ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули icon

ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули
Скачати 238.53 Kb.
НазваІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули
Дата15.09.2012
Розмір238.53 Kb.
ТипДокументи


ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА


8. Рівняння стану ідеального газу.

Розподіл молекул газу за швидкостями


Основні формули


1. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Клапейрона-Менделєєва)

,

де – маса газу, – його молярна маса, – тиск, – об’єм, – температура газу, – універсальна газова стала.

2. Закон Бойля-Маріотта

(,)

.

3. Закон Гей-Люссака

(,)

.

4. Закон Шарля

(,)

.

5. Об’єднаний газовий закон

()

.

6. Закон Дальтона для тиску суміші і деальних газів

,

де – тиск суміші газів, – парціальний тиск компоненти суміші.

7. Залежність тиску газу від концентрації молекул і температури

,

де стала Больцмана.

8. Молярна маса суміші газів

,

де – маса компоненти суміші, – кількість речовини компоненти суміші, – число компонент суміші.

9. Середня квадратична швидкість молекул ідеального газуде – універсальна газова стала.

10. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газуде - густина газу.

11. Найбільш ймовірна швидкість молекул газу12. Середня арифметична швидкість13. Закон розподілу молекул за швидкостями (закон Максвелла):

а) число молекул, швидкості яких знаходяться в межах від доде – загальна кількість молекул, f(v) – функція розподілу молекул за абсолютними значеннями швидкостей;

б) кількість молекул, відносні швидкості яких знаходяться в межах від до :де – відносна швидкість, f(u) – функція розподілу за відносними швидкостями.

14. Барометрична формуладе – тиск повітря на висоті , – молярна маса повітря.

15. Середня енергія теплового руху молекули

,

де кількість ступенів свободи (вільності) молекули.

16. Внутрішня енергія ідеального газу

. 1. У посудині об’ємом V = 0,02 м3 знаходиться кисень масою m = 0,15 кг при тиску р = 100 кПа. Визначити середню квадратичну швидкість <v.кв>. молекул газу, густину газу і число молекул N кисню, що знаходиться в посудині. (200 м/с; 7,5 кг/м3; 2,82 1024)

 2. Суміш водню масою m1 = 4 г та неону масою m2 = 32 г перебуває при температурі Т = 280 К та тиску р = 186 кПа. Визначити густину суміші. (0,96 кг/м3)

 3. У посудині знаходиться суміш азоту і гелію при температурі Т = 310 К і тиску р = 1,38 103 Па. Маса азоту дорівнює 70 % від загальної маси суміші. Визначити концентрацію молекул кожного із газів. (81022м-3; 241022 м-3)

 4. Суміш гелію та неону масою m = 0,1 кг займає об’єм V = 24,9 л і перебуває при температурі Т = 300 К та тиску р = 900 кПа. Визначити процентний вміст обох газів. (20 %; 80 %)

 5. Сухе атмосферне повітря містить 23,1 % кисню, 75,6 % азоту і 1,3 % аргону від загальної його маси. Доля інших газів мала. Визначити молярну масу сухого атмосферного повітря. (0,0289 кг/моль)

 6. Суміш газу складається з азоту масою m1 = 30 г і деякої кількості вуглекислого газу. Молярна маса суміші  = 0,032 кг/моль. Визначити масу m2 вуглекислого газу в суміші. (10г)

 7. Дві посудини з повітрям, об’єми яких дорівнюють V1 = 0,25 10-3 м3 і V2 = 0,4 10-3 м3, з’єднані між собою вузькою трубкою з краником. Температури в обох посудинах відповідно дорівнюють T1 = 373 К і Т2 = 253 К і під час досліду підтримуються сталими. При закритому крані тиски повітря в посудинах дорівнюють відповідно р1 = 53 кПа і р2 = 20 кПа. Який тиск р установиться в посудинах, якщо відкрити кран? (30 кПа)

 8. При нагріванні двоатомного газу в запаяній ампулі від температури Т1 = 300 К до температури Т2 = 900 К його тиск зростає від р1 = 100 кПа до р2 = 450 кПа. Припускаючи, що при температурі Т1 дисоціація молекул газу відсутня, визначити ступінь дисоціації газу при температурі Т2. (0,5)

 9. У балоні знаходиться ідеальний газ, густина якого  = 0,4 кг/м3 і тиск р = 25 кПа. Визначити середню арифметичну швидкість <v> молекул газу. (399 м/с)

 10. У балоні знаходиться ідеальний газ, густина якого  = 0,4 кг/м3 і тиск р = 25 кПа. Визначити найбільш імовірну vі швидкість молекул газу. (353,6 м/с)

 11. Середня квадратична швидкість <v.кв> молекул кисню більша від їх найімовірнішої vі на v = 100 м/с. Визначити температуру Т газу. (381 К)

 12. Температура азоту (N2) Т = 311,5 К. Яка частина молекул азоту має швидкість в межах: а) від v1 = 200 м/с до v2 = 215 м/с; б) від v1 = 420 м/с до v2 = 435 м/с; в) від v1 = 500 м/с до v2 = 515 м/с? (1,38 %; 2,90 %; 2,76 %)

 13. У скільки разів кількість молекул із швидкостями в інтервалі <vкв> ≤ v1<vкв> + dv менша від кількості молекул, швидкості яких лежать в інтервалі vi ≤ v2 ≤ vi + dv, де vi – найімовірніша швидкість молекул при тій же температурі газу? (1,1)

 14. У скільки разів кількість молекул із швидкостями в інтервалі ≤ v1 + dv менша від кількості молекул, швидкості яких лежать в інтервалі vi ≤ v2 ≤ vi + dv де vi – найімовірніша швидкість молекул при тій же температурі газу? (1,03)

 15. У скільки разів кількість молекул із швидкостями в інтервалі <vкв> ≤ v1<vкв> + dv менша від кількості молекул, швидкості яких лежать в інтервалі ≤ v2 + dv? (1,06)

 16. Який відсоток молекул газу має швидкості, що відрізняються від найімовірнішої не більше ніж на 1 %? (1,66 %)

 17. Температура повітря стала і дорівнює t = 210С. На якій висоті h тиск р повітря дорівнює 80 % від тиску р0 на рівні моря? (1918 м)

 18. Температура повітря по всій висоті свердловини стала і дорівнює t = 270С. Глибина свердловини h = 6,5 км. У скільки разів тиск р повітря на дні свердловини більший від тиску р0 на поверхні Землі? (2,1)^

9. Перший закон термодинаміки. Теплоємність ідеального газу. Адіабатний процесОсновні формули


1. Перший закон термодинаміки

,

де – теплота, яка надана системі; – зміна внутрішньої енергії системи; – робота, яка виконана системою проти зовнішніх сил.

де – число ступенів вільності.

2. Робота розширення газу:

а) при ізобарному процесі

,

б) при ізотермічному процесі

,

в) в загальному випадку

.

3. Молярні теплоємності газу при сталому об'ємі та при сталому тиску4. Зв'язок між молярною і питомою с теплоємностями газу5. Рівняння Майєра6. Рівняння Пуассонаде – показник адіабати.

8. Зв'язок між початковими і кінцевими значеннями параметрів станів газу при адіабатному процесі:7. Робота ідеального газу при адіабатному процесі:

 1. Водень масою m = 0,04 кг знаходиться при температурі Т1 = 320 К. За рахунок нагрівання об’єм водню збільшується в n = 2 рази при сталому тиску. Визначити роботу А розширення газу, зміну внутрішньої енергії U газу і кількість теплоти Q, яка надана газу. (53,18 Дж; 132,96 Дж; 186,14 Дж)

 2. При ізобарному нагріванні від температури Т1 = 290 К до Т2 = 390 К 1 моль ідеального газу отримує Q = 2,90 кДж теплоти. Визначити значення  = Ср / СV, зміну внутрішньої енергії U газу і роботу А, виконану газом. (1,4; 2,07 Дж; 0,83 Дж)

 3. Балон об’ємом V = 0,03 м3 наповнений киснем при температурі Т1 = 300 К і тиску р1 = 200 кПа. Після нагрівання тиск в балоні збільшився до р2 = 1000 кПа. Визначити температуру Т2 кисню після нагрівання і кількість теплоти Q, яка надана газу. (1500 К; 60 кДж)

 4. У балоні об’ємом V = 0,01 м3 міститься кисень при температурі Т1 = 300 К і тиску р1 = 10,0 МПа. Нагріваючись сонячними променями кисень отримує Q = 8,35 Дж теплоти. Визначити температуру Т2 і тиск р2 кисню після нагрівання. (310 К; 10,3 МПа)

 5. Азот масою m = 0,28 кг розширюється ізотермічно при температурі Т1 = 340 К, причому об’єм азоту збільшується в n = 3 рази. Визначити зміну внутрішньої енергії U газу, виконану при розширенні газу роботу А, кількість теплоти Q, що отримав газ. ( 0; 31,04 Дж; 31,04 Дж)

 6. Деякий газ масою m = 1 кг знаходиться при температурі Т = 300 К і тиску р1 = 0,5 МПа. В результаті ізотермічного стиску тиск газу збільшився в n = 2 рази. Робота, яка виконана при стиску газу, А = -432 кДж. Визначити молярну масу газу і початковий питомий об’єм V1/m газу. (0,004 кг/моль; 1,25 м3/кг)

 7. Певна кількість азоту при тиску р1 = 10 кПа заповнювала об’єм V1 = 5 л, а при тиску р2 = 303 кПа  об’єм V2 = 2 л. Перехід від першого стану до другого відбувався в два етапи: спочатку ізохорно, а потім ізобарно. Обчислити зміну внутрішньої енергії U газу, кількість теплоти Q, і роботу А, виконану газом у цьому процесі. (1390 Дж; 481 Дж; -909 Дж)

 8. Азот займає об’єм V1 = 1 м3 і знаходиться під тиском р1 = 200 кПа. Газ нагріли при сталому тиску до об’єму V2 = 3 м3. Визначити зміну внутрішньої енергії U газу, виконану ним роботу А і кількість теплоти Q, яку передали газу. (3,25 МДж; 0,4 МДж; 3,65 МДж)

 9. Кисень, маса якого m = 0,064 кг, знаходиться при температурі Т = 200 К. В результаті ізохорного охолодження тиск газу зменшився в n = 4 рази, а потім в результаті ізобарного розширення температура кисню стала рівною початковій Т1. Визначити роботу, А, яку виконав газ і зміну внутрішньої енергії U газу. (2493 Дж; 0)

 10. Об’єм  = 3 моль ідеального газу, що знаходився при температурі Т1 = 273 К, при ізотермічному розширенні збільшився в n = 5,0 разів. А після наступного ізохорного нагрівання тиск газу став рівним початковому. За весь процес газ отримав кількість теплоти Q = 80 кДж. Визначити  = Ср / СV для цього газу. (1,4)

 11. 1 моль ідеального газу знаходиться в циліндрі при температурі Т1 = 300 К. Газ ізобарно нагрівають до температури Т2 = 500 К, потім ізохорно охолоджують до температури Т3 = 350 К, після чого ізобарно стискають до початкового об’єму і потім ізохорно переводять у початковий стан. Визначити, яку роботу А виконав газ за цикл. (498,6 Дж)

 12. Різниця питомих теплоємностей срсV деякого двоатомного газу дорівнює 296,8 Дж/(кгК). Визначити молярну масу газу і його питомі теплоємності ср і сV. (1038,8 Дж/(кгК); 742,0 Дж/(кгК))

 13. Молярна маса деякого газу  = 0,03 кг/моль. Відношення молярних теплоємностей Ср / СV = 1,4. Визначити питомі теплоємності ср і сV цього газу. (908,9 Дж/(кгК); 649,2 Дж/(кгК))

 14. Деякий газ при нормальних фізичних умовах 0 = 101 кПа, Т0 = 273 К) має густину  = 0,0894 кг/м3. Визначити його питомі теплоємності ср і сV. (14542,5 Дж/(кгК); 10387,5 Дж/(кгК))

 15. При температурі Т = 480 К деякий газ масою m = 25 кг займає об’єм V = 0,8 м3. Питома теплоємность газу ср = 519 Дж/(кгК), а Ср / СV = 1,66. Визначити тиск р газу. (311,4 кПа)

 16. Деякий газ при тиску р = 100 кПа і температурі Т = 400 К має питомий об’єм v = 0,8 м3/кг. Питома теплоємность газу ср = 912,8 Дж/(кгК). Визначити відношення  = Ср / СV. (1,4)

 17. Суміш газів складається із неону і водню. Масові долі неону і водню с1 = 80 % і с2 = 20 % відповідно. Обчислити питомі теплоємності ср і сV суміші газів. (3739,5 Дж/(кгК); 2576,1 Дж/(кгК))

 18. Суміш газів складається із аргону, кількість речовини якого 1 = 3 кмолі, і азоту, кількість речовини якого 2 = 2 кмолі. Визначити питому теплоємность ср газової суміші. (685 Дж/(кгК))

 19. Азот масою m = 2 кг при температурі Т = 500 К займає об’єм V = 0,195 м3. В результаті адіабатного розширення температура азоту зменшилась до Т2 = 280 К, а тиск до р2 = 200 кПа. Визначити відношення  = Ср / СV. (1,4)

 20. Сірководень H2S масою m = 5 кг, який займає об’єм V1 = 3 м3 при температурі Т1 = 300 К, адіабатно стиснули так, що його тиск збільшився в n = 2 рази. Визначити кінцевий об’єм V2, температуру Т2 і зміну внутрішньої енергії газу U. Молярна маса сірководню  = 0,034 кг/моль. (1,78 м3; 356К; 205,3 кДж)

 21. Ідеальний двоатомний газ, що має тиск р1 = 100 кПа і об’єм V1 = 12 м3 ізотермічно стискається до об’єму V2 = 2 м3. Після цього газ розширюється адіабатно до початкового об’єму V1. На скільки зміниться тиск газу в результаті адіабатного розширення? (551 кПа)

 22. Повітря, маса якого m = 2,7 кг, температура Т1 = 480 К і тиск р1 = 720 кПа, адіабатно розширюється ( = 1,4). Така ж маса повітря розширюється ізотермічно від початкового стану з параметрами Р3 = 420 кПа, V3 = 0,516 м3. Визначити параметри стану Т2, V2, р2, що відповідають перетину адіабати і ізотерми. Молярна маса повітря  = 0,029 кг/моль. (280 К; 1,985 м3; 109 кПа)

 23. В результаті адіабатного розширення тиск газу зменшується від р1 = 300 кПа до р2 = 150 кПа. Потім газ нагрівається при сталому об’ємі до початкової температури, а тиск газу стає р3 = 183 кПа. Визначити відношення  = Ср / СV для цього газу. (1,4)

 24. В циліндрі під поршнем знаходиться водень масою m = 0,04 кг при температурі Т1 = 310 К. Водень спочатку розширився адіабатно, збільшивши свій об’єм n1 = 4 рази, а потім був стиснутий ізотермічно, причому об’єм газу зменшився в n2 = 4 рази. Визначити температуру Т2 в кінці адіабатного розширення і роботу А, яку виконав газ при цих процесах. (178 К; 13,84 кДж)

 25. Кисень, що має температуру Т1 = 450 К і тиск р1 = 520 кПа, спочатку розширюється адіабатно від об’єму V1 = 0,02 м3 до об’єму V2 = 0,04 м3, а потім ізобарно до об’єму V3 = 0,06 м3. Визначити роботу А, яку виконав газ, зміну його внутрішньої енергії U і кількість теплоти Q, яка підведена до газу. (10,23 кДж; 5,53 кДж; 15,76 кДж)

 26. Двоатомний ідеальний газ, який при тиску р1 = 300 кПа займає об’єм V1 = 4 л, спочатку розширюється адіабатно до об’єму V2 = 6 л а потім ізохорно його тиск понижується до р2 = 100 кПа. Визначити виконану газом роботу А, зміну його внутрішньої енергії U і кількість теплоти Q,, яку отримає газ. (450 Дж; -1500 Дж; -1050 Дж)

 27. 0,5 моль ідеального одноатомного газу нагрівають від температури Т1 = 150 К до Т2 = 350 К так, що в процесі нагрівання р / V = const. Визначити молярну теплоємність С і розрахувати кількість теплоти Q, що поглинається газом при нагріванні. (1662 Дж)^

10. Явища перенесенняОсновні формули


1. Середня кількість зіткнень однієї молекули газу за одиницю часуде – ефективний діаметр молекули.

2. Середня довжина вільного пробігу молекул газу3. Маса, що переноситься за час при дифузії (закон Фіка)де – градієнт густини в напрямку, перпендикулярному до площини площею .

4. Коефіцієнт дифузії5. Кількість теплоти, що переноситься за час t в результаті теплопровідності (закон Фур'є)
де – градієнт температури в напрямку, перпендикулярному до площини S.

6. Коефіцієнт теплопровідності7. Сила внутрішнього тертя між рухомими шарами газу (закон Ньютона)де – градієнт швидкості в напрямку, який перпендикулярний до напрямку руху шарів газу.

8. Коефіцієнт внутрішнього тертя (динамічна в'язкість)9. Зв'язок між коефіцієнтами перенесення
 1. Азот знаходиться при нормальних умовах, тобто Т0 = 273 К, р0 = 100 кПа. Ефективний діаметр молекул азоту d = 0,30 нм. Визначити скільки зіткнень за секунду зазнає молекула азоту і число всіх зіткнень z між молекулами в об’ємі азоту V = 1см3 щосекунди. (4,82109 с-1; 6,391029 с-1)

 2. Неон має при температуру Т = 400 К,тиск р = 100 кПа. Молярна маса неону  = 0,020 кг/моль, ефективний діаметр молекул d = 0,2 нм. Скільки зіткнень за час t = 1 с зазнає молекула неону і чому дорівнює середня довжина <> вільного пробігу молекул неону? (2109 с-1; 0,31 мкм)

 3. Азот перебуває при температурі Т = 290 К і тиску р = 100 кПа. Ефективний діаметр молекул азоту d = 0,37 нм. Розрахувати середню довжину вільного пробігу <> молекул азоту, коефіцієнт дифузії D і в’язкість . Як зміняться знайдені величини в результаті збільшення об’єму газу в два рази а) при сталому тиску, б) при сталій температурі? (6,5810-8 м; 1,0310-5 м2/с; 1,1910-5 кг/(мс))

 4. Густина гелію при деяких умовах  = 0,021 кг/м3. Ефективний діаметр атомів гелію d = 0,2 нм. Визначити середню довжину вільного пробігу <> атомів цього газу. (1,78 мкм)

 5. У посудині об’ємом V = 0,02 м3 знаходиться N = 21022 молекул двоатомного газу. Коефіцієнт теплопровідності газу æ = 0,014 Вт/(мс). Визначити коефіцієнт дифузії D газу. (4,0610-4 м2/с)

 6. Визначити коефіцієнт теплопровідності æ водню, в’язкість якого  =1,20 мкПас. (12,46 мВт/(мс)).

 7. Коефіцієнт дифузії і в’язкість водню при деяких умовах дорівнюють D = 1,4210-5 м2і  = 8,5 мкПас. Визначити кількість молекул n водню в одиниці об’єму. (1,801025 м-3)

 8. Азот знаходиться при температурі Т = 300 К. Середня довжина вільного пробігу молекул азоту <> = 10 мкм. Визначити масу азоту, який пройшов внаслідок дифузії через площину площею S = 0,01 м2 за час t = 5 с, якщо градієнт густини у напрямку, перпендикулярному до площини, . (0,2 г)

 9. Азот заповнює простір між двома пластинами, відстань між якими d = 2 см. Температури пластин Т1 = 295 К та Т2 = 305 К. Ефективний діаметр молекул азоту d = 0,3 нм. Обчислити величину потоку тепла q, який виникає між двома пластинами. (6,85 Вт/м2)

 10. Простір між двома концентричними сферами з радіусами R1 = 0,20 м і R2 = 0,40 м заповнений газом при високому тиску. Температури обох сфер сталі і дорівнюють відповідно Т1 = 500 К та Т2 = 300 К. Визначити температуру газу на відстані R = 0,25 м від центра сфер. (420 К)

 11. Тепловий агрегат обмурований вогнетривкою цеглою. Товщина обмурування d = 0,4 м, температури поверхонь обмурування Т1 = 1173 К і Т2 = 333 К. Коефіцієнт теплопровідності вогнетривкого обмурування змінюється за законом æ = æ0 (1+ВТ), де æ0 = 0,35 Вт(мк), В = 1,510-3 К-1. Визначити тепловий потік через обмурування. (1565,2 Вт/м2)

 12. Тепловий потік і температури зовнішніх поверхонь стіни нагрівальної печі товщиною d = 0,75 м, яка виконана цілком із вогнетривкої цегли з коефіцієнтом теплопровідності æ1 = 1 Вт(мк), такі ж як у двошарової стіни, перший шар якої виготовлений із вогнетривкої цегли товщиною d1 = 0,25 м, а другий шар з невогнетривкого, але малопровідного матеріалу з æ2 = 0,1 Вт(мк). Визначити товщину d2 двошарової стіни. (0,30м)

 13. Для вимірювання коефіцієнта теплопровідності æ азоту ним заповнюють простір між двома довгими коаксіальними циліндрами з радіусами R1 =0,5 см і R2 =2 см. Внутрішній циліндр рівномірно нагрівається спіраллю, по якій проходить струм силою I = 1 А. Опір спіралі, що припадає на одиницю довжини циліндра, дорівнює R =1 Ом. Температура Т2 = 273 К зовнішнього циліндра підтримується сталою. При стаціонарному процесі температура внутрішнього циліндра Т1 = 373 К. Визначити коефіцієнт теплопровідності æ азоту. (2,2 мВт/(мс))

 14. На висоті h = 0,2 м над горизонтально розміщеною трансмісійною стрічкою (стрічкою транспортера), яка рухається зі швидкістю v1 = 70 м/с, підвішена пластинка площею S = 4 см2, орієнтована паралельно до стрічки. Яку силу потрібно прикласти до пластинки щоб компенсувати силу в’язкості з боку повітря і утримувати її нерухомою? За нормальних умов (Т=273 К, р=1 атм) коефіцієнт в’язкості повітря 0=1,7105Н/(мс). (2,5 мкН)

^ 11. Цикл Карно. Ентропія. Реальні гази


Основні формули


1. Термічний коефіцієнт корисної дії циклуде Q1 – кількість теплоти, отриманої робочим тілом за цикл від нагрівника; Q2 – кількість теплоти, переданої робочим тілом холодильнику.

2. Коефіцієнт корисної дії циклу Карноде Т1 – температура нагрівника; Т2 – температура холодильника.

3. Холодильний коефіцієнт для машини, що працює за оборотним цикломде Q2 - кількість теплоти, яка віднята від охолоджуваного тіла; А* – робота, яка виконана холодильною машиною.

4. Зміна ентропії системиде ^ Т– абсолютна температура системи, що отримує кількість теплоти Q.

Iнтегрування проводитьси в межах, що відповідають початковому і кінцевому станам системи.

5. Зміна ентропії ідеального газу5. Зв'язок між ентропією системи і термодинамічною ймовірністю стану :де k - стала Больцмана.

7. Рівняння Ван-дер-Ваальсаде а і b – поправки Ван-дер-Ваальса, які залежать від природи газу.

8. Критичні параметри газу9. Зв’язок між поправкою Ван-дер-Ваальса b і ефективним діаметром молекул газу dде NА – число Авогадро; - власний об’єм молекул газу. 1. Ідеальна теплова машина, в якій робочою речовиною є ідеальний газ, працює за циклом Карно. Температура нагрівника Т1 втричі вища від температури холодильника Т2. Нагрівник передає робочому тілу кількість теплоти Q1 = 42 кДж. Яку роботу А виконав газ? (28 кДж)

 2. Ідеальна теплова машина, в якій робочою речовиною є ідеальний газ, працює за циклом Карно. Температури нагрівника і холодильника відповідно Т1 = 474 К і Т2 = 284 К. Визначити ККД циклу Карно. На скільки потрібно збільшити температуру нагрівника, щоб ККД циклу збільшився у два рази? (40,1 %; 958 К)

 3. Парова машина потужністю Р = 29,4 кВт споживає за час t = 1 год роботи масу m = 16,1 кг вугілля з питомою теплотою згоряння q = 33 МДж/кг. Температура у котлі T1 = 473 K, температура холодильника (оточуючого середовища) T2 = 331 K. Визначити ККД цієї парової машини і  ідеальної теплової машини, що працює за циклом Карно з такими ж температурами нагрівника і холодильника. (19,92 %; 30,02%)

 4. Довести, що зміна температури T2 холодильника впливає сильніше на ККД теплової машини, яка працює за циклом Карно, ніж така ж зміна температури T1 нагрівника. (Вказівка: знайдіть часткові похідні по T1 і T2 від  і порівняйте їх між собою)
 5. В ідеальній тепловій машині, яка працює за циклом Карно і робочою речовиною якої є ідеальний газ, найменший тиск р3 = 160 кПа, а тиск в кінці ізотермічного розширення р2 = 600 кПа, а в кінці ізотермічного стиску р4 = 320 кПа. Чому дорівнює тиск р1 газу на початку ізотермічного розширення? (1,2 МПа)


 6. Тепловий двигун, робочим тілом в якому є ідеальний газ, працює за циклом, що складається із ізотермічного, ізобарного і адіабатного процесів. При ізобарному процесі робоче тіло нагрівається від температури Т1 = 200 К до Т2 = 500 К. Визначити ККД цього теплового двигуна і двигуна, що працює за циклом Карно, який має такі ж температури Т1 (нагрівника) і Т2 (холодильника).(38,91%; 60,00%)

 7. Д
  4

  1
  вигун внутрішнього згоряння працює за циклом Дизеля. Процеси 1-2, 3-4 – адіабатні. Ступінь адіабатного стиску ідеального двоатомного газу
   = V1 / V2 = 70, а ступінь попереднього розширення  = V3 / V2 = 30. Визначити ККД цього двигуна. (47,80%)

 8. Для підтримання в приміщенні температури t2 = 200С кондиціонер, що працює за циклом Карно, щогодини виконує роботу А = 5 МДж. Холодильний коефіцієнт  = 12,7. Визначити температуру t1 оточуючого середовища і кількість теплоти, яка відводиться з приміщення. (450С; 63,5 МДж)

 9. У карбюраторному двигуні внутрішнього згоряння двоатомний ідеальний газ виконує цикл, що складається з двох адіабат і двох ізохор. Ступінь адіабатного стиску  = V1/V2=10. Визначити ККД цього циклу. (60,19 %)

 10. Холодильна машина, робочим тілом якої є газ азот масою m = 0,2 кг, працює за оберненим циклом Карно в інтервалі температур Т1 = 300 К і Т2 = 270 К . Відношення максимального об’єму газу до мінімального n = 5. Визначити кількість теплоти Q2, що забирається від тіла, яке охолоджується, і роботу А зовнішніх сил за цикл. (21,6 кДж; 2,4 кДж)

 11. Лід масою m = 1 кг, що мав температуру Т = 250 К, був послідовно перетворений у воду, а потім при атмосферному тиску – в пару. Чому дорівнює зміна ентропії S при кожному з цих процесів? Питома теплоємність льоду сл = 2,1 кДж/(кгК), питома теплота плавлення льоду  = 335 кДж/кг, питома теплоємність води св = 4,19 кДж/(кгК), питома теплота пароутворення води r = 2,26 МДж/кг. (184,8 Дж/К; 1227,1 Дж/К; 1307,7 Дж/К; 6059,0 Дж/К)

 12. Нагріта вода масою m = 6,5 кг, температура якої Т1 = 300 К, перемішується в термостаті з такою ж масою m холодної води, температура якої Т2 = 350 К. Питома теплоємність води с = 4,19 кДж/(кгК). Чому дорівнює загальна зміна ентропії S? (161,63 Дж/К)

 13. Питома теплоємність твердого тіла при температурі Т  273К може бути розрахована за емпіричною формулою с = А+ВТ. Для алюмінію А = 766 Дж/(кгК), В = 0,459 Дж/(кгК2). Алюмінієвий брус масою m = 10 кг нагрівають від температури T1 = 300 К до T2 = 600 К. Визначити зміну ентропії S. (6686,5 Дж/К)

 14. Об’єм кисню, маса якого m = 0,035 кг, внаслідок ізотермічного розширення збільшився в n = 3 рази. Визначити зміну ентропії S при цьому процесі. (9,985 Дж/К)

 15. Водень, маса якого m = 0,02 кг, переходить із стану з параметрами V1 = 10 л і р1 = 180 кПа в стан з параметрами V2 = 40 л і р2 = 120 кПа. Визначити зміну ентропії S при цьому процесі. (318,97Дж/К)

 16. Кисень, маса якого m = 0,2 кг, переходить із стану Т1 = 300 К в стан з температурою Т2 = 400 К перший раз в результаті ізобарного розширення, а другий раз  ізотермічного розширення з наступним ізохорним нагріванням. Визначити зміну ентропії S при обох процесах (52,3 Дж/К; 52,3 Дж/К)

 17. У балоні об’ємом V = 0,02 м3 міститься  = 80 моль деякого газу. При Т1 = 287 К тиск газу дорівнює р1 = 9,1 МПа, а при Т2 = 336 К р2 = 11 МПа. Обчислити поправки а і b Ван-дер Ваальса для цього газу. (0,127 Пам6/моль2; 0,0357 м3/кмоль)

 18. При тиску р = 120 кПа вуглекислий газ (СО2) масою m = 8,8 кг займає об’єм V = 4,2 м3. Поправки в рівнянні Ван-дер-Ваальса а = 0,364 Нм4/моль2 і b = 0,043 м3/кмоль. Визначити температуру Т газу, користуючись рівнянням Клайперона - Менделеєва і Ван-дер-Ваальса. (303,25К; 304,71 К)

 19. Деякий газ кількістю речовини  = 250 моль займає об’єм V1 = 2 м3. При розширенні газу до об’єму V2 = 3 м3 була виконана робота А = 1,42 кДж проти сил міжмолекулярного притягання. Визначити поправку а, що входить у рівняння Ван-дер-Ваальса. (0,136 Нм4/моль2)

 20. Критичні тиск і температура повітря відповідно дорівнюють рк = 3,76 МПа, Тк = 132,5 К. Визначити величини поправок а і b в рівнянні стану Ван-дер-Ваальса для повітря. (0,136 Пам6/моль2; 0,0366 м3/кмоль)

 21. Для деякого газу поправка в рівнянні Ван-дер-Ваальса а = 0,453 Нм4/моль2, а критична температура Тк = 282,7 К. Визначити ефективний діаметр молекули газу. (0,356 нм)Схожі:

ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconРозділ термодинаміка основні поняття термодинаміки
Важливим поняттям термодинаміки є поняття внутрішньої енерґії. Внутрішня енерґія u ідеального газу складається лише з середньої кінетичної...
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана. Основи термодинаміки
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана. Основи термодинаміки
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЗакон Максвелла для розподілу молекул по швидкостях теплового руху. Поняття про функцію розподілу. Найбільш ймовірна, середня арифметрична І середня квадратична швидкості. Барометрична формула. Альтіметрична формула. Розподіл Больцмана
Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії ідеального газу. Температура як міра середньої кінетичної енергії молекул газу
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconПрограма предмет Молекулярна фізика Спеціальність радіофізика І електроніка Факультет електроніки форма навчання денна
Вступ. Предмет молекулярної фізики. Модель матеріального тіла. Динамічний, статистичний і термодинамічний методи опису речовини....
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconНазва модуля: Термодинаміка І теплові процеси при зварюванні. Код модуля: ттес 6076 С01
Робоче тіло параметри стану робочих тіл, закони ідеальних газів. Газові суміші, способи задання газових сумішей. Теплоємність газу....
ІІ. Молекулярна фізика І термодинаміка рівняння стану ідеального газу. Розподіл молекул газу за швидкостями Основні формули iconЧастинка рідини (газу) – це елементарний об’єм рідини або газу. Частинка рідини (газу) – це елементарний об’єм рідини або газу
Відзначимо, що стисливість рідин на відміну від газів незначна. Рідина, густина якої однакова в будь-якій точці і змінюватися не...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи