Офіційне опонування дисертації icon

Офіційне опонування дисертації
Скачати 43.48 Kb.
НазваОфіційне опонування дисертації
Дата04.01.2013
Розмір43.48 Kb.
ТипДокументи

Основні підсумки наукової роботи завідувача кафедри історії держави і права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка» д. ю. н., к. і. н., професора (з 14.04.2011 р.) Макарчука В. С. за 2011 календарний рік. Атестат професора 12ПР № 006711  1. Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Гавриленка Олександра Анатолійовича «Становлення і розвиток античних держав і права у Північному Причорномор’ї (кінець VII ст. до н. е – перша половина VI ст. н. е.)» у Спеціалізованій вченій раді 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ. 22 січня 2011 р.

  2. Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук Кириченка Володимира Євгеновича «Правове регулювання поземельного кредиту (в українських губерніях Російської імперії у другій половині ХІХ – початку ХХ століть у Спеціалізованій вченій раді 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ. 26 березня 2011 р.

  3. Тези міжнародної конференції: До питання тлумачення терміна «сфери впливу» // Категорії, поняття і терміни історико-юридичної науки, 23–26 квітня 2009 р., м. Миколаїв. – Миколаїв: ЧДУ ім. П. Могили, 2011. – с. 84 – 96.

  4. Офіційне опонування дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Вовка Олександра Йосиповича «Систематизація литовсько-руського права другої половини XV – початку XVІ ст.» у Спеціалізованій вченій раді 26.001.04 у Київському національному університеті. Т. Шевченка. 15 квітня 2011 р.

  5. Розділ у колективній монографії іноземною (словенською) мовою: Dogodki septembra 1939 v luci doctrine ter temporalne pravice in pravice do “samopomoci”// Narocnicka N., Falin V. in ostali. Partitura Druge svetovne vojne. Kdo in kdaj je zacel vojna? – Ljublijana: UMco, 2010 – 493 s., ss. 270–306.

6. ^ Тези міжнародної конференції пам’яті В.С. Кульчицького: Питання правового регулювання опіки та піклування над неповнолітніми в західних областях України в 1939–1944 рр. // Наукова спадщина професора В.С. Кульчицького (1919–2009) і сучасність. Матеріали XXIV Міжнародної історико-правової конференції 28 квітня – 1 травня 2011 р., м. Львів. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка. – 532 с., сс. 225–231. Співавтор Н. Я. Рудий

7. ^ Участь в міжнародній конференції (Санкт-Петербург, 20–21 апреля 2011 г.) «Международные отношения в Европе, 30-е годы ХХ века; историографический и источниковедческий аспекты». Доповідь: Пакт Риббентропа-Молотова в освещении украинской постсоветской историографии.

8. ^ Публікація у науковому збірнику на пошану професора С.С. Сливки: Опіка та піклування над неповнолітніми в західних областях УРСР в 1939 – 1944 рр. // Проблеми юридичної науки: філософський, теоретичний та історичний аспекти: матеріали міжрегіонального круглого столу (Львів, 14 квітня 2011 р.). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 244 с., сс. 114 – 120. Співавтор – Н. Я. Рудий.

9. Відгуки на автореферати дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень:

^ Костенко Ірина Валентинівна «Формування і розвиток системи наукових ступенів і вчених звань в Україні в контексті світового досвіду: історико-юридичне дослідження»;

^ Токарчук Ольга Володимирівна «Державно-правові погляди С.П. Шелухіна»;

Міщук Володимир Володимирович «Унітарна форма територіального устрою України, Польщі та Італії (порівняльно-правовий аналіз)»;

^ Гончаров Андрій Вікторович «Теоретико-правові засади соціального захисту в Україні»

10. Відгуки на автореферати дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук: Нелін Олександр Іванович «Еволюція спадкового права в Україні (історично-правовий аспект)» – зі спеціальності 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;

Серьогін Віталій Олександрович “Конституційне право особи на недоторканність приватного життя (прайвесі): проблеми теорії та практики” – за спеціальностями 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень; 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право;

Захаров Василь Павлович «Правові, організаційні та технологічні засади інформаційного забезпечення оперативно-розшукової роботи правоохоронних органів України» – за спеціальністю 12.00.09 – кримінальне право та криміналістика; слідча експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

11. Наказом МОН СМС України № 336 від 14 квітня 2011 р. присвоєно вчене звання професора. Атестат професора 12 ПР № 006711

12. Розділ в посібнику з грифом МОНСМС України: Радянська економічна думка // Історія економічних вчень. Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Башнянина Г.І. – Львів: «Новий світ – 2000». – 2011. – 433 с., сс. 396 – 412.

13. Захист (15.06.2011 р.) дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук здобувача Мельниченко Б.Б «Оксамитові революції в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження)».

14. Публікація у зарубіжному (Санкт-Петербург, РФ) фаховому виданні: Пакт Риббентропа-Молотова в освещении украинской постсоветской историографии // Клио. Журнал для ученых. № 3 (54). – Санкт-Петербург: Издательство «Полторак», 2011. – сс. 134 – 139

15. ^ Тези міжнародної конференції: Міжнародний трибунал у справах колишньої Югославії та його судова практика // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність і перспективи розвитку. Матеріали ХХV міжнародної історико-правової конференції. 16 – 18 вересня 2011 р. м. Саки. Частина І. – 447 с., сс. 90 – 98

16. Історія держави і права зарубіжних країн: Плани семінарських занять та методичні рекомендації. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2011. – 34 с.

17. Історія держави і права зарубіжних країн. Методичні матеріали (програма навчальної дисципліни, завдання для практичних і семінарських занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні науково-дослідні завдання). – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – 48 с. Співавтор – Рудий Н.Я.

18. . Член спеціалізованих вчених рад: К 35.725.03 (заступник голови, по 30 червня 2011 р.) та РК 35.725.01 (заступник голови, по 30 жовтня 2011 р.) у Львівському державному університеті внутрішніх справ та К 35.052.19 в Інституті права та психології Національного університету «Львівська політехніка» (з 01 червня 2011 р.)

19. Член редакційної колегії наукового Вісника Львівського державного університету внутрішніх справ. 20. Наукове керівництво роботою аспірантів та здобувачів: Марковський В.Я., Гулій А., Мельниченко Б.Б., Кравцова О.Л., Галоян А. (усі – Львів), Баран Х. (Тернопіль), Бурова Є. (Одеса), Дудакова Ю. С. (Чернівці), Маланій О.Я. (Івано-Франківськ).

Схожі:

Офіційне опонування дисертації iconОсвіта: Харківський фармацевтичний інститут (1987р.) Дисертації
Дисертації: у 1990 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Поиск новых противосудорожных средств в ряду производных малоновой...
Офіційне опонування дисертації iconЧумак Михайло Михайлович кандидат історичних наук асистент кафедри педагогіки захист дисертації відбувся 29 червня 2009 року тема дисертації
Купецтво як фактор розвитку промисловості лівобережної україни (60-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.)
Офіційне опонування дисертації iconОсвіта: Харківський медичний інститут (1990 р.) Дисертації
Дисертації: у 1992 р захистила кандидатську дисертацію, а в 1997 р. – докторську дисертацію на тему «Ефективність створення гіпоглікемічних...
Офіційне опонування дисертації iconПро затвердження наукового керівника, теми наукової роботи (дисертації) " Тема дисертації " та індивідуального навчального плану аспіранта кафедри економіки Петрова П. П. Виступили
Піб керівника, науковий ступінь, вчене звання, посада про затвердження наукового керівника, теми наукової роботи (дисертації) "Тема...
Офіційне опонування дисертації iconРішення Конституційного Суду України від 03. 06. 1999 року №5-рп/99 (справа про офіційне тлумачення терміна «член сім’ї»)

Офіційне опонування дисертації iconВидання офіційне Київ держспоживстандарт україни 2007
Розроблено: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства
Офіційне опонування дисертації iconПро надання матеріалів на призначення стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
Стипендія віком до 35 років, які успішно пройшли захист докторської дисертації або підготували матеріали докторської дисертації,...
Офіційне опонування дисертації iconПовідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно до зразка одразу після прийняття спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту. Зразок
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно...
Офіційне опонування дисертації iconПовідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно до зразка одразу після прийняття спеціалізованою вченою радою дисертації до захисту. Зразок
Повідомлення про захист дисертації на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора наук подаються безпосередньо до редакції відповідно...
Офіційне опонування дисертації iconВидання офіційне київ мінекономрозвитку україни
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи