить? Диалектика соотн-я знания и веры в жиз-недеят-ти человека и общества


Вера-истина-соц-я деятельность


О гуманист. направл. курса лекций по диал. мат-му


О работе мол. секции

Львовской орг-ии укр.

отделения ФО СССР


Мировоззрение и дух. мир личности


Fundamentalne podsta-wy egzystencji czlowe-ka w filmach Andreja Tarkowskiego


Предельные основа-ния бытия человека в фильмах А.Тарковско-го


Г.Сковорода як уособ-лення занепокоєного духу


Символика фильмов А.Тарковского как выражение смысловой глубины повседнев-ности


Духовні виміри архітектурного образу


Філософія в контексті культури


Ностальгия по абсо-лютному: Филос. кон-текст кинотв. А.Тар-ковского


Концепція освіти у філос. окресленні


Метафізична ретро-спектива теорії суд-жень Ф.Брентано


До питання про метод та сенс сократівських бесід


Досвід про людське

знання (Вступ до епі-

стемології)


Філософський метод сьогодні: проблеми та перспективи


Іронія в філософії та мистецтві


Духовність і абсолюти в знанні


Безмежність та неви-значеність людини як ел-т людського само-пізнання


Філософія інтелекту: класична та некласич-на парадигми


Місце істини у драмі людського життя


Природа музики: муз. образ та символ


Інтерпретація ідей Г.

Сковороди у контексті

світ. культ.-іст. проц.


Філософія “Срібного

віку”: між модерном та постмодерном?


Про начала філософії та особливості руської філософії


Епістемологічні заса-ди метафізики розуму у філ-ії Нового часу та їх істор. трансф-ії


Епістемологія як філо-софська теорія знання.


Епістемологічні пара-дигми у філос. Нового часу та їх іст. трансф-ї.


Епістемологічна скла-

дова філософії


Антиметодологізм постмодерну та нова метафізика розуму в еспістемологічному окресленні


Феноменологія прос-тору та простір фено-менології в щоденни-ках О.Аксініна.


Епістемологія і філософська традиція


Поклик віддаленого (до епізоду однієї п’єси А.П.Чехова).


Епістемологічна ін-тенція та її роль у су-часній філософії


Епістемологічний аргумент в онтологіч-ному доведенні


Структура і сенс іносказання в Думках Б.Паскаля: когнітив-ний контекст


Епістемологія в конте-ксті історико-філос-х традицій


Проблема внутр. отно-шений сознания: Я и другой (к эпизоду ро-мана Ф.М.Достоевско-го “Братья Карамазо-вы”)


Поняття та складові когнітивного процесу: суч. окреслення та тенденції


Епістемологічний екс-курс в засади раціо-нальності


Філософія істини: іс-тина в історико-філо-софських підходах та концепціях


Теорія, емпірія, пред-метність: епістемоло-гічний екскурс


Поняття інтелекту та соціальні функції інте-лігенції


Феномен Капистянсь-кої


Філософська антропо-логія ХХ ст.: втрати і здобутки


Когнітивна ситуація, знання та його чинни-ки: сучасні тенденції


Особливості сучасної когнітивної ситуації


Філософська школа як екзистенціальна подія і проект


Платон і російська фі-лософія: історична траєкторія однієї філо-софської концепції


Особистість як джере-ло позит. життєвого творення: проблеми і парадокси


Людська чуттєвість в епістемологічному та онтологічному вимірах


Межі знань та знання меж


Філософія знання: епі-стемологія, онтологія, аксіологія


Переднє слово


Пізнання в екзист-онт. вимірі


Пізнавальна цінність поняття природи в контексті соц. вих-ня


Проблема виявл. і використання дух-го потенціалу давніх арх. споруд


Альтернативний хар-р особ-ті (в конт-ті ідей філос-ії та мист-ва Ср. віку)


Метафізика форм при-сутності: філософсь-кий аналіз


Про призначення фі-лософії: варіації на тему


Онтологічна проекція природи цінностей


Чи створює наш час умови для гідного мислення?


Умови, принципи та імперативи соціально-гуманітарного пізнання


Атрибутивні риси свідомості


Онтологія особистості у Ф.М.Достоєвського: буття на межі (тези)


До питання про атрибутивні риси сві-домості


Життя як філософема та філософеми життя


Евристична роль феноменологічної кон-цепції в осмисленні сучасних проблем пра-ва


“Феноменология ду-ха“ Гегеля: новая ар-хитектоника мышле-ния


Гносеологічна концеп-ція Р.Декарта


Чому метафізика? –До питання про причини і наслідки метафізично-го ренесансу в сучас-ній філософії


Екзистенціальна філо-софія життя Льва Шестова


Філософія і наука: культурно-історичні, тематичні та епістемо-логічні складності діа-логу


До ювілею Львівської філософської спілки


До ювілею кафедри філософії Національ-ного університету “Львівська політехнік-ка“


Експлікація поняття смислу (Філософсько-культурологічний кон-текст)


Особливості проявів раціональності в соц.-гум. пізнанні


Иов, или о человечес-ком самостоянии (ис-следования, эссе, размышления).


Філософія постмодер-нізму і претензія лю-дини на безправ'я


Покликання філософа, цінності і життя


Після гріхопадіння: діагностика типів мислення та стану сучасної педагогіки (Роздуми над книгою)


Що є покликанням філософа?


Парадигмальна роль соціально-гуманітар-ного пізнання в сучас-ному науковому пізнанні


Природа свідомості: зіткнення парадигм


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Друк.


Друк.


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Печ.


Друк.


Печ.


Друк.


Печ.


Друк.


Друк.


Печ.


Друк.


Друк.


Друк.


Львів


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.


Друк.

Проблемы философии. - Межвед. респ. сб. Вып. 78. – К.: Выща шк., 1988.


Сб.:Актуальные проблемы теории и практики ком. восп. студ. молодёжи. – Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1980.


Сб: Психология и архитектура. Ч.1. – Таллин: Изд-во пед. инст-та им. Э.Вильде, 1983.


Идейная напр-ть учебного

Процесса в техн. вузе. – Л.: Выща шк., 1983.


Філософський словник. – К.: УРЕ, 1986.


Активная жизненная пози-ция советского человека. Тезисы докладов обл. науч. конфер. - Винница: Знание, 1986.


Мон.: Ком. мировоззре-ние: закономерности становления и основные элементы. – К.: Наукова думка, 1986.

Вопросы философии. – 1987, №4.


Проблемы философии. – Межвед. респ. сб. Вып. 78. – К.: Выща шк., 1988.


Петрушенко В.Л., Щерба-кова Г.Н. Вера в духовном мире личности. – Львов: Выща. шк., 1989 (Брош.).


Петрушенко В.Л., Щерба-кова Г.Н. Вера в духовном мире личности. – Львов: Выща. шк., 1989 (Брош.).


Петрушенко В.Л., Щерба-кова Г.Н. Вера в духовном мире личности. – Львов: Выща. шк., 1989 (Брош.).


Вопросы общественных наук. Вып. 78. – К.: Выща шк., 1989.


Философское общество

СССР. Информационные

Материалы. №6 (75). – М.,

1989.


Мон.: Ком. мировоззре-ние: диал. единство общ-го и инд-го. – К.: Наукова думка, 1989.


Sztuka i filozofia. - Warsza-wa: 1990.


Сб.: Мир и фильмы Андрея Тарковского. – М.: Искусство, 1991 (перевод на японский яз. 1993 г.)


Г.Сковорода – видатний укр. філософ.- Львів: Вид-во Львівського ун-ту ім. І.Франка, 1992.


Киноведческие записки. Вып. 14. – М.: Инст-т киновед-я, 1992.


Проблеми містобудування

Західної України. – Тези

Міжнар. конф., присв. 80-

тю каф. “Містобудування”

- Львів, ДУ “ЛП”, 1994.


Укр. освітній журнал. 1995, №2.


К.: Ред. журн. “Самватас”, 1995. – 188 с. (Моногр.).


Зб.: Вища освіта в Україні: ре-алії, тенд., персп. розвит-ку. Ч.І. – Нова парадигма вищої освіти. – К.: Вища шк., 1996.


Вісник держ. ун-ту “Львів-ська політехніка”. №309. Вісник українознавства. – Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львівська політ-ка”, 1996.


Гуманізм і культура. – Матеріали людинознавчих читань. Вип. І, кн. 3. Лю-дина у вимірах культури. – Дрогобич: Вимір, 1995.


Львів: Держ. ун-т “Львів-

ська політехніка”, 1996.

(Деп. В ДНТБ України 12. 08.1996, № 1699 – Ук 96)


Філософські пошуки. Вип. І-ІІ. Львів-Одеса: Центр Європи, 1997.


Творчість І.Северяніна в контексті культ. срібного віку. Мат-ли всеукра. Н-теорет. Конф. Частина І. – Дрогобич, 1997.


Зб.: Духовність і техніч-ний прогрес: проблема гармонізації.- Вінниця: Універсум, 1997.


Філософські пошуки. Вип. ІІІ. – Львів-Одеса: Центр Європи, 1997.


Філософські пошуки. Вип. І (V-VI). – Львів: Cogito-Ахіл- Центр Європи, 1998.


Зб.: Гуманістичні реалії істини. Людинозн. філос. читання ДДПУ. – Дрогобич: Вимір, 1999.


Науковий вісник Волинсь-кого держ. ун-ту. Філос. науки. Вип.11. – Луцьк, Ред. відділ “Вежа”, 1999.


Укр. нац. ідея: реальність та персп. розвитку. – Вип. 1.- Львів: Інст-т народозн.

НАНУ, 1999.


Зб.: Творчість В.Розанова в контексті культури сріб-ного віку. – Дрогобич: Вимір, 1999.


Зб.: Творчість А.Білого в контексті культури сріб-ного віку. – Дрогобич: Вимір, 2000.


Людинознавчі студії: Збір-ник наук. праць ДДПУ ім. І.Франка. Вип.2. – Дрогобич: Вимір, 2000.


Львів: Вид-во держ. ун-ту “Львівська політехніка”, 2000. – 296 с. (Моногр.).


Sententiae: наук. праці Спілки досл-в модерної філософії. 2/2000.- Він-ниця: Універсум, 2000.- С.48-55.

Укр. нац. ідея: реальність та персп. Розвитку. – Вип. 5.- Львів: Інст-т народозн.

НАНУ, 2000.


Постмодерн: Переоцінка цінностей. Збірник науко-вих праць. – Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2001. – С.248-259.


Галицька брама, №7, 2001.


Укр. нац. ідея: реальність та персп. розвитку. – Вип. 8.- Львів: Інст-т народозн.

НАНУ, 2001.


Збірник на пошану профе-сора Марка Гольберга. – Дрогобич: Вимір, 2002.


Людинознавчі студії: Збір-ник наук. праць ДДПУ ім. І.Я.Франка. – Дрогобич: НВЦ “Каменяр”, 2002.


Філософська думка, 2002, № 2.


Sententiae: наук. праці Спілки досл-в модерної філософії. 1/2002.- Він-ниця: Універсум, 2002.


Людина і політика. Український соц-гуманіт. Науковий журнал. – 2002. - №5 (23).


Іноземна філологія; вип. 114. – Львів: Львівський нац. ун-т ім. І.Франка, 2003.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 473. Філософські науки. – Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2003.

Sententiae: наук. праці Спілки досл-в модерної філософії. 1/2002.- Він-ниця: Універсум, 2004. – Спецвипуск №1 “Феномен раціональності”


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 498. Філософські науки. – Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2004.


Проблеми гуманітарних наук. Наукові записки ДДПУ. – Вип. 13. Філософія. – Дрогобич: Вимір, 2004.


Військово-науковий вісник. – Вип. 6. – Львів: ЛВІ, 2004.


Н.Капистянська: біогра-фічно-бібліографічний покажчик. – Львів: Вид. Центр НЛУ ім.І.Франка, 2004. – 234 с.


Людина в контексті куль-тури і науки. Матеріали Всеукраїнської наук. конф. присв. 130-річчю з дня нар. М.Шелера, 28-29 квіт-ня 2004 р. – Львів: ЛНМУ ім.Д.Галицького, 2004. – 108 с.


Вісник Львівського уні-верситету. Серія: Філософ-ські науки. – 2004. – Вип. 6. – 284 с.


Sententiae: наук. праці Спілки досл-в модерної філософії. X.2004/1.- Він-ниця: Універсум, 2004.


Філософські пошуки.– Вип.16. – Львів-Одеса: Центр Європи, 2004.


Срібний вік: зустріч гре-ко-візант. та зах.-європ.

типів раціональності. Вип.10. Дрогобич: Коло, 2004.


Філософські пошуки. – Вип. XVII – XVIII. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2004.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 525. Філософські науки. – Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2005.


Філософська думка. - № 3,

2005.


Львів: Ахілл, 2005.


Конрад М. Нарис історії старод. філософії. – Львів: 2005.


Філософські пошуки. Вип. ХІХ. – Львів: Cogito-Центр Європи, 2005.


Філософські пошуки. Вип. ХІХ. – Львів: Cogito-Центр Європи, 2005.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 531. Архітектура. – Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2005.


Срібний вік: проблема особистості. Вип. 11. – Дрогобич: Коло, 2005.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 550. – Філософські науки. - Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2006.


Філософські пошуки. Вип. ХХ. – Львів: Cogito-Центр Європи, 2006.


Наукові праці МАУП. – Вип. 1 (13). – Київ, 2006.


Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства. – Всеукр. наук.-практ. конф., 27-28.04.2007 р. – Івано-Франківськ, 2007.


Філософія гуманітарного знання: соціокультурні виміри. Матеріали Міжнародної наукової конференції.- Чернівнці: Рута, 2007.


Філософська думка. – 2007, № 2.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 578. – Філософські науки. - Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2007.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 578. – Філософські науки. - Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2007.


Філософські пошуки, вип. ХХІІІ. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2007.


Антропологія права: філо-софський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учас-ників 2-го всеукр. кругло-го столу (м. Львів, 1-2.12.2006 р). – Львів: Край, 2007


Філософські пошуки, вип. ХХV. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2007.


Філософська думка. – 2007, № 6.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 607. – Філософські науки. - Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2008.


Філософія Льва Шестова в контексті культури рос. Срібного віку. Вип..13. – Дрогобич: Ред.-вид. відділ ДДПУ ім. І.Франка, 2008.


Філософські пошуки, вип. ХХVІІ. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2008.


Філософські пошуки, вип. ХХVІІ. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2008.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 607. – Філософські науки. - Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2008.


Проблема смислу у філо-софії і культурі російсько-го Срібного віку. Вип. 14. – Дрогобич: Ред.-вид. від-діл ДДПУ ім. І.Франка, 2008. – 460 с.


Філософія гуманітарного пізнання: раціональність і духовність. Мат-ли Міжнародної наук. конф. 2-3 жовтня 2008 р. – Чер-нівці: Рута, 2008. – 472 с.


Львов: Новый свет-2000, 2008. – 340 с.


Антропологія права: філо-софський та юридичні ви-міри (стан, проблеми, пер-спективи): Статті учасни-ків Третього всеукраїнсь-кого круглого столу (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). – Львів: СПОЛОМ, 2008. – 334 с.

Філософські пошуки, вип. ХХІХ. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2009. – 443 с.


Філософські пошуки, вип. ХХІХ. – Львів-Одеса: Cogito-Центр Європи, 2009. – 443 с.


Особисті цінності і переконання філософа та історико-філософський процес: Тези Всеукраїнсь-кої наукової конференції “ХХІ Читання, присвячені пам“яті засновника Львівсько-Варшавської філософської школи К.Твардовського“, 11-12 лютого 2009 р. / Відп. За випуск В.Л.Петрушенко. – Львів: Вид-во НУ “ЛП“, 2009. – 128 с.


На шляху до синтезу філософії, релігії і науки. Тези ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / За ред.. І.В.Карівця. – Львів: Вид-во НУ “ЛП“, 2009. – 176 с.


Вісник Нац. ун-ту “Львів-ська політ-ка”. - № 636. – Філософські науки. - Львів: Вид-во НУ“ЛП”, 2009.0,5 др. арк. С.9-17


С.251-253.


С.43-49.


С. 93 -

103.


С.483.


С.67 -

68


С.247-260


С.162.


0,5 п.л. С.

39-46


1 п.л.

С.9-31


0,8 п.л.

С.53-69.


1 п.л.

С.70-95.


0,5 п.л.

С.10-15.


0,5 п.л. С.

42-50


1 п.л.

С.44-62


0,75 п.л.

С.205-215.


0,5 п.л.

С.263-268.


0,2 др.арк

с.80-81


1 п.л.

С.69-74


0,2 др.

арк. -

С.114-

116


0,2 др. арк.


12 друк. арк.


0,3 друк. арк.С.

97-100


0,5 др. арк.

С.78-83


0,6 др. арк.

С.368-379.


7,5 др

арк. -

122 с.


0,4 др. арк.

С.26-31.


0,1 др. арк.

С.28


0,4 др. арк.

С.206-212.


0,4 др. арк.

С.34-39.


0,5 др. арк. С.19-25.

0,5 др. арк.

С.16-30.


0,75 д. арк.С.221-227.


0,5 др.

арк. С.125-

131


0,25 д. арк.

С.3-7


0,5 др. арк.

С.3-9.


0,5 др. арк.

С.14-23.


17 др. арк.


0,5 др. арк. С.48-55


0,5 др. арк.С. 154-164


0,5 др. арк.


0,25 друк арк.


0,5 др.

арк.С.

144-164


0,5 др.

арк. С.191-195

0,5 др.

арк.

С.96-105.


1 др. арк. С.3-20


С.105-113.


С.112-128.


С. 124 – 130.


С.3-8


С.36 – 45


С.1-17


С.56-65.


С.344 – 354


С.49-53


С.16 – 18


С.75-82


С.3-12


С.12-20


С.3-14.


С.133-141


С.3-9


С.3-17


367 с.


С.6-8


С.3-13


С.60-68


С. 29-30


С.5-14


С.11-18


С.3-14


С.111-116


С.70-74


С.3 – 7


С.3-18


С.101-102


С.3-9


С.3-11


С.197-204


С.5-31


С.34-48


С.3-8


С.3-14


С.3-12


С.319-320


С.120-122


С.10-26


С.144-146


340 с.


С.270-275


С.3-11


С.436-439


С.3-6


С.9-11


С.3-8

-


-


Криво-ручко Ю.И.


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Одар-

ченко Н., Су-

льжен-

ко И.

-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Крас-нонос Н.А.


-


-


-


-


-


Петру-шенко

О.П.


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Петру-шенко О.П.


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


Бонда-ренко В.


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-


-

Схожі:

Списо к iconСписо к наукових праць
Квазианалоговые модели задач математического программирования в программной среде Electronics Workbench
Списо к iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Спектральная зависимость фарадеевского вращения в кристалах Cd Наукова стаття
Списо к iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Апрокимація неперервних сигналів у середовищах інтегрованих систем «Mathematica» та «Matlab/Simulink»
Списо к iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Основні проблеми автоматизації контролю технічного стану світлосигнальної системи аеродрому
Списо к iconСписо к периодических изданий, выписанных библиотекой Донгму
Збірник рефератів науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт (ндр та дкр)
Списо к iconСписо к наукових та навчально-методичних праць
Надійність світлосигнальної системи аеродрому та безпека польотів на етапі візуального пілотування у складних метеоумовах
Списо к iconСписо к наукових та навчально-методичних праць гладкової валентини миколаївни
Тез докл междунар научно-практ конф. «Профессионализм педагога». – Ижевск, 1992
Списо к iconФорма додатку 11 списо к
Ставлення україн-ського селянства до ліквідації «куркуль-ства як класу» та суцільної колекти-візації сільського господ-дарства (1930...
Списо к iconФорма додатку 11 списо к
Ставлення україн-ського селянства до ліквідації «куркуль-ства як класу» та суцільної колекти-візації сільського господ-дарства (1930...
Списо к iconСписо к наукових та навчально-методичних праць Косенко Юлії Вікторівни
Всеукраїнська конферен-ція у зб.: “Методологічні проблеми перекладо-знавства на сучасному етапі”. Суми, СумДУ, 1999. C. 84-86
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи