І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули icon

І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули
Скачати 298.93 Kb.
НазваІ. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули
Сторінка2/3
Дата15.09.2012
Розмір298.93 Kb.
ТипДокументи
1   2   3

 1. Брусок масою m = 3 кг тягнуть за нитку так, що він рухається зі сталою швидкістю по горизонтальній площині з коефіцієнтом тертя k = 0,14. Визначити кут α між ниткою і площиною, при якому натяг нитки буде найменшим. Чому дорівнює сила натягу Fmin? (80; 4,08 Н)

 2. Похила площина може змінювати кут нахилу α при незмінній довжині основи. З її верхньої точки вільно ковзає невелике тіло. Коефіцієнт тертя тіла об поверхню площини k = 0,14. При якому куті α0 нахилу площини до горизонту час ковзання тіла буде мінімальним? (490)

 3. Матеріальна точка масою m = 5 кг рухається під дією сили згідно з рівнянням x = A + Bt + Ct2 + Dt3, де С = 3 м/с2, D = -0,4 м/с3. Визначити значення сили F в момент часу t1 = 0 с; t2 = 4 с. В який момент часу t3 сила дорівнює нулю? (30 Н; 18 Н; 2,5 с)

 4. Тіло масою m = 14 кг рухається так, що залежність його координати від часу описується рівнянням x = A cos t, де А = 2 м,  = 1,57 рад/с. Визначити величину сили F, що діє на тіло, в момент часу t = 2 c. (69 Н)

 5. Кулька підвішена на нерозтяжній нитці до стелі вагона, який рухається прямолінійно в горизонтальному напрямку згідно із законом S = A + Ct2, де А = 4 м, С = 0,7 м/с2. На який кут α відхиляється нитка від вертикалі? (80)

 6. На горизонтальній площині з коефіцієнтом тертя k = 0,25 лежить тіло масою m = 8 кг. У момент часу t = 0 с до тіла приклали горизонтальну силу, яка залежить від часу як F = Bt, де В = 4 м/с. Визначити шлях S, який пройшло тіло за час t = 6,9 с дії сили. (0,67 м)

 7. На візку масою m1 = 40 кг, який може вільно рухатися вздовж горизонтальних рейок, лежить брусок масою m2 = 10 кг. Коефіцієнт тертя між бруском і візком k = 0,25. Брусок тягнуть з силою F, яка напрямлена паралельно до рейок і змінюється за законом F = Bt, де В = 5 Н/м. Визначити прискорення візка α1 і бруска α2 в момент часу t = 8 с. (0,61 м/с2; 1,55 м/с2)

 8. На тіло масою m = 2 кг, що знаходиться на гладкій горизонтальній поверхні діє сила, яка пропорційна часу: F = Bt, де В = 8 Н/м. При t = 0 тіло має початкову швидкість v0 = 4 м/с. Який шлях S пройде тіло за час t = 3 с? (30 м)

 9. Частинка масою m = 0,1 кг рухається прямолінійно і рівномірно із швидкістю v0 = 1 м/с по гладкій поверхні. З деякого часу на частинку починає діяти сила F, яка напрямлена в бік, протилежний напрямку швидкості, а модуль сили змінюється з часом t за законом F = Bt, де В = 0,12 Н/м. Знайти момент часу t, коли швидкість частинки дорівнює нулю, та її швидкість v через t = 5 с від початку дії сили. (1,29 с; 14 м/с)

 10. Тіло масою m = 1 кг в момент часу t = 0 почало рухатись під дією сили F = F0 sin t, де F0 = 2,6 Н,  = 0,785 рад/с. Визначити шлях S, який пройшло тіло за час t = 2 с. (2,4 м)

 11. На тіло масою m = 1,5 кг, що лежить на гладкій горизонтальній площині, в момент часу t = 0 почала діяти сила, яка залежить від часу за законом F = Bt, де В = 3 с-1. Напрямок сили весь час складає кут α = 60º з горизонтом. Визначити швидкість v тіла в момент відриву від площини і шлях S, який пройшло тіло до цього моменту. (16 м/с; 30,2 м)

 12. На тіло масою m = 2 кг діє сила F = 30 Н під кутом α = 600 до напрямку руху. Сила тертя залежить від швидкості за законом FT = F0 + Bv, де F0 = 5 Н, В = 0,5 Н∙с/м. Визначити швидкість v і прискорення α тіла в момент часу t = 4 с; а також швидкість v0, що встановиться, якщо в момент часу t = 0 тіло не рухалося. (12,6 м/с; 3,2 м/с2; 20,0 м/с2)

 13. Автомобіль масою m = 400 кг з вимкненим двигуном, маючи початкову швидкість v0 = 12 м/с, зупиняється під дією сили опору, яка пропорційна до швидкості автомобіля: Fon = -rv, де r = 16 Н∙с/м. Визначити гальмівний шлях S автомобіля. (300 м)

 14. Тіло масою m = 0,5 кг рухається зі швидкістю v0 = 5 м/с і потрапляє у в’язке середовище, де на нього діє сила опору F = -Сv2, де С = 0,6 Н∙с2. Визначити, якою буде швидкість v руху тіла в середовищі через час t = 4 с. (0,2 м/с)

 15. Куля, рухаючись зі швидкістю v1 = 400 м/с, пробиває стіну товщиною ℓ = 0,8 м і вилітає з неї зі швидкістю v2 = 200 м/с. Сила опору стіни пропорційна кубу швидкості кулі: Fon = -Cv3. Визначити час t руху кулі в стіні. (3 мс)

 16. Тіло масою m1 = 3 кг рухається назустріч другому тілу масою m2 = 1 кг і зазнає з ним абсолютно непружного зіткнення. Швидкості даних тіл безпосередньо перед ударом дорівнювали v1 = 1 м/с і v2 = 2 м/с. Коефіцієнт тертя k = 0,05. Скільки часу t тіла будуть рухатись після удару. (0,51 с)

 17. Куля масою m1 = 0,5 кг рухається зі швидкістю v1 = 2 м/с і пружно зіштовхується з кулею масою m2 = 4 кг, яка рухається зі швидкістю v2 = 1 м/с під кутом α = 450 до траєкторії першої кулі. В результаті удару друга куля відхилилась на кут β2 = 300 відносно початкової траєкторії першої кулі, а її швидкість стала v2′ = 0,5 м/с. На який кут β1 відхилилась перша куля після співудару? (4106′)

 18. Снаряд, що летів горизонтально зі швидкістю v = 30 м/с на висоті Н = 41,6 м, розривається на дві рівні частини. Одна частина снаряда через час t = 2 с падає на землю точно під місцем вибуху. Визначити швидкість v2 другої частини снаряда відразу після вибуху. (61 м/с)

 19. Човен масою m1 = 140 кг стоїть нерухомо у стоячій воді. Людина масою m2 = 70 кг, що знаходиться у човні, переходить з носа на корму. Човен при цьому змістився на S = 1,2 м. Опір води дуже малий. Яка довжина човна? (3,6 м)

 20. Три човни, кожний масою m = 180 кг, йдуть один за одним з однаковою швидкістю v = 10 м/с. З середнього човна одночасно в передній і задній човни кидають зі швидкістю v1 = 2 м/с відносно човна тягарі масою m1 = 10 кг. Визначити швидкості човнів після перекидання тягарів? (10,2 м/с; 10 м/с; 9,8 м/с)

 21. На підлозі стоїть візок у вигляді довгої дошки масою m1 = 10 кг, яка має легкі колеса. На одному кінці дошки стоїть людина масою m2 = 70 кг. Людина пішла вздовж візка із швидкістю (відносно дошки) v2 = 2 м/с. З якою швидкістю v1 відносно підлоги буде рухатись візок? Масою коліс знехтувати. (1,75 м/с)

4. Робота і енергія.


Основнi формули


 1. Робота, яка виконується сталою силоюде - кут мiж напрямами векторiв сили i перемiщення

 1. Робота змiнної силиде F - проекція сили на напрям елементарного переміщення вздовж траєкторії руху L.

 1. Середня потужнiсть за iнтервал часу t 1. Миттєва потужнiстьде - кут між напрямами векторів сили і швидкості

 1. Кінетична енергія матеріальної точки або поступального руху тіла

.

 1. Теорема про зміну кінетичної енергії

.

 1. Потенціальна енергія тіла в полі земного тяжіння

.

8. Потенціальна енергія тіла, на яке діють сили пружності

де - вектор зміщення тіла відносно положення рівноваги.

9. Закон збереження механічної енергії консервативної системи

.

10. Зміна механічної енергії системи

,

де А* - робота неконсервативних сил, які діють на тіла системи. 1. Швидкість реактивного літака на деякій ділянці траєкторії залежить від пройденого шляху ^ S за законом v = B + CS, де В = 10 м/с, С = 0,03 с-1. Маса літака m = 8103 кг. В момент часу t1 = 10 с швидкість літака v1 = 200 м/с. Визначити роботу двигунів за проміжок часу від t1 = 10 с до t2 = 40 с. (807,9 МДж)

 2. Куля масою m1 = 3 кг, що рухається зі швидкістю v1 = 6 м/с, доганяє кулю масою m2 = 1 кг, що рухається зі швидкістю v2 = 2 м/с. Удар кулі центральний. Визначити швидкості куль після пружного співудару. (4 м/с; 8 м/с)

 3. Куля масою m1 = 3 кг, що рухається з деякою швидкістю v1, стикається з нерухомою кулею масою m2 = 1 кг. Удар куль абсолютно пружний і центральний. Яку частину w своєї кінетичної енергії перша куля передала другій? (0,75)

 4. Санки, які рухалися по льоду зі швидкістю v = 5 м/с, виїжджають на асфальт. Довжина полозів санок L = 1 м, коефіцієнт тертя об асфальт k = 0,5. Вважати, що маса розподілена по довжині санок рівномірно. Який шлях S пройде передній кінець санок по асфальту до повної зупинки? (3,05 м)

 5. По похилій площині з кутом нахилу α = 300 з’їжджає лижник масою m1 = 70 кг. Проїхавши віддаль ℓ = 20 м від вершини, він стріляє вгору сигнальною ракетою. Маса ракети m2 = 0,5 кг, її початкова швидкість v2 = 85 м/с. Тертя не враховувати. Визначити швидкість v1 лижника після пострілу. (14,4 м/с)

 6. З вершини ідеально гладкої сфери зісковзує невеликий вантаж. Радіус сфери R = 1,2 м. На якій висоті h, рахуючи від низу сфери, вантаж зірветься з неї? (2,0 м)

 7. Потенціальна енергія частинки в центральному силовому полі задана як функція відстані r від центра поля до точки, де перебувала частинка:

,

де А = 310-4 Джм, В = 510-6 Джм2.

Визначити, при яких значеннях r потенціальна енергія і сила, що діє на частинку, мають екстремальні значення і знайти ці значення. (3,33 см; 5,00 см; -4,5 мДж; -0,04 Н)

 1. Автомобіль рухається під дією сили тяги ^ F, яка змінюється залежно від пройденого шляху за законом F = B + CS + DS2, де В = 300 Н, С = 50 Н/м, D = 3 H/м2. Визначити роботу сили на ділянці шляху від S1 = 3 м до S2 = 50 м. (32598 Дж)

 2. На моторний човен, який рухається на північ, діє сила вітру F = 180 Н. Кут між напрямом дії сили F і напрямом руху човна змінюється за законом α = BS, де В = 910-2 рад/м.. Напрям вітру змінився з південного на східний. Знайти роботу вітру. (2000 Дж)

 3. Сила тяги автомобіля змінюється в залежності від шляху за законом F = B + CS, де В = 500 Н, С = 80 Н/м. Визначити роботу А сили на ділянці шляху від S1 = 2 м до S2 = 10 м. (7840 Дж)

 4. Прискорення човна на підводних крилах змінюється в залежності від шляху за законом a = B + CS + DS2, де В = 0,1 м/с2, С = 210-4 1/с2, D = 310-6 1/(м•c2). Маса човна m = 5103 кг. Визначити роботу А переміщення човна на ділянці шляху від S1 = 0 м до S2 = 103 м. (6 МДж)

 5. Вітрильник масою m = 2000 кг рухається під дією сталої сили прямолінійно, причому залежність пройденого шляху S від часу t визначається виразом S = Bt + Ct2, де В = 1 м/с, С = 0,05 м/с2. Визначити роботу А сили вітру за проміжок часу від t1 = 0 до t2 = 30 с. (150 кДж)

 6. Швидкість поїзда, маса якого m = 105 кг, змінюється за законом v = B + Dt2, де В = 6 м/с, D = 0,2 м/с3. Визначити роботу сили тяги за проміжок часу від t1 = 5 с до t2 = 30 c. (943,75 МДж)

 7. Всередині труби біля її краю знаходиться корок довжиною 0 = 5 см. Максимальна сила тертя між корком і трубою FT = 50 Н. Стінки труби стискають корок по всій довжині рівномірно. Яку роботу потрібно виконати, щоб витягнути корок з труби? (1,25 Дж)

 8. Вітер, який дме зі швидкістю v0 = 20 м/с, діє на вітрило площею S = 27 м2 зі силою

,

де A – деякий безрозмірний коефіцієнт (А = 2) , ρ – густина повітря (ρ = 1,2 кг/м3) , v – швидкість судна. Визначити максимальну миттєву потужність N вітру. (6,4 кВт)

 1. Матеріальна точка масою m = 5 кг рухалася під дією деякої сили згідно з рівнянням S = A + Bt + Ct2 + Dt3, де А = 5 м, В = -2 м/с, С = 3 м/с2, D = -0,2 м/с3. Визначити потужність N, яка затрачується на рух точки в момент часу t = 2 с. (136,8 Вт)

 2. Частинка масою m = 2,0 г рухається в двомірному полі, де її потенціальна енергія Eр = Bxy, де В = 0,2 мДж/м2. В точці з координатами x1 = 1 м, y1 = 4 м частинка мала швидкість v1 = 2 м/с, а в точці координатами x2 = 5 м, y2 = 2 м швидкість v2 = 3 м/с. Визначити роботу сторонніх сил на шляху між цими точками. (6,2 мДж)^ 5. Динаміка обертального руху твердого тіла.


Основнi формули


 1. Момент сили вiдносно заданої(го) точки (центра) 0де - радiус-вектор, проведений з точки (центра) 0 до точки прикладання сили .

 1. Момент сили відносно осі zде F – величина сили (складової сили), яка діє в перпендикулярній до осі z площині;

z - плече сили відносно осі z.

 1. Момент iмпульсу матерiальної точки вiдносно заланої(го) точки (центра) 1. Момент iмпульсу матерiальної точки вiдносно заданої осі zде - плече iмпульсу матерiальної точки відносно заданої осі z

 1. Рівняння моментів 1. Момент інерції матерiальної точки вiдносно осiде r - вiдстань точки вiд осi.

 1. Момент iнерцiї тiла вiдносно заданої осiде - вiдстань елемента маси вiд осi обертання.

 1. Момент iнерцiї тонкого обруча вiдносно осi, яка перпендикулярна до площини обруча і проходить через його центрде R – радіус обруча.

 1. Момент iнерцiї диска вiдносно осi, яка перпендикулярна до площини диска і проходить через його центр 1. Момент iнерцiї стрижня вiдносно осi, яка проходить через середину стрижня i перпендикулярна до ньогоде - довжина стрижня.

 1. Момент iнерцiї кулi вiдносно осi, що проходить через її центр 1. Момент імпульсу тіла відносно осі zде - кутова швидкість обертання тіла

 1. Рівняння динаміки обертального руху тіла навколо нерухомої осіде z – проекція вектора кутового прискорення тіла на вісь z.

 1. Закон збереження моменту iмпульсу замкненої системиде (Lzi) - момент iмпульсу i-го тiла вiдносно заданого(ї) центра (осi).

 1. Робота сталого моменту сили М, що дiє на тiло, яке обертаєтьсяде - кут повороту тiла.

 1. Миттєва потужнiсть, що розвивається під час обертання тiла 1. Кiнетична енергiя тiла, що обертається

 1. Дано однорідний суцільний диск радіусом R = 1 м і масою m = 2 кг. Визначити момент інерції J диска відносно осі, що проходить через його край і перпендикулярна до площини диска. (3 кг·м2)

 2. Дано однорідний тонкий стрижень масою m = 3 кг і довжиною ℓ = 2 м. Обчислити момент інерцій Jс стрижня відносно осі, що проходить через середину стержня перпендикулярно до нього і момент інерції J відносно осі, що проходить через кінець стрижня. (1 кг·м2; 4 кг·м2)

 3. Дано однорідну суцільну кулю масою m = 2 кг і радіусом R = 5 см. Визначити момент інерції J кулі відносно осі, що дотична до кулі. (0,007 кг·м2)

 4. При обертанні однорідного суцільного диска масою m= 10 кг навколо осі, що проходить через його центр перпендикулярно до його площини, по дотичній до диска прикладена сила F = 20 Н, і на нього діє момент сили тертя МТ = 5 Н·м. Кутова швидкість обертання диска задається рівнянням ω = А + Вt, де А = 2 рад/с, В = 4 рад/с2. Визначити радіус R диска. (0,5 м)

 5. Маховик у формі диска масою m= 10 кг і радіусом R = 0,25 м обертається з частотою n = 40 об/с. Коли вимкнути привід, маховик, зробивши N = 200 обертів, під дією тертя зупинився. Визначити момент сили тертя МТ, що діяв на маховик. (15,7 Н)

 6. Однорідний і суцільний диск масою m= 5 кг і радіусом R = 0,2 м обертається з кутовою швидкістю ω1 = 6,1 рад/с навколо осі, що проходить через центр диска. Момент сили тертя, що діє на диск, прямо пропорційний кутовій швидкості: МТ = Вω, де В = 0,01 Н·м·с/рад. Визначити кутову швидкість ω2 диска через час t = 30 с після припинення дії зовнішнього моменту сил. Скільки обертів зробить диск протягом цього часу? (0,3 рад/с; 15,3 об)

 7. По горизонтальному столі може котитися без ковзання суцільний циліндр масою m = 1,1 кг, на який намотана нитка. До вільного кінця нитки, який перекинутий через легкий блок, підвішений вантаж такої ж маси m. Визначити прискорення вантажу α1 і силу тертя FТ між циліндром і столом. (7,1 м/с2; 0,98 Н)

 8. Вал у вигляді суцільного циліндра масою m1 = 5 кг насаджений на горизонтальну вісь. На циліндр намотаний шнур, до вільного кінця якого підвішений вантаж масою m2 = 2,5 кг. З яким прискоренням α буде опускатися вантаж? (4,9 м/с2)

 9. На маховик діаметром D = 0,4 м намотаний невагомий шнур, до вільного кінця якого прив’язаний вантаж масою m = 5 кг. Обертаючись рівноприскорено під дією сили тяжіння вантажу, маховик за час t = 4 с набув кутову швидкість ω = 8 рад/с. Визначити момент інерції J маховика. (4,7 кг·м2)

 10. Два вантажі масами m1 = 5,2 кг і m2 = 3,6 кг з’єднані невагомою ниткою, яка перекинена через нерухомий блок у вигляді однорідного суцільного диска масою m = 2 кг. Нехтуючи тертям в осі блока, визначити прискорення α, з яким будуть рухатися вантажі, і сили натягу Т1 і Т2 нитки по обидві сторони блока. (1,6 м/с2; 42,64 Н; 41,04 Н)

 11. На барабан радіусом R = 0,1 м, момент інерції якого І = 0,03 кг·м2, намотаний шнур, до кінця якого прив’язаний вантаж масою m = 2 кг. До початку обертання барабана висота вантажу над підлогою h = 2 м. Визначити кінетичну енергію Ек вантажу в момент удару об підлогу, час t, за який вантаж опуститься до підлоги і силу натягу Т шнура. Тертям знехтувати. (7,84 Дж; 1 с; 11,68 Н)

 12. Обруч та суцільний диск однакової маси котяться без проковзування з однаковою швидкістю. Кінетична енергія диска Екд = 12 Дж. Визначити кінетичну енергію Екоб обруча. (16 Дж)

 13. Обруч, суцільний диск і куля скочуються без проковзування з похилої площини з кутом нахилу α = 300. Початкові швидкості тіл дорівнюють нулю. Визначити лінійні прискорення центрів мас цих тіл. об =2,45 м/с2; αд = 3,27 м/с2; αк= 3,50 м/с2)

 14. Однорідний тонкий стрижень довжиною ℓ = 1,1 м, який закріплений так, що він може обертатись навколо горизонтальної осі, яка проходить перпендикулярно до стрижня через один з його кінців, відводять від вертикального положення на кут α = 600 і потім відпускають. Визначити швидкість v нижнього кінця стрижня в момент проходження ним положення рівноваги. (4 м/с)

 15. Олівець довжиною ℓ = 0,13 м, який поставлений вертикально, падає на стіл. Яку кутову ω та лінійну v швидкості будуть мати в кінці падіння середина та верхній кінець олівця? 1= ω2 = 15 рад/с; v1 = 0,98 м/с; v2 = 1,95 м/с)

 16. Залізна куля радіусом R = 0,1 м обертається з частотою n = 3 об/с навколо осі, що проходить через її центр. Яку роботу А необхідно виконати, щоб збільшити кутову швидкість кулі вдвічі? Густина заліза ρ = 78700 кг/м3. (70,17 Дж)

 17. На платформі у вигляді диска сидить людина і тримає у витягнутих руках гирі масою по m = 5 кг кожна. Відстань від кожної гирі до осі обертання лави 1 = 0,6 м. Платформа обертається з частотою n1 = 2 об/с відносно осі, що проходить через центр мас людини і платформи. Сумарний момент інерції людини і платформи відносно осі обертання J0 = 2,1 кг м2. Людина стискає руки так, що відстань від кожної гирі до осі стане 2 = 0,3 м. Якою буде тепер частота n2 обертання платформи і яку роботу А виконає людина? (3,8 об/с; 404,6 Дж)

 18. Платформа у вигляді диска радіусом R = 2,0 м і масою m1 = 160 кг обертається навколо вертикальної осі, що проходить через її центр, з кутовою швидкістю ω1 = 1,5 рад/с. У центрі платформи стоїть людина масою m2 = 70 кг. Людина переходить на край платформи. Якою буде лінійна швидкість людини v відносно підлоги? (1,6 м/с)

 19. Два гумових диски з жорсткими поверхнями обертаються навколо осей, що лежать на одній вертикалі, причому площини дисків паралельні. Перший диск має момент інерції J1 = 2 кг м2 і кутову швидкість ω1 = 3 рад/с, другий - J2 = 0,5 кг м2 і ω 2 = 4 рад/с. Верхній диск падає на нижній і з’єднується з ним. Визначити кутову швидкість ω дисків і зміну їх кінетичної енергії ΔЕк. (3,2 рад/с; 0,2 Дж)


1   2   3

Схожі:

І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули icon2. кінематика кінематика
Кінематика розділ теоретичної механіки, в якому вивчається рух тіл з геометричної точки зору, тобто без урахування їх маси та сил,...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconЗатверджено на Вченій раді факультету електроніки
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили І взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconПротокол №9 від 19 грудня 2012 р. Голова Вченої ради П. М. Якібчук
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили і взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconНазва модуля: Фізика. Ч код модуля: кзф 6001 с тип модуля
Кінематика І динаміка поступального руху твердого тіла. Кінематика І динаміка обертального руху твердого тіла. Механічні коливання...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconПротокол №13/4 Голова ради проф. Половинко І. І. Фахова програма для студентів напряму підготовки 050101 «Мікро- та наноелектроніка»
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили І взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconПрограма вступних випробувань на кваліфікаційні рівні «спеціаліст» і «магістр» за спеціальностями «Радіофізика та електроніка» і «Прикладна фізика» напряму підготовки «Прикладна фізика» на факультет електроніки
Закони динаміки матеріальної точки. Рівняння руху. Сили і взаємодії. Маса, як міра інертності. Рівняння моментів для обертового руху...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconОснови механіки
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconЧастина друга кінематика
Вона умовно поділяється на два розділи: 1 кінематика точки, тобто тіла, розмірами якого можна знехтувати І положення якого можна...
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconCols=2 gutter=0> Тема Кінематика матеріальної точки та абсолютно твердого тіла
Розподіл молекул за швидкостями І потенціальними енергіями
І. механiка кінематика матеріальної точки та поступального руху тіл. Основнi формули iconПитання для підготовки до модульного контролю з фізики
Види механічного руху. Система відліку. Шлях, переміщення. Кінематичні рівняння руху матеріальної точки
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи