М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» icon

М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго»
Скачати 56.04 Kb.
НазваМ. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго»
Дата15.08.2012
Розмір56.04 Kb.
ТипДокументи

Ф.1-2 (Юр)-бакалавр-денне

м.Львів Д О Г О В І Р № __________ “___” __________ 20__р.

про освітні послуги

___________________________________ДП НЕК «Укренерго»___________________________________

(повне найменування підприємства, організації, установи)

в особі __________генерального директора Сенуса Олега Зіновійовича___________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові керівника)

(надалі Замовник), з одної сторони, і Національний університет “Львівська політехніка” (надалі Виконавець) в особі ректора Бобала Юрія Ярославовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони (надалі Сторони), уклали цей договір про наступне:

 1. ^ Предмет договору

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (надалі – освітня послуга)

____________________Фурчика Андрія Степановича ______________(надалі Студент)

( прізвище, ім’я, по батькові)

з ___1___ семестру ___2_____ курсу _______заочної_______________ форми навчання


за галуззю знань _______________Будівництво та архітектура________________________

(найменування)

за напрямом______________________________ Будівництво ________________________________

(найменування)

з присвоєнням кваліфікації при успішному навчанні: ________бакалавр________________________

(бакалавр)

  1. Термін чинності договору з дня його підписання до “_30_” _червня_ 2015 р.
 1. Обов’язки Виконавця

  1. 2.1. Надати Студентові освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

  2. 2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до Законодавства.

  3. 2.3. Видати Студентові документ про освіту державного зразка.

  4. 2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг.

  5. 2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Студенту освітньої послуги повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги, за винятком коштів, затрачених Виконавцем на навчання Студента.
 1. Обов’язки Замовника

  1. 3.1. Замовник зобов’язується здійснювати оплату Виконавцю за навчання студента згідно пп.4.1-4.4 цього договору.

  2. 3.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.
 1. Плата за надання освітньої послуги та порядок розрахунків

  1. 4.1. Розмір плати за навчання встановлюється на термін, відповідно до п.1 і не може змінюватись.

  2. 4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить:

____20 870_____ (__двадцять тисяч вісімсот сімдесят__ ) грн.

(прописом)

  1. 4.3. Загальна вартість освітньої послуги розподіляється згідно таблиці:

   Курс навчання

   1 курс (2011/2012)

   2 курс (2012/2013)

   3 курс (2013/2014)

   4 курс (2014/2015)

   Вартість

   4500

   4950

   5440

   5980

  2. Оплата здійснюється Замовником у повному розмірі до початку навчального року, або до початку кожного семестру в розмірі вартості навчання за семестр, або щомісячно в розмірі вартості навчання за місяць.

  3. 4.4. Послуги, не передбачені навчальними планами, та соціально-побутові послуги, які можуть надаватися студентові за його проханням, оплачуються окремо Студентом. 1. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань

  1. 5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

  2. 5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник – юридична особа оплачує Виконавцю ________________________________________________________________________________

неустойку (штраф, пеню) в розмірі


 1. Особливі умови

  1. 6.1. Навчання студента, його відрахування з числа студентів та поновлення його статусу здійснюється на загальних підставах, визначених законодавством і чинними в університеті нормативними актами.

  2. ___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 1. Зміни, доповнення і припинення чинності договору та умови продовження навчання
  1. 7.1. Зміни і доповнення до цього договору дійсні за умови, якщо вони оформлені письмово і підписані Сторонами.

  2. 7.2. Чинність договору припиняється:

а) за згодою Сторін;

б) якщо виконання Стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до договору;

в) у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

г) у разі відрахування студента з підстав, визначених чинним законодавством і нормативними актами Університету;

д) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

  1. 7.3. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки студентові згідно з чинним законодавством на весь строк такої відпустки.

  2. Після припинення чинності договору згідно з п.7.2 для продовження навчання студента Сторони укладають новий договір.


Договір надруковано на одному аркуші у чотирьох примірниках. Усі примірники мають однакову юридичну силу.

^

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

“ЗАМОВНИК” “ВИКОНАВЕЦЬ”_79011, м. Львів, вул.Свенціцького 2_____

Західна електроенергетична система

ДП НЕК «Укренерго»______________

^ ЄДРПОУ 20851817 Р/Р 26002011076 _

Банк ПАТ «Кредобанк», МФО 325305

(адреса та назва установи, її розрахунковий рахунок)

КЕРІВНИК

______________генеральний директор____

(назва посади керівника)


_________________ ______Сенус О.З._________

(підпис) (прізвище та ініціали)


Головний бухгалтер


_________________ ______Білик В.О._________

(підпис) (прізвище та ініціали)

(Гербова печатка)

Національний університет “Львівська політехніка”

вул.С.Бандери, 12, м.Львів-13, 79013, тел.72-47-33;

р/р 31254272211046 в ГУДК України у Львівській

області, МФО 825014, ЗКПО 02071010


РЕКТОР


__________________________ Ю.Я.Бобало


Проректор-Головний бухгалтер


___________________________ А.С.Мороз


Юр відділ


___________________________ І.П.Штибель


Директор _________ІДН____________

(найменування інституту)


_________________ ___Романишин Б.М._______

(підпис) (прізвище та ініціали)
З умовами договору ознайомлений (на):


студент _________________________ Фурчик Андрій Степанович ________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

Паспорт ____КН________ № ___564783___ виданий “_30_” __листопада__ _2004_ року

_________ Сихівським РВ ЛМУ УМВС у Львівській області _____________________________

(ким виданий)


Домашня адреса ______79050, м. Львів, вул. Полуботка 5, кВ. 70_____________________________

_________________________________________________________________________________________________

Телефони: дом. ______222-40-54_________ моб.____096087563452_____ роб._____242-45-78____

“__08__ “ ___серпня___ 20_11_р. _____Фڡk____________

(підпис студента)

Схожі:

М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» iconДодаток1
Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення вдруге модулів (навчальних дисциплін)
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» iconДоговір №6072204-е про платні освітні послуги
Окр "бакалавр" за напрямом підготовки "Радіотехніка" (надалі Замовник), з однієї сторони, І національний університет “Львівська політехніка”...
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»

М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» iconРоз'яснення мон щодо затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форм власності
Право навчальних закладів надавати платні освітні та інші послуги визначено законами України, що регулюють освітню галузь ("Про освіту",...
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» icon273 від 30. 05. 2012р. Тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6242
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» icon273 від 30. 05. 2012 тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
move to 1453-6244
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» icon273 від 30. 05. 2012р. Тарифи на основні платні освітні послуги Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет»
Дошкільна освіта (на базі освітньо-кваліфікаціонного рівня «молодший спеціаліст»)
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» iconРекторові національного універститету кораблебудування
Прошу надати мені платні освітні послуги з вивчення понад обсяги, встановлені навчальними планами і програмами, навчальних дисциплін...
М. ЛьвівДоговір № “ ” 20 р про освітні послуги дп нек «Укренерго» iconАналіз попиту на освітні послуги хду за результатами вступних кампаній 2007-2009 р
Серед мешканців Херсону, Херсонської та інших областей відділом освітнього моніторингу та маркетингу було проаналізовано контингент...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи