Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині icon

Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині
Скачати 90.57 Kb.
НазваЛабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині
Дата15.09.2012
Розмір90.57 Kb.
ТипДокументи

Лабораторна робота № 35Вивчення ОБертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині
Мета роботи

Ознайомитись з явищами обертання площини поляризації світла оптично активними речовинами і штучного обертання площини поляризації світла магнітним полем, а також визначити концентрацію цукру ряду розчинів


Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть явищ поляризації світла (§2.8) та обертання площини поляризації світла оптично прозорими речовинами (§2.10)


^ Прилади і обладнання

Цукрометр типу СУ-4, набір трубок з розчинами цукру різних концентрацій, соленоїд, випрямляч струму типу ВС-24М


Теоретичні відомості та опис установки

В даній лабораторній роботі для вивчення явища обертання площини поляризації світла використовується цукрометр типу СУ–4. Його оптична схема наведена на рис. 1. Світло від лампи 1 проходить через лінзу L, поляризатор 2, трубку з досліджуваним розчином 3, компенсатор 4 та аналізатор 5. Поля порівняння світлових променів спостерігають в окулярі 6 цукрометра.
Рис. 1


Зовнішній вигляд установки наведено на рис. 2.Рис. 2

1 – вимірний вузол; 2 – кюветне відділення; 3 – тримач світлофільтрів; 4 – освітлювач, в якій знаходиться лампочка, лінза і поляризатор; 5 – випрямляч ВС–24; 6 – кнопка–вимикач; 7– регулятор яскравості освітлювача; 8 – блок живлення освітлювача; 9 – регулятор переміщення відлікової шкали і вирівнювання яскравості полів порівняння; 10 – зорова труба для спостереження полів порівняння світлових променів; 11 – зорова труба відлікової шкали.

В цукрометрі використовують міжнародну цукрову S – шкалу, за якою 100 поділкам відповідає 34,620. Відлік значень кута обертання площини поляризації світла здійснюється за шкалою і ноніусом. Ціна поділки ноніуса становить 0,05S. До числа градусів, відрахованих за шкалою, додають відлік за ноніусом. На рис. 2.25,а наведено положення ноніуса і шкали, що відповідає відліку “+11, 50S” (нуль ноніуса розміщений правіше нуля шкали на 11 повних поділок, а в правій частині від нуля ноніуса – співпадає 50 –та поділка ноніуса з однією з поділок шкали).
а) б)

Рис. 3


На рис. 3,б наведено положення шкали і ноніуса, що відповідають відліку “-9,30S” (нуль ноніуса розміщений лівіше нуля шкали на 9 повних поділок, а в лівій частині ноніуса з однією з поділок шкали співпадає його 30–та поділка ноніуса).

Соленоїд живиться від випрямляча струму ВС-24М, на передній панелі якого розміщені регулятор струму, кнопка для замикання електричного кола, вольтметр і амперметр.

Увага! Всі вимірювання слід проводити при закритому кюветному відділенні цукрометра.


Послідовність виконання роботи

Завдання 1. Визначення залежності кута обертання площини поляризації світла від концентрації розчину цукру

 1. Закрити кришку кюветного відділення 2 цукрометра без розміщення в ньому кювети з розчином. Увімкнути цукрометр в мережу 220 В.

 2. Сфокусувати зорову трубу 10 на виразне бачення полів порівняння.

 3. Встановити оранжевий світлофільтр.

 4. Зрівняти яскравості полів порівняння обертанням регулятора 9. Переконатися в тому, що встановлення полів порівняння на однакову яскравість можна здійснювати при двох положеннях регулятора 9.

 5. Розмістити трубку з дистильованою водою в кюветному відділенні цукрометра і сфокусувати окуляр зорової труби 10 на чітке зображення межі розділу полів порівняння.

 6. Поворотом регулятора 9 зрівняти яскравості полів і записати відповідний відлік за шкалою і ноніусом (за S – шкалою). Вимірювання виконувати не менше 3 разів. Середнє значення цих відліків дасть нульовий відлік: , де k = 3 – число відліків.

 7. Дії, аналогічні до описаних в п.п. 5–6, виконати з трьома розчинами цукру, один з яких (№1) є відомої концентрації, а два інших (№ 2 і № 3) – з невідомими. В результаті вимірювань отримати середнє значення відліків кута обертання площини поляризації світла для кожного із розчинів.

 8. Обчислити відповідні кути повороту площини поляризації світла розчинами за S – шкалою і значення кутів в кутових градусах, які відповідають кутам .

 9. Використовуючи значення для розчину №1 з відомою концентрацією , за формулою

(1)

розрахувати питому сталу . Довжини трубок вказана на робочому місці.

 1. Використовуючи і значення для розчинів № 2 і № 3 визначити концентрації цих розчинів ().

 2. Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю 1.

Таблиця 1


з/пРозчин №1

Розчин №2

Розчин №3

,

,

,,%

,%

1
23сер.
Завдання 2. Вивчення обертання площини поляризації світла під дією магнітного поля

 1. Розмістити в кюветному відділенні цукрометра соленоїд, всередині якого розміщена трубка з дистильованою водою, і під’єднати його до клем А і В випрямляча струму ВС-24М.

 2. Регулятором 9 зрівняти яскравості полів порівняння в окулярі зорової труби 10. Знайти нульовий відлік згідно п.п. 6 ЗАВДАННЯ 1.

 3. Повернути регулятор струму на випрямлячі в крайнє ліве положення і увімкнути випрямляч в мережу 220 В, при цьому стрілка амперметра не повинна відхилятися.

 4. Тримаючи кнопку С в натиснутому стані, регулятором струму встановити силу струм в соленоїді 2 А. Зрівняти яскравості полів порівняння і визначити відлік .

 5. Обчислити кут повороту площини поляризації світла за Sшкалою і кут в кутових градусах, який відповідає куту повороту площини поляризації світла, для і=1.

 6. Змінюючи силу струму через 2 А, виконати вимірювання кутів (і=2,3,4...7) повороту площини поляризації світла аналогічні п.п. 4–5.

 7. В залежності від того, в яку сторону зміщується нуль ноніуса, зробити висновок про праве чи ліве обертання площини поляризації світла.

 8. Результати вимірювань і обчислень записати в таблицю 2.

Увага! Для запобігання перегріву випрямляча, вимірювання слід здійснювати при включенні кнопки С з інтервалом часу t = 2 хв.


Таблиця 2

№ /п

, S

I, A


,S

θi=ni -(n0), S


і ,

кут. хв

V,

кут. хв/А

1
2

2

37

6
9. Побудувати графік залежності кута повороту площини поляризації від сили сируму І,

що проходить через соленоїд. З графіка визначити і I, і за формулою (2.34)розрахувати сталу Верде. Число витків соленоїда N вказане на робочому місці.


Контрольні запитання

 1. Яке світло називається поляризованим? Наведіть методи одержання поляризованого світла.

 2. Яка відмінність між лінійно поляризованим і природним світлом?

 3. Дайте визначення площини поляризації лінійно поляризованого світла.

 4. Який оптичний прилад називають поляризатором? (аналізатором)?

 5. Поясніть принцип дії цукрометра СУ – 4.

 6. Які речовини називають оптично активними?

 7. Що таке питома стала обертання і від яких фізичних величин вона залежить?

 8. Чому при роботі з цукрометром необхідно застосовувати світлофільтри?

 9. Які причини повертання площини поляризації світла речовинами в магнітному полі?

Схожі:

Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛабораторна робота №25 визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра мета роботи
Оволодіти поляриметричним методом визначення концентрації цукру в розчині за допомогою сахариметра
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛабораторна робота №3 Вивчення явища поляризації світла
Ознайомитись з явищем поляризації світла, експериментально перевірити закон Малюса І закон Брюстера
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconМетодичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни " фізика " "визначення кута повороту площини поляризації світла"
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Визначення кута повороту площини поляризації...
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconВизначення показника заломлення та концентрації водних розчинів за допомогою рефрактометра
Рпл–2, оволодіти методикою експериментального визначення показників заломлення та концентрацій водних розчинів цукру, визначення...
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛабораторна робота №31 Визначення довжини світлової хвилі за допомогою дифракційної гратки
Дослідження явища дифракції світла на дифракційній гратці та знаходження довжини світлової хвилі
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛабораторна робота 61 біпризма френеля 61 Мета роботи
Вивчити інтерференцію світла, що виникає при використанні біпризми Френеля, визначити довжину світлової хвилі І показника заломлення...
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconРоботи
Методичні вказівки щодо виконання лабораторної роботи з навчальної дисципліни “Фізика” “Перевірка закону Малюса й визначення ступеня...
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛабораторна робота №23 Вивчення дисперсійної спектральної призми
Визначення показників заломлення речовини спектральної призми та оцінка її дисперсійних характеристик
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛекція 5 Взаємний перетин поверхонь обертання
Поверхнею обертання називають поверхню, одержану обертанням якої – не будь твірної лінії навколо нерухомої прямої –осі. Люба поверхня...
Лабораторна робота №35 Вивчення обертання площини поляризації світла І визначення концентрації цукру в розчині iconЛабораторна робота №6 Дослідження спектральних та корольових характеристик розрядних джерел світла
Мета роботи: Отримання практичних навичок вимірювання спектральних характеристик І розрахунку координат кольоровості розрядних джерел...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи