Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи icon

Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи
Скачати 74.09 Kb.
НазваЛабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи
Дата15.09.2012
Розмір74.09 Kb.
ТипЗакон

Лабораторна робота №44


Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню і визначення сталої Планка


Мета роботи

Експериментально дослідити видиму частину спектра випромінювання атомів водню, за результатами вимірювань розрахувати сталу Планка


Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати серіальні закономірності формування спектра випромінювання атома водню та вміти їх пояснити

за теорією Бора (§4.1)


Прилади і матеріали

Монохроматор типу УМ–2, неонова лампочка, прилад СПЕКТР–1


^ Теоретичний відомості і опис установки

Як відомо спектр кожного газу складається з окремих спектральних ліній або груп (серій) близько розташованих ліній. Найбільш вивченим є спектр атома водню. Частоти випромінювання атома водню можна описати узагальненою формулою Бальмера у вигляді (4.4):

, (1)

де  частота випромінювання атома водню при його переході з го енергетичного рівня на й енергетичний рівень;  стала Рідберга; і  цілі числа (, а набуває значень

і т.д.).

Стала Рідберга у формулі (1) визначається співвідношенням (4.7) (див. §4.1)

, (2)

де  порядковий номер атома водню (=1); m=9,11·10-31 кг – маса електрона; е=1,6·10-19 Кл – заряд електрона; =8,85·10-12 Ф/м – електрична стала; с=3·108 м/с – швидкість світла у вакуумі;  стала Планка.

Кожному значенню в (1) відповідає серія спектральних ліній. Для видимої частини спектра атома водню =2.

Формулу (1) з урахуванням (2) можна записати таким чином:


. (3)

Виражаючи частоту випромінювання через довжину хвилі з (3) одержуємо вираз для визначення сталої Планка:


. (4)

З врахуванням того, що для атома водню =1 вираз (4) перепишемо у вигляді

. (5)

Перехід атомів газу із основного стану в збуджений легко здійснити за допомогою електричного розряду в розрідженому газі. Перехід атомів із збудженого стану в основний проходить спонтанно (самовільно) з випромінюванням ліній усіх серій.

В даній лабораторній роботі визначають наступні лінії в спектрі випромінювання водню, які лежать у видимій частині спектру і становлять 400600 нм:

 • червону лінію , (= 3);

 • зелено-голубу лінію , (= 4);

 • фіолетово − синю лінію , (= 5);

 • фіолетову лінію , (= 6).

Експериментальна установка зібрана на основі монохроматора УМ–2, який використовується як спектроскоп. Оптична схема установки наведена на рис. 1.
Рис. 1

1 − воднева газорозрядна трубка; 2 − блок живлення трубки; 3 – збиральна лінза; 4 − вхідна щілина;

5 − об’єктив коліматора; 6 − дисперсійна призма; 7 − об’єктив зорової труби; 8 − візир; 9 − окуляр;

10 – захисний кожух неонової лампочки; 11  неонова лампочка.


На вхідну щілину 4 монохроматора направляють світло від неонової лампочки 11 в кожусі 10 або газорозрядної водневої трубки 1 пристрою СПЕКТР –1.

Загальний вигляд установки зображений на рис. 2.
Рис. 2

1  монохроматор; 2 воднева газорозрядна трубка в захисному кожусі; 3  блок живлення трубки;

4  неонова лампочка в захисному кожусі; 5  барабан довжин хвиль монохроматора;

6 і 7  регулювальні гвинти окуляра монохроматора; 8  окуляр.


^ Послідовність виконання роботи

ЗАВДАННЯ 1. Градуювання монохроматора

Для цього (див.рис.2):

 1. Розмістити близько до вхідної щілини монохроматора 1 неонову лампочку 4, яка розміщена в захисному кожусі, і увімкнути її в мережу 220 В.

 2. Встановити ширину вхідної щілину монохроматора ~ 0,22 мм.

 3. Досягнути чітке зображення спектральних ліній в окулярі 8 монохроматора за допомогою

регулювальних гвинтів 6 та 7, а оптимальну ширину спектральних ліній – незначним регулюванням ширини вхідної щілини монохроматора.

 1. Плавно обертаючи барабан 5 довжин хвиль монохроматора, суміщати з візиром монохроматора видимі в окуляр 8 спектральні лінії випромінювання неону та встановлювати відповідність між значеннями і відносними поділками шкали барабана довжин хвиль (для спектру випромінювання неону значення вказані на робочому місці).

 2. Результати вимірювань записати в таблицю 1.

 3. Вимкнути з мережі 220 В неонову лампочку і зняти її з оптичної лави.

 4. Побудувати графік залежності (графік градуювання монохроматора), відкладаючи по осі Х відносні поділки шкали барабана 5 довжин хвиль, а по осі Y − довжини хвиль відповідних ліній.
, Å
n, відн. од.^ Таблиця 1

ЗАВДАННЯ 2. Визначення довжин хвиль спектральних ліній випромінювання атомів


водню та сталої Планка

 1. Розмістити на місці неонової лампочки прилад СПЕКТР – 1.

 2. Увімкнути прилад СПЕКТР–1 в мережу 220 В і встановити перемикач на ньому в положення “H2”.

 3. Переміщаючи окуляр 8 зорової труби монохроматора 1 за допомогою регулювальних гвинтів 6 і 7 добитися чіткого зображення ліній випромінювання атомів водню в окулярі.

 4. Дивлячись в окуляр монохроматора, встановлювати почергово поворотом барабана 5 довжин хвиль спектральні лінії випромінювання водню навпроти візира монохроматора і проводити відліки, що відповідають цим лініям, за шкалою барабана монохроматора. Візуальний пошук ліній необхідно починати з найбільш інтенсивної червоної лінії. Одержані результати записати в таблицю 2.

^ УВАГА! В спектрі водневої трубки поряд з лініями атомного спектру спостерігається спектр молекулярного водню.


Таблиця 2

Колір і індекс лінії

n,

відн.од.

λ,

нм

Квантові числа

h·1034,

Дж·с

Δh·1034,

Дж·с

δh, 100%

n

k

Яскраво−червона,

H2

3


Зелено−голуба,

H2

4Фіолетово−синя,

H.2

5Фіолетова,

2

6Сер.

хххх

хххх

хххх

хххх

 1. Користуючись кривою градуювання монохроматора визначити довжини хвиль кожної з ліній випромінювання водню.

 2. Розрахувати за формулою (5) сталу Планка, використовуючи довжини хвиль ліній випромінювання водню: , ,і .

 3. Дані, які одержані в п.п. 5−6, записати в таблицю 2.

 4. Проаналізуйте одержані результати і зробіть висновки.Контрольні запитання

 1. Які серії випромінювання, крім серії Бальмера, ще має спектр випромінювання атом водню?

 2. Який фізичний зміст мають квантові числа і у формулі (1)?

 3. Сформулюйте постулати Бора. Як з їх допомогою пояснити лінійчатий характер спектру випромінювання атома водню?

 4. Які фізичні величини необхідно знати для того, щоб розрахувати постійну Планка в даній роботі?

 5. Знайдіть частоту обертання електрона в атомі водню.

 6. Виведіть формулу, яка визначає повну енергію електрона в атомі водню.

Схожі:

Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconМетодичні вказівки до організації лабораторної роботи з курсу «Фізика» на тему «Вивчення серіальних закономірностей у спектрі водню І визначення сталої Рідберга» для студентів інженерних спеціальностей
Методичні вказівки до організації лабораторної роботи з курсу «Фізика» на тему «Вивчення серіальних закономірностей у спектрі водню...
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЛабораторна робота №42 Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка
Ознайомитись з явищем зовнішнього фотоефекту, експериментально визначити червону межу фотоефекту для фотокатода, розрахувати сталу...
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЛабораторна робота №46 дослідження молекулярних спектрів поглинання І визначення сталої Планка
Ознайомитись із структурою молекулярних спектрів поглинання водних розчинів, CuSO4, kmnO4 І визначити сталу Планка за молекулярним...
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЛабораторна робота №4 визначення сталої стефана–больцмана мета роботи
Ознайомитися з будовою І принципом роботи оптичного пірометра із зникаючою ниткою, визначити сталу Стефана–Больцмана
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЗвіт з лабораторної роботи №18 Вивчення зовнішнього фотоефекту та визначення сталої Планка 1 студента групи дата
Рис. 2 Принципова схема установки (а); залежність затримувальної різниці потенціалів від частоти (б)
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЛабораторна робота №3 Дослідження параметрів люмінесцентних ламп
Мета роботи: Дослідження впливу величини розрядного струму люмінесцентних ламп на їх світлову віддачу, визначення частки випромінювання...
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЗвіт з лабораторної роботи №20 Дослідження видимого спектру атому водню 1 студента групи дата
Експериментально переконатися у тому, що спектр випромінювання атомарного водню є дискретним
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconВивчення випромінювальної здатності вольфраму
Для виконання лабораторної роботи студенту попередньо необхідно: знати фізичну суть І закони теплового випромінювання( 1, 2), квантову...
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconЛабораторна робота №1 Дослідження електричних І світлотехнічних параметрів нормально- освітлювальних ламп розжарювання
Мета роботи: Вивчення конструкції та принципу дії ламп розжарювання, визначення їх електричних І світлових параметрів та впливу напруги...
Лабораторна робота №44 Вивчення серіальних закономірностей в спектрі випромінювання водню І визначення сталої Планка Мета роботи iconРозділ IV. Фізика атомів І молекул атом водню І його спектр випромінювання. Постулати Бора
Дослідження спектрів випромінювання розріджених газів показали, що кожному газу властивий певний лінійчатий спектр, який складається...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи